Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen, Nationaal Crisis-Comité. No. 67. VRIJDAG 21 NOVEMBER 1931 47e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Raadsverslag. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNF. MENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56 - Postrek. 60263. ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tet Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag II ure. Zooals we meldden is het Nat. Crisis-comité geïnstalleerd door H.K H. Prinses Juliana. De Prinses hield daarbij een toespraak, waarin zij o.a. het volgende zeide Het nemen van het initiatief tot de uitvoering van dit nationaal opgezette plan liet mijn Moeder over aan mij. Een blijk van be langstelling gaf mijn Moeder on der meer, door zich als Bescherm vrouwe aan dit comité te ver binden. Door uw rijke ervaring en uw persoonlijkheid en door uw ver tegenwoordigen van belangen groepen, met wier organisaties wij samenwerking zoeken, is een comité gevormd op breede basis, dat het vertrouwen zal wekken. De groote nood maakt zijn be strijding tot een groote noodzaak. Ons doel is aldus omschreven „Het lenigen, zooveel mogelijk in samenwerking met bestaande corporaties van individueelen nood, welke het gevolg is van crisis, ook in gevallen waarin die corporaties niet of niet in voldoende mate kunnen voorzien." Wij doen daarmee een beroep op de bestaande corporatiesop hun welwillende medewerking en op hun organismen. En wij bie den hun hulp aan voor hun ver zwaarde taak. Ons streven is in de eerste plaats naar de individueele be hoefte gericht, dus daarheen, waar de nood persoonlijk gele den wordt, of steun ontbeerd. Of wij nog op ruimer basis kun nen gaan werken, zal de onder vinding weldra uitwijzen, als blijkt welke middelen ons ten dienste staan. Wij beleven thans een periode van materieelen zoowel als mo- reelen druk. Het comité zal, wat deze laatste betreft, zeker de ge varen niet uit het oog verliezen, die voortkomen uit het teveel aan vrijen tijd, dat huns ondanks voor velen bestaat. Het blijkt velen nu haast niet meer doenlijk, mis schien in de eerste plaats den jongeren, hun tijd te besteden op een manier die hunner waardig is. Wij zullen hieraan tegemoet moe ten komen, door het brengen van nuttige ontwikkeling en sympa thieke ontspanning te steunen. Moge op haar beurt de toe komst daar de vruchten van pluk ken. In hoeverre het comité zijn doel zal naderen of bereiken, is afhankelijk van de geldelijke mid delen die het daarvoor ontvangt van de landgenooten. Wij allen voelen in tijd van nood of van vreugde saamhoo- righeid en het zal ons persoon lijk ieder een voldoening zijn, door een daad, van medeleven te kunnen uiten in den nood van het oogenblik. Wij mogen door de algemeene ongunstige omstan digheden, allicht geen groote gaven verwachten. Maar wij reke nen uit, hoe juist de kleine en de kleinste giften, te zamen op geteld, een som zijn, die gecon centreerd in de hand van dit Nationaal Comité, een machtig middel is, om op het groote ter rein van den arbeid met hulp gereed te staan. In ons land wordt altijd ruim gegeven, wanneer er gens geleden wordt. Nu zullen allen, die zich nog iets ontzeg gen kunnen, het waarschijnlijk des te liever doen, waar zij het met eigen oogen in eigen omge ving overal noodig zien, wellicht naast de eigen deur. Mochten zij, die schroom gevoelen voor het ontvangen van hulp, verstaan, hoe de buitengewoon ernstige omstandigheden het geven tot een buitengewoon groot genoegen maken. Wanneer het comité zich ge roepen zal voelen tot het verlee- nen van steun in natura, zal het met het afnemen dier producten, naar de mate van zijn koop kracht een brug te meer trach ten te slaan van de overproduc tie naar de onderconsumptie en zal 't pogen daarvoor het punt uit te zoeken, dat voor beide oevers het meest deugdelijk is. Het ligt in zijn karakter, zich daarbij te bepalen tot het kiezen van producten van eigen bodems nijverheid en op die wijze mede te werken tot het veroorzaken van normalen arbeid binnen natio naal verband. Aan het comité blijve de wijze van werken en werkverdeeling zelf te regelen. Tenslotte verklaarde de Prinses het comité geïnstalleerd, eindi gend met den wensch, dat het Nederlandsche volk het vertrou wen rnoge schenken en door daad en gezindheid zijn arbeid, die dezen middag zal worden ontvangen, steunen zal. De installatierede werd zeer uitvoerig beantwoord door den voorzitter, jhr. Van Citters, die zeide, dat door de stoffelijke daad der Prinses zoo schitterend ge bleken is, dat de Oranje-aanleg in de Prinses voortleeft, om in voor- en tegenspoed één te wil len zijn met heel het volk. Hoever het comité zal kunnen gaan, aldus zei spr, o.m hangt in de eerste plaats af van onze landgenooten. De tijden zijn niet gunstig voor geven, maar: „Als ik reken, dat er in het Rijk in Europa acht millioen in woners zijn, en ik aanneem, dat een vierde of twee millioen ab soluut niet in staat is iets bij te dragen, zou het dan voor die zes millioen overblijvenden te veel zijn, om daarvan eens één cent zegge één cent per week voor zich zelf en voor ieder hun ner piet-verdiener.de gezinsleden te besparen, dat zou maken zes tig duizend gulden per week, of ruim drie millioen gulden in twaalf maanden, en dan zijn er" nog ve len, die meer kunnen en zeker ook zullen geven." Jhr. Van Citters eindigde met een enkel woord tot zijn mede leden, met een verzoek om me dewerking en steun, waardoor iets tot stand kan worden gebracht tot heil van heel het volk. In de dagbladen wordt een op roep gedaan aan het Nederland sche Volk door het comité, waar in wordt betoogd, dat een ruim veld van hulpbetoon ter bearbei ding staat en steun dient te wor den geboden aan degenen, die buiten hun schuld ten gevolge van de buitengewone omstandig heden behoeftig zijn geworden, of dreigen ten onder te gaan- Het comité tracht dit doel zoo veel mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties te be reiken. Zeer vele landgenooten zouden hiertoe kunnen medewerken en de helpende hand toesteken. Landgenooten helpt, Uw hulp kan niet gemist worden. De overheid draagt thans reeds millioenen bij. Laat de offerzin in vroegere moeilijke tijden be toond, U tot voorbeeld strekken. Het comité erkent, dat de tij den voor geven niet gunstig zijn, maar voor velen, zelfs voor de genen, die thans in materieelen zin hebben verloren, blijft het af staan van een bijdrage ten be hoeve van hen, die het nondigste missen, mogelijk, en de beteekc- nis eener gave is grooter naar mate het gebrachte offer meer ge voeld wordt. Het comité aanvaardt zijn taak in het vaste vertrouwen, dat het beroep op de offervaardigheid van het Nederlandsche Volk niet tevergeefs zal zijn. Hoe ernstig de naaste econo mische toekomst ook moge zijn, de daaruit ontstane nood zal gfoo- tendeels gelenigd kunnen worden, indien het overgroote deel der landgenooten, naar ieders vermo gen „het Comité" steunt. S. van Citters, voorzitter. K. J Frederiks, alg. secretaris. Bijdragen kunnen gestort wor- denoppostgirorekening no 186000 of bij de Nederlandsche Handel maatschappij te 's-Gravenhage. Zetel van het comité en secreta riaat Kneuterdijk 20 te 's-Gra venhage. Zitting van 12 November. Voorzitter de heer F. Blok, bur gemeester. Aanwezig zijn de heeren J M. Oggel en C. Th. van de Bilt, wethouders en de heeren A. Th. 't Gilde, A. Hamelink, P. L. Ortelee, 1. de Feijter, P. van Ben- degem, B. Seghers, C. Hamelink, A. P. de Ruijter, F. Dieleman en J. de Feijter, benevens de secretaris, de heer J. L. J Maris. II 5. Vaststelling Ambtenaren reglement. De VOORZ zegt, dat het ont werp eigenlijk al behandeld had moeten zijn tegen 1 Sept., maar in verband met den nieuwen Raad heeft spr. gemeend goed te doen om het eerst nu in behan deling te nemen. De raadsleden hebben het ontwerp tijdig thuis gekregen om te bestudeeren, zoo dat het niet wordt voorgelezen. Artikelsgewijze kan ieder zijn be merking maken. (Daar het reglement 86 artike len bevat en slechts voor een be paalde kleine categorie van onze ingezetenen geldig is, bepalen we ons tot de mededeeling van de voornaamste artikelen en bespre kingen daaromtrent. Red.) Art. 6. Ten einde geregeld overleg te doen plaats vinden aangaande de vaststelling, aan vulling, wijziging, intrekking en toepassing van de den ambtena ren betreffende algemeen verbin dende voorschriften wordt inge steld een commissie voor geor ganiseerd overleg. Art. 8. De ambtenaar wordt in den regel vast aangesteld. Tij delijke aanstelling kan plaats hebben a. op proef, voor een jaar, zoo noodig met een jaar ver lenging; b. als de werkzaamheden van tijdelijken aard zijn c. bij tijdelijke vervanging van een ambtenaar d. indien een ambtenaar niet voldoet aan de eischen en ver wacht wordt, dat hij binnen 2 jaar wel zal voldoen. Dhr. C. HAMELINK zou eraan toe willen voegen „indien de tij delijke dienst 3 jaar heeft ge duurd, zal vaste aanstelling vol gen". Spr. meent dat dan truc ken worden voorkomen door b.v. iemand een paar weken heen te zenden, als hij recht zou krijgen op vaste aanstelling. Het is ver schrikkelijk, dat als iemand lang durig in functie is geweest, hij uit kuieren wordt gestuurd en daardoor voor een benoeming uitgesloten blijft. Zulks is al vaak voorgekomen. De VOORZ. zegt, dat men geen kwade trouw voorop mag stellen. Dhr. OGGEL ziet er geen ver schil in. Als men iemand niet hebben wil, kan dat altijd ge vonden worden. Dhr. C. HAMELINK: Als er geen kwade trouw bestaat, heb ben we geen reglement noodig. Spr. meent, dat als de bepaling er niet wordt bijgevoegd, dan hebben we een mooi reglement, met een gebrekkige rechtspositie voor de ambtenaren. Dhr. 'T GILDE stelt goede trouw voorop, maar als de be paling van dhr. Hamelink geldt, kan men er wel regel van maken, om iemand bijna 3 jaar tijdelijk in dienst te houden. Het amendement wordt niet gesteund. Art. 9. Om tot ambtenaar in vasten dienst te worden aange steld, moet men a. op het tijdstip dier aanstel ling den leeftijd van 18 jaren be reikt en dien van 35 jaar niet hebben overschreden, b. voldoen aan de eischen van bekwaamheid, die gesteld worden en in het bezit zijn van diplomals welke degene, die aanstelt, noodig acht c. voor de te vervullen taak lichamelijk geschikt zijn. In bijzondere gevallen kan wor den afgeweken van de sub a be doelde leeftijdsgrenzen of van het geneeskundig onderzoek. Dhr. DIELEMAN vraagt of voor eiken ambtenaar ter secre tarie een diploma vereischt wordt. Spreker zou gaarne zien, dat ais in de gemeente ge schikte krachten aanwezig zijn, deze niet worden gepasseerd. De VOORZ. antwoordt, dat niet voor elk geval een diploma wordt vereischt. Art. 12. De ambtenaar is gehouden tot naleving der ver plichtingen hem opgelegd bij dit reglement of zijn instructie. Hij is gehouden de hem opgedragen taak met ijver en nauwgezetheid te volbrengen en stipt op te vol gen de bevelen dergenen, die boven hem zijn gesteld. Wan neer hij genoodzaakt is daarvan af te wijken, geeft hij daarvan kennis. Hij is verplicht, indien het hoofd van dienst dat noodig acht, tijdelijk andere werkzaam heden te verrichten, die ongeveer van gelijke waarde zijn of over eenkomen met zijn gewone werk zaamheden en dienst te doen buiten de voor hem vastgestelde diensturen. Indien noodig kan de ambte naar in een andere betrekking van gelijke of hoogere waarde worden overgeplaatst. Art. 14. Indien werknemers bij een particulieren werkgever sta» ken, kan aan bepaalde ambte naren in dienst der gemeente indien de openbare veiligheid, gezondheid of gemeentebelang zulks eischen bevel gegeven worden om dezen arbeid op te vatten. Dhr. C. HAMELINK zou hier aan toe willen voegen„Over zoodanig bevel wordt zoo spoe dig mogelijk overleg ge pleegd met de organisatie's, welke de staking hebben geprocla meerd en de organisaties van ambtenaren, aan wie het bedoelde bevel is gegeven. Spr. vindt dat het artikel vaag is gesteld. Hij gelooft wel, dat er geen mis bruik zal gemaakt worden, maar we hebben het College van heden slechts voor 4 jaar ingehuurd en we weten niet wat we later kun nen krijgen. De VOORZ. meent, dat als er eens moeilijkheden mochten ko men, dan zou het toch telaat zijn, om dan nog eerst met de orga nisatie's te gaan overleggen. Het amendement is dus z.i. overbodig. Dhr. OGGEL meent ook, dat het algemeen belang kan eischen, dat de gemeente tusschen beiden treedt, maar als in zoo'n geval eerst moet worden onderhandeld op de wijze als dhr. Hamelink wil, dan kan de zaak intusschen al lang in de war zijn. De overheid moet toch in het alge meen belang handelen. Dhr. HAMELINKZooals dhr. Oggel de zaak voorstelt, is dat zoo, maar de kwestie is anders. Wat wordt verstaan door het gemeentebelang Dat is vaag omschreven. Het artikel kan zoodanig worden uitgelegd, dat b.v. een bepaald werk aan het personeel van de gemeente wordt opgelegd. Spr. weet mr geen voorbeeld te noemen, maar gelooft toch dat het verkeerd kan loopen. Dhr. OGGEL: Als b.v. ge staakt werd aan de electrische centrale, dan zou het toch noodig kunnen zijn, dat er hulp gevraagd werd om het bedrijf gaande te houden Dhr. C. HAMELINK De Pezum is een overheidsbedrijf, maar het kan ook voorkomen in een par ticulier bedrijf en in zoo'n geval zou ik er tegen zijn. Spr. zou het goed vinden, dat de bepaling er in stond. Dhr. 'tGILDE kan met het art. in stemmen voor wat de veiligheid en de gezondheidaangaat,maarhet gemeentebelang vindt hij een rekbaar begrip; men kan wel alles gemeentebelang noemen. De VOORZ.: Men mag toch vertrouwen stellen in B. en W. Ik zou het zoo laten. Dhr. C. HAMELINK: We zitten er nu toch voor om het reglement zoo goed mogelijk te maken en nu is het toch geen bezwaar om die bepaling erin te lasschen Dhr. OGGEL: Dat is een groot bezwaar, De VOORZ. laat er over stem men, doch de stemmen staken over het stakingsartikel. Vóór de h.h. C. en A. Hame link, Ortelee, Seghers en van Ben- degem. Art. 20. Het is den ambtenaar verboden a. deel te nemen aan werken of leveringen voor de gemeente b. geschenken van het publiek aan te nemen c. aan de Gemeente toebehoo- rende eigendommen ten eigen bate te gebruiken d. ten eigen bate gebruik te maken van hetgeen hem in zijn betrekking is bekend geworden e. het personeel ia dienst der Gemeente voor bizonderen of huiselijken dienst te gebruiken. AXELSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1