Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vl aan deren. No. 91. DINSDAG 23 FEBRUARI 1932 47 e Jaarg'. J. C. VINK - Axel. Buitenland. FEUILLETON. Een moeilijke taak. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrak. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Grsote letters worden naar plaateruimte berekend. Advertentiën worden franc a ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag II ure. Japaa-Cbina. Alleen de Japanners zijn nog van oordeel, dat de vrede in het Verre Oosten gehandhaafd bleef. Heel de overige wereld is ervan overtuigd, dat de feitelijke oor logstoestand sinds lang is inge treden. En Japan is vast besloten, daarbij de overwinnende partij te zijn, waartoe, behalve het groot ste deel der vloot, thans ook een zeer aanzienlijke landmacht naar de Chineesche gebieden werd gezonden. Het voornaamste doel is voor het oogenblik de bezet ting van Sjanghai. De vloot- commandant, admiraal Nomoeri, heeft evenmin als zijn voorganger Sjiosawa kans gezien, met behulp der zeestrijdkrachten, dat doel te bereiken. Daarom is thans een sterk landleger overgebracht en de legercommandant, generaal Oetaya, is geheel in den stijl ge bleven met de bewering, dat hij een „vredesleger" aanvoert. Wat op geen andere manier te verwezenlijken scheen, heeft de Japansche inval tot stand ge bracht: de Chineesche generaals, die, strevende naar de opper macht, elkaar sinds jarenlang bevochten, sluiten zich aaneen en organiseeren het militaire ver zet tegen de Japanners. Uit het noorden, zuiden en westen ruk ken troepen aan, om de verde diging van het land met zoo groot mogelijk succes te kunnen voeren. Of evenwel de Japansche opmarsch te stuiten zal zijn, valt, gezien de wederzijdsche krachts verhoudingen, te betwijfelen. Chi na beschikt weliswaar over een bijkans onuitputtelijk reserve aan menschen, maar daartegenover staat de zooveel krachtiger or ganisatie der Japanners, die over het meest moderne oorlogsmate riaal beschikken en niet schromen daarvar. gebruik te maken. De geheele transportvloot wordt be nut, om troepen en materiaal naar China over te brengen en aan geld is klaarblijkelijk geen gebrek, wat mede een voorname, zoo niet de voornaamste factor Een van de hoogste die er is. Het is een zeer groote eer voor mij en dus vond ik, dat ik niets anders kon doen dan bij u om gastvrijheid vragen. Nu we toch in Blois waren Ik zag jonkvrouw de la Vire aan terwijl ik sprak. Ze keek slechts even naar me en staarde weer met booze oogen in het vuur. Het spijt me, dat ik haar niet beter kan ontvangen, zeide mijn moe der, want ik heb pas eenige ver liezen geleder, maar de freule zal natuurlijk van je positie in het zuiden te goed op de hoogte zijn, om niet te weten dat je het heel anders gewoon bent. Ik zag de freule opkijken en met bedwongen ergernis de schouders op halen, maar daar mijn moeder zachtjes mijn hand streelde, zeide ik: De freule zal er wel niets op te zeggen hebbenwe zijn wat blij dat u hier woont Mijn moeder vroeg mij of ik nog bij den koning in de gunst stond, of ik nog al mijn oude bedienden had, of ik hetzelfde huis bewoonde en nog meer dingen, die ik haar wijs gemaakt had, ten einde haar te doen gelooven dat het goed met mij ging. Ze had niet het minste besef van mijn armoede en achteruitgang. Ik zeide maar wat, daar ik niet wist wat te antwoorden, nu jonkvrouw fle la Vire ep haar kamervrouw bij is. Dat de Japansche militairis- ten alles op alles zullen zetten om hun plannen ten aanzien van China (en wat daar wellicht nog meer bij behoort) geheel ten uit voer te brengen, daarover behoeft geen twijfel meer te bestaan. Indien in dat opzicht nog eenige weifeling bestond, werd deze weggevaagd door den aanslag, waarvan keizer Hiro-hito bijna het slachtoffer is geworden. Dit angstwekkend bewijs van toene mende anti-monarchistische ge zindheid in Japan noopte tot krasse maatregelen. De monarchie wordt door de leidende kringen in gevaar geacht en diensvoigans wordt elke poging aangewend om die te redden. De geschie denis is rijk aan voorbeelden, dat een regeering tot het beda ren of voorkomen van binnen- landsche onlusten, afleiding zocht naar buiten, desnoods ten koste van een oorlog. Aldus staat het nu ook met Japan. De schrik barende overbevolking dreigde te voeren tot een opstandige be weging. Alvorens het zoover kwam wilde de regeering een uitweg zoeken voor het surplus en ze vond dat in Mantsjoerije, zoowel als in andere Chineesche gebieden. De plannen waren sinds jaren gereed en moeten ten koste van wat ook worden uitgevoerd. Het begint zelfs er op te lijken, dat de grondslag wordt gelegd voor een groot avontuur der Azia tische volken, terwijl de kans, dat ook Westersche staten er bij be trokken zullen worden, met den dag grooter wordt. Het aantal protestnota's, van die zijde reeds ingediend, zoowel bij de Japan sche als bij de Chineesche regee ring, is legio. Het resultaat is omgekeerd evenredig aan het aantal. Met veel plichtplegingen en uitgezochte beleefdheid wor den de op papier gebrachte wen schen der mogendheden in de prullenmand gedeponeerd en de krijgsverrichtingen vinden voort gang alsof Japan en China de twee eenige landen op de wereld kaart zijn. dit alles tegenwoordig waren. Einde lijk verzocht ik haar te gaan slapen, daar ze wel vermoeid zou zijn en ik wendde mij vervolgens tot den jongen, die de paarden had gestald met het verzoek zijn kamertje aan de twee vrouwen af te staan. Hij vond het dadelijk goed en was tevens bereid een en ander voor ons in huis te ha len. Vervolgens liet ik hem en F/an- chette de kamer in orde maken, zoe- dat ik een oogenblik met de freule alleen was. Zoo, mijnheer, begon ze ineens op gedempten toon sprekend. U schijnt u hier in het liegen geoefend te hebben. Ik was zoo overtuigd van de nutte loosheid van eiken uitleg, dat ik slechts mijn schouders ophaalde. Nog twee dagen en dan zou mijn taak afgeioc- pen zijn. Wat deed het er ook toe, wat ze van mij dacht. Hebt u niets te antwoorden Hebt u niet een andere leugen bij de hand, mijnheer de Marsac? en ze herhaalde den titel op zoo'n spottenden toon alsof ze er niet meer aan ge loofde. Ik nam me voor niet te antwoorden. We bleven zwijgen tot Franchette kwam zeggen dat de kamer klaar was. Toen de vrouwen verdwenen waren kon ik mQ tot mijn gids Simon Fleix wenden, om te vragen hoe mijn moe der zoo aan lager wal was geraakt. Aan zijn laFge zwarte jas zag ik dat hjj studeerde aan de hoogeschool. Ik vroeg hem of hij met mijn moeder uit Parijs was medegekomen. Hij knikte zonder te spreken, Ken Je haar reeds lang? Twaalf maanden, antwoordde hij, ik woonde in Parüf in hetzelfde huis. Reeds nu is merkbaar, dat de Japansche opvatting nopens de door de mogendheden aan te nemen houding de juiste was. Er werd bij voorbaat op gerekend, dat de verdeeldheid onder de mogendheden te groot zou zijn, dan dat ze zich eenparig tegen de Japansche actie zouden vpr- zetten, desnoods met geweld. Wel hebben de gezanten van Amerika, Engeland, Frankrijk en Italië gezamenlijk diplomatieke stappen ondernomen te Tokio. Maar dat beteekent nog lang niet hetzelfde als het nemen van ge zamenlijke militaire maatregelen of zelfs het dreigen daarmee. Wanneer dat gebeuid was, onge twijfeld zou Tokio aanstonds heb ben ingebonden. Echter beseft de Japansche regeering maar al te goed, dat er een groote afstand bestaat tusschen het woord en de daad. En we behoeven slechts te wijzen op de Fransche ver klaring, dat het aanvoeren van ver sterkingen naar Sjanghai slechts bedoeld is ter verdediging der Fransche concessie en die alleen, om aan te toonen, dat er van daadwerkelijk gezamenlijk optre den voorloopig geen sprake zal zijn. Ook Engeland is bevreesd zich de vingers te branden en ofschoon het kabinet te Londen voortdurend overleg pleegt met Washington over hetgeen te doen staat, wordt elk geval op zichzelf beoordeJd. De groote lijn ont breekt te eenenmale in de samen werking der Westersche staten en diensvolgens voeren de Japanners hun weloverwogen plannen uit in de zekerheid, daarbij niet door derden te zullen worden gehin derd. Met de Chineezen kunnen ze het, naar hun meening, ge makkelijk klaarspelen, al blijken ze zich ook vergistte hebben met betrekking tot den te bieden te genstand. Want stellig zullen ze niet gerekend hebben op een zoo krachtig verweer, als bij Sjanghai geboden wordt. Wat in 1914 Luik voor de Duitschers was, is thans Sjanghai voor de Japanners. Evenwel, we staan eerst aan het Hoe komt mevrouw de Bonne zoo arm Ze heeft al haar geld weggegeven, zeide hij. Weggegeven vroeg ik verbaasd. Hij draaide onrustig op zijn stoel heen en weer. Eindelijk kwam er uit Ik ben er niet in betrokken geweest. Ik heb juist alles gedaan om haar er van terug te houden. Daar kan ik een eed op doen, mijnheer de Marsac. Maar je hebt nog niet gezegd, aan wie ze het dan gegeven heeft, zeide ik ernstig. Ze heeft het aan een spion van de Ligue gegeven, mompelde hij. Waarom heeft ze dat gedaan Hij aarzelde een oogenblik en zeide eindelijkHij had geld noodig en daar hij uitgevonden had, dat ze de moeder was van iemand die de Ligue bestreed, dreigde hij haar- Hij ver momde zich dus als monnik, omdat men haar niet gelooven zou, ais zij zich over de afzetterij ging beklagen. Iedereen In Blois denkt, dat hij een monnik is en als je het tegendeel zou durven beweren, kom je in strijd met de Ligue. Toen de koning naar Blois ging is uw moeder hem gevolgd, omdat sij hoopte dan veiliger te zijn, maar de spion kwam ook en vroeg steeds meer geld. Eindelijk liet hij haar zoo achter. Ik keek het armoedige vei trek rond, waar mijn moeder haar einde lag af te wachten. Zij was een vrouw van hooge geboorte, die dagen van groote weelde had gekend. Ik vroeg den jongen niet meer, maar zeide alleen mij te waarschuwen als de spion weer terug kwam, hetgeen hij beloofde. begin, zoodat alle fasen van den krijg nog doorloopen mneten worden. Daarop toch zal het wel uitdraaienoorlog. Die is er trouwens allang, hoewel de Japanners dat met alle klem ont kennen. De nieuwste tanks. Japan krijgt de nieuwste oor logsmachines, waarbij behooren de nieuwste soort tanks, de best ingerichte vechtwagens van den nieuwen tijd. Zij kosten onge veer 4 ton en Japan heeft er maar eventjes 20 besteld voor directe aflevering. Zoo'n vechtwagen is ruim 10 M. lang, 3 M. breed en 4.5 hoog. Het belangrijkste er van is echter de pantsering, die bestaat uit stalen platen van 4 c.M. dikte, zoo elastisch geconstrueerd, dat het gewone veldgeschut er geen uitwerking op heeft. Twee motoren van te samen 600 paardekrachten zorgen voor de bewegingskracht van 10K.M. per uur. Deze 600 paarden krachten werken echter niet di rect op de assen der rupswielen, doch dienen voor de opwekking van den electrischen stroom van een electromotor, die zorgt voor een verrassend gelijkmatigen gang van het monster. Een lood rechte hoogte van twee meter of een sloot van 5 meter neemt zoo'n tank met het grootste ge mak. Boomen met een omtrek van 1.5 M. vormen geen beletsel, die worden gladweg doorge broken. Twaalf machinegeweren en een stuk geschut van 15 c.M. is de gewone bewapening, die des noods vervangen kan worden door twee stukken van 7.5 c.M. en een tiental machinegeweren. De bezetting van zoo'n monster is twintig man sterk. Dan is er een nevelverspreidings-apparaat, dat het heeie geval in een dicht mistgordijn kan doen verdwijnen. De heele machine is luchtdicht af te sluiten en er zijn zuurstof tanks ingebouwd, zoodat het mo gelijk wordt, dat het gevaarte ook onder water verdwijnt, om Eindelijk legde ik mij voor hetdoc- vende haardvuur neer. Mijn moeder had mij dus wat voorgespiegeld, zoo als ik het haar had gedaan. Ik zuchtte en trachtte te slapen. De lamp wierp een flauw schijnsel op de door den wind bewogen gordijnen. Door een lek op het dak vielen de regendrop pels langzaam op den grond en de wind beukte op het wrakke huis, alsof het omver moest. HOOFDSTUK VII. Daar ik zoo gauw mogelijk het landgoed van de Rosny wilde bereiken riep ik Simon Fleix voor het licht was en ging met hem naar den stal waar de paarden stonden. Ik wilde bij den baron de Rosny niet al te sjofel voor den dag komen en ging daarem eerst de stad in om eenige kleeren te koo- pen van het geld, dat ik nog over had. Het uitzoeken hiervan nam nog ai tijd in beslag, zoodat het later was, dan ik gehoopt had, toen ik naar huis terugkeerde. Ik herinner me, dat het een mooie heldere winterdag was, buitengewoon geschikt om te reizen. De gezichten, die ik op straat zag, waren echter heel wat minder opge wekt dan het weer. O/eral zag ik sombere oogen, terwijl koerier na koerier naar het kasteel ging. De ko- ningiK-moeder was nog in leven, maar Orleans was opgestaan, evenals Lens, Mms, Chartres en Melun. Bovendien zou Rouaan ook wel gauw in opstand komen, terwijl Parijs den koning had afgezworen. Zoo was dus de opstand, die na den dood van de Guise werd gevreesd en jaren lang duurde, overal in voorbereiding. De proclamatie van den koning op Nieuwjaarsdag werd njet verder verspreid den binnen de b.v. zijn tocht over den bodem van een eenigszins diepe rivier Aoort te zetten. Een peroscoop boven op de bedieningskoepel zorgt dan voor het noodige uit zicht. Tot nog toe was een zwakte van de tanks hun weinige be weeglijkheid, waardoor het mo gelijk werd voor de infanterie om het gevaarte te naderen en met handgranaten of dynamiet- ladingen te bestoken, wat dan meestal noodlottige gevolgen voor de tank had. Om dit te voor komen, heeft de moderne tank een viertal buizen waaruit gifgas geblazen wordt. Dit soort tanks heeft Japan nu besteld en langs dezelfde tele graafdraden waarlangs ook de berichten van de Ontwapenings conferentie de wereld doorge zonden worden, gaan ook de dringende verzoeken van de Ja pansche regeering aan de wapen fabriek om toch vooral spoed te maken met de levering. Langs dezelfde trajecten waar over de groote staatslieden en hun koeriers van en naar Genève gaan, gaan ook de treinen ge laden met krijgsmateriaal, dat bestemd is voor het krijgstooneel in het Oosten. Lord Baden Powell, de stichter van de over de geheele wereld verspreide padvindersbe weging is gisteren 75 jaar ge worden. Aan André Tardieu is op gedragen een Kabinet te vormen en zelf is hij weer minister president van Frankrijk geworden. Zooals men weet is het mini- sterie-Laval gevallen op de ver trouwenskwestie. De Regeering In den Crisistijd. De regeering verklaart dat het haar een voldoening is in het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer de erkenning te hebben mogen vinden, dat door het Ka binet naar vermogen wordt ge tracht, aan den nood der tijden muren van zijn eigen slot. Toen ik het huis bereikt had, be klom ik haastig de hooge trap, tei- wijl ik er over nadacht, hoe ik een betere woning voor mijn moeder zou kunnen vinden als ze nog mocht her stellen. Toen ik de-bovenste verdie ping bereikte zag ik de kamer van de freule openstaan. Ik maakte hieruit op dat ze klaar was om te vertrekken. Opgemonterd door het mooie weer ging ik de kamer van mijn moeder binnen. Op den drempel bleef ik ver baasd en ontzet staan. E^rst dacht ik, dat de kamer leeg was, maar na nogmaals rondgekeken te hebben zag ik den student geknield voor het bed liggen, waarvan het gordijn half was teruggeslagen, in het vertrek lag een omvergegooide stoel, waarop een grijze poes, maar nog freule de la Vire, nog Franchette waren te be speuren. Wat beteekent dit? zeide ik zachtjes het bed naderend. Waar zijn de anderen De student keek op. Zijn gezicht was doodsbleek, zijn oogen gloeiden. Hij sprak niet, maar de veriaten kamer zeide alles. Ik greep hem bij den schouder, Spreek op, riep ik driftig, waar zijn ze? Hij stond oveieind en keek me aan. Ze zijn weg, zeide hij mat. Weg riep ik uit. - Onmogelijk, waarheen Een half uur geleden, waarheen weet ik niet. Ik staarde hem ontdaan aan. Weet Je dat niet riep ik. Ze zijn weggegaan en je weet niet waarheen 1 (Wordt vgrvelgdt) AXELSC COURANT 14)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1