Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, No. 8. DINSDAG 26 APRIL 1932. 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Raadsverslag. FEUILLETON. Een moeilijke taak. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Galden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TQEVER ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiün worden f r a n e o ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagveormiddag 11 ure. Zitting van 19 April 1932. Aanwezig alle leden benevens de secretaris. 1 vacature. Voorzitter de heer F. Blok, burgemeester. II. 6. Verkoop bouwgrond. a. G. Boer te Spui vraagt een perceel grond te koopen in de Prins Hendrikstraat, naast D. Freekenhorst, ter breedte van 7.25 M. Waar deze perceelen zijn verkaveld op 7.50 M. stellen B. en W. voor dit perceel te verkoo- pen mits de vastgestelde breedte wordt aanvaard. De prijs bedraagt f 3.50 en de oppervlakte is 150 Ms. b. J. M. Loof te Axel vraagt een perceel bouwgrond te koo pen in de Prins Hendrikstraat, naast A. van Cruijningen, tegen f3.50 per Ms en het daarachter gelegen perceel, geprojecteerd naar de Prins Mauritsstraat voor f2.50 per Ms. Grootte 196 M'. P. J. van Drongelen te Axel vraagt perceel 154 te koopen in de Prins Mauritsstraat, voor f 2 50 per M'. De oppervlakte bedraagt 102 Ms. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. wordt aan deze verzoeken z. h. s. voldaan. d. Voor den hoek Prins Hen drikstraat, Ds. Jan Scharpstraat, waarop gedeeltelijk het slachtlo- kaal staat en binnen afzienbaren tijd daar moet verdwijnen, hebben zich verschillende gegadigden aangemeld om dit te koopen. Waar dit perceel gelegen is aan den verkeersweg, stellen B. en W. voor den minimumprijs van dien grond te bepalen op f3 50 evenals voor de overige perceelen, gelegen aan de Prins Hendrik straat. Teneinde alle gegadigden in ^de gelegenheid te stellen om naar dit perceel te dingen, zal dit perceel bij inschrijving worden verkocht, met den opstand voor afbraak, dat binnen 6 maanden na het in 't bezit krijgen, moet zijn verwijderd. Dhr. DE RUIJTER vraagt of deze verkoop ook van invloed kan zijn op de kosten van het nieuw te bouwen slachthuis? De VOORZ.Ja, zeer zeker. Als we b.v. van de afbraak van het oude slachthuis de kozijnen moesten nemen en vermaken voor het nieuwe, dan zouden deze meer kosten aan werkloon, dan dat we geheel nieuwe kozijnen nemen. Vandaar dat we voor stellen om het voor afbraak te verkoopen. Dhr. DE RUIJTER kan zich dat voordeel niet zoo indenken, gezien hoe het elders gegaan is. De VOORZ.: Ja, maar deze oude kozijnen hebben heel andere afmetingen en kunnen niet zoo gebruikt worden voor het nieuwe slachthuis, ze moeten vermaakt worden en daar gaat meer werk loon in, dan de nieuwe kosten. Dhr. OQQEL: Het is ook een voordeel, als we het oude slacht huis nu kunnen gebruiken tot het nieuwe klaar is. Dhr. VAN KAMPEN: Zal de bouw van het nieuwe geen ont siering geven De VOORZ.Neen. Dhr. OQGELHet is juist de bedoeling om dien hoek met het nieuwe gebouw te verfraaien. Dhr. ORTELEE vraagt of men niet beter het slachthuis en den grond afzonderlijk zou verkoopen? Dan kon een kleine man het afbreken en er weer iets aan verdienen. Dhr. DE RUIJTERMisschien zou het dan nog meer opbrengen De VOORZ.: Dat kan nog wel eens bekeken worden. Z. h. s. wordt hierna het voor stel van B. en W. aangenomen. 29) 7. Vaststelling verordeningen a. Benoembaarheid en bezol diging van veldwachters. In verband met de nieuwe bepa lingen van de Gemeentewet wordt een ontwerp-verordening voorge steld betreffende de eischer. van benoembaarheid en de bezoldi ging der veldwachters, terwijl daarin rekening is gehouden met de door den Commissaris der Koningin vastgestelde regeling, welke regeling bepalingen in houdt ten aanzien van de be zoldiging en emolumenten voor de gemeente-veldwachters. Bij de eischen van benoem baarheid behoort ook keuring door een geneeskundige uit deze provincie. Dhr. VAN KAMPEN zou er uit willen laten „uit deze provincie". De VOORZ. ziet niet in, dat zulks noodig is. De eene ge meente zal deze en een andere die eischen hebben. Dhr. OGGELHet staat zoo in het algemeen ontwerp voor de prov. Zeeland, maar het kan er ook uit. Dhr. VAN KAMPEN zou die woorden willen schrappen. Het voorstel wordt niet ge steund. De jaarwedde wordt bepaald van f 1300 tot f 1600 (zes2-jaarl verh. van f 50). Voorts vraagt dhr. Van Kampen om, wanneer er ook van Prot. Chr. zijde politie-diploma's wor den uitgegeven, hiervan in de verord. aanteekening te houden. Art. 6 bepaalt, dat de veld wachters behalve vrij gebruik van uniformkleeding en schoeisel bij aanstelling nog minstens f 125 per jaar vergoeding daarvoor krijgen. Ook de bewapening wordt van gemeentewege ver strekt, doch blijft eveneens eigen dom van de gemeente. Voor onderhoud van een rijwiel wordt f20 per jaar verstrekt; voor vrije woning minstens f 100 en voor geneeskundige behande ling minstens f 25. Het ontwerp wordt vastgesteld b. Arbeidsbemiddeling en werk loosheidsverzekering. Tengevolge van het inwerking treden van de arbeidsbemidde- lingswet op 1 Januari 1932 zijn diverse bepalingen herzien en wordt voorgesteld le om vast te stellen het volgende ontwerp Verordening voor het Agent schap der Arbeidsbemiddeling en den dienst der Werkloos heidsverzekering te Axel. De markies leidde ons hu naar bui* ten, waar we dadelijk ecnige gewa (Wordt vervolgd,) AXELSCHE COURANT Bureau Markt C 4. Telef. 5é. - Postrek. 60263. Ja, zeide mijn reisgenoot plech tig, en hij begon op ea neer te loopen, terwijl hij een dankgebed prevelde, dat hij meermalen herhaalde. Plotse ling ophoudend, vroeg hij Hoe laat is het? Zeven uur, zeide ik. Om negen uur gaan we er op af; tot zoo lang geduld vriendje. Maar ik heb nog honger, laten we das nog wat eten, lang leve de koning van Navarre 1 Ik begreep dat er iets gebeurd was, dat hem buitengewoon veel genoegen gedaan moest hebben en daar ik er van overtuigd was dat het niet alleen het nieuws van de beterschap van den koning van Navarre was, dat hem zoo gelukkig stemde, wachtte ik met ongeduld. De klok was nog niet koud of de bezoeker kwam weer op dezelfde geheimzinnige wijze. De Rosny, die zijn overjas had aan gedaan, riep angstig; hei is toch alles wel in orde Qelukkig wel, antwoordde de Vreemdeling met een hoofdknik. En mijn vriend, kan die mede gaan vroeg de Rosny. Ja, onder voorwaarde dat u voor zijn stilzwijgendheid en betrouwbaar heid instaat. Uitstekendriep de Rosny. Ver< volgens wendde hij zich tot mij met buitengewone welwillendheid en zeide Dit is mijn vriend, de heer Gaston ft Marwc, Artikel 1. Het agentschap der ar beidsbemiddeling heeft ten doel werk- Ik heb de eer om u aan den mar kies de Rambouillet voor te stellen. Ik hoop dat u zijn belangstelling en respect waardig zult toonen te zijn, want hij is 'n goed Franschman en een patriot, waarvoor ik eerbied heb. Mijnheer de Rambouillet groette mij beleefd. Van een Bretonsche familie, naar ik meen zeide hij. Ik knikte ea hij zeide iets vleiends. Daarna bleef hij me op zoo'n onder zoekende wijze aankijken, dat ik er onprettig door gestemd werd. Toen het ongeduld van de Rosny om weg te gaan eindelijk zijn toppunt bereikt had, zeide hijU begrijpt wel, mijnheer de Rosny, dat zonder iets onaangenaams te zeggen van meneer de Marsac, het hier een zeer delicate kwestie geidt, waarin u slecht diegene betrekken kunt, die even betrouwbaar is als u zelf Natuurlijk, antwoordde de Rosny op drogen toon. Ik ben bereid aan dezen edelman niet alleen mijn leven, maar zelfs mijn eer toe te vertrouwen. Dan is er niets gezegd, zeide de markies, opnieuw voor mij buigend. Het is een groote eer, mijnheer, wanneer zooiets van iemand getuigd kan worden. Ik gaf hem zijn groet zwijgend terug en deed eveneens mijn mantel om en stak mijn zwaard in de schede. De Rosny nam zijn pistolen van de tafel. Die zult u niet noodig hebben, zeide de markies. Waar we heengaan niet, zeide hij, ze kalm hij zich stekend. - Maar in de straten is het donker en niet al te veilig, pende lakeien vonden, die zich bij ons aansloten. Wij gingen te voet. Het was een duistere nacht. De straten waren nat en glibberig en niettegen staande onze voorzichtigheid gleden we voortdurend uit. De zijbeuk van de kathedraal passeerend, gingen we door een donkere straat bij de rivier, die zoo nauw was, dat de gevels van de huizen bijna tegen elkander stonden. De Rosny en zijn vriend bewaarden een volkomen stilzwijgen en schenen zich alle mogelijke moeite te geven om door niemand herkend te worden Het avontuur vervulde mij met een onaangenaam gevoel en toen de heer de Rambouillet tot tweemaal toe uit den weg ging voor een troepje jon gelui, door wie hij niet ongemerkt wilde worden, vroeg ik me af, wat er toch eigenlijk gebeuren ging. Eindelijk bereikten wij een open ruimte en onze begeleider verzocht ons op zachten toon om voorzichtig te zijn en zoo dicht mogelijk achter hem te blijven. We staken den weg over en betra den een bruggetje, ik weet niet of er water onder stroomde, want al mijn aandacht was in beslag genomen deor de ontdekking, dat het groote sombere gebouw, dat zich eensklaps voor ons oprichtte, het kasteel van Blois was HOOFDSTUK XlV. Al het gebeurde van dezen dag ging nog eens door mijn hoofd en ik werd er niet beter door gestemd, ik be greep dat wij stoffig en bemodderd ais we er na onze lange reis uitzagen, zoo niet bij den koning zouden wor den toegelaten, en daar ik mij er geen voorstelling van kon maken, wat we hier te doen zouden hebben, kreeg ik gevers en werkzoekenden behulpzaam te zijn bij het zoeken naar arbeids krachten en arbeidsgelegenheidde dienst der werkloosheidsverzekering is belast met de werkzaamheden verbon den aan de uitvoering van het werk loosheidsbesluit 1917, voor zoover deze niet aan Burg. en Weth. zijn opgedragen. Aan het agentschap kan door B. en W. mede worden opgedragen het ver zamelen van statistische en andere gegevens betreffende de arbeidsmarkt en de werkloosheidsverzekering. Art. 2. Het agentschap bevordert zooveel mogelijk het verkrijgen van en het voldoen aan aanvragen om arbeidskrachten en arbeidsgelegenheid, ook van buiten de gemeente. Aanvragen van in de gemeente ge vestigde personen zullen in het alge meen den voorrang hebben boven die van buiten de gemeente. Art. 3. De dienst der werkloosheids verzekering houdt toezicht op de werkloozenkassen, welker leden uit sluitend binnen deze gemeente woon achtig zijn en op de handelingen van andere werkloozenkassen ten opzichte van die leden dezer kassen, die binnen deze gemeente woonachtig zijn. Indien de dienst van oordeel is dat bezwaar moet worden gemaakt tegen een beslissing tot uitkeering, als bedoeld in het eerste en derde lid van artikel 9 van het werkloosheidsbesluit 1917, wordt daarvan ten spoedigste mededeeling gedaan aan B. en W. Indien het ten onrechte uitgekeerde bedrag overeenkomstig het bepaalde bij artikel 10, derde lid, van het werk loosheidsbesluit 1917 behoort te wor den teruggevorderd, gaat de in het tweede lid bedoelde mededeeling van een daartoe strekkend voorstel ver gezeld. Art. 4. De benoeming van den agent geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van het ambte narenreglement, door Burg. en Weth. Burg. en Weth. voorzien bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis van den agent in de tijdelijke vervanging. Kurg. en Weth. doen aan den ge meenteraad mededeeling van de door hen vastgestelde instructie voor den agent. De benoeming van eventueel verder aan het agentschap te verbinden per soneel geschiedt door Burg. en Weth. Zij stellen voor dit personeel een instructie vast, welke door hen wordt medegedeeld aan den gemeenteraad. Art. 5. Het agentschap wordt onder gebracht in een door Burg. en Weth. aan te wijzen localiteit. Burg. en Weth. bepalen de uren van openstelling der localiteit voor het publiek. Art. 6. Het toezicht op het agent schap wordt opgedragen aan een commissie, bestaande uit twee leden werkgevers of vertegenwoordigers van een oogenblik spijt dat ik me in dit avontuur begeven had. Ik zag, dat de lakeien ons niet meer volgden en dat we een trap afdaalden, die in de rots was uitgehouwen. Door een paar lichten, die een flauw schijnsel wierpen, begreep ik dat we langs den zijvleugel van het kasteel gingen. De markies fluisterde, dat we stil moesten staan en klopte aan een houten deur. De Rosny kon de angstige beweging, waarmede hij zqn hand op mijn mouw legde, heb ben nagelatenik was ten voile over tuigd van de gevaarlijke positie, waarin we ons bevonden. Ik begreep wel, dat hij er op vertrouwd had dat we veilig zouden zijn in het kasteel, maar wie kon men in deze tijden vertrou wen De Guise had zich ook veilig gedacht in dit gebouw. Want als de koning het nu eens weer in zijn hoofd had gekregen om vrede te stuiten met de Ligue (die hij pas tegen zich had gekregen door den dood van de Guise) en nu door een anderen moord in oorlog wilde komen met zijn mede dinger in het zuiden, Hendrik van Navarre? Zeer zeker was de Rosny een scherpzinnig man, maar ook hij was jong, eerzuchtig en roekeloos. Het openen van de deur maakte me niets wijzer. Er scheen een zwak licht in het vochtige gangetje, zoodat we elkander nauwelijks onderscheiden konden. De markies ging dadelijk naar binnen, de Rosny en ik volgde. We stonden tegenover een nauwe trap. Een Zwitschetsche v/acht, een groote man in grijze uniform, met een lantaarn op de punt van zijn speer, beduidde ons de trap op te gaan. De ruwe vochtige muur waarlangs wij gingen, weta erop, dat hot ten werkgevers, twee leden-werknemers of vertegenwoordigers van werknemers en een voorzitter, die buiten deze leden aan de commissie wordt toege voegd. De commissie is tevens belast met het toezicht op den dienst der werkloosheid verzekering. Behooren organisaties of afdeelingen daarvan, als bedoeld in artikel 13, vijfde lid, der arbeidsbemiddelingswet 1930, tot een plaatselijke centrale van vakorganisaties (besturenbond), dan wordt bij de uitvoering van het in dat lid bepaalde die plaatselijke centrale in de gelegenheid gesteld de daar bedoelde aanbevelingen in te zenden, Tot lid en tot voorzitter der com missie zijn slechts benoembaar per sonen, die in deze gemeente wonen en den leeftijd van 23 jaren hebben bereikt. De vo rzitter, zijnde een lid van het college van Burg. en Weth en de leden worden door den gemeenteraad benoemd. Om de twee jaren treedt de helft der leden, met uitzondering van den voorzitter, volgens rooster af. De aftredenden zijn terstond her kiesbaar. In tusschentijdsche vacatures wordt binnen twee maanden voorziende tusschentijds benoemde treedt af op het tijdstip van het aftreden van zijn voorganger. Burg. en Weth. stellen een huis houdelijk reglement vast voor de werkzaamheden der commissie het welk door hen wordt medegedeeld aan den gemeenteraad Art. 7. De commissie van toezicht wordt bijgestaan door den agent als secretaris, die iR de vergaderingen der commissie een raadgevende stem heeft. Art. 8. Aan de commissie is opge dragen het voortdurende toezicht op het agentschap. Zij adviseert zoowel het college van b. en W. als den agent, hetzij op verzoek, hetzij uit eigen beweging, in zaken betreffende het agentschap. Zij vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oor deelt of dit door tenminste twee leden schriftelijk en met opgave van rede nen wordt verzocht. Art. 9. De vooizitter en de leden der commissie hebben het recht inzage te nemen van de bescheiden, welke betrekking hebben op het agentschap. Zij hebben toegang tot de localiteit, waarin de dienst wordt uitgeoefend. Art. 10. De commissie neemt kennis van het door den agent aan haar ge zonden jaarlijksch verslag en zendt dit, eventueel vergezeld van haar op merkingen, vóór 1 Februari aan B. en W. B. en W. brengen het verslag vóór 1 April ter kennis van den gemeente raad. Art. 11. De vaststelling van nadere regelen ter uitvoering van deze ver ordening geschiedt zoo noodig door B. en W. trap was, die weinig gebruikt werd en die slechts voor geheime doelein den diende. In het duister strompelden we naar boven tot de heer Ramboillet weder om op een deur klopte en we bleven wachten op antwoord. Al die geheimsinnigheid, de duis ternis en het late uur vervulden me met angst. Gelukkig kwam de wer kelijkheid niet overeen met de voor stellingen, die ik me gemaakt had van de plaats, waar we terecht zouden komen. Het was een gewone zolder. In de muren bevonden zich drie ramen. Naast de deur, waardoor we binnen waren gekomen, zag ik wederom een zwijgende figuur in het grijs, die eveneens een lantaarn op zijn speer droeg. Een tweede deur werd op de zelfde wijze bewaakt. Op den grond stonden eenige lan taarns dat was alles. Op den drempel van de deur had de markies de Rambouillet met de vingers op de lippen gewenkt, dat we stil zouden blijven staan. Zoo stonden we met ons drieën op een rijtje op enkele passen van den schildwacht op de leege kamer. Ik keek naar de Rosny en deze keek naar de Rambouillet. De markies stond met den rag naar me toe, de schildwachten staarden voor zich heen. Ik werd niets wijzer. De regen viel buiten in stroomen neder en de klagende wind rukte aan de dakpannen. Al deze melancholieke geluiden die vermengd werden door een verwijderd gezoem van stemmen, muziek en gelach, brachten mij den dood van de Guise weer te binnen, lk schrikte wakker uit mijn gemijmer door een lleht kuchen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1