Nieuws- en Advertentieblad roor Zeeuwsch-VI aan deren. No. 9. VRIJDAG 29 APRIL 1932. 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Raadsverslag. FEUILLETON. Een moeilijke taak. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per pest 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken reg«l «eer 12 Cent. Oroete letters werden naar plaatsruimte berekend. Advertwitiën werden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- tn Vrijdagvoormiddag 11 ure. Eerste Blad. Zitting van 19 April 1932. Aanwezig alle leden benevens de secretaris. 1 vacature. Voorzitter de heer F. Blok, burgemeester. III. 9. Verlichting te Kijkuit De VOORZ. zegt, dat naar aanleiding van een verzoek van de bewoners van Kijkuit en om geving om die wijken aan het gasbuizennet aan te sluiten, een nieuwe berekening is gemaakt van de kosten daarvan en men dan tot de volgende cijfers komt Benoodigd kapitaal f60 000. De uitgaven zijn jaarlijks voor 90000 Ms gas a 7 ct. f 1680 rente van f 60.000 a 5 3000 afschrijving - 2000 onkosten 300 Totaal f 6980 Ontvangsten van 24000 Ms gas f3260 meterhuur 300 verlies 3420 Na deze berekening is door de gascommissie besloten om een nader onderzoek in te stellen naar het aantal verbruikers. Van de zijde der gasfabriek zijn 109 bil jetten rondgezonden ter onder- teekening of zij bij eventueele uit breiding van het gasbuizennet aan zouden sluiten. Van de 109 biljetten kwamen 69 biljetten geteekend terug en 40 niet. Van de laatste is het mogelijk dat er nog enkele bij zullen komen dit kan hoogstens 8 zijn, daar de overigen op vrij duidelijke wijze te kennen hebben gegeven geen gas te willen. Indien er rekening gehouden wordt met de thans geteekende biljetten, zal het jaarlijksch ver lies tusschen de f 4000 en f 4500 bedragen. Op grond daarvan meenen B. en W., gehoord de gascommissie, dat er geen rede nen zijn om te adviseeren tot uitbreiding van het gasbuizennet, daar op deze wijze elke aan- 30) Eensklaps veranderde de toestand De wacht aan het einde van het ver trek schrikte op en deed een stap ach teruit. Plotseling ging een deur open en kwam er een man het vertrek bin nen met een waardigheid, waaraan zijn wonderlijke kleeding niets afdeed. Het was een goed figuur, naar ik giste veer tig jaar oud droeg een paars fluweelen pak met zwarte stippen, dat zeer modi eus gemaakt was. Hij droeg een zwaard en had aan een lint, dat om zijn middel was vastge maakt, een beker en een bal van ivoor hangen, een vreemdsoortig stuk speel goed, dat in dien tijd veel onder hove lingen in de mode was. Mager en wat smal in de schouders, maar overigens goed gebouwd. Toen ik zijn gezicht zag, dat als van een vrouw geblanket was en dat er nog kinderachtiger uit zag door de tulband, dien hij op het hoofd droeg, voelde ik iets van afkeer en dacht bij mezelf: ,Van dat soort moeten de gunstelingen van den koning zijn." Tot mijn verbazing echter trad de heer de Rambouillet met buitenge wonen eerbied op hem toe en tot op den grond voor hem buigend, sleepte hij zijn hoed voor hem langs den stoffi- gen vloer. De nieuwgekomene beantwoordde dien groet met nonchalante welwillend heid. Ik zie daar, dat u een vriend hebt medegebracht, zelde hij, ons met een glimlach opnemend. sluiting op de gasleiding de ge meente jaarlijks f60 per perceel kost, en stellen daarom voor af wijzend op het adres te be- schikken. Dhr. VAN BENDEGEM zegt, dat gehoord het advies en gezien de cijfers der uitkomst, het na tuurlijk niet mogelijk is om de Gemeente alle jaren zoo'n verlies op den hals te schuiven. Maar spr. zou willen vragen, of er al eens een berekening gemaakt is, hoe het zou uitkomen, wanneer b.v. Steenovens en Kapelle er bij waren, want dit zijn ook twee dicht bebouwde kommen en wanneer hier nog geen rekening naar is gemaakt, is het dan niet mogelijk, om hier ook een on derzoek naar in te stellen. Het zijn ook bewoners van Axel, en wanneer het eenigszins mogelijk was, en het verlies zou gering te noemen zijn, welnu, dan zou spr. er wel wat voor voelen om op dezen weg voort te wandelen en die menschen ook van gas licht te voorzien. De VOORZ. antwoordt, dat die wijken erbij gerekend zijn. Het is van alle kanten bekeken, maar het is vast komen te staan, dat het niet mogelijk is zonder groot verlies. Er zijn 2 plannen bere kend, maar het verlies blijft zoo en niet voor een jaar, maar voor altijd. Die post is te schadelijk, èn voor de gemeente èn voor de fabriek. B. en W. willen wel iets doen om ook de menschen in die buitenwijken te helpen, maar het moet kunnen en het is nu niet mogelijk gebleken. Dhr. DIELEMAN vraagt of ook gerekend is op een verbinding met de Capelle over de Ronde Putten, b.v. met een zijverbinding naar de buis langs de provinci ale weg De VOORZ.Zeker, maar niet alle menschen willen gas hebben. Bovendien kunnen we niet aan sluiten aan de leiding naar Ter- neuzen, want dat is een pers leiding. Maar alles is serieus berekend en ook vroeger is de berekening al eens gemaakt en nu zijn de kosten wel iets lager Ja sire, hier js hij, antwoordde de markies, een stap achteruit tredend. In eens begreep ik, dat het geen gunsteling was, maar de koning zelf Hendrik de Derde. De laatste van het machtige huis van Valeis, dat twee en een halve eeuw Frankrijk geregeerd had. Ik strarde hem aan, zonder te kunnen geiooven, dat het waar was wat ik zag. Intusschen was de Rosny, voor wien dit natuurlijk niets bijzonders was, naar voren gegaan en deed een knieval. De koning deed hem met een vriendelijk gebaar weder opstaan. Dat is goed van je, de Rosny, zeide hij. Maar ik had ook niet anders van je verwacht. Sire, antwoordde mijn vriend, uwe majesteit kan verzekerd zijn van de trouw van uw dienaar. Zeker, zeide Hendrik, en wees niet bang, dat ik het niet zal ge iooven. Als uwe majesteit mij dan maar in andere opzichten ook zou willen geiooven, antwoordde de Rosny, dan zou dat heel goed voor de belangen van Frankrijk zijn. Ofschoon hij zeer eerbiedig sprak, was er toch iets zeer onvervaards in zijn optrid^n tegen* over den koning. Daar zijn we nu voor samen gekomen om dat uit te maken, ant woordde de koning, maar de een ver telt me dit en de andere dat, ging hij op knorrigen toon voort. Wien moet ik nu eigenlijk geiooven? Ik weet niets van anderen, sire, antwoordde de Rosny. Maar mijn meester is iemand naar wien men wel luisteren kan. Hij heeft na u de meeste belangen bij eer. eerlijke handhaving Van het konlnklpe huis jn Frankrijk, geworden, maar (och is het ver lies nog zoo groot, dat het wer kelijk niet mogelijk is. Dhr. DE RUIJTER dankt B. en W. voor de genomen moeite, maar heeft met die berekening ook niet den moed om een voor stel tot aansluiting te doen. Spr. vraagt of het ook al eens bere kend is voor electrisch licht. De VOORZDat is eveneens berekend en er is zelfs meerma len gevraagd aan de P. Z. E. M., om die wijken aan te sluiten, maar dan vragen die heeren of de gemeente ook bereid is, om het tekort te dekken. Spr. meent dat het geen zin heeft, om het nog eens te berekenen. Misschien dat het later toch wel komt, want we laten niet los en zullen blijven streven om ook daar electrisch licht te krijgen, maar het moet de gemeente niet te veel kosten. Dhr. ORTELEE vraagt, of het niet mogelijk zou zijn om ook een gasleiding naar Zaamslag te brengen Dan konden Steen ovens en Capelle vanzelf er bij komen. De VOORZ. zegt, dat dit al eens meer ter sprake is gekomen, maar toen wilden we eerst af wachten, welke resultaten we van de aansluiting van Terneuzen zouden krijgen. Maar spr. wil het nog wel eens bespreken. Dhr. 't GILDE meent ook, dat nu een grondige berekening is gemaakt en getracht is om het getal aansluitingen nog wat op te voeren, om tot een beter re sultaat te komen, dat men nu niet anders te doen heeft dan te berusten. Nog geen twee derde gedeelte is bereid om gas te nemen en onder de tegenwoor dige omstandigheden zou het roekeloos zijn om het gasnet aan dien kant uit te breiden. Maar spr. zou B. en W. ernstig in overweging willen geven om zich opnieuw met de P. Z. E. M. in verbinding te stellen en nog maals aan te dringen op voor ziening van deze wijk. Men moet toch van de zijde v. d. P. Z. E. M. toch ook eens gaan inzien, dat Hij is evenals u koning en het ver ontrust hem in hooge mate te moeten aansien, dat men tegen u opstaat, zooals onlangs het geval is geweest. Maar de aanvoerder van die lui 1 riep Hendrik driftig uit en hij stampte woedend op den grond. Die zal het mij niet meer moeilijk maken. Heeft hij daar niet van gehoord Vertel me, mijnheer. Heeft die tijding hem be reikt Zeker, sire. Natuurlijk was hij het ermede eens Zonder twijfel was de bedoelde man een verrader, antwoordde de Rosny voorzichtig. Zijn leven was opgeschreven, sire. Ja, hij heeft voor zijn zonden geboetviel de koning in, terwijl hij naar den grond keek en terugviel in een plotselinge neerslachtigheid. Zijn lippen bewogen, hij mompelde iets onverstaanbaars en begon gedachtL- loos met het kapje en den bal te spelen. Klaarblijkelijk gaf hij zich aan sombere voorgevoelens over. Met een langzaam hoofdschudden bleef hij voor zich uitstaren en ik geloof, dat hl] onze tegenwoordig heid absoluut was vergeten en op het punt stond in tranen uit te barsten, had de Rambouillet niet als bij toeval zijn zwaard met een hevigen slag op den grond laten vallen. De koning keek ontsteld op en terwijl hij zich een paar maal langs het voorhoofd wreef scheen hij weer bij te komen. We zuilen zonder twijfel wel een uitweg vinden in al dese moeilijk» heden, begon hij weer. Als uwe majesteit, hernam de Rosny eerbiedig, de hulp van mijn meester zoudt willen aannemen, dan kan ik u het niet meer aangaat van de landbouwers de hooge garantie per H.A. te eischen, zooals over een paar jaar geschied is. Zij zullen toch ook wel tot het in zicht zijn gekomen dat het land bouwbedrijf momenteel in een noodtoestand verkeert. En ver moedelijk valt het mee als men eens een onderzoek gaat instellen naar het aantal eventueele stroom afnemers. Misschien is dit wel hooger dan dat der liefhebbers voor gas. Dhr. OGGEL meent, dat als de Raad tot de conclusie komt, dat wij wegens het groote verlies die wijken niet aan de gasleiding kunnen aansluiten, dan kunnen we toch maar moeilijk een ander dien last opleggen. Ook van de P. Z. E. M. zegt men, dat het verbruik niet opweegt tegen de hooge kosten. Maar het is nog te vragen, of er misschien een andere weg op te vinden is. Dhr. HAMELINK zegt, dat hij al heeft zitten cijferen, of het ook mogelijk is volgens de wijze als we de bakkers trachten te helpen, maar ook dan nog is er verlies. Et> nu zou men dat verlies zoo veel mogelijk kunnen reduceeren. Maar spr. komt tot een op brengst van f1920 en dan is er nog een verlies van f 1500. Het zou misschien kunnen, als allen aansloten. Maar nu er twee leden van de gascommissie zijn, die de wensch naar aansluiting sterk hebben behartigd en desniette genstaande moeten adviseeren om het niet te doen, nu moet spr. er zich bij neerleggen. Hij vindt ook het voorstel van dhr. 't GILDE niet handig, want we komen door deze bespreking tegenover de P. Z. E. M. niet sterker te staan. Het eenige wat we nog kunnen doen, is de menschen aan te sporen tot een algemeen verbruik. De VOORZ.Maar dhr. Ha melink vergeet dan toch de aan- legkosten Dhr. HAMELINKDie staan afzorderlijk. Het verlies is dan hetzelfde als bij de bakkers. Dhr. ORTELEE geeft in over- wel voorspellen, dat ze spoediger op gelost zullen zijn dan u kant ver wachten. Denkt u dat zeide Hendrik. Kom, laten we een beetje rondloopen. Ze spraken nu op vertrouwelijken toon, zoo nu en dan was er een stem verheffing en hoorde ik zeggen „Maar dan biedt Torenne aan...." en daarop: ,Hem vertrouwen, wel, ik zou niet weten waarom niet. HQ belooft...." Vervolgens: „Een republiek, Rosny. Is dat zijn plan Kom, dat durft hij niet. Hij zou het niet eens kunnen. Frankrijk blijft een koninkrijk." Zoo waren er meer zinnen, die ik opving en waaruit ik opmaakre, dat de Rosny er op aandrong, dat de ke ning de hulp van den koning van Navarre zou aannemen om zich samen te weren tegenover de stoute plannen van Turenne. De toespeling van de Rosny opeen republiek scheen den koning in woede tegen Turenne te doen ontsteken. Hij wilde niet geiooven, dat deze ooit een dergelijk plan gekoesterd kon hebben. Hij stond een oogenblik in mijn'nabijheid stil. Bewijs het, zeide hij boos. Bewijs het dan maar, ik wil zulke praatjes eenvoudig niet aanhooren. We hebben hier nog al een geheimen aanhanger van Turenne, dat wist u niet, hè U bedoelt mijnheer de BiÜhi, sire antwoordde de Rosny aarzelend. Ik ken hem. Maar ik geloof, dat u de macht van don duivel bezit, zeide Hendrik, hem verbaasd aanstarend. U schijnt van alles op de hoogte te zijn. Maar wees voorzichtig, vriend, hij spreekt me nog al eens en ik wil dit alles maar niet op goed gezag aannemen. weging om te Kijkuit onder de zelfde voorwaarden als de kom gas te leveren, maar wij dan allen eens een halve cent per M. meer betaalden, dan was er mis schien geen verlies en was Kij kuit gebaat? Het is de eenige wijk die van alles verstoken is. Dhr. OGGEL zou het onbillijk vinden, om de een meer dan den ander te laten betalen. Dan is het meer rationeel als het ver lies over het geheel wordt ge nomen en daarnaar het tarief be rekend wordt voor allen. Dhr. ORTELEEHet is maar om de menschen te helpen. Ze hebben toch ook hetzelfde recht als wij Dhr. OGGELJa, maar dan vroegen de menschen allen om electriciteit. Ik wil ze ook gaarne helpen, zegt spr., maar niet op die manier. Z. h. s. wordt besloten om niet tot gasleiding over te gaan, maar het nog eens aan de P. Z. E. M. te vragen. 10. Pensioen A. Olflslager. De VOORZ. zegt, dat Olijsla- ger wegens zijn hoogen leeftijd niet meer in staat is om zijn functie als gemeentebode naar behooren te verrichten. Hij zou daarom gaarne den dienst willen verlaten en met pensioen gaan. B. en W. hebben nagegaan, dat hij als veldwachter een pensioen heeft van f517, waarbij de ge meente een toeslag geeft van f 206.80, terwijl zijn pensioen als gemeentebode bedraagt f 157.45, zoodat hij totaal aan pensioen heeft f881.25. Het komt aan B. en W. voor, dat dit pensioen een beetje laag is en daarom stellen B. en W. voor daarop nog een toeslag te geven van f 100, gedurende vijfjaren; als dan kan hij met ingang van 1 Mei ontslag nemen. Dhr. 1Z. DE FEIJTER zegt, dat dan met die toeslag het in komen van Olijslager f981.25 is, terwijl hij nu als bode met zijn pensioen als gemeente-veldwach ter een inkomen heeft van onge veer f 1350. Bij het verlaten van Bovendien ben ik zeer op hem ec- steld, 8 Ja, hij doet alsof hij op u tre- steld is, sire. Zoo, maar waarom zou hQ dat inderdaad niet zijn, antwoordde de koning humeurig. Ik ben ook op Turenne gesteld Ik ben overtuigd, dat die het goede met mij voor heeft en ik weet zelfs niet, voegde hij er bij, terwijl hij weer met zijn bril be gon te speler, ik weet niet of ik niet beter doen zou met hem te vereenigeu. Ik zag, dat de Rosny zich plotse ling ip zijn volle lengte oprichtte. Mag ik openlijk tot u spreken, sire? zetde hij, met meer durf en minder eerbied dan tot dusver. Mag ik tegen n spreken zooals ik het gewoon ben tegen mijn meester te doen Wel, als u dat plezierig vindt, antwoordde Hendrik, maar er was iets vervelends in zijn manier van doen, en het kwam mij voor, alsof hij mhn vriend wantrouwend aankeek. Dan zal ik trachten om het te zeggen, weet uwe majesteit waar het om gaat begon de Rosny. U weet sire, dat wanneer u het aanbod van mijn meester aanneemt en uw vijan den overwonnen zijn, dat u dan niet gemakkelijk van hem af zult kunnen komen. Hendrik zag er weer wat opge wekter uit. Noemt u dat diplomatiek zeide hij met een glimlach. Maar als dat dan eens zoo is, wat zegt u daar dan van (Wofdt vervolgd)) AXELSCHE COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1