Leden der Ned. flerv. Kerk. Rund- en Varkensslagerij LANDBOÜWINSPAN, ie Dianu znirtool Een Huis en Erf i. den Engelsman-Zep, 100 Olmsnboomen, ST. NICOLA AS 1931 GESCHENKEN yaea, Likeuren @i Advocaat, Verder alle soorten Fruit en Groenten, St. Micolaas. ST. NICOLAAS in ,,'t Cjteurigli Krtiydl" Amsterdamsche Baak 1.?. C. Overdulve Joz. Schede, JozSmies M. de Regt Az. droge Yleeschwaren Leden der Ned. Herï. Kerk! Joz. Smies, W. Vercouteren, Joz. Scheel e en C. Overdulve. M. DE BRUIJNE- DIELEMAN Kiezers der Ned.Herv. Gemeente Op Dinsdag 8 December 1931, 40 Canadaboomsn, LEVENSPOSITIE C. Jansen van Rosendaal, GESCHENKEN Wed. P. DE JONGH, a o bs. C. OVERDULVE, JOZ. SMIES, W. VERCOUTEREN JOZ. SCHEELE Jz. Kantoor van W.A. DEN 80GGENDE te Axel, Nieuwstraat 80. Leden der Ned. Herv. Kerk C. Overdulve Joz. Smies W. Vercouteren Joz. Scheele A. IJzebaart-v. d. Berge Kantoor van W.A. DEN OOGGENDE te Axel, Nieuwstraat 80. JAN KOSTER Wz. Deze week extra aanbieding van gemoltonneerde Ondergoederen, Dames-ondergoederen, Wol met zijde, Heeren ondergoederen. C. Overdulve W. Vercouteren Joz. Smies M. de Regt A.z. Kantoor van W.A. DEN BOGGENDE te Axel, Nieuwstraat 80. A. P. ESSELBRUGGE Aan onderstaand adres steeds verkrijgbaar: H. DUYM-VAN M0SSEVEL0E. Fijn van smaak en laag in prijs. Die dus zijn voordeel bemint, koopt bij ons. Kapitaal F 55.000.000 Reserve F 46.500.000 B ij kantoor HULST. J Julia van Haver. 4 SimonDe, d. van Hocofé van Waes eD Maria Boon. Gerardu», z. van Alphon- 8ii8 Weetnaes en Maria Verstrae- ten. 21. Edmond, t. van Petrus Bertram en Augusta Authennis. Overleden. 10. Juliana Ing- hels, 18 m d. van Eduardus en Anna Vla«seDrood. Melanie vaD Geetsom, 77 j wed. van Johannes van de Wiele. 12. Petrus de B ock, 62 j echtg. van Maria S aal. 21. Eulalia d- Cock, 23 j., d. van Eduardus (oveil.) eD Maria Behiels. 21 S*raphina de Munter, 58 j echtg. van Alphonsus de Smaele. Stoppeldijk. Gehuwd. 6 Jo hannes d'Hondt, 29 j en Alber- tina CrombeeD, 23 j. Geboren. 5. Joseph, z. van Petrus van Eck en A. Muller. 17. JosephiDs, d. van Alouisius de Boojj en E. Wante. Overleden. 9. Filomena van Damme, 77 j echtg. van P. van Bastelaer. 29. Jacobus Bogaert, 68 j., echtg. van E. Crombeee. We»tdorpe. Gehuwd. 8. Jan- nis CasteleijD, 21 j. en Maria de Klerk, 21 j. 10 Reré de Roo (vao Salzaete), 22 j en FlorentiDa Thomas, 26 j. GeboreD. 4 Frar^oi», z. van Ferdinand van der Steen en Marie Redel. 16. Ceeile, d. van Mau rice van Hecke en Irena Buüsse. 23. Erna, d. van Dominicus Thomas en Maria KamoeD. 29 Willem, z. van Edmondus van Hurck en Augusta de Bouver. 30. Marie, d. van Raymond Verhelst en Maria Claeyssens. 31. Willy, z. van Altred vaD Dam en Mathilda Martens. Overleden. 1. Pharadda Broec- kaert, 65 j., echtg. van E luardus Kamoen. 19 Irma de Buck, 26 j echtg. van Alfred Soethaert. Zaamslag. Gehuwd. 29. Je- room Wieland (van Axel), 25 j. en Sara van Fraeyenhove, 24 j. GeboreD. 1. Debora, d. van Johan de Zeeuw en Sara Dooms. 9. Adriana, d. van Cornelis de Kraker en Janna Wolfert. 23 Jacobus, z. van Jacobus Haak en Johanna tec Kaate. Overleden. 5. Jan Snap, 77 j., wedn. van Ebrina de Bobx. 30. Dirk Kayser, 91 j wedn. van JanDa Schieman. Advertentiën. STEMT allen op Zaterdag a.s op de heeren VELE KIEZERS. De ondergeteekende maakt het geachte pu bliek van AXEL bekend, dat hij aanat. Maandag 30 Nov. een met winkel van (machinaal gesneden) hoopt te openen in de Prins Hendrikstraat. Hopende zich door een vlugge en billijke bediening het vertrou wen waardig te maken, beveelt hij zich minzaam aan. Hoogachtend, Axel. JEROON WIELAND. Stemt allen met ons op Mannen, aan wien wij de be langen onzer kerk gerust kunnen toevertrouwen. VELE KIEZERS. Hiermede maken wij aan onze geachte clien tèle bekend, dat aan den heer A. WESTSTRATE op 21 November 1931 ontslag werd verleend uit onzen dienst en dat in zijn plaats is aangesteld de heer te NEUZEN. Beleefd aanbevelend, N. Y. Zaadhaudel en Boomkweekerijen TE AXEL. Bij de verkiezing op 28 Nov. aanst. voor 4 Notabelen, worden met den meesten aandrang aan bevolen de 3 aftredende heeren en in de vacature-WOLFERT de heer Mannen, van wie wij verzekerd zijn, dat zij de belangen onzer kerk ten zeerste zullen behartigen. VELE KIEZERS. 's middags 12 uur, zal ten ver zoeke van den Heer P. DEES te Axel-Sassing op de hofstede, bewoond door den Heer Herm. Dieleman, aldaar, in het open baar worden verkocht: bestaande uit 2 PAARDEN: Bruine Merrie 6 jaar, vosse Merrie 5 jaar. Wagen met toebehooren, Kar op veeren met kussen, Zaaimachine (breed 1 75 M.), ijzeren Rolblok, zesbalks ijzeren Egge, vijfbalks bou ten Egge, een kleine vijf- balksegge, Zigzagegge (drie- deelig), Kettingegge, Eén- scharploeg, Tweescharploeg, Vorentrekker met Wiedtoe- stel en een stel Aardappel messen, Bietenmolen, Zwin gen en Aanschijnen, Drie- paardenzwing, Wagenlichter, Bascule, groote Bascule, Vorken, Rieken, Staken, Slee per, Beugels, Tochthakenen Prikkeldraad. Voortseen partij Withooi en Klaverhooi, Erwtenstroo, Gerstestroo, Koebieten, Mest in de put, Keukenkachel, enz. Betaling contant. stemt allen met ons op Zaterdag 28 Nov. as. op de heeren Zij zijn het die de belangen der Kerk zullen blijven behartigen. VELE KIEZERS. 8 cent per pond. KOESTRAAT D 99. AXEL. Op Maandag den 30 November 1931, nam. 2 uur, zal in het hotel van den Heer H. P. DIELE MAN— Koole, te Axel aan de Markt, in het openbaar wor den verkocht te Axel, Nieuwendijk, kadaster sectie O no. 2231, groot 64 c.A. Verhuurd aan dhr. P. Zegers voor f 2,75 per week. Aanvaarden in genat huurpen ningen bij de betaling. Betaling 30 December 1931. Als Notabel van de Hervormde Kerk be velen wij in de plaats van den heer WOLFERT aan: den heer EENIQE KIEZERS. Oosterstraat E 61. maat 105 tot en met 120 voor slechts f 1,50. extra zwaar, aan lage prijzen. Wij verkoopen uitsluitend prima kwaliteit aan lage prijzen, en geven bij 50 ct. nog een letter. AANBEVELEND. jUEÊMVoor Notabel der Ned. Herv. Kerk op 28 Nov. a s. word ten zeerste aanbe volen VELE KIEZERS. Op Dinsdag 1 December 1931, voorm. lO1/* uur, zullen ten ver zoeke van den polder BEOOS TEN- EN BEWESTENBLIJ (Dijk graaf de Heer P. J. J. Vael) in het openbaar worden ver kocht staande aan de Langeweg. staande op de Groote Plaat. Ye beginnen aan de Olmen- boomen. Betaling contant. De geheele partij Olmenboomen wordt ook bij inschrijving gepresenteerdinschrijvingsbil jetten in te leveren op den dag der verkooping uiterlijk tot v.m. 10 uur ten gemelden kantore Inspecteur (trice) uit beschaafden stand gevraagd door Spaarinstelling. Bekendheid met verzekeringen strekt tot aanbeveling. Aan deze positie is verbonden een vast salaris, provisie en abonnement. Br. met volledige inlichtingen onder No. 67, Bureau van dit Blad, x DE MOOISTE. DE NUTTIGSTE, DE MEEST WAARDEVOLLE VINDT U B IJ PARKER VULPENNEN, CACHETRINGEN, POLSHORLOGES, ARTIKELEN MET AXELSCH WAPEN, ENZ, ENZ. van de goedkoopste tot de duurste merken. aan concurreerende prijzen. Vanaf heden WITLOF 24 cent per K.G. SINAASAPPELEN 6 voor I ltwartje. Aanbevelend, Fruit- en Groentenhandel, Weststraat D 1. Evenals voorheen zal ST. NICOLAAS weer zitting nemen bij H. DUYMVAN MOSSEVELDE v/h A J. CLAESSENS om uit te deelen naar keuze van de geachte clientèle, zoowel voor jong en oud, meisjes of jongens. Reeds bij aankoop van een waarde van 50 cent (geen enkel artikel uitgesloten zelfs geen suiker). Doet thans uw inkoopen bij ons en u zult tevreden zijn, want u ontvangt een aardig cadeau of naar keuze 10 procent korting. Al onze artikelen zijn prima aan zeer voordeeligen prijs. Zie étalages en wat u daar niet ziet, vraagt dat binnen. Aanbevelend, Manufacturen, Bedden en aanverwante artikelen, alsook Kruidenierswaren, enz. N. B. St. Nicolaas zal arriveeren a.s. ZATERDAG 28 NOVEMBER, des namiddags ongeveer 2 uur en dan zitting houden tot 's avonds 9 uur. Vervolgens vanaf WOENSDAG 2 DECEMBER tot en met ZATERDAG 5 DECEMBER van 's middags 2 uur tot 's avonds 8 uur. is wederom aangekomen met AANBEVELEND, E. VAN DOR88ELABE, oordstraat. Dagel(jksche zitdag te A ICTTiT WEST STRAAT D 11 van 9 tot 2 uur 5 des ZATERDAGS tot 3 uur. <£Llle Banl£zals.en. J I! BONTE'S CInlÉ-AlÉ.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 3