Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen Reglement der Wegen en Voet- paden Art. 42 1. aankondiging. Wiegen en Voetpaden met de Kunstwerken. No. 7. VRIJDAG 22 APRIL 1932 48e Jaarg\ J. C. VINK - Axel. Bekendmakingen. Raadsverslag. Voor het publiek geopend houden van winkels op Zondag. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Cent; voor eiken regel meer 12 Cent. Oreote letters worden naar plaatsruimte berekend. AdvertentiSn worden franc© ingewacht, uiterlijk tet Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Algemeen© Opneming zal worden gehouden van de Zitting van 19 April 1932. Aanwezig alle leden benevens de secretaris 1 vacature. Voorzitter de heer F. Blok, burgemeester. De Voorzitter opent te 2 ure de openbare zitting met het ge bedsformulier en stelt de agenda aan de orde. 1. Notulen. De notulen van de vorige zit ting worden aangehouden, daar ze nog niet gereed zijn. 3. Ingekomen stukken en mededeelingen. a. De VOORZ. doet mede- deeling van goedkeuring door Ged. Staten van genomen Raads besluiten aangaande verkoop van grond, geldleeningen en wijziging van de gemeentebegrooting 1931. b. De beslissing op de be grooting 1932 wordt verdaagd tot 1 Juli. c. Jaarverslag van de Gezond heidscommissie. d. Bericht dat A. Hamelink bedankt als lid van den gemeente raad en als opvolger is benoemd A. Verschelling. e. Het gemeentebestuur van Oostellingwerf vraagt adhaesie op haar adres aan de Regeering om bespoediging van steunver- leening voor land- en tuinbouw. f. Dankbetuiging van de Ver. van Bouwpatroons voor het be sluit tot aanbesteding van het slachthuis. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen, nadat dhr. VAN BENDEGEM heeft verklaard zich hiermede ook ten opzichte van punt e te kunnen vereenigen, omdat niet genoemd is welke steun bedoeld wordt. ook een prikbord had in zijn winkel en toen het antwoord „neen" was, werd dit als een zoo verzachtende omstandigheid aangemerkt, dat de overtreding mef maar 2 kwartjes boete werd gestraft. Het teekent den toestand zegt spr., dat er zulke mazen in de wet zijn, dat zelfs de justitie en nog minder een gemeenteraad er iets aan doen kunnen. Spr. hoopt daarom dat de Minister zal in grijpen. De VOORZ. zegt, dat alhier reeds enkele steekproeven zijn genomen, om te zien of de prik borden wel aan de eischen vol doen en daarop is het euvel al veel verminderd. g. Rekening van de Gezond heidscommissie over 1931. De inkomsten bedroegen f 1484, de uitgaven f 1064. Bijdrage voor Axel f117. De rekening wordt zonder hoofd, stemming goedgekeurd. h. Verzoek van de afd. van „De Hanze" in Zeeuwsch-Vlaan- deren om het prikken op de zgn. prikborden tegen te gaan. Dit verzoek wordt als onge zegeld ter zijde gelegd. De VOORZ. zegt dat dit euvel ook hier op groote schaal plaats vond, doch nu sterk verminderd is, doordat er controle gehou den is. Dhr. VAN BENDEGEM vraagt of het niet heelemaal verboden kan worden. Het is toch in strijd met de loterijwet. Bovendien geeft het oneerlijke concurrentie en ten tweede is het spel zoo verlokkelijk, dat er veel geldon- nuttig mee verloren gaat, want de prijzen, die gewonnen worden, beteekenen over het algemeen niet veel, naar ik gehoord heb. Dhr. 't GILDE zou ook gaarne zien, dat de van overheidswege in uitzicht gestelde maatregelen niet zullen uitblijven. Beperkende maatregelen acht spr. echter on voldoende, men moet een radi caal verbod hebben, opdat deze nieuwste vorm van gokkerij to taal den kop wordt ingedrukt. Spr. meent, dat ,de Hanze" zich beter tot den minister had kun nen wenden, want de Raad en zelfs de rechtbank kunnen er nu weinig aan doen. Een kanton rechter die een winkelier wegens een kleine overtreding moest veroordeelen, vroeg dezen of hij i. Hierna doet de Voorz. na mens B. en W. eenige mededee lingen, naar aanleiding van ge stelde vragen. Ie. Op de vraag van dhr. de Ruijter, van waar de verschillende uitkomsten van de gasfabriek in de jaren 1927, 1928, 1929 en 1930? Wordt medegedeeld, dat de winst van 1927 werd behaald met de oude fabriek. Welwaren de uitbreidingen naar Terneuzen in dat jaar aangevangen, doch daarvan drukte nog niets op de exploitatie. In 1928 drukte de uitbreiding naar Terneuzen, zoowel als de vernieuwing in Axel wel op de exploitatie. Het verbruik was toen te gering om aan verlies te ontkomen. Door meer gasverbruik in de volgende jaren werd het verlies weggewerkt daar de druk door dat meerdere verbruik geringer werd. Behalve het gasverbruik druk ken natuurlijk ook nog andere factoren op de exploitatie. Van veel belang is b.v. de aankoop van grondstoffen en de verkoop van bijproducten. Stabiliteit zal daardoor wel nimmer verkregen worden. 2e. Op de vraag van dhr. B. Seghers in hoever de gemeente financieel betrokken is bij de rioleering achter de R.-K. Kerk, wordt medegedeeld, dat de ge meente tot de helft der kosten daarbij betrokken is, ten bedrage van f282,50 voor 120 M. lengte, omdat deze sloot het rioolwater uit de gemeente moet ontvangen. j. Voorts zijn de volgende stukken ingekomen le. Een voorstel van dhr. Hamelink tot het instellen van een Commissie bestaande uit 3 door den Raad gekozen Raads leden, den Gem.-Opzichter en een lid van het College van B. en W. als Voorzitter. Deze Commissie te belasten met het beoordeelen van alle bouw- en uitbreidingsplannen in de gemeente en van hare bevin dingen verslag uit te brengen in adviseerenden vorm aan B. en W. 2e. De navolgende vragen van dhr. Hamelink ls het aan Uw College bekend, dat in deze Gemeente nog steeds en sinds een reeks van jaren eenige noodwoningen, welke den naam woning in geen enkel op zicht verdienen, worden be woond Indien deze vraag bevestigend moet worden beantwoord zijn B. en W. dan bereid, ten spoedig ste maatregelen tot ontruiming dier krotten te nemen Wordt besloten deze vragen te renvoyeeren naar B. en W. 3e. Adres van het Bestuur van de Afd. Axel van den Nederl. Christelijken Bond van Personeel in Publieken dienst, waarbij ver zocht wordt te willen medewer ken dat het ontslag aan het losse personeel van de Gasfabriek wordt ingetrokken en aan hun leden K. Kotvis, S. DTeleman benevens aan C. van Bendegem een vaste aanstelling wordt ge geven. 4e. Adres van het Bestuur van diezelfde afdeeling waarbij ver zocht wordt te willen bevorderen, dat het bedrag uitbetaald wegens Zondagsdienst alsnog wordt uit betaald, aangezien dit niet in overeenstemming is met artikel 85 van het Ambtenarenreglement. De VOORZ. wil deze verzoe ken ook naar B. en W. verwij zen omdat ze zijn ingekomen nadat de gascommissie heeft vergaderd. Dhr. 't GILDE kan dat moei lijk aannemen. De verzoeken zijn gedateerd 6 April en de gascom. vergaderde op 8 April. Spr. be treurt met betrekking tot de aan zegging van het ontslag aan de bondsleden Kotvis en Dieleman, dat dit stuk niet in de laatst gehouden Gascommissie-verga- dering is geweest, niettegen staande dit toch een der meest actueele onderwerpen voor die vergadering zou zijn geweest zulks in verband met het tegen 1 Mei aangezegde ontslag. Het heeft de instemming van de Gascommissie en het is zelfs dank zij het initiatief door die Commissie genomen dat het daarvoor in aanmerking komende personeel op gezette tijden zal worden omgewisseld, vooral op dat ook andere werkeloozen eens een beurt zullen krijgen werk te verrichten dat ieder werkman die werken wil, ook kan. Meermalen is er in de Gascommissie en als ik het wel heb, ook in de gecomb. verg. met B. en W. onzerzijds opgewezen dat het voor de andere werkloozen ter gend was bepaalde menschen steeds te zien bevoorrecht. Met deze bondsmenschen die in een jarenlang soort van los- vast dienstverband staan is dit eenigszins anders gesteld en is het bijzonder frappeerend i_ dat thans hangende een beslissing omtrent vaste aanstelling in den Raad plotseling als bij tooverslag deze menschen juist ontslag is aangezegd. Dat getuigt al van zeer weinig waardeering, maar het is niets meer of minder dan een negeering van het werk en de beslissing eventueel van Raad en B en W. Daarom moet het ontslag aan deze menschen worden inge trokken. Wat het andere schrijven van deze plaatselijke afdeeling be treft, dit kan misschien onder de loupe genomen worden bij punt 7 der agenda waar toch nieuwe verordeningen ook met betrekking tot de salarisschaal vastgesteld moeten worden. In art. 25 van het A. R. staat dat de bezoldiging der ambte naren bij afzonderlijke raadsver- ordening wordt vastgesteld. Het is wel zonderling en bui tengewoon eigenaardig dat en Directeur en Boekhouder eigen machtig zonder aanschrijving van B. en W. overgaan tot inhouding van f 1 loon tot dusver wegens Zondagsdienst uitbetaald, temeer omdat dit in flagranten strijd is met het Ambtenaren Reglement. Alleen B. en W. zullen volgens art. 85 de Commissie van Overleg gehoord de nooaige overgangs maatregelen treffen. Het getuigt dan ook van de meest vérgaande en onduldbare impotentie dat dit eigendurkdijk gebeurt. Z. i. is het dus wenschelijk dat deze gulden aan de menschen blijft uitbetaald en indien dit krachtens het A. R. veranderd moet worden, dan dient deze zaak aanstonds bij het G. Overleg aanhangig ge maakt te worden omdat er mede in verband met het werkrooster nog heel wat over te zeggen zal vallen, vooral ook met betrekking tot de veelszins zware Zondags diensten die nog niet zooveel verbetering hebben gebracht als de meesten hier wel denken. De VOORZ. zegt, dat de stuk ken eerst op 8 April zijn inge komen. En wat betreft de inge houden gelden is deze handeling geheel overeenkomstig het ambt. regl-, zoodat dit door de com missie van overleg zou moeten worden behandeld. Dhr. 't GILDE Juist en daar om moet ook niet a bout por- tant die aftrek plaats hebben. De VOORZ.Dat is dan toch maar een verschil van een paar weken, dat de menschen op dien gulden moeten wachten. Dhr. VAN KAMPEN zegt, dat dit punt niet op de agenda staat. Hij acht het toch noodig, dat de raadsleden eerst een zaak kunnen onderzoeken, alvorens ze het gaan beoordeelen De VOORZDit verzoek is eerst gisteren ingekomen. Dhr. HAMELINK zegt dat de menschen die gulden kregen als premie voor Zondagsarbeid en dat heeft niets met het ambtena- ienreglement te maken. Spr. is het eens met dhr. 't Gilde, dat men eerst had moeten wachten om die gulden in te houden tot erover beslist was. Maar het schijnt, dat men op de gasfabriek niets anders, te doen heeft, dan te kij ken of ze hier en daar niet een guldentje kunnen afhouden. Spr. wist niet, dat het er daar zoo toe ging en hij heeft daar nog al critiek op. Het voornaamste is voor hem in dit geval, dat er geen rechtsgrond voor aanwezig is en spr. wil met nadruk zijn afkeuring er over uitspreken, dat ambtenaren in dienst van de gemeente zoo handelen. De VOORZ. zou er liever nu niet over discusseeren. Z. h. s. wordt besloten de ver zoeken in handen te stellen van B. en W. Dhr. VAN KAMPEN vraagt nu in 't algemeen, of er voortaan geen stukken meer behandeld worden, die niet op de agenda staan De VOORZ. kan dat niet voor alle gevallen toezeggen. Men moet elk geval op zichzelf be schouwen. Dhr. 't GILDE vindt dat ook en wil daarom bespreken het verzoek aangaande het ontslag van personeel. De VOORZ. t Wat in dat ver zoek wordt gevraagd is onmoge lijk te doen, omdat volgens het reglement de directeur los per soneel aanneemt en ontslaat. Dat is in de vorige (geheime) ver gadering lang en breed besproken en door het staken der stemmen zijn we tot geen resultaat ge komen. Dhr. OGGELMen 20U kun nen besluiten tot het vast aan- AXELSCHE COURANT Burgemeester en Wethouders van AXEL brengen het volgende onder de aandacht van belanghebbenden. De inwerkingtreding van de winkel sluitingswet 1930 (staatsblad no. 460) is bepaald op 1 Mei 1933. Volgens die wet is het ver boden een winkel voor het publiek geopend te hebben gedurende den Zondag, behou dens de volgende uitzonderingen Melk-, visch- en fruitwinkels mogen iederen Zondag tot 12 uur 's middags geopend zijn. Winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak brood, banket, sui kerwerk en chocolade wordt verkocht, mogen gedurende ten hoogste vier achtereenvolgende uren op Zon dag voor het publiek geopend zijn voor den verkoop van brood, banket, suikerwerk en chocolade. Deze vier uren moeten liggen tusschen 9 uur 's morgens en 8 uur 's avonds en be- hooren te zijn vermeld op een geschrift of drukwerk, dat aan de toegangsdeur tot den winkel bevestigd is, zoodanig, dat men er van buiten af gemakkelijk van kan kennisnemen. Ook wordt een uitzondering gemaakt voor het hoofd of den bestuurder van een winkel, die tot een kerkgenoot schap behoort, dat den wekelijkschen rustdag op den Sabbath of op den Zevendedag viert. Dezen zal op zijn verzoek door Bur gemeester en Wethouders vergunning worden verleend om zijn winkel op Zondag tusschen 5 uur des voormid dags en 2 uur des namiddags voor het publiek geopend te houden, of, indien het betreft een winkel, waar uitslui tend of in hoofdzaak brood, banket, suikerwerk en chocolade wordt ver kocht, tusschen 5 uur des voormid dags en 8 uur des namiddags, met dien verstande, dat daarin na 2 uur des namiddags uilsluitend brood, ban ket, suikerwerk en chocolade mag worden verkocht. Aan hem, wien een vergunning als hierboven bedoeld is veileend, zal het evenwel verboden zijn een winkel voor het publiek geopend te hebben gedurende den Sabbath of den Ze vendedag. Het hoofd ef de bestuurder, wien de vergunning is verleend, is verplicht te zorgen, dat aan de toegangsdeur tot den winkel een geschrift of druk- weik is bevestigd, zoodanig, dat daarvan ten allen tijde van buiten af gemakkelijk kan worden kennis geno men, waarop duidelijk is vermeld ge durende welke uren de winkel op Zondag voor het publiek is geopend. Tevens moet in den winkel op een plaats, die vrij toegankelijk is voor het publiek en zoodanig, dat het daarvan gemakkelijk kan kennis ne men, de akte der vergunning opge hangen zijn en blijven. Formulieren voor vergun ningsaanvragen en cartons vermeldende de openingsuren op Zondag zijn ter gemeente secretarie verkrijgbaar. Axel, 19 April 1932. Burgemeester en Wethouders vnd, BLOK, Burgemeester. MARIS, Secretaris. Burgemeester en Weihouders der Gemeente AXEL, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op 29 APRIL 1932, vanwege de Ge meente eene Axel, 20 April 1932. Burgemeester en Wethouders vnd. BLOK. Burgemeester MARIS, Secretaris

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1