Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. De Kerstgroet der Koningin. De Erfenis No. 73. VRIJDAG 18 DECEMBER 1931 47e Jaarg. J. C. VINK - Axel. BERICHT. Nieuwjaars-advertentiën FEUILLETON. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franc© ingewacht, uiterlijk tet Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag II ure. In het Nieuwjaarsnummer, dat op Vj-ydag 1 Januari zal ver schijnen, en in de kom der ge meente huis aan huis zal worden bezorgd, kunnen weder geplaatst worden voor 40 cents indien niet grooter dan 10 regels zijnd. Grootere advertentiën wor den naar plaatsruimte berekend. Inzendingen worden gaarne in gewacht vóór Donderdag 81 December. DE UITGEVER. Uitzending ook naar de beide Iadiën. In aansluiting aan het in ons vorig nummer gepubliceerde be richt vernemen wij, dat het de bedoeling is het woord, hetwelk Hare Majesteit de Koningin op den Eersten Kerstdag voor de radio spreken zal, ook naar Oost en West-lndië uit te zenden. Een dejjnitieve beslissing daaromtrent zal spoedig genomen worden, doch het zal zoo goed als zeker geschieden, tenzij zich onvoor ziene omstandigheden voordoen. In Oost-Indië is het dan onge veer 11 uur 's avonds; in West- lndië ongeveer 12 uur's morgens. De uitzending voor ons land zal geschieden door de Neder- landsche Christelijke Radio-Ver- eeniging, die op den Eersten Kerstdag volgens het gewone rooster het algemeen programma verzorgt. De N.C.R.V. zal vermoedelijk de toespraak der Koningin doen voorafgaan en volgen door toe passelijk Kerstgezang. Met hartelijke instemming zal het overgroote deel van ons volk het bericht van de aanstaande radio-toespraak der Koningin heb ben ontvangen. Dit is de eerste maal, dat onze Vorstin door den microfoon ons volk zal toespreken. Wel heeft zij eenige jaren geleden door middel van den Philipszender zich tot Oost- en West-lndië gericht, wel is het een enkele maal ge beurd, dat de paar zinnen, die Hare Majesteit bij de eer. of an dere feestelijke inwijding sprak, per radio te volgen waren, maar een opzettelijke uitzending van een toespraak der Koningin heeft nog nimmer plaats gehad. Men heeft eenige malen getracht, de opening der Staten-Generaal te doen uitzenden, maar hiertegen rezen hetzij bij de Koningin zelf hetzij bij de Regeering bezwaren, in ieder geval, het is er nooit van gekomen. Nu echter zal de Koningin, van haar Paleis uit, een Kerst-toespraak houden tot Haar volk. Het is niet de eerste maal, dat zij zich tot de natie richt met een Kerstgroetgedurende de oor- logs-jaren heeft zij het ook eens gedaan. „Men kan", zoo zeide zij toen, „zich geen grooter tegenstelling denken dan de heilsbelofte Gods en het leed en de smart, waar onder thans de wereld gebukt gaat". Treffend. Want die koninklijke woorden zijn ook thans weer volkomen juist, en er is, in de duisternis van deze dagen, weer alle reden voor het vrome woord van troost, dat de Koningin toen sprak en dat zij aan het oude Kerstfeest ontleende. Doch verscheen de Kerstgroet der Koningin toen in druk, thans zal hij gesproken worden, thans zal haar stem vrijwel ieder be reiken, die luisteren wil. Men kan er zich van verzekerd houden, dat het een persoonlijk woord zal zijn, een toespraak, door de Ko ningin zélf uit de behoefte van haar hart samengesteld, evenzeer als de Kerstgroet uit de oorlogs jaren een sterk persoonlijk karak ter droeg. Deze verwachting, geuit door de Redactie van de „Avp." maken we ook tot de onze. Jawel, jei tante, maat wie heeft Moge er de volgende week, op het oude feest der Christenheid, met aandacht geluisterd worden moge ons volk in deze zorgvolle tijden eenige bemoediging putten uit het woord van zijn Vorstin. De uitzending zal aanvangen om 4 uur, vanuit het Koninklijk Paleis aan het Noordeinde te 's-Gravenhage, Kerstgroet van H. M. de Koningin tot het Neder- landsche volk Muzikale mede werking wordt verleend door de Haariemsche Motet- en Madri- gaalvereeniging onder directie van den heer Sam Dresden. 1. Hoort de klokken (vrij naar het Roemeensch). 2. O Kerstnacht schooner dan de dagen (van Joost v. d. Vondel). 3. Inleidend woord en Kerst groet van H. M. de Koningin. 4. Stille nacht, heilige nacht (le en 3e couplet). 5. Gezang 229, de verzen 1, 5 en 7 (vers 1 Daar is uit 's werelds duistre wolken een licht der lichten opgegaan). De liederen zijn vierstemmig gezet voor het Motet- en Madri gaalkoor door den heer Sam Dresden. De Kerstgroet is, nadat deze is uitgesproken, te verkrijgen bij de Koninklijke Electrische Drukkerij te Apeldoorn. Provinciale Staten. Dinsdag waren de leden van de Prov. Staten van Zeeland bij een ter behandeling van de ver schillende voorstellen van Ged. Staten. Ten opzichte van een gevraag de vergoeding van een te water geraakte auto te Breskens aan de ponton werd besloten daarover procedure te voeren, omdat naar de meening van Ged. St. de pro vincie hier geen schuld treft. Afgewezen werd met 23 tegen 18 stemmen een verzoek om sub sidie voor het onderwijsfonds van schipperkinderen. Eveneens het verzoek van Hulst om ondergrondsche stroomleiding van de P.Z.E.M. Aan de orde kwam nu het Provinciaal wegenplan. Bij de aigemeene beschouwing van het voorstel tot herziening van het Prov. wegenplan, werd betreurd, dat enkele polderbestu ren bij machte schijnen te zijn een algemeen belang van wegen verbetering tegen te houden zijn zij financieel niet bij machte te hel pen, dan moet de Provincie maar een hoogere bijdrage geven, omdat daardoor zoowel een al gemeen belang als het belang der werkloozen wordt gediend. De heer Hamelink vroeg hoe het staat met de onderhandelin gen over de wegenverbeteringen in Zeeuwsch-Viaanderen. Men komt niet verder met jerimiades over de polder- en waterschaps besturen en al moet men hun autonomie erkennen, het moet toch niet steeds de kapstok blij ven, waaraan men alles kan op hangen. Spr. wil aan de Tweede Kamer een wijziging verzoeken in de Waterstaatswet, waardoor de verplichting van bijdragen door de eigenaars van wegen of de polderbesturen anders wordt geregeld. Hij wees ook op het gevaar, dat de hoofdweg door Axel op levert. Deze gemeente heeft ge toond een belangrijk bedrag over te voor de verbetering van de traverse. Spr. noemt het een automobiel kerkhof, terwijl de automobilisten toch goed betalen moeten. Als de provincie er niets aan doet, en er gebeuren ongelukken dan is zij voor een deel schul dig. De gemeente kan niet alle kosten der verbetering voor haar rekening nemen. Men is te Axel reeds blij geweest toen de heer Dieleman in de zomervergadering zeide, dat een deel der traverse op het wegenplan zou komen. Dit geschiedt niet, ofschoon des tijds geen ander lid van het col lege er tegen op kwam. Spr. stelde voor de traverse door Axel als nop op te nemen in het plan en vroeg de mede werking der Staten. De heer Goossens drong aan op verbeteiing van den weg Hulst- Drie Schouwen, wat dringend noodzakelijk is. Hij wil de be treffende streek voor de volle 100 pet. helpen. Aan het plan zit tevens vast werkverschaffing. Ook de weg Zaamslag naar den weg bij Ter Hole dient verbeterd te worden. Hij wilde een bepaling opgenomen zien, dat alleieerst de werkloozen te werk zuilen wor den gesteld. Ook de weg Driekwart—Philip pine vraagt om verbetering, om dat daar een zeer ongewenschte toestand bestaat. De verkeerstoestanden in Zeeuwsch Vlaanderen vragen over al om verandering. Het Rijk dient in de eerste plaats te helpen en hij hoopt dat Ged. Staten daar toe zullen medewerken. De heer Kodde geloofde met de Ged. St., dat men voorzichtig moet zijn met geven van steun. Spr. juichte het toe, dat men ook in bebouwde kommen wil helpen, maar wil eerst de buiten wegen afwerken, alvorens aan de traversen te beginnen. De heer Van Dalsum achtte de verbetering der traverse niet noo dig, dan zou men geheel Middel burg wel kunnen afbreken. De heer Hamelink legde een teeking van Axel over, die den toestand aanwijst. Dhr. Dieleman antwoordde, dat Ged. St. alles doen om verbete ring der wegen te krijgen. Als men maar meewerkt, wordt wel spoed betracht. De weg van het Zaamslagsche Veer zal verbeterd worden, nu er overeenstemming verkregen is, de verbindingsweg IJzendijke—Philippine komt in 1932 gereed. Alleen de weg Driekwart—Sluiskil is niet ge makkelijk op te lossen. Hij wees er op, dat vele pol ders het belang van wegsverbe- tering niet inzien, hoewel het be lang van den landbouw ook wel degelijk wegsverbetering mee brengt. Het is zeer noodzakelijk dat in Zeeuwsch-Viaanderen wat extra's wordt gedaan voor het Rijk. Door (Wordt vervolgd,) AXELSCHE COURANT Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. 6) Emmy liet zich door deze kouwe douche niet afschrikken. Ze was de eerste en zij moest geïnstalleerd zijn, vóór Liza arriveerde. Ze begon met tante's kleeren van den stoel te nemen en in de kast te hangen, maakte het marmeren waschbekken schoon, zocht naar een stofdoek en informeerde mid delerwijl naar de kwaal van tante. Voelt u ergens pijn, tante. Ja, overal. 't Zal rheumatiek zijn. Dan ben jij knapper als de dok ter, want die weet het nietEn, en, kan jij thuis gemist worden Natuurlijk tante, een ziek mensch gaat voor. Waar heb u nou eens zin in Wil ik eens iets lekkers voor u klaar maken Mag u alles van den dokter gebruiken Wacht, ik zal mijn koffertje eens uitpakken, daar z.t een hooge, witte schort in. En nou zult u eens zien, hoe goed dat u het bij me zult hebben, tante. Tante Door lag te kijken naar het drukke gedoe van haar nichtje en voelde zich lekkerder, rustiger. Het gaf haar een emotie uit vroeger tijd, toen ze heerschte in haar ateliers. Ze hoorde opeens het aanhoudend gebel van de schel aan de voordeur, er kwam weer bezoek voor haar. Llesje was uit de tram gestapt, drukte in haar ■enuwachtige gejaagdheid veel langer op het electrische schelknopje dan eer biedig genoemd mocht worden tegen- over een zieke tante. Hoor me dat spektakel eens aan, mopperde tante, denken ze daar bui ten, dat ik doof ben Ik zal eens gaan zien, zei Em my. Maar dat was niet meer noodig; want de tuinman had Liza binnen ge laten, die als een sombere rouw-figuur en bleek van aandoening, in de kamer verscheen. Tante Door richtte haar hoofd een weinig op en zei spottend Mon Dieu, zie me dat portret eens aan. Die komt haar tante be graven Emmy schoot in een harden lach en Liza, verlegen met haar figuur, had wel in den grond willen kruipen. Ze moest zich met alle geweld beheerschen om niet in een zenuwhuilbui uit te barsten. Begraven zei ze, zoover is het Goddank nog niet, zie ik. Maar toen ik den |brief van tante Emilie kreeg, had ik geen minuut rust meer. Ze was op den stoel van tante Emi lie gaan zitten, kuste het zeilschip" en begon haar zwarten mantel los te knoopen. Haar nichtje verwaardigde ze met geen enkelen blik en ze ver ontschuldigde zich: Och, ja, ik dacht, kom, als je een zieke gaat opzoeken, dien je een beetje stemmig gekleed te zijn. En wat scheelt er nu eigenlijk aan, tante? Zeg jij het mij, dan zeg ik het jou, luidde het groffe antwoord, O, weten de dokters het nog niet Nee, de dokters weten het nog niet. Maar hulp hebt u in ieder geval noodig, zei LUa en begon zich uit te kleeden, jullie eigenlijk ontboden Emmy aan de eene zijde in het wit, Liza aan de andere zijde in het zwart, keken verwonderd op Ontboden klonk het uit de twee monden tegelijk. Ja, ik heb jullie toch niet ge roepen Maar, zei Emmy, het spreekt toch vanzelf dat je een zieke, die al leen ligt, dadelijk gaat helpen I Zoo dacht ik er ook over, zei Lize- Henk heeft me dadelijk wegge stuurd. En Herman kon geen brok eten door zijn keel krijgen, toen-ie den brief gelezen had. Heeft-ie dien brief dan ingeslikt? sarde tante. Liesje lachte geforceerd Hi, h', hi.... tante is toch altijd vroolijk, al is ze nog zoo ziek. Dus? vroeg tante, jullie zijn er allebei van overtuigd, dat ik jullie niet heb laten roepen Ja, ja, natuurlijk tante. Goed, als je dat maar onthou den wilt. Tante Door had bereikt, wat ze be reiken wilde. Ze had haar twee nich ten over den vloer en kon die nu com- mandeeren zooveel ze verkoos. Ais ze nu maar zorgde net te doen of ze werkelijk ziek was, dan bleven die twee nichtjes om haar heen zweven ais wespen om een honingkoek. Daai- om zei ze Jullie zijn alle twee even Hef. Zie nou maar, dat je het werk onder ling verdeelt, dan ga ik een beetje slapen, ik heb behoefte aan rust. Maar ze zou voor geen honderd francs zijn gaan slapen, want nu zou de coraedie pas gaan beginnen. Htt werk onderling verdeelen Ze had even goed een vetten kluif tus- schen twie bulhonden kunnen gooien met de aanbeveling nou niet vechten, hoor 1 Het gesprek tusschen de beide nich ten begon op fluistertoon. Emmy wees naar de gang en zei Ga jij nou René helpen, dan zal ik in de ziekenkamer blijven, Waarom jij juist in de zieken kamer Omdat ik leerling-verpleegster ben geweest. Ik heb verstand van z eken, Met andere woorden: jij bent een suffer, ga jij maar naar den zolder voor het grove werk. Ik was hier het eerst. Ja, ik zag je wel rennen met je struisveer, maar het is hier geen theater I Je kunt hier geen plaatsen bespreken. Je bent gewoon op een rommelzolder ga jij maar naar boven, ik blijf bij tante I Dat zullen we eens zien Dat zullen we zeker eens zien I Maak ruzie bij een ziekbed I Wie begint er? Het was geen fluistergesprek meer. De stemmen werden krachtiger. Tar te Door had haar zin. Het liep zooals ze wersctte. Om hd&r.omhaar alleen stonden daar twee volwassen menschen als kemphanen tegenover elkaar. Ze regeerde nog, ze was nog iets. Ze deed of ze sliep, maar die maatregel was overbodig, want de beide nichten werden door haar drift zoover vervoerd, dat ze geheel vergaten, waar om ze eigenlijk hier waren. Ik was de eerste, ik was de eerste! aiiU Emmy nut haar gezicht dieht onder dat van Liza. Daar heb ik lak aan, ik laat me door jou niet achteraf zetten. Ik ben de oudste. Ook een voorrecht, een oud wijf aan je bed I Bij wie logeert tante altijd? Bij wie komt ze dineeren, om dat jij kookt als een boerin? Dat zul je bewijzen Ik bewijs niks en ik blijf I Ga van mijn stoel! Hou je handen thuis asjeblief. AauwJij knijpt. Schreeuw tante wakkerDat is de mooiste manier van verplegen. Wie schreeuwt er? Jij met je vischvrouw-allures Dat ral t inte wtten. Zoo gauw als ze wakker wordt, zal ik een briefje over jou open doen 1 Tante is wakker! klonk het plots boven de dekens uit. Er viel een plotselinge stilte. De witte en de zwarte dienende engelen keken onthutst. En de zieke zei Maar, maar, mftér.... ruzie aan een ziekbed. Heb ik jullie geroepen 't Is 'tgrootste schandaal, dat ik beleefd heb. Maar tante I Ik wilde niet./ 't Is Emmy haar schuld I Zij zei, dat.... zij wou, dat...» D'r uit I scheeuwde tante. En toen ze niet gauw genoeg gehoor zaamden, sprong de zieke uit bed, greep eerst Emmy en toen de andere bij den arm en duwde beiden in de gang en sloot de deur met de twee koperen grendels af. En vecht het nou maar verder uit>

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1