jarige Renommée Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VI aan deren Ycreeniging „Kinderzorg". No. 94. VRIJDAG 4 MAART 1932 47e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franc» ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag II ure. Een torpedojager naar Sjanghai. Op de vragen van h l Tweede Kamerlid Van Einbden betreffende het zenden van een torpedojager naar Sjanghai heeft minister Ruvs de Beerenbrouck geantwoord, dat bedoelde maatregel werd geno men na een verzoek van den consul-generaal der Nederlanden te Sjanghai, ondersteund door den gezant te Peking, ten einde de veiligheid en de belangen te be hartigen. Deze vredestaak der Koninklijke marine is uiteraard niet in de doelstelling onzer weer macht vermeld. Verwezen wordt naar de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp tot verhoo ging van het Vlllste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1930 (346), waar deze vredestaak uitdrukkelijk genoemd werd. Het aantal Nederlanders te Sjanghai bedraagt ongeveer 200. De consul-generaal te Sjanghai is gemachtigd het dichtstbijzijnde stoomschip der Java-China-Japan lijn op te roepen naar Sjanghai, ten einde bij evacuatie de aan wezige Nederlanders te kunnen opnemen. Aangezien de schepen te Sjanghai op de rivier ten anker liggen, aldaar een vaak sterke sstroom loopt en het waarschijnlijk is, dat onder de tegenwoordige omstandigheden de koopvaardij schepen op grooter afstand van de plaatsen, van waar de evacuatie moet geschieden, verwijderd zijn en het embarkement met sloepen moeten gebeuren, waarbij marine personeel leidingen hulpmiddelen ter beschikking stellen moet, was het zenden van dit schip nood zakelijk. Aanwending van militair ge weld tegen de strijdende partijen acht de regeering buiten gesloten. De minister acht de gevaren, die Nederland tot zich trekt door zich met een klein oorlogsschip te begeven te midden van de ge compliceerde en overprikkelde situatie in Oost-Azië, in verband met de (aak, aan het marineper soneel opgedragen, niet aanwezig. De regeering is daarom n t oe- reid den torpedojager alsnog terug te roepen. Gfeld genoeg De Nederlardsche staatsleening van f 186,000,000, aan 5 pet., waarop Woensdag werd inge schreven, is een groot succes geworden. Op de vrije inschrij vingen zal een klein percentage kunnen worden toegewezen. Dan maar naar de gemeente lijke leeningen voor 5VS pet. Maandag hield de Vereeniging Kinderzorg haar jaarlijksche alge- meene vergadering in een der lokalen van de stichting le Mid delburg. Aan het uitvoerig verslag daar van in de Midd. Crt. jontleenen wij het volgende De voorzitter, ds. R. ten Kate van Koudekerke ging voor in gebed en wees er vervolgens op, dat het alweer een jaar geleden is, dat men feest vierde voor het 25-jarig bestaan. Ook in het afgeloopen jaar is de vereeniging niet gespaard gebleven voor het moeilijke en kwade, maar ook het goede bleef niet weg en groote welkome verrassingen ble ven ook niet uit. Het zijn moei lijke lijden en dat niet alleen in economisch opzicht doch ook in geestelijken zin, dat ondervindt ook het groote huisgezin der vereeniging. De directie en haar helpers en helpsters hebben geen gemakkelijke taak. maar dat zegen van hun arbeid uitgaat, bleek verledenjaar, toen de oudpupiiien daarvan getuigenis aflegden. De secretaris, ds E. H. Blau- wendraad, van Vlissingen, wees er in zijn jaarverslag op, dat Kinderzorg van het begin at met moeilijkheden te kampen heeft gehad. Men moet moedig van dag tot dag moeilijkheden overwin nen, die niemand geheel kan be grijpen dan wellicht ds. ten Kate, die het meest de inrichting be zoekt en nog beter de directie, de heer en mevrouw Middelkoop en het hoofd van het meisjeshuis, mej. H. J. Langevoort, en allen, die in de stichting werken en wie spr. hulde bracht. Spr. deed dit ook de leden van het dames comité, den voorzitter en den accuraten penningmeester, den adviseur en allen die de veree niging steunen, maar vooral komt de trouwe hulp van onzen God. Het is in 1931 nog een boven verwachting goed jaar geweest, dooden zijn er in de stichting niet te betreuren er. er kwamen bijna geen ernstige zieken voor Eind 1930 waren er 116 kin deren in de stichting en 23 pu pillen er buiten, totaal 139, eind 1931 resp. 114, 27 en 141. In 1931 werd o.a. een drieling, thans 9 maanden oud aan de zorgen der stichting toevertrouwd. Vervolgens bracht ds. E. Raams uit Hoek namens de diaconiën aldaar, te Biggekerke en te Zie- rikzee rapport over de rekening uit en zeide dat men steekproe ven nam en niets vond, dat tot aanmerkingen aanleiding zou kun nen geven, den penningmeester, ds. J. de Vries uit Wilhelminadorp, komt zeer grooten dank toe voor zijn keurige administratie. Spr. meende er o.a. op te moeten wijzen, dat er volgens de com missie door diaconiën niet vol doende gegeven wordt aan Kin derzorg. Ook het aantal giften met een bijzondere bestemming is niet voldoende en dit geldt vooral ook voor die, bestemd voor een centrale verwarming, die hoog noodig is. Spr. zag ook, dat van de 100 gemeenten er slechts 10 hun volle quotum afdragen, als nu voorloopig eens 10 anderen hetzelfde deden. Ook wees spr. er op dat er veel meer met de Kinderzorgbusjes kan en moet worden gewerkt. Van de salarissen kan z.i. niets af. Spr. refereerde zich aan het oordeel van den accountant en meende dat de rekening van Kinderzorg goed is, maar vroeg of dit ook het geval is met die van Her vormd Zeeland tegenover Kinder zorg. De rekening die in ontvangst en uitgaaf een cijfer aanwijst van f67174, met een goed slot 1931 van f443 en een over 1931 van f 1749, werd hierna goedgekeurd. Eveneens de begrooting 1932, die een eindcijfer heeft van f52175. Tot commissie voor het nazien der rekening 1932 werden aan gewezen de diaconiën te Bigge kerke, Zierikzee en Biervliet. De vergadering herkoos als bestuursleden ds. R» ten Kate te Koudekerke, ds. C. v. d. Waa te Biggekerke» ds. A. Vrijlandt te Biervliet en ds. S. J. H. Voorts te Zierikzee. In de vacature mevr. Snoep Van Stam, die vertrok, koos men mevr. H. M. van Adrichem Boo- gaert—Heijse te Oostkapelle, voor dr. H. W. Obbink, wegens ver trek, ds. P. J. F. van Voorst Vader te Middelbnrg, voor ds. J. de Visser, die bedankt had, mr. W. F. E. baron van der Feltz te Middelburg, voor den heer J. A. Flink die bedankte, den heer A de Bruijne te Goes en voor ds. J. W. Maas te Hontenisse, die vertrok, ds. E. Raams te Hoek. in de middagvergadering ver welkomde de voorzitter in het bijzonder den spreker, ds. J. J. P. Valeton, secretaris-directeur van Kinderzorg te Zwolle, den heer mr. baron van der Feltz, voorzitter van den Voogdijraad en officier van justitie en mr. J. H. Bybau, Kinderrechter. Spr deelde mede, dat de Commissaris der Koningin, de burgemeester, de president van "de rechtbank en dr. Hoorweg bericht van ver hindering zonden, terwijl mevr. Quarles van Ufford verhinderd was voor de middagvergadering terug te komen. De Penningmeester kon mede deelen, dat de collecte aan de koffietafel f 37.32 had opgebracht. Hierna sprak ds. Valeton over „Kinderverwaarloozing aan den Oostkant van ons land" en wees er op, dat goede moeders tot in haar ouderdom aan haar kinderen hechten, maar helaas zijn er zeer vele kinderen, die dien rijkdom niet kennen, omdat zij nooit een goede moeder of een goeden vader hebben gehad. Niet om dat hun die door dedoodontnomen werden, maar omdat zij slechte ouders hadden. Maar als de liefde ontbreekt, staan er dadelijk ande ren gereed om te helpen. Kin derzorg getuigt van een wereld van zonde en slechtheid, maar ook van ontferming. Vele en velerlei zijn de oorza ken, waarom de ouders uit hun macht worden ontzet en zij zijn bovendien nog zeer gecompliceerd dikwijls. De drie hoofdoorzaken zijn achterlijkheid der ouders, dronkenschap en onzedelijkheid. Spr. gaf dan verschillende voor beelden uit zijn practijk en schet ste toestanden van wonen in hut ten afgedekt met plaggen. Veelal is de verwaarloozing geen opzet geen slechtheid en is er zelfs liefde voor de kinderen, maar zijn de ouders te achterlijk om te begrijpen wat zij hun kinderen onthouden. Spr. noemt een geval van drie kinderen, van 4, 3 en 2 jaar uit een- gezin, die nog niet loopen, niet spreken en zelfs niet recht op zitten konden, de jongste over leed, doch de beide andere groeien lichamelijk goed op, maar zijn ver» standelijk wel achter. In een an der gezin werden 7 kinderen zeer vervuild aangetroffen, een kind van 5 jaar leek hoogstens 2 jaar, Zes er van zijn prachtig bijgeko men na 4 jaar. Vooral in de Drentsche venen komt de ver waarloozing nog veel voor. Deze kinderen zouden veelal vrijbuiters worden en een gevaar voor hun omgeving als zij niet bij de ouders weggehaald werden. Ais die kinderen zoo zijn is dat veelal niet eigen schnld, doch de schuld van de zonden der vade ren, maar daarom mogen ze niet ten ondergaan. Zij hebben steun noodig als klimop van een muur en die muren zijn voor hen het kinderhuis en pleegouders. Drankmisbruik is in de steden in mindere mate dan op het platteland de oorzaak. In vier jaar tijd waren er 242 gevallen, waarvan in 44 keer de moeder overleden was en de vader ont zet. De oorzaak was dan ten eerste drankmisbruik, ten tweede de dood van de vrouw, die nog gedaan had voor de kinderen wat zij kon. Het is niet waar dat de kinderen van dronkaards altijd minderwaardig zijn, er is geen type van dronkemanskinderen. Deze kinderen vertoonen echter wel dikwijls gemis aan wilskracht en bij de meisjes uit zich dit vooral op sexueel gebied. Het kortst stond spr. stil bij de derde oorzaak, de onzedelijk heid, die helaas steeds meer voor komt. Ook vooral kinderen van jeugdige, ongehuwde moeders worden vaak in dp stichting Spr. wekte tenslotte op, om met 't gebed de kinderen bij te staan en ge dachtig te zijn aan de woorden van ChristusLaat de kinderen lot mij komen en verhindert ze niet." AXEL, 4 Maart 1932. Met verwijzing naar de adver tentie van het Crisis-Comité alhier, doen we een beroep op degenen, die gedragen en verstelbare klee- dingstukken hebben liggen, om die te willen afstaan aan degenen, die er gebrek aan hebben. Het spreekt vanzelf, dat de jeugd meer kleeren verslijt dan de ouderen, daarom wordt inzonder heid gevraagd naar kinderklee- ding. We hebben er een mooie oplossing voor: Wacht nu niet tot Paschen met een nieuw pakje voor een jongen of meisje, maar koop het nü. Allicht krijgt u dan eenig goed over en bezorgt dat aan het crisis-comité. U maakt dan minstens drie menschen blijde winkelier, uw kind en de moeder, die het over schotje krijgt. Het Hroene Krols. Gisteravond werd alhier onder voorzitterschap van den heer A. E. C. Kruysse de jaarvergadering van bovengenoemde vereeniging gehouden, weike slechts door 35 personen bezocht was. In zijn openingswoord wees de voorzitter er op, dat de alge- meene toestand der vereeniging gunstig is en dat de geheele be volking met haar werk meeleeft, hetgeen o.a. ook weer gebleken is uit de resultaten der laatst ge houden bazar, die schitterend geslaagd is. Overigens zal dat ook blijken uit het jaarverslag dat na voorlezing der notulen door den secretaris den heer P. le Feber Sr. werd uitgebracht. Hieruit bleek dat in het afge loopen vereenigingsjaar sleehts 2 bestuursvergaderingen werden ge houden. Hulde werd gebracht aan het werk van de wijkzuster, mej. Kruithof, die met groote toe wijding en liefde haar dikwijls moeilijke taak verricht. Dat dit werk inderdaad veelomvattend is, moge hieruit blijken, dat zuster Kruithof gedurende het jongste vereenigingsjaar 3749 bezoeken aflegde of gemiddeld 10 per dag. Deze bezoeken waren voor het Groene Kruis 2257 en voor de t.b.c. bestrijding 1492. Speciaal werd herinnerd aan de moeilijk heden, die zich soms voordoen bij de bezoeken voor het zgn. maatschappelijk werk, waarmee dan bedoeld worden de gezinnen, waarin een of ander ontbreekt of hygiënische maatregelen moeten worden getroffen. Het grootste aantal gezinnen voor t.b.c. bezoek bedroeg 31. Meermalen is dan ook reeds de vraag gerezen of de zuster niet overbelast zal worden, mede in verband met de uitbreiding der gemeente. Waardeerende woorden werden gewijd aan het werk van het Comité, die de bazar heeft ge organiseerd. Voor het Groene Kruis werden 563 verplegings-artikelen uitge leend en voor de t.b.c. bestrijding 139. Over het algemeen Iaat de toestand waarin de gebruikte ar tikelen worden terugbezorgd, niets te wenschen over, zoodat hierin gtoote verbetering valt te con- stateeren. Moge het zoo voert blijven gaan en dat men ook vooral de artikelen niet langer bij zich houde dan strikt noodzakelijk is. Anderen kunnen er gebrek aan hebben. H.*t aantal leden bedraagt 915 d t groote aantal is volgens spr. ook wel een gevolg van de groote activiteit van den penningmeester, die er speciaal werk van maakt om leden te werven. Verlaging van contributie werd niet wenschelijk geacht, daar dit zou leiden tot vermindering der financiëele draagkracht. De heer le Feber besloot zijn verslag met de hoop uit te spre ken, dat de leden in de toekomst niet of zoo min mogelijk de hulp van Het Groene Kruis noodig zullen hebben. Hierna volgde het financiëel verslag door den penningmeester den heer L. P. Bakker. Voor Het Groene Kruis bedroe gen de ontvangsten f 3393,32 en de uitgaven f 2568,Cl, w.o. f 1400 salaris voor de wijkzuster. Batig saldo alzoo f825,31. Voor de t.b c. bestrijding werd ontvangen f 802,72 en uitgegeven f 929,70, zoodat op deze rekening een tekort is van f 126,98. Een en ander was door de kascommissie accoord bevonden j alleen werd aanmerking gemaakt op een postje voor schilderwerk, dat abnormaal hoog voorkwam. De voorzitter deelde mede, dat dit ook het bestuur niet was onb gaan en in het vervolg hiervoof gewaakt zal worden. AXELSCHE COURANT Millioenen menschen danken hunne gezondheid aan het dagelijksch gebruik van Quaker. Doctoren en opvoeders der Jeugd hebben het reeds gedurende

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1