Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e u w s c li - Vlaanderen. No. 95. DINSDAG 8 MAART 1932. 4te Jaarg. J. C. VINK - Axel. Buitenland. FEUILLETON. Een moeilijke taak. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Grsote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franc® ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. China-Japan Het schijnt nu toch, dat de Volkenbond aan het conffict in het Verre Oosten een nieuwen keer heeft gegeven. Gelukkig, want het prestige van den Vol kenbond leed zeer onder de machteloosheid waarmede dit or gaan tegenover de krijgsverrich tingen in Mantsjoerije stond. 1 In een onverwacht gehouden vergadering heeft de Raadsvoor zitter, Paul Bpncour, mededeeling gedaan van een voorstel, aan de regeeringen te Nanking en Tokio toegezonden. Er is, naar zich begrijpen laat, achter de diplomatieke schermen in de laatste maanden hard ge werkt door de vertegenwoordigers der mogendheden, om een ver zoening te bewerkstelligen. Elke poging daartoe stuitte evenwel af op de afwijzende houding van Japan, dat zich klaarblijkelijk voorgenomen had, lang gekoes terde plannen met betrekking tot China volledig ten uitvoer te brengen. Zonder officieele oor logsverklaring laaide de krijg hoog op, met alle daaraan verbonden verschrikkingen. Thans schijnt er evenwel een ommekeer te hebben plaats gehad. Met instemming der regeering van de Vereenigde Staten heeft de Volkenbondsraad voorgesteld onmiddellijk een conferentie te beleggen in Sjanghai waarop zoowel China en Japan als de belanghebbende mogendheden vertegenwoordigd zullen zijn. En daarbij worden van Japan perti nente verklaringen geëischt ten aanzien van zijn bedoelingen, met name dat het geen politieke en territoriale doeleinden nastreeft, noch de bedoeling te hebben zich te Sjanghai een bevoorrechte positie te verschaffen. Aan deze vergadering dient het sluiten van een overeenkomst vooraf te gaan inzake het staken der vijandelijk heden. Met ontwijkende replieken kan Japan nu niet langer komen aan- dragen. Het zal we! geen betoog behoeven, dat aan deze kracht dadige houding van den Volken bondsraad een en ander is vooraf gegaan. En ook heeft het wel beteekenis, dat de geheel? Ame- rikaansche Atlantische vloot plot seling is opgeroepen om deel te nemen aan maritieme manoeu vres, welke toevallig het toe val speelt een voorname rol op dit ondermaansche in de Stille Zuidzee worden gehouden, dus zoo'n beetje in de buurt van de Gele Zee. De buitengewone voltallige ver gadering van den Volkenbond ter behandeling van het Japansch- Chineesche conflict is Vrijdag, volgens de Britsche parlementaire methode in een ander gebouw bijeengekomen, als bijzondere commissie. Voorzitter was de Belgische minister van Buitenlandsche Za ken, Hijmans, die mededeelde, dat de tegenstrijdige berichten betreffende de staking der vijan delijkheden in het gebied van Sjanghai een buitengewoon pijn lijken indruk hebben gewekt. De Japansche ambassadeur Sa to verklaarde, dat op bevel van den Japanschen opperbevelhebber de vijandelijkheden feitelijk zijn gestaakt, doch dat tengevolge van Chineesche aanvallen eenige on- beteekenende voorpostengevech ten zijn geleverd. De Chineesche gezant Yen viel de verklaringen van den Japan schen ambassadeur in scherpe bewoordingen aan en verklaarde dat de Chineesche opperbevel hebber de volkomen staking der vijandelijkheden heeft bevolen. Hij stelde voor, dat de vier neu trale admiraals ter plaatse onvei- wijld een onderzoek zullen in stellen naar den toestand. De Japansche afgevaardigde Sato eischte, dat op de eerste plaats de kwestie der handhaving van de orde in de ontruimde zone zou worden opgehelderd. De conferentie, waaraan ook door de vertegenwoordigers der be langhebbende mogendheden zou worden deelgenomen, welke zich hiertoe bereid hadden verklaard, heeft voor alles tot taak de voor waarden voor den wapenstilstand vast te leggen en vervolgens de principiëele kwestie der handha ving var. de veiligheid der bui tenlandsche onderdanen te Sjang hai op te lossen. Een terugtrek ken der Japansche troepen is slechts stap voor stap mogelijk in verhouding tot het herstel van rust en veiligheid. De Chineesche gezant Yen waarschuwde er voor, zich door de verklaringen van den Japan schen vertegenwoordiger niet van de wijs te laten brengen. Vol gens zoo juist ontvangen tele grammen, aldus Yen, is het Ja pansche leger verder opgerukt. Vrijdagmiddag hebben 8 Japan sche transportschepen 35.000 man met tanks en artillerie ontscheept in de omgeving van Sjanghai. Een ernstige strijd wordt gevoerd. De buitengewone Volkenbonds vergadering moet thans aandrin gen op de feitelijke staking der vijandelijkheden. De avondzitting heeft een be wogen verloop gehad. President Hijmans diende een uitgewerkte resolutie in, waarin de Volken bondsvergadering verzoekt dat de Japansche en Chineesche regee ringen onverwijld noodzakelijke maatregelen treffen ter doorvoe ring van de door de beide opper bevelhebbers bevolen staking der vijandelijkheden. Het voorstel stuitte op krach- tigen tegenstand van den Japan schen afgevaardigde Sato, die een schikking eischte, waarbij de toe komstige stand der Chineesche troepen en de voorwaarden voor de terugtrekking der Japansche troepen zullen worden vastgelegd in het definitieve Japansch Chi neesche verdrag. President Hijmans verwierp evenwel het Japansche voorstel, waarna de resolutie is aange nomen. De Chineesche premier Wang Sin Wel heeft verklaard, dat de Chineesche regeering niet geneigd is de Japansche voorstellen aan te nemen. Japan heeft eenige malen de internationale verdragen en de Chineesche souvereiniteit j geschonden. De Chineesche re geering zal slechts dan onder handelingen met Japan aanknoo- pen, indien zij de zekerheid heeft dat Japan zijn troepen uit Mants joerije en Sjanghai terug trekt. Voor China bestaat er geen bij zondere Mantsjoerijsche kwestie, doch slechts een algemeen pro bleem. Indien Japan niet zijn troepen uit Mantsjoerije terug trekt, zal China den verdedigings strijd verder voortzetten. Het officieele Chineesche tele- graafagentschap Gomijn deelt me de, dat de Chineesche regeering een leger van 200.000 man op de been wil brengen ter bevrij ding van Mantsjoerije. Het hoofd kwartier wordt te Peking ge vestigd. De doodeltyke mist. Men weet, dat naar aanleiding van den doodelijken mist, die in de Maas-vallei in België van 1 tot 5 December 1930 heerschte, een college van deskundigen door het parket werd belast met een onderzoek. Deze deskundigen hebben reeds eenigen tijd geleden hun verslag ingediend maar thans heeft, naar de L. K meldt, prof. Firket in de Koninklijke Academie voor geneeskunde een mededeeling gedaan over het onderzoek. Al de dokters van de geteisterde streek werden ondervraagd over de verschijnselen bij de zieken waargenomen bloed werd onder zocht, tien lijken werden ge schouwd het gestorven vee werd nauwkeurig onderzocht. Kortom er werd niets verwaarloosd om opheldering te bekomen. Het besluit is, dat de zwavel houdende stoffen, die zich in de lucht bevonden, veel talrijker zijn dan bijvoorbeeld in 1899, toen ook een proefneming werd ge daan. De deskundigen schrijven de sterfgevallen dan ook toe aan de aanwezigheid in de lucht van deze zwavelhoudende stoffen die met de jaren in hoeveelheid zijn toegenomen en vooral afkomstig zijn van de verbranding van kolen. Dr. Firket is uitdrukkelijk in zijn uitspraak. Men moet de oorzaak van de sterfgevallen niet zoeken in ge heimzinnige vliegtuigen, die een bezoek aan de Maasvallei zouden gebracht hebben met gifgas. Of men moet ook niet denken dat de fabrieken bijzonder gevaarlijke dampen door de schoorsteenen zouden hebben laten ontsnappen. Het is een feit, zegt dr. Firket, dat bij gelijke weersgesteldheid en in dezelfde omstandigheden van bedrijvigheid der fabrieken dezelfde ongelukken zich kunnen voordoen. Meer dan ooit dient men het besef te doen doordringen, dat voorzorgs-maatregelen moeten worden genomen. Aan een spoorwegovergang bij Aken, werd een met drie personen bezette auto door een trein gegrepen. De auto stopte voor de neergelaten sluitboorr.en, doch de baanwachter trok deze een eindje omhoog teneinde de auto te laten passeeren Midden op de rails staakte echter de motor. De auto kon niet meer op gang worden gebracht en de naderende trein greep den auto, die geheel werd vernield. Twee personen werden gedood, de derde zwaar gewond. Een arbeider te Torquay in Engeland zag op weg naar huis op het troittoir een onooglijk bruin pak liggen, aldus de Tel. In speelschen overmoed gat hij er een harden schop tegen, doch wie schetst zijn verbazing, toen het bruine papier openspleet en een aantal bankbiljetten van één pond sterling holderdebolder de straat opvlogen. Het laat zich begrijpen, dat de gelukkige vin der den verleidelijken inhoud van het pak haastig bijeen griste, waarop hij er mee naar een po litiebureau wandelde. In totaal bleek hij 500 biljet ten, dus in totaal voor een waarde van ongeveer f4300, te hebben gevonden. Tot dusver heeft zich (W«rdt vervrlgdi) AXELSCHE COURANT. Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. 17) Hoe komt het dat deze strik hier in de straat onder uw raam lag, dot moet ik eerst weten, mevrouw. Ik heb hem laten vallen, an' woordde ze onwillig, omdaten plotseling hield ze op en keek me aan terwijl haar gezicht bloedrood werd. Omda*, ging ze gejaagd vooit met haar vingeis op tafel trommelend, ik zag dat er de woorden „te hulp" opstonden. Ik ben pas twee maanden getrouwd en ik dacht dat mijn man het misschien zou vinden en het terug brengen. Het was een kinderachtige inval. Maar waar hebt a hem gevonden vroeg Ik, haar met toenemende ver bazing aanttirend. Ik heb hem in de Rue d'Arcy op geraapt, antwoordde zij met haar voet op den grond stampend. - Dat gekke ding bracht me er toe om te doen Wat ik deed. Hebt u nog meer te Vragen, mijnheer? Ja, waar precies? Dat heb ik u immers al gezegd, tri de Rue d'Arcy, op tien passen af stand van de Rue Valois. Zult u nu heengaan Nog één woord mevrouw. Deed Maar ze riep: ga nu toch heen, thünheer, ga toch heen, op zoo'n hef- tigen taon, dat ik het maar beter vond om zonder verdere vragen haar te gehoorzamen. Ik scheen nu alles te weten watïij wist, maar veel wijzer was ik tr niet door geworden. Met een zwijgende buiging deed ik de deur achter mij dicht en ging met het hoofd vol ver warde gedachten naar beneden. De fluweelen strik was het eenige aar- knoopingspunt. dat ik bezat. Ik wist niet, waar het ding in wetke'^kheid gelegen had. Was het de eersie maal dat het in dat straatje was opgeno men, of was het al voor de tweede of derde maal Ik was misschien zes treden afge gaan, toen ik hoorde dat er ber.eien in de gang iemand de trap opkwam. Ik begreep dat het de heer de Brühl zou zijn en dat ik de kamer van zijn vrouw geen oogenblik te vroeg vei- laten had. Daar ik al in zooveel moeilijkheden zat, was wel het laatste wat ik wenschte om met een vreem deling ongenoegen te krijgen. Ik verhaastte dus mijn stap in de hoop hem eerst op de tweede trap te ont moeten, maar hij kwam met twee trappen tegelijk naar boven en ont moette mij voor ik nog de tweede verdieping bereikt had. Hij keek mij aan, en deed een stap achteruit. Hm, zeide hij, hebt u misschien een boodschap voor mij, mijnheer..? Neen, ai.twoordde ik, Hij fronste zijn wenkbrauwen. Ik ben de heer de Biühl I Zoo. stamelde ik, niet wetend, wat anders te zeggen. Bent u boven geweest Ja, ik ging bij vergissing uw trap op, antwoordde ik. Hij bromde iets en ging op zijde. Ik ontmoette den duisteren blik van zijn zwarte oogen en ging voorbij hö.:wel ik bemerkte dat hij me na stond te kijken. Het was een lahgtf knappe man, met donker haar en een verbrand gezicht. Hij was naar de mode van het hof gekleed in een groen pak met sibelbort afgezet, o\e den arm droeg hij een mantel, die met hetzelfde bont omzojmd was. Nadat ik er mij van oveituigd had, dat hij me op straat niet volgde, dacht ik niet meer aan hem. We zouden elkander echter meer ontmoeten en wel heel dikwijls. HOOFDSTUK VIII. Een koopman, die voor een winkel tje stond, wees mij de Rue de Valois aar, die een van de armoedigste straten van de stad bleek te zijn. De straat was nauw, smerig, maar vol leven en beweging. Aan het eene einde er van zag men een van de zijvleugels van de kathe draal, het andere einde liep uit op de westelijke poort van de stad. Ik be greep dat het niet verstandig was in zoo'n volle straat te gaan zoeken en ik vroeg daarom aan een paar mannen of ze me den weg konden wijzen naar de Rue d'Arcy. Het was de eerste steeg links. Ik bedankte voor de in lichtingen en met gebogen hoofd en met mijn mantel tot boven mijn kin opgetrokken, liep ik de straat door tot htt steegje. Eenmaal daar sloop ik, zonder op te kijken, er vlug in. Toen ik tien stappen geloopen had bleef >k stilstaan en rondkijkende be gon ik het op te nemen. Het steegj-, waardoor niet veel menschen schenen te komen, was acht of negen voet breed, ongeplaveid en vol kuilen. Aan den eenen kint zag ik den muur van een tuin, aan den anderen de hoogere muur van een huis. In geen van beide was een raam of een andere opening te bespeuren. Tevergeefs mat ik den afstand van de tien passen, die ik af gelegd had, tevergeefs keek ik dan naar dezen dan naar dien kant. Het gaf alles nietser was geen raam te bekennen, slechts zag ik een blinden muur. Met een moedeloos hart nadenkend wat dit alles toch moest beteekenen, begreep ik, dat de hoop, die ik geves tigd had op de vondst van Simon Fleix, niets beteekende. Jonkvrouw de la Vlre had den strik zonder twijfel laten vallen, maar niet uit een raam. Het was nog altijd een raadsel, mis schien had ze den strik laten vallen toen men haar van de eene plaats naar de andere overbracht. Ik wist niet meer wat er van te denken. Geheel ontmoedigd leunde ik een oogenblik tegen den muur en dacht na over de tegenspoeden, die mij ble ven achtervolgen, 't Was of er een stem in me zeide dat het dezen keer niet zoozee' aan het noodlot dan wel aan mijn eigen domheid toe te schrij ven was. Ik dacht er over na dat met die gouden munt de freule me dade lijk ten volle vertrouwd zou hebben. Ik had verkeerd gehandeld, door haar in zoo'n armoedige omgeving als die mijner moeder te brei gen. Dat was zeker de oorzaak geweest dat ze do delijk met dien vreemdeling mede- ging. Waarom was ik ook uitgegaan en had zoodoende gelegenheid gege ven aan den vreemdeling tot haar door te dringen ja ik voelde heel goed dat alles mijn eigen schuld was. Het ligt nu eenmaal niet in mijn aard mij door den eersten den besten tegenspoed uit het veld te laten slaan en hoewel ik mezelf met verwijten overstelpte, kwam ik toch tot de slot» •om, dat de vondst van Simon Flelx wel degelijk waarde moest hebben. Als mevrouw de B ühl den strik niet gevon den had, dan zou hij nog in het steegje liggen, waar noch Simon, ncch ik ooit zouden komen. Wanneer me vrouw de Biühl hem niet weder had laten vallen, dan zouden we niet eens weten of mt jonkvrouw de laVirezich nog in Biois ophield- Weer wat opgemonterd door deze overwegingen besloot ik de steeg uit te loopen, scherp rondkijkend, doch zonder iemand tegen te komen. De kale toppen van hoornen staken hier en daar boven de muren uit waarin stevige poortjes waren. Ik bekeek die poort jes aandachtig, maar kon er niets bij zonders aan ontdekken. De meesten er van schenen zelden geopend te wor den. De steeg nogmaals doorlooptnd aan den anderen kant deed ik eens klaps een ontdekking. Het hoekhuis, dat op de Rue de Valois uitkwam, had een blinden muur aan den achtergevel. Aan de zijde waar ik stond waren verscheidene ramen. Drie er van kon ik duidelijk zien. Aan een er van merkte ik iets op, dat mijn hart met hoop vervulde. Het bewuste raam was zwaar getralied en aan een van die tralies was een smalle strik van een of andere witte stof vastgemaakt, die op een afstand er precies uitzag als de Strik, die in mijn bezit was. Ik had mijn conclusies onmiddellijk gemaakt en voelde bewondering voor de schranderheid van jonkvrouw de la Vire. Ze moest in die kamer opge* sloten zijn, de bewijzen waren er voor Wei was de andere strik wat verrit op gevonden, maar ze koa door den wind zijn opgewaaid,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1