Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen, No, 85 DINSDAG 2 FEBRUARI 1932 4?e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Oorlog en ontwapening FEUILLETON. Een moeilijke taak. Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters werden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franc® ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Achter deze beide woorden kan helaas een vraagteeken gezet worden. Hunne beteekenis is er een van leven of dood voor de wankelende orde der maatschap pij. En het is wel eigenaardig, dat evenals in 1914 weer een tweetal met elkaar strijdige feiten zich voordoen. Kort nadat te 's Gravenhage het Vredespaleis was geopend, brak in 1914 de groote Europeesche oorlog uit. En nu Misschien klinkt juist op den dag, waarop te Genève de eerste conferentie voor ontwapening der volken (in werkelijkheid beteekent dat voor- loopig beperking van bewapening) zal worden gehouden het bericht van een oorlogsverklaring van China tegen Japan door de wereld. Reeds Zaterdag werd dit be richt verspreid, doch officieel was het nog niet, al kunnen we gerust zeggen, dat er eigenlijk reeds verscheidene weken in het verre Oosten een oorlogstoestand heerschte en er gebrand, gevoch ten, geschoten en gedood werd op een schaal, die niet meer aan schermutselingen deed denken. Maar met dat al wordt weer de ideale vredesgedachte in de schaduw gesteld door de koude werkelijkheid van een zee van onmenschelijke daden. Zeker, tot heden deed de Vol kenbond al het mogelijke om toch oorlog te voorkomen en het is een ontzettend zware strijd die de Europeaansche grootheden geestelijk te voeren hebben tegen de Aziatische naburen, waar Japan aan den eenen kant steeds het vuur der haat zat aan te blazen, en gezien de berichten China eigenlijk met lankmoedig heid het gesar verdroeg, maar tot heden zelfs nog niet tot een officiëele oorlogsverklaring kwam, al werd er ook met legers ge vochten en gebombardeerd, dat het in een oorlog niet anders zou gaan. Maar zoolang het woord oorlog niet was gesproken, had- Even na achten gingen we naar bo ven om wat te slapen. Terwijl onze mannen rond het vnur bleven zitten. De herbergier zou opblijven en ons roepen zoo gauw ais de maan op was. Ik had dat net zoo goed op me kun nen nemen, want van opwinding deed ik geen oog toe. Ik stond dan ook op zoodra de waard ons riep en een kwartiertje later waren Fresnoy en ik cp weg en bevonden ons spoedig tegenover het kasteel, dat zich statig verhief in het licht der maan. Terwijl ik er voor stond dacht ik weer aan de gevaren van deze gewaagde onderne ming. Een huivering liep me door de leden. Ik moet bekennen dat ik het liefst rechtsomkeert had gemaakt, maar het moest nu eenmaal. Er was niets meer aan te doen. Ik merkte dat mijn metgezel even be zwaard was als ik, want hij was doods bleek en tevergeefs trachtte hij iets te zeggen. Toen hij eindelijk iets ver mocht te zeggen, was het om mij over te halen het op te geven. Wat riep ik verbaasd uit, we eijn er al, Fresnoy 1 Laten we het niet doen, smeekte hij, me bij den arm schuddend Laten we het niet doen, u weet niet in wat voor gevaar u zich begeeft. Neen, mijnheer Fresnoy,zeide Ik koel. Ik ga niet meer terug, maar jij kunt natuurlijk doen wat je wilt. den we hoop, dat door onder handelen misschien een oplossing nog te vinden ware. Die hoop is thans als vervlogen te beschouwen en er mag gezegd worden, dat Japan zich daarvoor een ontzettende verantwoording op de schouders geladen heeft. Want men moge in eenvoudige klingen misschien vragen wat hebben wij met een oorlog te maken tusschen China en Japan, de feiten zullen deze vraag spoe dig genoeg beantwoorden. De verhoudingen tusschen de Oos- tersche rijken en Amerika en de Europeesche Staten is de laatste jaren van dien aard, dat alle staten over de geheele wereld met el kaar hebben te maken gekregen en deze als het ware één keten vormen, al vallen de schakels ook nu en dan uiteen. Maai daarom was juist de ontwapeningsconfe rentie weer zoo'n mooi en mach tig middel om dien keten sterker te maken. Over het welslagen dier confe rentie wordt nu meer dan voor heen verschillend geoordeeld. Och, optimisten zien overal zon door de wolken, maar wij ge- looven, dat de zon der ontwape ning nu wel weer eenige jaren schuil zal blijven, zoo niet de nacht der oorlogszuchtigen of heerschzuchtigen of het dan kapitalisten of revolutionairen, bolsjewieken of fascisten zijn zoodanig door de rede der men- schelijkheid en de liefde der Heiligheid wordt verlicht, dat wapens niet meer tegenover men- schen moeten gebruikt worden. In elk geval zal de conferentie worden gehouden en zullen daar zaken besproken worden,die toch van een vredelievenden wil zullen getuigen en mocht oorlog on vermijdelijk zijn, dan dringe toch van gansch Europa een vurige bede tot den Volkenbond door, dat zij al het mogelijke zal doen, om den oorlog zoo spoedig mo gelijk te beëindigen, want voor zeker is het gevaar voor Europa ook in dit conflict niet denk beeldig. Engeland, Rusland en ook Hij keek me ontzet aan, maar zeide niets meer. Toen ik een ladder nam, die ik 's middags bij het balkon had zien staan, ging hij met me mede. Ik had den geheelen tijd naar het venster van jonkvrouw de la Vlre ge keken, waar ik echter geen licht zag branden. Hieruit maakte ik op, dat het komplot ontdekt was of dat ze be sloten was niet mede te gaan. Ik zette den ladder tegen het balkon en beval Fresnoy er bij te blijven staan om iedereen die mocht komen onschade lijk te maken. Vervolgens ging ik voorzichtig op de ladder en met mijn zwaard in de hand stapt ilk over de balustrade. Een stap voorwaarts doende tastte ik naar de in lood ge vatte ruiten en klopte zachtjes aan Het raam week geluidloos achteruit en een hand werd op de mijne gelegd. Het Jwas donker in de kamer en de hand beduidde me een paar stappen naar voren te komen. Ik hoorde dat er ten gordijn achter me werd dicht getrokken en het volgend oogenblik werd er een scherm van een kaars weggenomen. Een zwak schijnsel verlichtte nu het vertrek. Ik begreep dat het sluiten van het gordijn net zoo goed was, alsof er een deur achter mij werd dichtgedaan, en ik had even een onaangenaam gevoel. De kamer, waarin ik mij bevond, was lang, smal en laag van verdieping. Tegen den wand stonden enkele hooge kasten en de vloer was bedekt met kleurige matten, waarop een tafel en eenige stoelen stonden. Achter deze tafel stond de kleinste van de twee vrouwen, die een masker aan had en een rijcostuum droeg. De zwijgende en bijna minachtende manier, waarop ze me .aanstaarde Ik zag dat door Nederland met zijn koloniën hebben daar betrekkingen, die voor het welzijn van hun land en hun Staat van het hoogste belang zijn. De economische ontwikkeling der wereldsituatie. Het economische leven dat de laatste weken tenminste naar bui ten kalm verliep, zonder bijzon dere [schokken, is de afgeloopen dagen weer aan het hollen. De gebeurtenissen volgen elkander in angstwekkende snelheid open wij leven weer in die spannende momenten, welke ook de periode vanaf September van het vorige jaar tot half November hebben gekenmerkt. Toen was het de opzijdezetting van den gouden standaard door Engeland en con sorten, die het weinige handels leven nog meer deed stokken. Momenteel leven wij in een ern stige fase van den titanenstrijd tusschen Frankrijk, Duitschland, Engeland en Amerika. Dr. Brü- ning heeft in een gesprek met den Engelschen gezant iu Berlijn onomwonden gezegd, dat Duitsch land niet meer betalen kan, noch in het heden, noch in de toekomst, in allen gevalle niet meer de po litieke schulden, waartegen over geen enkele prestatie stond. De particuliere schulden daarentegen zouden blijven erkend, zij het ook, dat een milde regeling noodzake lijk is. Hoewel enkele dagen later de uitlatingen van den Rijks kanselier van officieele zijde wer den verzacht, vooral toen Parijs er krachtig op reageerde, neemt het niet weg, dat duidelijk ge manifesteerd werd, dat Duitsch land het Young-plan als afgedaan beschouwde, terwijl de volgende stappen wel de wijziging van het vredes-verdrag van Versailles zullen gelden. We behoeven niet naar de redenen te zoeken, welke Brüning hebben gedreven tot zijn verklaring, nog voor de interna tionale vergadering in Lausanne. Het is de gespannen binnenland- sche toestand geweest, die hem het masker heen vervulde me met een gevoel van onbehagelijkheid, te tneer daar ik de halve carolusgulden verloren had. De zwaar gebouwde figuur, die ik dien middag ook gezien had bleek een roodwangige vrouw van even dertig te zijn, met schitterende zwarte oogen en een brutale manier van optreden. Zij stond achter haar meesteres en had een ruwe roode hand op de leu ning van de stoel gelegd, waarvan zij juist scheen te zijn opgestaan toen ik binnen kwam. Gedurende eenigeoogenblikken staar den we elkander aan, terwijl de jonk vrouw de la Vire mijn buiging beant woordde met een licht hoofdknikje. Mejonkvrouw de la Vire vroeg ik Ze knikte weer. U moet me verontschuldigen als ik wat kortaf ben freule, maar de tijd dringt. De paarden staan op honderd metprs afstand van het huis en al de toebereidselen voor uw vlucht zijn ge maakt. Een uur uitstel zou tot ge volg hebben, dat alles ondekt werd. Haar antwoord was koud en hoog hartig. U loopt te hard van stal, mijn heer. zeide ze. Ik ken u niet, of lie ver ik weet niet hoe u er eigenlijk toe gekomen ben om u in mijn zaken te mengen. U zegt dat u door een vriend gestuurd zijt. Door welken vriend Door iemand dien ik trotsch ben zoo te mogen noemen, antwoordde ik geduldig. Hoe heet hij Ik antwoordde dat Ik dien naam en- mogelijk kon noemen en zag haar hierbij strak aan. Dit scheen even indruk op haar te maken, want na een korte pauze ging noodzaakt tot het neerleggen van zijn troefkaarten. Officieus wis ten wij allen, dat Duitschland niet meer zou betalen, nu echter uit officieelen mond deze forsche taal klonk, voelde men een mo ment de ernst er van en de com plicaties, welke daaruit voor de gespannen wereld-verhouding zouden ontstaan. De binnenland- sche Duitsche toestand in nog nerveuzer door de vrees, dat het Midden-GermaanscheRijk ook den gouden standaard zal moeten ver laten met alle nare gevolgen van inflatie en van hernieuwde ineen storting van de Mark daaraan ver bonden, Want dit staat onomstoo- telijk vast, nl. dat Duitschland's financieele situatie zoodanig is, dat een navolgen van het Engel- sche- en Japansche voorbeeld heel andere uitkomsten zal heb ben dan in die landen het geval was. De vierde noodverordening die tot nu toe geen opluchting heeft gebracht, was een der uitin gen van de bestaande vrees lie ver wilde het Duitsche volk deze opofferingen aanvaarden dan de dupe te worden eener nieuwe munt-entwertung Als verdere verwordende kracht kunnen wij de komende Presidents-verkiezing noemen. Hindenburg moet aftre den. omdat de presidentsperiode zeven jaar bedraagt. In 1925 is hij tot dit hooge ambt benoemd en in 1932 eindigt zijn termijn. De nieuwe president moet bij volks-referendum worden be noemd en een dergelijk, kost baar referendum zal de harts- stochten krachtig doen oplaaien. Indien de partijen genoegen zou den nemen met een simplistische verlenging van die termijn door den Rijksdag (hiervoor moet een meerderheid van 2/s der stemmen worden verkregen) dan zouden de binnenlandsche bisbilles geen schaduw op de buitenlandsche politiek werpen en rust veroor zaken zoo noodig voor het goed behartigen der Duitsche belangen op de komende Lausanne- en Genève-conferenties. Doch de nationaal-socialistenen de Duitsch nationalen hebben een dergelijke Waar bent u van plan mij heen te brengen, mijnheer Naar Blois. Naar het huis van een vriend. U spreekt wel erg vermetel, ant woordde ze met een minachtenden lach. U schijnt sedert eenigen tijd in de wereld vrienden gemaakt te hebben n;ar het schijnt. Maar dan moet u toch wet iets van een brief bij u heb ben of anders een of ander teeken, waardoor ik weet, dat u van een vriend komt. De waarheid is, freule, stamelde ik. Ik zal het u uitleggen, want... Neen, mijnheer, riep ze hoog hartig uit, u behoeft het me niet uit te leggen. Als u werkelijk bent, wat u allemaal vertel', kunt u me het be wijs er van laten zien. U bent het, die tijd verliest. Ik had tct op dit oogenblik nog maar weinig woorden gesproken, maar daar ik met het geheele geval ontzet tend aan den grond zaf, zeide ik nederig Ik had een herkenningsteeken, freule; het was een halve Carolusgul den, dien mijn vriend mij gegeven had, maar tot mijn schande moet ik u ver tellen, dat die me vanmiddag ontsto len is. Ontstolen 1 riep ze uit. Ja freule, daarom kan ik het u niet laten zien. Kunt u het daarom niet laten zien en durft u dus zonder dat bij mij te komen? beet ze me woedend toe. Hierop overlaadde ze me met een vloed van beleedigende woorden, waar van ik verbaasd was ze te hooren uit den mond vau zoo'n fijn dametje. Hoewel ik In het ongelijk was, begreep procedure geweigerd, omdat zij niet wilden medewerken aan het voortduren van hetBrüningregiem, waartegen zij opponeeren. Nu moet het referendum plaats vin den en de gevolgen daarvan zijn niet te overzien. Misschien gaat het ordelijk en rustig, doch men kan dit niet van tevoren zeggen. De onzekerheid wordt er door vergroot. De reactie van Frankrijk op de woorden van Brüning, is enorm geweest. Het is voor Parijs moei lijk een uitweg uit het labyrinth te vinden, want een oorlog zal de Fransche Regeering er niet voor over hebben, vooral niet nu ook daar een ministeriëele crisis heerscht. Men vermoedt, dat Parijs een wraak-politiek zal vol gen. Wanneer wij niet betaald worden, die alleen belang hebben bij de herstel-betalingen, laten dan ook onze tegenstanders, de En gelschen, niets ontvangen. Dan moet Duitschland financiëel maar kapot en in verband hiermede is het duidelijk, waarom de Banque de France het vervallende crediet destijds aan de Deutsche Reichs- bank gegeven, slechts voor een maand heeft willen verlengen. Trekt Frankrijk haar gelden uit Duitschland terug, dan zal de Mark zich niet meer kunnen hou den en dan komt de chaos. De andere naties zullen dan evenmin worden betaald, de particuliere schulden zijn in gevaar, terwijl de vrees voor inflatie de bevol king tot wanhoop en tot excessen brengt. Een Duitschland, getei sterd door burger-oorlog, is ook uit militair oogpunt voor Frankrijk geen gevaar. Het is geen moreel hoogstaande politiek, welke als dan gevoerd wordt. China. Heel ernstig wordt de wereld vrede bedreigd door de Japan sche invallen in Mantsjoerije. Het Japansch-Chineesche conflict is daardoor in een nieuw sta dium getreden en de algemeene verhoudingen zijn er aanzienlijk door verscherpt. De grootste Chineesche havenplaats Sjanghai ik toch niet, waarom ze zich zoo ver nederend tegenover mij uit moest laten. Eensklaps in een nieuwe vlaag van woede had ze haar masker van het gelaat getrokken en tot mijn ver bazing herkende ik in haar het jonge meisje, dit aan het hof mij met zoo veel minachting had behandeld en die ik door mijn antwoord aan den spot van den nar had blootgesteld. Wie heeft u betaald, mijnheer, zeide ze haar smalle handen wringend en met tranen van boosheid in haar oogen om mij tot spot van het hof te maken. Het is ai erg genoeg, dat u me in de waan heeft gelaten, dat u een van de lieden was die me te hulp zullen komen. Wie heeft u de brutali teit gegeven om te denken dat ik u zou volgen, u, over wien het heele hof zich vroolijk heeft gemaakt. Freule I riep ik uit. Een nuttelooze sjofele avontu rier, ging ze voort, het is bespottelijk het is Neen freule, u zult naar me luisteren, riep ik uit op zoo'n ernst:- gen toon. dat ze eindelijk zweeg. Ik geef toe dat ik arm ben, maar toch ben ik een edelman. En trots ging ik voort: Ik ben de laatste afstamme ling van een familie, die gelijk in rang is geweest aan de uwe. Ik kan u bovendien bezweren dat ik, hier ko mende, absoluut niet wist, wie u was en ook niet, dat ik u vroeger ontmoet had. Maar waarom kwam u dan Ik ben in dienst van een van die menschen, die ik niet kan noemen* Mijn eenige fout is dat ik het teeked dat mij toevertrouwd werd, verlooft ett daar vraag ik vergiffenis voor. (Wordt vervolgde AXELSCHE COURANT 9) i ze voort

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1