Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwseh-Vlaanderen De onzichtbare hand. No. 66. WOENSDAG 25 NOVEMBER 1931. 47e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Raadsverslag. FEUILLETON. u Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Grsote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën werden franc® ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoermiddag 11 ure. Eerste Blad. Zitting van 12 November. Voorzitter de heer F. Blok, bur gemeester. Aanwezig zijn de heeren J. M. Oggel en C. Th. van de Bilt, wethouders en de heeren A. Th. 't Gilde, A. Hamelink, P. L. Ortelee, I. de Feijter, P. van Ben- degem, B. Seghers, C. Hamelink, A. P. de Ruijter, F. Dieleman en J. de Feijter, benevens de secretaris, de heer J. L. J. Maris. De VOORZ. opent te 2 uur de vergadering met gebed en stelt de agenda aan de orde. 1. Notulen. Deze zijn nog niet aanwezig en wordt dus de behandeling uitgesteld. 2. Ingekomen «takken. a. Verzoek van den gemeente raad van Graauw om adhaesie te verleenen aan het bekende adres inzake den steun voor bie tencultuur in 1932. B. en W. stellen voor om aan het verzoek te voldoen. Dhr. 't GILDE zegt dat het wel een ernstig stemmend beeld des tijds is dat de agenda dezer vergadering voor het grootste deel staat in een teeken van steunverleening van Overheids wege. Wie had dit een jaar of 15 geleden durven droomen. In een maatschappij waarin wat het stelsel van voortbrenging betreft het hoogste maximum is bereikt en op velerlei gebied overpro ductie is ontstaan moet de Over heid ingrijpen om den nood te bezweren, niet alleen ten opzichte van de werkers en voortbrengers maar ook van de bezitters. Is het wonder dat het tegenwoordige stelsel van productie en distri butie zelfs de meest hartstoch telijke verdediger van het „kapi talistisch" genoemde stelsel niet meer kan bevredigen Is het wonder dat in de mid denstand, bij de kleine man die een ambacht bedrijft of nering uitoefent een steeds meer ge drukte toestand gaat heerschen en zou het cp den duur niet zoover komen, dat ook deze klasse die wel eens vergelijkend gesproken genaamd werdde werkbijen der maatschappij, van Overheidswege zal moeten wor den gesteund? Wat wordt voor deze breede categorie van nijvere staatsburgers gedaan Voor ééne zaak zorgt men slechts t.o.v. deze menschen en dat is dat hun belastinggelden, desnoods met een stok achter de deur en door den sterken arm worden geïnd. Het is een buitengewoon onge zonde toestand die tenslotte nie mand meer kan bevredigen en allerwege ergernis veroorzaakt. Daarbij komt dat de van Over heidswege genomen maatregelen van dien aard zijn dat men ook daarmee hoe langer hoe meer in het moeras raakt. Wat is er al niet gejeremieerd in landbouw- kringen en landbouwbladen over de Tarwe wet en hare verstrek kende gevolgen van werkloos heid. En wie zijn tenslotte de besten en wie plukken ten dezen op zichte het meest uit de staatsruif De grondeigenaars en diegenen die den dag van vandaag nog hofstede op hofstede kunnen koo pen en honderden gemeten tarwe verbouwen en doen verbouwen. Tarwe, voor hetwelk de arme weduwe in de Oude Stad zoowel en zooveel als de maatschappe lijk goed gesitueerde haar belas ting voor de regeeringssteun moet helpen betalen. Tarwe, waardoor de werke loosheid hand over hand toe neemt en de zorgen op dit ge bied steeds meerdere en steeds groote afmetingen aannemen. Tarwe, waardoor de midden stand, met name de bakkers op zeer ernstige wijze worden ge dupeerd en het zelfs op dit oogen- blik niet denkbeeldig is dat men hier plaatselijk (en in de heele streek mogelijk) over zal moeten gaan tot het stopzetten van het eigen bedtijf en het op groote schaal gaa i importeeren van Bel gisch brood, wat reeds groote afmetingen gaat aannemen. Gevoelt onze tegenwoordige Minister van Landbouw niet, dat wij op deze manier moeten vast- loopen Gevoelt men in den Haag niet dat de ergernis door al de onbe vredigende maatregelen straks een kookpunt zal bereiken, dat men door al deze zgn. crisismaatre gelen men de crisis in de meeste opzichten gaat verergeren, dat het veelal medicijn is, die de kwaal doet toenemen instede van genezen. Als men daarbij ziet wat eigen lijk t.o.v. de menschen, die met zorgen en zwoegen voor een eigen bestaan moeten zorgen wordt na gelaten, dat men die menschen maar aan hun lot over laat, dan kan men- het plaatsen, dat er bittere ontevredenheid wordt ge wekt. Ofschoon overtuigd zijnde dat van bietenverbouw veel meer werk en loon voor de arbeiders is te verwachten en uit dien hoofde gaarne meewerkend aan dit adres, is bij mij toch een vraag gerezen en wel deze„Hoe verhouden zich de behoeften van inland- sche suiker tot rietsuiker en is de inlandsche suikerproductie tenslotte uit een concurrentie- oogpunt op de markt te hand haven, zulks met het oog op de steeds toenemende productie van rietsuiker En is nu eigenlijk het feit dat dit jaar zoo weinig bieten ver bouwd zijn het resultaat van te geringen steun, of wel van de overproductie, inzonderheid ook het in steeds meerdere mate over- stroomen van de markt door riet suiker? Spr. zou dit gaarne weten, alvorens zijn houding te bepalen. Dhr. HAMELINK spreekt er zijn verwondering over uit, dat het kapitalistische stelsel nog wordt geroemd en men zelfs be ginnen moet met de bezitters te beschermen. Spr. gelooft dat het doodvonnis over het kapitalis tische stelsel is geveld. Als dhr. 't Gilde voor 5 jaar, toen hij nog afgevaardigde van de s.d.a.p. was, die vraag had moeten be antwoorden zou hij hetzelfde ge zegd hebben als spr. De s.d.a. p.'ers zien het heerschend ge brek niet in als een gevolg van den oorlog, maar als gevolg van het stelsel zelf, dat de Maatschappij volgt, nl. het kapitalistische stelsel, dat ten ondergang is gedoemd. Niemand had gedacht, dat zoo'n crisis de wereld zou teisteren en dat zulke maatregelen, als nu worden gevraagd, noodig zouden zijn. Spr. vraagt echter wie wor den nu eigenlijk gesteund bij een bevordering van de bietencultuur? Volgens zijn meening in de eerste plaats de fabrikanten en de bietenverbouwers, maar niet de armen, die steun behoeven. Spr. vindt het treurig, dat zoo iets wordt gevraagd en evenals bij den steun voor de tarwe men daarin de arrruten laat meebeta len, Zoo'n stelsel is langs het brutale af. Men is overtuigd, dat het stelsel geen levensvatbaar heid heeft en toch verplicht men de menschen, dat ze hunne cen ten geven voor deze materialis tische belangen. Indien de gevraagde steunregel hielp om het kwaad te keeren, zou spr. de eerste zijn om mede te helpen, maar nu de gebrui kers worden gedupeerd is hij niet voor steun te vinden en zal spr. niet aan de verdediging van het kapitalistische stelsel mee werken. Dhr. OGGEL komt er tegen op, dat de crisis het gevolg is van het kapitalistische stelsel. In het buitenland, waar de socialisten de baas zijn, ziet men denzelf den toestand. En dan in Enge land In de tweede plaats bestrijdt spr. dat alleen de verbouwers zouden profiteeren. Het zou spr al sterk verwonderen, als er geen steun werd verleend, want die komt wel degelijk ten goede aan den landbouw. Als de boer niet verdient aan de bieten, waaraan veel werk is, dan is hij wel ver plicht om andere producten te verbouwen, waar weinig of geen „Toch zijn er nog een paar dingen, die je niet hebt opgehelderd, merkte Lebrun opWat zijn volgens jou de oorzaak van de metaalgeluiden, terwijl je 's nachts in de kamer was? En verdergeloof je, dat die zachte, slui pende voetstappen, werkelijkheid wa ren of alleen verbeelding een ge volg van de zenuwspanning waarin je verkeerde „Ik zou het niet met zekerheid kun nen zeggentenminste niet wat dat metalen geklik betreft, antwoordde Mare bedachtzaam. Ik heb me er danig het hoofd over gebroken, maar geen volkomen, bevredigende verklaringkun- nen vinden. Ik zou me kunnen voor stellen, dat de pal, waarmee de halve stijl in de uitholling werd vastgehou den, een paar maal enkele milimeters versprongen is, of dat de veer, die hem aandrukte, zich met een schok kende beweging wat ontspannen heeft. Een sterk gespannen veer doet dat wel eens vaker; het is een volkomen na tuurlijk verschijnsel, al kun je de oor saak niet steede direct aanwijzen." Een dergelijk geluid, hoe zwak op tichzelf ook, klinkt hol, en plant zich voort als een soort echo in de leege ruimte, vooral midden in den nacht, als het absoluut stil is en je geest door allerlei factoren ingesteld is op griezelen, vergeet vooral die laatste factor niet. Marc Michel zweeg even, een vaag lachje speelde over zijn lippen bij de herrinneringaan zijn wanhopigen angst in den luguberen nacht. We knikten begrijpend en Mare ver volgde „De oorzaak van het geluid is in elk geval doodnatuurlijk geweest en on der normale omstandigheden zou ik misschien niet eens gehoord hebben, Tenslotte ik geef toe dat het wel heelemaal inbeelding kan zijn geweest- Vooral die sluipende voetstappen, als die tenminste niet de weerkaatsing wa ren van dat geklik, maar voor mij w. ren die geluiden overigens werkelijk genoeg, dat verzeker ik jullie. De mo gelijkheid bestaat ook nog, dat vergat ik nog te zeggen, dat een van de poo- ten van het statief van mijn camera, op het gladde marmer een paar centi meter is weggeleden, wat natuurlijk een schurend geluid gaf. Het gevolg daarvan kan geweest zijn dat de dop van de lens. die ik op het plankje van het statief had neergelegd, op den grond gevallen en verder gerold is, wat van zelf ook in de onheilspellende, beklem mende stilte, een reeks van sinistere echo's heeft teweeggebracht, die me dan in mijn zenuwoverspanning die sluipende voetstappen hebben gesug gereerd, Of dit werkelijk zoo is, heb ik, zooals jullie begrijpt, niet kunnen vaststellen, omdat ik later in mijn over haaste vlucht de camera met statief en al ondersteboven gebonjourd heb 1" Thans kwam Dumoulin met een vraag t „Hoe is het mogelijk dat de dolk op zqn plaats boven het altaar hing, toen je dien nacht de eerste maal de kapel inspecteerde? Hoe kon hijjdaar zijn, als hij op datzelfde oogenblik in het mechanisms van de hinderlaag vastzat en dus in de sleuf van den vloer verborgen lag?" „Dat was een vergissing van mij, erkende Marc Michel. „De dolk kan zich op dat oogenblik onmogelijk in de scheede boven het altaar bevonden hebben ofschoon ik dacht dat dit het geval was. De scheede heeft, zooals ik jullie immers heb verteld, een kruisvorm, evenals de dolk zelf, zoodat het bij oppervlakkige beschou wing niet te zien is, of het wapen er wel of niet in zit, De top van het ge vest steekt niet meer dan een paar centimeter boven het verlengstuk van de scheede uitzooals jullie zoo even hebt gezien, vergemakkelijkt dat het trekken van het wapsn niet. Dien Zondagavond, toen de oude André in de hinderlaag liep, had tijdens den dienst ook niemand opgemerkt dat de dolk niet in de scheede zat." „En evenmin dat de linkerpost in het attaarhek maar de helft van zijn gewone dikte had, vulde ik aan. Dat moet immers het geval zijn geweest ais het mechanisme in werking gezet was". „Ongetwijfeld, bevestigde Mare. Maar het is een natuurlijk verschijnsel dat dergelijke betrekkelijke kleinigheden iedereen ontgaan, die geen speciale reden heeft om er aandacht aan te schenken. Zoo iemand was er dien Zondagavond in de kapel niet, terwij! ik, die mijn geest tot het uiterste ge spannen had, om het mysterie op te lossen, de bijsonderheid aan dien stijl opmerkte, toen ik die twee foto,8ve;* geleek. Het is tot den pastoor en Paul de Martignac - dat André het niet gezien heeft spreekt vanzelf in hun ontsteltenis evenmin doorgedron gen dat de halve stijl terugsprong, op het moment, dat de geheimzinnige hand den dolkstoot toebracht. De oude monsieur Charles zal het natuurlijk wel gezien hebben, maar die had goede reden om er anderen niet op attent te maken 1"; Marc Michel wierp een eindje siga ret in den haard en.... geeuwde lang en luid. We kenden dat teeken van vermoeidheid na een zenuwsloopende campagne en het relaas daarvan aan ons vieren, namen den niet uitgespro ken, maar uitgegeeuwden wenk ter harte. Een kwartiertje later wachtten we In het station van Suresnes op 'n laten trein naar Parijs. EINDE. BLADVULLING. Verstandige menschen zeggen Dat hij, die een ander zwart maakt daardoor zelf nfet wit wordt. Dat veel is bereikt door het onbe reikbare te probeeren. Dat degene die niet bang is fouten te maken, zelden fouten maakt. Dat een doorn van ondervinding meer waard is, dan een heel bosch vol waarschuwingsborden. Dat tranen nog nooit een klok op gewonden of een stoommachine op gang geholpen hebben. Dat veel groote mannen onbekend zijn aan de wereld en aan den roem Zij zijn groot, wijl zij hun genoegens deelen met anderen en hun verdriete- lljkhedden voor zich «elf houden, werk aan is. Spr. vindt het treu rig, als men al die gezonde krachten ziet loopen, die zelf niets kunnen verdienen en daar door ook niet kunnen zorgen voor het onderhoud van hun ge zin. Het zou voor Axel en voor geheel Zeeuwsch-Vlaanderen van igroot belang zijn, als de bieten cultuur weer kon worden uitge voerd als vroeger en daarom is spr. er voor om het adres te steunen. Dhr. HAMELINK vindt het een zonderling antwoord van dhr. OGGEL, als hij op het buiten land wijst. B.v. Engeland, daar is het kapitalistische stelsel niet weg, en dat is juist de oorzaak van de malaise, juist daarom be toogt spr., dat het stelsel in Engeland is verongelukt. Wat de bietenverbouw aan gaat, is spr. het eens met dhr. t Gilde en beweert hij ook, dat die door steun niet te redden is, omdat de oorzaak zit in de con currentie met de rietsuiker. Het is aar, spr. bekend, dat de 2e Kamerleden hun hart vast houden, als het over die bietensteun gaat. De steun heeft juist het tegen deel bewezen, nl. dat desondanks de bietenverbouw niet noe menswaardig toenam. Het spijt spr. dat niet meer moeite is ge daan voor een beter pachtstelsel, dat zou meer verlichting geven op het platteland. Spr. gelooft, dat het met de bietenconcurren- tie een harde dobber zal zijn en hij acht het niet verantwoord om daar een bedrag voor te voteeren, terwijl de centen voor andere dingen zoo hard noodig zijn. Dhr. DE RUIJTER zegt, dat de toekomst zal moeten leeren, of de concurrentie van de riet suiker te sterk is. Maar voor- loopig zou de Regeeringssteun toch een belangrijke factor zijn om verbetering te brengen in den toestand voor deze streek, als daardoor de bietenverbouw weer loonend werd. Dhr. OGGEL merkt nog op, dat als dhr. Hamelink zegt, dat ondanks steun er weinig bieten Cactussen Mogen wij hier even wijzen op het verzorgen van Cactussen? Juist in dezen tijd, met lange nachten en koele dagen kunnen ze gemakkelijk te veel water krijgen. Het is daarom noodig te verminderen met gieten en met den winter het gieten zoo te vermirderei, dat ze juist niet geheel uitdrogen. Uit gezonderd de bladcactussen houdt men 'swinters eerder te nat, dan te droog. Een te droge periode zal niet schaden, een te natte doet ze gemakkelijk rotten. o— ReceptBerliner bollen. 200 gr. bloem, 60 gr. boter, 30 gr. suiker, 20 gr. gist, 2 eidooiers, 7« dL. melk, jam. Bereiding: De boter met suiker tot roem roeren en daarna de eidooiers toevoegen. Daarna vermengen met de bloem, iets zout en de met de lauwe melk aangemaakte gist. Als het deeg te dik wordt om te roeren wordt het met de handen gekneed tot het een samenhangend geheel vormt. Van het deeg een rol vermen en deze met een mes in plm. 20 gelijke plakjes verdee- len.. Hiervan balletjes vormen en deze op een met bloem bestrooid bakblik ongeveer 30 minuten laten rijzen. Dan in de helft van de balletjes iets jam leggen, de randen bestrijken met ei wit en het andere balletje erop druk» ken. De ballen daarna nog laten rij zen en ze dan in warm vet bruin en gaar bakken (plm. 10 min Ze op graauw papier iaten uitlekken en z« na bekoeling bestrooien met poeder* suikert O AXELSCHEm COURANT 9)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1