Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 86. VRIJDAG 5 FEBRUARI 1932 47e Jaarg. J. C. VINK - Ax®l. Raadsverslag. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franee ingewacht, uiterlijk tet Dinsdag- en Vrijdagvoermiddag 11 ure. Zitting van 2 Febr. 1932. Voorzitter de heer F. Blok, bur gemeester. Aanwezig zijn de heeren J. M. Oggel wethouder en de heeren A. Th. 't Gilde, A. Hamelink, P. L. Ortelee, I. de Feijter, P. van Ben- degem, B. Seghers, C. Hamelink, A. P. de Ruijter, F. Dieleman en J. de Feijter, benevens de secretaris, de heer J. L. J. Maris. Na het gebedsformulier te heb ben uitgesproken, opent de Voor zitter de vergadering en houdt de in het vorig nummer vermelde rede, waarop de heer Dieleman namens den Raad hartelijk dank zegt voor de uitgesproken wen- schen en wenscht den Voorz. met zijn gezin wederkeerig Gods besten zegen toe, in de hoop, dat we voor ziekten en rampen gespaard zullen blijven en onze krachten beschikbaar kunnen stel len om den moeilijken en zwaren arbeid te verrichten, die thans van de overheid wordt gevergd spr. hoopt ook dat er, ondanks verschil van meening, met eens gezindheid zal worden gewerkt en gehandeld in het belang van de gemeente Axel. De VOORZ. deelt mede, dat dhr. Van de Bilt bericht heeft gezonden, dat hij de vergadering wegens ongesteldheid niet kan bijwonen. 1. Notulen. De notulen van de vergade ringen van 5 en 12 Nov. en 17 Dec. 1.1. worden na een paar op merkingen van de h.h. 't Gilde en C. Hamelink goedgekeurd. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. a Bericht van Gedep. Staten, houdende goedkeuring van ge nomen Raadsbesluiten inzake ver koop van bouwgrond. b. Idem, inzake de verorde ning volgens art. 208 der Ge meentewet. c. Idem van verdaging van hunne beslissing op de begroo ting 1932. d. Idem inzake het raadsbe sluit tot toelating van dhr. Van Kampen als raadslid en dat zij ongegrond verklaren de bezwaar schriften daartegen van P. J. van Bendegem en A. Th. 't Gilde. Ged. St. overwegen hierbij o.m. dat de onder nummers 1, 3 en 4 van lijst 1 voorkomende candi- daten geen bericht van aanneming der benoeming hebben ingezon den, zoodat zij ingevolge art. 15, 2e lid der Gemeentewet geacht moeten worden de benoeming niet te hebben aanhenomen, ter wijl de onder de nos. 2, 5 en 6 voorkomende candidaten ver klaarder,, de benoeming niet aan te nemen dat derhalve is aangenomen, dat lijst 1 geen candidaat meer bevatte, die voor benoeming in de bestaande vacature in aan merking zou kunnen komen, en deze lijst dus was uitgeput; dat de door appelants voorge stane opvatting, als zouden deze candidaten nog benoembaar zijn In de bestaande vacature, noch steun vindt in eenig uitdrukkelijk wetsvoorschrift, noch met een gezonde wetsuitlegging te rijmen is en dat derhalve de beslissing van den voorzitter van het Cen traal Stembureau terecht is ge nomen en de candidaat C. van Kampen in overeenstemming daarmede terecht door den Raad is toegelaten. Dhr. 'T GILDE zegt dat men bij dit besluit het hoofd in den schoot zou kunnen leggen, ware het niet, dat volgens deskundige en ter zake zeer bevoegde per sonen dat besluit van Ged. St. zoo aanvechtbaar was. Spi. heeft het idee, dat Ged. St. dit hebben geschreven om den voorzitter te believen, maar z. i. geen ernst van de zaak hebben gemaakt. De VOORZ.lk kan deze uit drukking over het college van Ged. St. niet toelaten. Dhr. 't GILDE: Het besluit wordt door geen enkel bewijs, gegrond op eenig wetsartikel ge staafd. Ced. St. glijden er ge makkelijk over heen. Spr. zegt, dat er inderdaad voor dit geval een leemte in de wet is, maar heeft daarom evengoed recht om de beslissingen van den Raad ongedaan te maken. Ged. St. ver wijzen naar art. 15, maar hun opvatting van art. 17 is daarmede in strijd, want nos. 1, 3 en 4 zijn niet van de lijst afgevoerd. Een deel der candidaten hebben niet. op wettige wijze gehandeld en omdat in dat geval de wet te kort schiet, is het zeer goed mo gelijk, dat de uitdrukking van Ged. St., „dat onze opvatting niet met een gezonde wetsuitleg ging is te rijmen", op henzelve terugslaat. Al is het dat Ged. St. die meening hebben, kan die juridisch nog aanvechtbaar zijn? Spr. stelt daarom voor, dat de Raad na deze beslissing bij de Kroon in beroep gaat. De VOORZ. geeft den Raad in overweging om bij zijn stand punt te 'blijven en het voorstel 't Gilde niet aan te nemen. (Ged. St. deelen mede, dat de Raad ingevolge art. 36 der Ge meentewet bij de Kroon in be roep kan gaanmaar gedurende veertien dagen, te rekenen van den dag, waarop dit besluit is medegedeeld. En aangezien dit de datum van 6 Januari is, had de Voorz. ook kunnen zeggen, dat de termijn voor be roep verstreken was en had dus het voorstel-'t Gilde geen zin meer. Misschien had dit het debat verkort. Red) Dhr. C. HAMELINK zegt, dat hij niet gehoord heeft op grond van welk wetsartikel men in be roep wenscht te gaan. Spr. heeft er in de vorige vergadering iets van gezegd en later nog geinfor- meerd bij een onverdacht des kundige, den heer dr. R. van den Berg, die ruimschoots aan de tot standkoming der wet heeft meegewerkt en deze heeft geant woord, dat de gemeente Axel in haar beslissing gelijk heeft. Bij de interpretatie van een zoo des kundig persoon en het oordeel van Ged. St. wil spr. adviseeren niet op het voorstel-'t Gilde in te gaan. Dhr. 't GILDE had verwacht, dat hij bestreden zou worden, maar er is nog een nieuw licht punt in die zaak, nl. hetgeen te Putten gebeurd is in een derge lijk geval, maar waar Ged. St. van N.-Brabant zoo'n besluit on gegrond hebben verklaard en waarna de Raad in beroep ging bij de Kroon. De VOORZ. acht dat geen nieuws, want een dergelijk geval heeft zich elders cok voorgedaan, maar daar is het niet gebeurd zooals hier. Dhr.'t GILDE i Maar ook daar is de Raad in beroep bij de Kroon en zal morgen beslist worden. Het blijkt in elk geval dat er verschil van meening is over deze kwestie en spr. zal niet rusten voor de hoogste uit spraak er is. Indien de Raad mijn voorstel niet aanneemt, zal ik zelf bij de Kroon in beroep gaan. De VOORZ.: Dat is uw recht. Dhr. OGGEL zegt, dat inder daad verschil van meening be staat over deze kwestie, maar nu Ged. St. ons in 't gelijk stellen, heeft het z.i. geen zin om nog in beroep te gaan. Als het anders om was, zou spr. er voor te vin den zijn, maar nu kunnen we dankbaar zijn, dai we gelijk heb ben gekregen. Niettemin heeft dhr. 't Gilde gelijk, dat hij het zoo ver mogelijk uitzoekt. Dhr. ORTELEE Nu er nieuwe gezichtspunten zijn, kan ik met het voorstel meegaan. De VOORZ.: Nieuwe gezichts punten zijn dat niet. Het was ons bekend en we hebben die zaak ook gevolgd en bekeken. Spr. brengt het voorstel-'t Gilde in stemming, dat wordt verwor pen met 6 tegen 5 stemmen. Vóór de h.h. 't Gilde, A. Hame link, Ortelee, Van Bendegem en Seghers. Dhr. 't GILDE zegt nu gebruik te zullen maken van het recht, dat het Prov. Reglement hem biedt, om bij de Kroon in beroep te gaan. e. Begrooting keuringsdienst van Waren te Goes. Onder de ontvangsten komen voor f 33600,34 als Rijks bijdrage en f 35435,33 als bijdrage van de kringgemeenten. Met een batig saldo van 1931 ad f 3473,78 tellen de baten in totaal f 76000. Zoo ook de uitgaven, w.o. f 48900 aan salarissen, f 7634 aan pensioens bijdragen, aankoop en onderhoud vervoermiddelen f 1875, reis- en verblijfkosten f 5840, aaukoop monsters f 1250, rente stichtings kapitaal f2088, idem inrichting f 1535 en diversen met onvoor zien f 1359. De kosten van den dienst over 1932 zijn geraamd op f75168. De kapitaaldienst wordt ge raamd op f694. f. Jaarverslag commissie tot wering van schoolverzuim over 1931. Blijkens dit verslag zijn er 51 verzuimen behandeld over de 4 scholen, waarvan 11 van de openbare school, 30 school Nieuwstraat, 7 r.k. school en 3 school Spui, in totaal 29 niet verschoonbaar. De verzuimen zijn hoofdzakelijk een gevolg van den slechten toestand in het landbouw bedrijf en de geringe inkomsten in diverse gezinnen. g. Verslag van den Corres pondent der Arbeidsbemiddeling, dat aldus luidt Zooals mijn verslap vorig jaar reeds aanduidde, begon 1931 met groole werkloosheid. Vanaf begin Januari stonden dagelijks 150 werkioozen in geschreven, dat in Februari reeds tot ruim 200 was aangegroeid. Door Uw correspondent werden meerdere pogingen aangewend om bij de fabriek de I'Azote eenige plaatsing voor Axelsche werkioozen te bedingen. Zonder beteekenend resultaat evenwel. Behalve enkele plaatsingen bij land bouwers om met de machine te doi- schen, was er het eerste kwartaal geenerlei werk te bekomen. Onder- tusschen werden de pogingen om den toegang tot de fabriek te Sluiskil voor de Axelsche werkioozen ontsloten te krijgen voortgezet, met als gevolg dat de Heer Burgemeester de toezegging verkreeg, dat men onder het noodige voorbehoud v an de Axelsche Arbeids beurs in de toekomst gebruik wenschte ie maken, om de noodige arbeldskrach* ten langs dien weg te betrekken. Op 19 Maart werd de secretarie opgebeld om tegen een bepaald uur 19 man te sturen. In het tweede kwartaal kwam er meer aanvraag en in de maand April werd de secretarie 5-maal opge beld, met als gevolg dat 57 personen konden geplaatst worden op de I'Azote. In Mei werden in 5 opvolgende groe pen 78 man geplaatst, waarmede de laatste kostwinners geplaatst waren, aangezien ook het landbouwwetk was aangevangen. In Juni werd slechts éénmaal een 20 sjouwers gevraagd, in Juli in totaal een 40 tal. Op 10 Aug. moesten in drie achtereenvolgende ploegen 73 man zich aan het Pointage- bureau aanmelden. Op 12 en 13 Aug. nog respectievelijk 30 en 15 man in September nog 10 man. In October bereikte ons geen aanvraag, om in No vember bij f> oproepingen 88 man te sturen. In December werd 10 maal de bemiddeling ingeroepen, met een plaat sing van 112 personen. Vanaf 19 Maart tot 28 December 1931 werd 38 maal aan de aanvraag van de I'Azote vo'- daan waarbij 635 afschrijvingen plaats hadden. Nu zou dit resultaat nog van groo- tere beteekenis zijn geweest indien niet zoo vaak dezelfde personen werden ontslagen en dan enkele dagen later dezelfde personen werden terug ge vraagd. Dat men van de zijde der fabriek daartoe het recht had. spreekt van zelf. Wanneer een bepaalde ploeg voor enkele dagen genomen werd en ontslagen, behoort het tot hun eigen bevoegdheid om dezelfde, dan wel andere personen te vragen, ofschoon eenige overeenkomst met een duiven til niet te ontkennen viel. In hoever de algemeene crisis die de wereld door maakt hiervan de oorzaak is, vermag uw correspondent niet te beoordeelen. Dat de Directie aan sommigen per soonlijke voorkeur liet wedervaren, achtte zij blijkbaar tot haar eigen be voegdheid. Dat echter de oorzaak der ontevredenheid aan het verkeerde adres toegewezen werd, ligt er mijns inziens geheel aan, dat men niet besefte de moeilijkheid die dat meestal plotseling oproepen voor de betrokken persoon opleverde. Dat de correspondent niet den ge- het len dag voorhanden is ter secreta rie had meermalen tengevolge dat b.v. tusschen 11 en 12 uur door de I'Azote werd opgebeld, toen werkioozen en correspondent reeds vertrokken waren Wanneer dan gevraagd werden 20 man opkomen om half twee en 20 man om half zes, dan moest de correspon dent gehaald worden en met behulp van de heeren Oosting en Griep de werkioozen nagereden en opgezocht worden om hun het aanmeldingsbriefje uit te reiken. Waren dan een of meer werkioozen niet thuis bij de komst van den correspondent (hetgeen nogal voor de hand ligt als men niets te doen heeft), dan maar weer terug om de briefjes voor de reserve's te halen en uit te reiken. Zelfs is het gebeurd dat op een uur werd opgebeld b.v. laat in den namiddag of somwijlen 's avonds na het sluiten der secretarie wanneer toevallig een der heeren nog voor nawerk op de secretarie aanwe zig was, dat de correspondent voor dien dag niet meer vindbaar was. Terwijl toch steeds het parool bleef: de I'Azote helpen en zoo spoedig mo gelijk. Hoezeer dan ook gestreefd werd om naar billijkheid en recht de weik- loozen geplaatst te krijgen, bleven enkele vergissingen niet uitgesloten. Te meer nog, wat ook slechts op de secretarie en bij den correspondent be kend was, dat de directie der I'Azote aan bepaalde personen een her-in-dienst nemen ontzeide daarentegen aan an deren (die bij naam werden opgege ven) bij voorkeur opriep. Ondanks dat mag men tevreden zijn dat de directie van de I'Azote nog zoo vaak Axelsche arbeiders opriep, aan gezien er dagelijks werklsozen aan de poort zich aanmeldden en ondertus- schen ook op de fabriek geplaatst wer den. De fabriek te Sluiskil was de grootste afnemer van werkioozen, ter wijl de landbouwer al meer arbeiders or tslag gaf. Alleen in de maand Juli en Augustus, de drukste maanden in den landbouw was de werkloosheid gering. Gemiddeld een 20 A 30 man stonden toen echter nog dagelijks in geschreven, voornamelijk eenige bouw vakarbeiders en fabrieksarbeiders. Weldra groeide het aantal wprkloo- zen in snel tempo; in September ston den reeds 40 A 50 werkioozen inge schreven. Het landbouwwerk machi naal verrichten vond meer toepassing, zoodat steeds meer arbeiders overcome pleet geacht werden in den landbouw, l-fi ialve dat het ontslaan der landar beiders ook vaak geschiedde als recht» streeks gevolg van de crisis in den landbouw. Ook de vlasindustrie kon onder de huidige omstandigheden haar gewone arbeiders niet (of uiterst moei lijk) aan den gang houden. Naar htt buitenland konden geen arbeiders bemiddeld worden, aange zien het een miniem aantal arbeiders was dat door de gezamenlijke Neder- landsche Arbeidsbeurzen naar België, Duitschland of Frankrijk bemiddeld werd. Ook de werkzaamheden aan den Wieringermeerpolder bleven be neden de raming, wat de plaatsing van Axelsche arbeiders betreft. Plusminus een honderdtal gehuwden of ongehuw- den gaven zich in het voorjaar op voor de Zuiderzeewerken, terwijl slechts een 10 tal uit onze Gemeente aldaar hun employ vonden. In hoever het gelukken tzal om enkele gezinnen, die zulks verzocht hebben, blijvend in de Wieringermeer te plaatsen, is nog een open vraag. Wel zijn er door den Rijksbemiddelaar voor den landbouw den heer Melse met uw correspondent enkele gezinnen bezocht, maar het aan tal woningen dat gereed is, is nog zeer gering in vergelijking met de grocte aanvraag om geplaatst te worden in de Wieringermeer, niet alleen uit Zeeland maar uit al de overige provincie's. Uit een en ander moge blijken dat het bp uw correspondent niet heeft ontbroken om pogingen aan te wen den, om bij de steeds groeiende werk loosheid, voor de Axelsche arbeiders nog te doen wat gedaan kon worden. Ondertusschen werden echter steeds meerderen ontslagen, zoodat de laatste maanden van 1931 menschen werkloos zijn geworden, die 20 en meer jaren bij een zelfde patroon als vaste arbei ders gewerkt hadden. Op 31 Decem ber stonden dan ook 156 kostwinners en 82 ongehuwden als werkloos inge schreven, van welke het meerendeel niet de helft des jaars geweikt had den. wat niet alleen een zeer groote schadepost is wegens loonderving maar ook schadelijk werkt omdat de jongeren zoodoende de gelegenheid missen om zich behoorlijk voor hun beroep te bekwamen, hetgeen voorde betrokken personen ook voor de toe komst schadelijk zal blijken. Het aantal arbeiders dat zich tegen werkloosheid verzekerde, nam dit jaar snel toe en naast de bestaande Bonden werd nog een nieuwe Afdeeling opge richt. nl. eee afdeeling van den Chr. Landarbeidersbond, die thans reeds een aantal van 150 bereikt heeft. (get.) A. DE VISSER, Correspondent. h. Motie van de moderne vakbeweging en de s. d. a. p. in Zeeland met memorie van toe lichting in zake ondersteuning van en werkverschaffing aan werkioozen, met verzoek daaraan zoo krachtig mogelijk medewer king te verleenen. Deze motie gaat uit van be- stuerders van Bestuurdersbonden, soc. dem. Raads- en Statenleden en vak- en partijafdeelingen, die constateeren, dat de omvang der werkloosheid grooter is dan in 1930, en deze langer zal duren dan andere jaren. Zij zijn van oordeel, dat in verband hiermede buitengewone maatregelen moeten worden ge nomen en vóór alles gezorgd moet worden, dat de getroffen arbeiders in staat zijn hun levens peil en arbeidskracht intact te houden dat de Regeering het door ruime steun de gemeentebesturen mogelijk moet maken, de noodige maatregelen te treffen en maat regelen dient te nemen, die het economisch leven versterken. Waardeerende de gegeven me dewerking en toezegging voor uitvoering van waterstaatswerken, achten zij deze medewerking on voldoende en dringen ten sterkste aan op de uitvoering van ver schillende met name genoemde werken, in totaal 14. Daaronder komen voor ten opzichte van deze streek i ontwatering van Oost Zeeuwsch Vlaanderen, aanleg van het kanaal Hulst- Axel, AXELSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1