Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- VI aan deren. De Erfenis No. 70, DINSDAG 8 DECEMBER 1931 47e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Buitenland. FEUILLETON. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENT1ËN van I eiken regel meer 12 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franca ingewacht, tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. tot 5 regels 60 Cent; voor Groote letters worden naar uiterlijk China. Hoeveel moeite de Volken bondsraad zich ook geeft om een oplossing voor het Japansch Chineesche conflict te vinden, dit lichaam slaagde daarin tot dusver niet. Wanneer ook al enkele malen het doel nabij scheen, stuitten de besprekingen telkens af op de speciale wen- schen, door een der strijdende partijen hoogst onverwacht te berde gebracht. Zelfs het hoop gevende onderbreken der gevech ten in Mantsjoerije is slechts een voorbgaande fase gebleken en de strijd is opnieuw ontbrand, ter wijl Japanners en Chineezen zoo veel mogelijk reserves laten aan rukken. Onder deze omstandig heden is al het werken van den Volkenbondsraad vrijwel hopeloos en in elk geval ont moedigend. Er zal weinig anders opzitten, dan de twistende naties eens vooral in te prenten, dat met chicaneeren niets anders wordt bereikt, dan een serie nieuwe verwikkelingen van meer uitgebreiden aard, aangezien het er op gaat lijken, dat met c(e be middeling van den Volkenbond eenvoudig wordt gesold. Immers worden de voorstellen van den Raad geregeld aanvankelijk goed gekeurd, waarna dan, hetzij Tokio, hetzij Nanking, met nieuwe wen- schen komen aandragen, zoodat de voorgaande overeenkomst vrij wel alle waarde verliest. Aldus wordt in een kringetje rondge draaid en vooral de Japanners schijnen er op getraind te zijn, dat spelletje te spelen. Het opti misme, heerschende nadat een bevredigende oplossing scheen te zijn gevonden inzake een neutraal gebied rondom Tsjintsjau, ver keerde in het tegendeel, toen de Japansche gedelegeerde met den eisch zijner regeering kwam aan zetten, dat het politietoezicht in die streek moest worden opge-1 dragen aan het nieuwe (Japansch gezinde) bewind te Moekden. Bovendien verlangde Tokio voor 3) Als ik het niet krijg, zullen zij het ook niet hebben, daar zal ik dan wel voor zorgen. Herman zuchtte, ging naar den zol der om de mand met waschgoed naar beneden te dragen, 't Was strijkdag. En tante Door kwam dien middag niet lunchen. Dat was een buitengewoon onrust-wekkend voorteeken. Zooiets had tante, zonder voorafgaande ken nisgeving, nog nooit gedaan. Kort voor het middageten, toen Liesje druk op bezig was in de keuken en Her man haar hielp met messen slijpen en opdragen van de schotels, stapte tante Door uit de tram voor de deur en Her man, die ze de straat zag oversteken, fluisterde Zwaar onweer, kijk dat gezicht eens! Fientje, ga jij de appels op de planken op zolder eens keeren. Het daghitje verdween en dat was maar goed ook, want tante, zonder hoed en mantel af te doen, wenkte Liesje mee naar de mooie kamer. Liza, ik zou u wel eens onder vier oogen willen spreken. Mijn eten, tanteKan het niet over een uur Nee, dat kan niet over een uur, niet over een half uur, niet over vijf minuten, dat moet op staanden voet gebeuren. We hebben u gemist aan de koffie tafel, tante, probeerde Herman lussend te zeggen. zich het recht, zijn troepen in dat gebied te doen binnenvallen, „indien dat noodzakelijk werd geacht''. En voorts alsof het nog niet genoeg was zou de geheele siaf, militair zoowel als administratief, van het vervallen verklaarde bestuur van Mantsjoe rije (Tsjang Hsoe Liang) uit Tsintsjau moeten worden ver wijderd. Bezien we nu de situatie, zoo als Tokio die graag zou willen, dan krijgt elk der drie Mantsjoe- rijsche provincies een eigen re- j geering, zoudat met inbegrip van Nanking en Kanton, de Chinee sche republiek in totaal 5 regee ringen zou tellen. Evenwel stre ven de Japanners naar de vor ming van een onafhankelijk Man tsjoerije, waarover ze naar goed dunken de baas kunnen spelen door de benoeming van bewind voerders, die ze geheel naar hun hand kunnen zetten. Dat hierte gen verzet zal ontstaan is zoo klaar als de dag, al ware het slechts van de zijde der Sovjets, die nog steeds het beheer voe ren over den Oosterspoorweg, tezamen met de Chineezen. Maar ook de Westersche mogendheden zouden niet met Japan meegaan in deze richting, voerende naar een uiteindelijke verdeeling van het Chineesche rijk. Inmiddels schijnt de aangekon digde opmarsch der generaals Feng Yoe Hsiang en Yen Sji Sjan naar Peking te zijn opge geven, vermoedelijk niet het minst door de overweging, dat de Ja pansche legermacht zich wat al te dicht in de buurt bevindt om van een eventueele verovering der vroegere hoofdstad voldoende profijt te kunnen trekken. Eerder zijn de aanvoerders bereid, de onderlinge veeten ter zijde te stellen om een gezamenlijk ver weer tegen de indringers te or- ganiseeren. Wat Nanking en Kanton betreft, daar schijnt men het reeds eens te zijn over een samensmelting, waardoor de hui dige dictator en opperbevelhebber Tsjang Kai Sjek wordt uitge- geschakeld. Indien dit werkelijk Dat is jullie zaak, ik heb jullie niet gemist aan mijn koffietafel. Liesje wenkte haar man te zwijgen, deed snel haar schort af, volgde tante naar de voorkamer. Hier ging het zeilschip, geheel gemonteerd op de punt van een kussenstoel zitten. Liza ik kan niet tegen draaierij af kwaadsprekerij, daar ken je me voor. En daaiom ben ik naar Emmy gegaan en ik heb haar op haar geweten af gevraagd of ze mij ooit een bijnaam gegeven heeft. En ze heeft haar han den bover haar hoofd in mekaar ge slagen Maar, maar, mddr, wat de jaloe zie, de hebzucht al niet doetl zei ze. Het woord zeilschip heeft ze tegenover mij nooit in haar mond gehad. Zoo noemde ze haar vroegere werkvrouw. En jij hebt het doen voorkomen, of ze mij daarvoor uitschold. Je begrijpt, Liza, dat ik niet langer onder het dak van huichelaars blijven kan, vooral als je zoo'n prachwilla hebt als Ssssans- Ssssoessi. En ze heeft het er niet bij gelaten. Ze heeft een boekje over jou open gedaan. Ik moet zeggen, het is triestig, het is meer dan triestig, als een oud mensch van mijn leeftijd dat thuis krijgt van haar nichtjes, die je van plan was tot eenige erfgenamen te benoemen. Wat heeft ze verteld. Kom er maar mee voor den dag, tante. Och, waar is het goed voor Ik heb een hekel aan kwestie. Daar ben ik niet in groot gebracht. Ik hou van rust en vrede, maar, als je achteraf hoort, dat je oudste nicht op je dood ligt te loeren, dat ze al geld geleend heeft op je erfenis, dat je eigelijk dood* gekieteld moest wordenzie je, dan vraag jei heb ik met familie of met beklonken wordt, krijgen de Japanners nog meer dan tot dus ver de handen vrij, daar de Kan- tonneezen voornemens zijn te trachten door onderhandelingen 'met Tokio het conflict tot een einde te brengen. Alles bijeen genomen kan niet anders worden gezegd, dan dat de verwarring in het land van den draak erger is dan ooit. En daarin schuilen gevaren voor den vrede, als nimmer te voren, want de ontzaglijke belangen in China vereenigd en verdeeld over tal van mogendheden, zullen naar alle waarschijnlijkheid niet zon der meer worden opgegeven. Voor de rust der wereld is het te hopen, dat aan deze o ïver- kwikkelijke en onrustbarende ge schiedenis een goed slot kan worden gegeven. Wellicht dat door verhoogden druk door Vol kenbond en Amerika uitgeoefend, dat resultaat kan worden bereikt. Maar gezien de feiten, zou het lichtvaardig zijn, indien men daarop mocht lekenen. Volgens de gegevens van het departement van oorlog zijn sinds 18 October, het begin van de moeilijkheden in Mantsjoerije, 210 Japansche militairen gesneuveld, waaronder 57 officieren. Verseherpto invoermaatregelen Het Fransche „Journal Officiel" publiceert een decreet, waarbij, teneinde de belangen der Fran sche exporteurs in die landen, waar deviezencontröle bestaat, te beschermen, de invoer van goe deren uit die landen slechts mag plaats hebben na overlegging van een speciaal door het minis terie van Handel uitgegeven ver gunning. Het Engelsche Lagerhuiskeurde de jongste maatregelen, waarbij op verschillende artikelen op grond van de anti-dumpingswet 50 procent invoerrechten wordt geheven, met 234 tegen 17 stem men goed. De parlementaire onderstaats secretaris van het Ministerie van Handel deelde mede, dat er bijna geen invoer van goederen, val- bandieten te doen Dan zeg je bij jezelf: Geen steen van Sssans-Sssoessi zullen ze erven I Tante, schreeuwde Liesje, ik ga om 't verhaal, waar is mijn hoed en mijn mantel? Laat dat maar, zei tante, Emmy komt direct hier. Die wil uit je eigen mond hooren, waar en wanneer zij mij voor „zeilschip" zou hebben uitgemaakt. Herman gooide de keukendeur open: Moet er nootmuskaat bij de spinazie De vrouwen luisterden niet naar deze vraag. Liesje kwam weer terug de kamer in. O. komt ze hier, des te beter dan Nootmuskaat of niet vroeg nog eens Herman, met een stalen vorkje in zijn hand. Er werd gebeld. Emmy was haar tante achterop gekomen. De maat was eindelijk vol. Ze zon haar nicht eens even van katoen gaan geven. Fientje kwam de zoldertrap af om open te doen. Weg jij 1 commmandeerde Liesje en trok de deur open. Zonder een woord te spreken kwam de vrouw van den kunstschilder de trap op, de mooie kamer in, waar het „zeilschip1' van haar stoel gerezen was. Ze kruiste de ar men, keek scherp toe, om toch vooral geen beweging, geen woord te missen van de ruzie-partij. Zonder opzet, louter uit een soort kwaadaardig in stinct, een behoefte aan prikkel-aflei ding, als een soort recept legen haar renteniers-verveiing, had ze deze scène uitgelokt. Zij kon dat doen, zij was tante Door, de erf-tante met het kapi taal en met de villa, zij was de gouden spil, waaromheen alle attenties, alle vleierijen en alle onderlinge kribbel» lende onder de nieuwe veror dening, meer plaats heeft. De Minister van Handel, Run- ciman, zeide dat Engeland de jongste Fransche maatregelen tegen Britsche goederen, waar door Engeland sterk getroffen wordt, niet zoo maar kan over zien. Hij hoopte, dat Engeland en Frankrijk hun verschillende opvattingen op vriendschappe lijke wijze zouden regelen. Intusschen vat de Engelsche regeering de bijzondere Fransche maatregelen tegen Engeland zeer ernstig op. Mocht dit systeem zich uit breiden, dan zouden de Engel sche belangen dermate getroffen worden, dat Engeland daartegen over niet onverschillig kan blij ven staan. De regeering drukte er zijn verbazing over uit, dat Engeland niet als meestbegun- stigde natie behandeld wordt, iets wat sinds twee generaties het geval was. De Fransche regeering is op dit punt attent gemaakt. Tegelij kertijd hebben de Britsche kolen- exporteurs, die het meest getrof fen worden, hun bezwaren bij de Fransche regeering ingediend. De Minister hecht er waarde aan te verklaren, dat de Engelsche tarie ven verhoogingen slechts een maatregel vormen, welke het ge volg is van den noodtoestand door den buitengewoon grooten invoer van goederen. In geen geval echter mag men een en ander beschouwen als een vergeldingsmaatregel tegen de Fransche uitzonderingsbepa lingen betreffende den Engel- schen handel. Engeland heeft de ervaring opgedaan, dat elk protest tegen een verhooging der tarie ven van andere landen met het zelfde antwoord werd afgescheept, hetwelk hij thans tot het zijne maakte, nl. dat de regeering in de eerste plaats de binnenland- sche belangen van het land moet behartigen. Ook België zwaar getroffen. Het Belgische Nationale Comité voor den buiteniandschen handel pariijen van de neefjes en nichtjes draaiden. Daar stonden ze nu tegen over elkaar. Liesje en Emmy. En nou moet jij me eens ver tellen, waar en wanneer ik tante Door voor „zeilschip" heb uitgescholden I Dat zal ik jouw in twee woor den zeggen Dat was op tweeden Pink sterdag En dan zeg ik jou: waar het bijtje honing zuigt, daar zuigt de spin venijn, want ik bedoelde tante niet, ik bedoelde vrouw Schreurs, dat kolossale wijf, dat toen bij ons werkte. Voor tante heb ik meer respect aan mijn pink dan jij aan je heele lichaam. Zoo hoort het, dacht tante Door, ik moet gerespecteerd worden. En wat bedoelde je dan met die flesch port Moest je die voor vrouw Schreurs zoo stikum wegmoffelen Ja, voor vrouw Schreurs en voor niemand anders. Als die gezien had, dat wij aan de port zaten, zou ze da delijk om opslag gevraagd hebben. Ik moet zeggen, zei Liesje, jij weet er je op een geraffineerde manier uit te kletsen. Had ik maar getuigen gehad, maar in presentie van 'n vreemde hou jij je mond wel over tante, uit angst dat anders Sans-Souci je ont glippen zal.! i Sans-Souci? Ik heb er nog niet aan gedacht. Ik mag lijen, dat tante er nog honderd jaar plezier van heeft. Maar jij schaamt je niet in het bijzijn van Fientje, dat verwaarloosde dag* hitje, de reputatie van je tante neer te halen. Ik heb wel gehoord, dat je daar zooeven riep! weg jij I Je zat zeker in angst, dat ik ze tot getuige zou roepen. Heb Je haar zelf niet gevraagd of ze niet eens naar Brussel kon gaan om tante Door dood te kietelen Wie heeft te Antwerpen een vergade ring gehouden, waarin van ge dachten werd gewisseld over de jongste verhoogingen der douane tarieven. Het comité besprak de nieuwe Engelsche tarieven en de Fransche maatregelen, benevens de reglementeering van den devie- zenhandel. Kennis' werd genomen van de inlichtingen door het departement van buitenlandsche zaken inge wonnen, in verband met den terugslag dier maatregelen op den uitvoer. Uit deze inlichtingen blijkt, dat volgens schattingen de Engelsche maatregelen een hoeveelheid uitgevoerde goede ren treffen van 700 millioen francs en de Fransche een uitvoer van 189 millioen. Nationalistische wenschon. Franklin Bouillon heeft te Ver sailles een politieke rede gehou den, waarin hij te kennen gaf, dat de regeering van de negatie- politiek moet gaan afzien. Aan Duitschland en de vroegere ge allieerde landen moet nu defini tief een bepaald program van actie voorgelegd worden. Duitschland moet, evenals in dertijd Frankrijk, een amortisatie kas vormen, om in tien of vijf tien jaar zijn 210 milliard schuld af te betalen. Deze amortisatiekas moet door de opbrengst van de douane en den verkoop van tabak gegarandeerd worden. Indien de nationaal-socialisten, als ze in Duitschland aan de regeering komen, de aanvaarde verplichtingen weigeren te erken nen, moeten Frankrijk, Engeland en Amerika een handelsverbond sluiten, waarbij ze zich verplich ten 10 pet. belasting op alle door Duitschland in deze landen inge voerde producten te leggen. Op deze wijze, aldus Franklin Bouillon, zullen de Duitsche groot-industrieelen er meer be lang bij hebben, Duitschland's verplichtingen na te komen, dan om Hitler met voorschotten te steunen en de revanche voor te bereiden. Ten aanzien van de binnen- heeft hier In den kruidenierswinkel van Braak verteld, dat ze tante in Brussel Madame Saucis noemen O, zoo I Nee, Liesje, probeer niet mij bij tante zwart te maken, dat lukt je toch niet. Wil tante jou Sans-Souci laten, mij goed. Tante is rechtvaardig genoeg om te weten, wat ze doen of laten moet. Heb ik daarstraks nog niet ge zegd, tante, dat het een soort plicht van u was. Herman en Liza uw villa te vermaken Dat heb je, zei tante venijnig, maar je trok een gezicht als een boer die kiespijn heeft. O. zootreiterde Liesje op haar beurt. Maar, maar, mddr, lamenteerde tante Door, dat zijn nou mijn twee nichtjes, mijn eenige nichtjes, die me kaar het licht niet in de oogen gun nen. Is er al niet kwestie genoeg in de wereld? Ik heb een vreeselijken hekel aan ruzie, tante. Ik weet niet wat ruzie isl Ik heb er de het le nootmuskaat maar ingegooid t kwam plots Herman zeggen. Zie wat een schandaal, treiterde tante, de man is keukenpiet en de vrouw maakt ruziet Ik ga mijn koffer pakken. Laat Herman die maar naar het sta tion brengen. Het is wel eens goed, dat ik onverwacht op Ssssans-SsoessI kom. Ze nam Liesje bij den arm Jij naar de keuken I En toen tot Emmy: En jij naar huis I (Wordt Vervolgd,) AXEL COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1