Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- VI aan deren. No. 77. DINSDAG 5 JANUARI 1932 47e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Binnenland. FEUILLETON. Een moeilijke taak. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Galden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 5é. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Cent; voor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. 's Werelds toestand. In de buitengewone zitting van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam heeft de voorzitter, de heer E. Heldring bij het einde van het jaar, zooals gebruikelijk is, een overzicht ge geven van den economischen toestand in de wereld en ten onzent. Zijn zeer uitvoerige be schouwing wa's ditmaal van te meer beteekenis, wijl zij samenviel met zijn afscheid van de Kamer. Zooals te verwachten was, kwam in spr.'s rede de mineur toon sterk naar voren. Lichtpun ten, zeide spr., zijn nauwelijks te ontwaren zekere mogelijkheden van herstel, door spr. het vorige jaar genoemd, werden niet ver vuld integendeel, de vicieuse wisselwerking tusschen steeds toenemend wantrouwen, zich uitende door credietbeperking en de daling van groothandelsprijzen schreed voort. Zoowel het steeds gebrekkiger werkende crediet- wezen als de kortzichtigheid der politici, die de economie der staten bepalen, werken autarchie der landen in de hand, de vor ming van economische eilanden met onderdrukking van hun onder ling verkeer. Sombere vooruitzichten Het dreigt op finale verlamming, eindelijk op gebrek en hongers nood uit te loopen. Andere ernstige moeilijkheden zijn de politiek van hooge uitgaven, ge strengeld aan de starheid der loonen in vele landen, de hoogte der belastingen en der sociale lasten. In de Vereenigde Staten heeft de theorie der hooge loonen tegen heug en meug in volkomen gefaaldnergens is de terugslag heviger, de werkloosheid grooter. Den economischen toestand in de verschillende landen afzonder lijk beschouwende, wees spr., wat Frankrijk betreft, op het feit dat dit land ervaren heeft, dat goud alleen geen geluk brengt het aantal werkloozen is voor Frankrijk buitengewoon hoog. BERICHT. Wij deelen bij deze aan onze geachte lezers mede, dat we er weer in geslaagd zijn een feuil leton te krijgen, waarvan we over tuigd zijn dat het van begin tot einde boeien zal. Het behelst een verhaal, dat ontleend is aan den politieken strijd, die gevoerd werd tusschen Hendrik IV, den koning van Frankrijk en de Ligue, in de 16e eenw. Een historisch verhaal, dat om zijn variatie's wel de aandacht trekt, omdat het loopt over de ontvoering van een hof dame, die in het bezit is van staatsgeheimen. De gevolgen van die ontvoering houden den lezer voortdurend in spanning. i) Door den dood van den prins van Condé, die in het voorjaar van 1588 stierf, ontviel mij alle bescherming, en het was met mijn omstandigheden in den winter van dat jaar, toen Heidrik de vierde, koning van Navarre, naar St. Jean d'Angely kwam om daar de Kerst dagen door te brengen, treurig gesteld. Ik bezat in die dagen bijna geen cent meer en wist niet hoe aan de een of Wat Amerika aangaat, is weinig van het geloof in de superioriteit van Amerikaansche zakenmetho- des overgebleven, althans voor het oogenblik. Voor de Europeesche nijverheid ziet spr. voorshands geen ernstige mededinging van Rusland, omdat het binnenlandsche afzetgebied, dat voor de hand ligt, reusachtige mogelijkheden laat. In Engeland wordt het op peil houden van het Pond door de verpletterende hoogte der staats schuld bemoeilijkt. Voor een stabilisatie is in elk geval een definitieve verlichting der oorlogs schulden onontbeerlijk; in de gedepriceerde valuta brengen zij een ondragelijke verplichting tegenover Amerika mede. Na gewezen te hebben op de gevaren van de deviezenpolitiek en de invoerbeperking, welke door verschillende landen worden toegepast, wijdde spr. een be schouwing aan den gouden stan daard, daarbij opmerkende, dat men moet streven naar toestan den, die de weder-uitbreiding van den gouden standaard moge lijk maken, een streven, waarin zoowel regeeringen als centrale banken behooren samen te werken. Voor de scheepvaart en veor den scheepsbouw zijn de voor uitzichten nooit slechter geweest. De toestand in Nederland, In Nederland zeide spr. is de binnenlandsche economische toestand zorgelijk, als gevolg van de ontwikkeling van zaken buiten de grenzen en de hoogte van onze productie- en exploitatie kosten. Beschermd door onze zeer sterke goudpositie en onze credietverhouding tot het buiten land behoeven wij ons over den gulden niet ongerust te maken, op voorwaarde dat men van alle zijden tot het behoud van het financiëele evenwicht in de volks huishouding medewerkt. Wat de betalingsbalans betreft kan de algemeene indruk niet overmatig gunstig zijn, hoewel geenszins verontrustend. andere betrekking te komen. De over haaste vrede, die kort te voren door den koning van Frankrijk, Henri van Valois, gesloten was, met de Ligue, een machtige partij, die, onder aan voering van den hertog de Guise naar de overheersching van heel Frankrijk streefde, had de volgelingen van Hen drik van Navarre, die eveneens naar de macht wilden grijpen en die niets liever wenschten dan zich met den koning van Frankrijk te verbinden, doen begrijpen dat nu hun einde na bij zou zijn. Een der rpdenen hiervan was dat ze niet in staat waren hun uitgeputte schatkist bij te vullen en nieuwe troepen uit te rusten. De dood van den prins van Condé had den koning van Navarre, als eenige gunsteling van de Hugenooten gelaten, hoewel men den invloed van het hef tige karakter van den burggraaf van Turenne al ging voelen en de Chatil- lon zich ook begon op te werpen als leidsman. Het was echter mijn onge luk, dat deze drie leiders mij even wei nig kenden, en daar ik in de maand December veertig jaar werd, kan men wel beprijpen, dat ik niet zeer hoop vol gestemd was Ik was eenigen tijd geleden genood zaakt geweest, om al mijn paarden, behalve de zwarte met de witie vlek ken op den kop, te verkoopen, en nu had ik me zelfs van mijn knecht moe ten scheiden, dien ik betaald had met het geld, dat ik ontving van de laatste schakels van een gouden ketting, welke mij nog restte. Het was niet zonder wanhoop, dat ik mezelf zoo gedaald zag, en dat een man van mijn geboorte, zelf zijn paard 's avonds op Hal moest zetten, Maar dit was nog het ergste niet. Mijne kleeren, die natuurlijk erg Na een bespreking van de bo- dembedrijven wees spr. er op, dat onze zeescheepvaart een ver deren, gevaarlijken slag heeft ge kregen door den val van het Pond, het vraagstuk van de ver dere ontwikkeling in het bedrijf wordt in groote mate door de hoogte der gages beheerscht. De Rijnvaart heeft ook zwaar onder de economische crisis te lijden, de binnenschipperij is allerwege noodlijdend geworden. Spr. deed verder uitkomen, dat het werk van den zoo dringend noodigen modernen scheepvaart weg van Amsterdam naar den Boven-Rijn niet mag behooren tot de werken, waarvan uitstel door den financiëelen toestand geboden is. Voor één tak van bedrijf, n.l. de scheepvaart, zeide spr., is het in het bijzonder te hopen, dat Nederland zich ont- houde van den wedijver in han delsbelemmeringen, welke reeds zoo ontzaggelijk veel schade be rokkend hebben. Voorts wees spr, erop, dat de depreciatie van staats- en gemeente-obligaties voornamelijk het gevolg is van het wantrouwen in de uitgaven- politiek, vooral van de groote gemeenten, verbonden aan het bedenkelijke oploopen der vlot tende schuld en het niet aflossen der leening 1922 in Maart a.s. Indië zwaar getroflen. Nederlandsch-Indië is in alle opzichten zeer ernstig getroffen. De reusachtige begrotingstekor ten zei spr. zullen de schuld aan het moederland sterk doen toenemen en tevens de noodza kelijkheid van verdere consolida tie. Hoewel geen enkel lichtpunt aar den economischen horizon te zien is, moge men bedenken dat in een primitieve volkshuishou ding als de Indische, de reactie naar boven, wanneer eenmaal in getreden, zich even snel zal ont wikkelen als de terugslag het deed. Ook in de oveiige kolo niën is de toestand onbevredigd. Tenslotte den toestand van Amsterdam besprekende, wees spr. erop, dat deze bepaald slecht te lijden hadden van al dergelijke be zigheden, begonnen er al spoedig de sporen van te dragen, zoodat op den dag, dat de koning van Navarre zijn in het hol van St. Jean, Jk me niet durfde vertoonen temidden van het volk, dat het dadelijk opmerkt, als een edelman er sjofel uitziet. Ik bleef dus thuis, bracht den tijd Jzoo goed mo gelijk op het zolderkamertje van de kleermakerswoning, dat ik slechts met moeite betalen kor. Mijn overpeinzingen op dien dag waren wel zeer troosteloos. Hoe ik het ook wilde zien, ik moest telkens tot de slotsom komen, dat de lente van mijn leven voorbij was. Ik begon al rimpels te krijgen en mijn haren wer den al grijs. Bovendien waren mijn kleeren versleten, mijn zakken leeg en mijn zwaard begon in de schede te roester. De gemeenste huurling, die met be- modderde kleeren en gebroken lans achter Turenne aanliep, zag er nau welijks iets beter uit. Ik bezat wel is waar een rots en een paar schrale akkers in Bretagne, de laatste over blijfselen van de familiebezittingen, maar het kleine sommetje, dat de pachters opbrachten, zond ik jaarlijks naar mijn moeder in Parijs, die geen andere bron van inkomsten haddaar kon ik dus onmogelijk aankomen. Hoewel ik me er niet veel van vooi* stelde, sedert ik niemand had, die mijn voorspraak bij den koning zou kun nen zijn, deed ik toch alles, om langs dien weg iets gedaan te krijgen. Ik stelde een verzoekschrift op en na een ganschen dag gewacht te hebben op een gelegenheid om den heer Forget, den secretaris van den koning van Navarre te spreken te krijgent reikte is en zonder vooruitzicht spoedig beter te worden. De financiën der stad kunnen slechts beveiligd worden langs den weg, door het hoofd der gemeente aangegeven drastische bezuiniging, in belang rijke mate mogelijk te maken door vermindering van salarissen en loonen, die het budget veel te zwaar drukken. De ramp van de .Ooievaar". Het met de luchtmail ontvan gen „Alg. Ind. Dagblad" bracht ons mededeelingen omtrent de meening van Indische deskun digen op luchtvaartgebied, over de oorzaken van het ongeluk. Daaruit blijkt, 'dat aan het openstaan van het luik geen be teekenis wordt toegekend. Het zon bovendien na den start ter stond zijn opgemerkt geworden. Telegrafisch had Aneta kort na het ongeluk reeds gemeld, dat de Ooievaar op Don Muang een zeer zware Kerstpost wachtte, in ver band waarmede de mogelijkheid van overbelasting geopperd werd. Door de K.L.M. werd dit ont kend door de mededeeling, dat het gewicht van het vliegtuig bij den start nog 237 K.G. beneden het toelaatbare maximum geble ven is. Volgens de internationale be palingen voor de luchtwaardig heid, moet elk verkeersvliegtuig voldoen aan den eisch, dat de startlengte niet meer mag bedra gen dan 300 meter en het toestel na 600 meter tenminste 20 meter moet zijn gestegen. In verband hiermede mag het totaal gewicht van toestel en inhoud in Neder land bij standaard-atmosfeer d.w.z. een druk van 76c.M. kwik en een luchttemperatuur van 15 graden Celsius niet méér zijn dan 5000 K.G. In andere lucht streken met ijler lucht zal, wan neer bij een totaal gewicht van 5000 K.G. de startlengte meer dan 300 meter bedraagt, het maximum toelaatbaar gewicht moeten worden verminderd, tot aan dien eisch wordt voldaan. Intusschen besloot Indië tot een proefneming. Bij Bandoeng wer- ik hem dit over en vroeg hem het aan den koning ter hand te stellen. Hij nam het aan en op zijn gewone be leefde wijze beloofde hij het te doen. Maar de nonchalante manier, waarop hij het samenvouwde en het te bewa ren gaf aan zijn grijnzenden knecht, ontnam me alle hoop. Niettegenstaande dat, bracht ik de volgende dagen in buitengewone spanning door, Einde lijk, op den morgen van den derden dag, naar ik meen drie dagen voor Kerst mis, hoorde ik een stap op de trap. Daar mijn huisheer in de benedenka mer woonde en de twee verdiepingen daartusschen leegstonden, begreep ik dat de boodschap voor mij was en ging naar buiten om haar in ontvangst le nemen. Mijn eerste blik op den boodschapper zeide mij, dat mjjn ver moeden juist was geweest, want toe vallig herkende ik in den jongen een van de koninklijke pages, een bruta- len rakker, die me een paar dagen van tevoren.Oude kleeren te koop in de straat had nageroepen. Op dit oogenblik was ik het heelemaal ver geten en de page scheen het zich ook niet meer te herinneren. Ik wilde evenwel niet de kans loo pen iets doms te doen en voor ik mijn hand uitstak, vroeg ik hem eerst op beleefden toon of hij voor mij kwam. Hij antwoordde uiterst welwillend, dat het voor den edelen heer de Mai* sac was. U wacht misschien op antwoord seide ik, daar ik zag dat hij draalde. De koning van Navarre heer, zeide hij met een lichte buiging, zal uw antwoord persoonlijk in ontvangst nemen. En n» zijn hoed diep voor mij te den proeven genomen met een toestel van het type van de „Ooievaar". Het werd zoodanig belast, dat het totaal gewicht 5000 K.G. was. Het weigerde na 300 meter los te komen. Na 600 meter taxiede het nog over den grond. Eerst na 800 meter steeg het, en toen bleek het zoo ge ringe stijgkracht te hebben, dat het rakelings over de toppen der boomen ver buiten het vliegveld scheerde. De inzittenden, gerou tineerde vliegers, onder wie offi cieren van de Luchtvaartafdee- iing, gevoelden zich alles be halve op hun gemak. Zij wisten in direct levensgevaar te verkee- ren en durfden niet te landen. Eenigen tijd werd rondgevlogen om het gewicht aan benzine te doen afnemen, en eerst toen werd het er op gewaagd den beganen grond weer op te zoe ken. Een totaal gewicht van 5000 Kg. bleek dus voor Indië veel te groot te zijn. De directie der K.L.M. in Ne derland heeft een maximum-ge wicht van 4650 Kg. aanvaard. Maar uit papieren, waarmee de laatst-uitgekomen toestellen uit gerust waren, bleek, dat de Rijks studiedienst voor de luchtvaart te Amsterdam er in had toege stemd, het algemeen maximum, voor Nederland zoowel als voor Indië, te stellen op 5250 Kg. Dat is dus 250 Kg. meer, dan het vroeger voor Nederland toegelaten maximum. En omgerekend in het schijnbare gewicht bij een atmos- ferischen toestand als te Batavia en te Bangkok is het niet min der dan 5400 Kg. Het zegt dus niets of liever: het zegt zeer veel als de directie der K.L.M. verzekert, dat het gewient van de „Ooievaar" bij den start nog 237 Kg. beneden het maximum bleef. Het was dan toch nog 363 Kg. boven het voor Indië en andere tropische landen na serieuze proeven door be kwame en serieuze deskundigen berekende maximum. Het wil ons voorkomen, dat hier te lande te weinig rekening hebben afgenomen keerde hij om en ging de trap af. Naar mijn kamer terugkeerend en de deur afsluitend, deed ik haastig den brief open, die met een groot lak verzegeld was en die ieder kenmerk droeg van bijzonder gewichtig te zijn. De inhoud overtrof al mijn verwach tingen. De koning van Navarre ver zocht mij den volgenden middag om twaalf uur bij hem te komen. De brief liep over van vriendelijkheid en welwillendheid, zoodat ik niet be hoefde te twijfelen aan de goede be doelingen vai den prins. Ik las den brief ook in buitengewone opwinding en de rest van den dag bracht ik door m<t mijn kleeren zoo goed mogelijk id orde te brengen, Aldus wandelde ik den volgenden morgen eenige minuten voor het vast gestelde uur naar het kasteel. Het was al geruimen tijd geleden, dat ik me tusschen het publiek in de straten had bewogen, die door het bezoek van den koning van Navarre met een groote menschenmenigte gevuld waren en het ontging me ook niet, dat ik van tijd tot tijd met een spot tende glimlach werd opgenomen. Het was geen wondfer, want ik zag er in mijn afgedragen plunje armoedig uit, Plotseling zag ik den page, die den brief had afgegeven, op mij toekomen Hij bleef voor me staan en na een buiging gemaakt te hebben, verzocht hij me wat haast te maken, daar de tijd van den koning beperkt was en hij mij in sijn werkkamer verwachtte» (Wordt vervolgd») AXELSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1