Nieuws- eu Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. De onzichtbare hand. No. 57. VRIJDAG 23 OCTOBER 1931 47e Jaarg. Rookverbod. FEUILLETON. Buitenland. J. C. VINK - Axel. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. Reeds meermalen is er op ge wezen hoe het rooken bij kinde ren is toegenomen en vooral de laatste jaren bij het toenemend sigarettenverbruik. Dat dit een vermaak is, dat meer schade dan voordeel afwerpt behoeft nauwe lijks te worden betoogd. En daarom zijn er door het bestuur van den „Bond ter behartiging van de Belangen van het Kind" ook herhaaldelijk pogingen aan gewend om in de gemeenten te verkrijgen dat er een rookverbod voor kinderen kwam, ten einde door middel van verordeningen het rooken door kinderen en jeugdige personen met kracht tegen te gaan. Nu zijn we er niet voor, dat allerlei verkeerde gewoonten door middel aan verordeningen of wettelijke bepalingen worden verboden. Er zijn al wetten ge noeg, die de vrijheid aan banden leggen en het daardoor de men- schen zoo gemakkelijk (of moei lijk) maken, dat er van persoonlijk initiatief weinig meer uitgaat Maar toch achten we het goed, dat er algemeene bekendheid wordt gegeven aan de schadelijke gevolgen, die het vroegtijdig en te veel rooken met zich brengt. Dat het rooken inderdaad een schadelijke gewoonte is voor de jeugd wordt niet alleen door on derwijzers en andere belangstel lenden in de opvoeding van het kind ingezien en bevestigd, maar het bleek ook uit tal van enquêtes door onderwijzers op particuliere lichamen bij medici ingesteld. Het overgroot aantal der ge vraagde doctoren is van oordeel dat het tabaksgebruik door kin deren en jongelieden ernstig na deel kan toebrengen aan de ge zondheid en de geestelijke ont wikkeling van het kind. Genoemd worden o.a. slapeloosheid, onge schiktheid tot het volgen van het onderwijs, beverigheid, onpasse lijkheid, aandoeningen van hart en longen, enz Ook mag onder steld worden, dat rookgewoonte niet zonder invloed is op de 1) Marc Michel was juist in zijn kleine, rustig gelegen villa in Sures- nes teruggekeerd. Dit verheugende feit was mij gemeld in een lakoniek ge stelde briefkaart, die tevens de invi tatie inhield om dien avond niet latei dan zeven uur in bovengemelde kleine villa te verschijnen. Marc Michel had, zooals slechts ik en nog eenige intieme vrienden wisten, de afgeloopen drie weken in de Dauphiné doorgebracht, maar méér dan dat wist geen van ons. Marc Michel was een gesloten man, die niet eerder sprak, of hij moest klAAr zijn om te spreken. En als het zoover was, ontvingen ik en zijn drie andere intiemiDumoulin. Marchand en Lebrun, een briefkaart of een telegram met de uitnoodiging om bij hem te komen. Nooit mankeerde iemand van ons viertal op het appel, want we wisten dat Mare zich na een uitstekend verzorgd diner, behaaglijk zou neervlijen in zijn grooten arm stoel, een pijp zou aansteken (een uitzondering, want anders rookte hij Bteeds een ontelbare menigte régie sigaretten) en als ook wij ons gemak kelijk geïnstalleerd hadden, zou begin* nen te vertellen. Dien avond was ik de eerste die verscheen. Marc Michel zat natuur lijk met een sigaret in den mond rustig de courant te lezen. Hij stond op, drukte me hartelijk de hand, wees haar etn stoel en ging weer zitten neiging tot andere prikkels als bijv. 't gebruik van alcohol. Uit enquêtes blijkt, dat de rook gewoonte bij kinderen toeneemt. Behalve op het nadeel toege bracht aan de gezondheid zij er nog op gewezen, dat de rookge woonte van kinderen ook econo mische schade voor het gezin kan beteekenen en wat nog erger is aanleiding geeft tot het besteden van geld aan een nutteloos vermaak, terwijl vaak verband aangetoond werd tus- schen behoefte aan rooken en vroegtijdige criminaliteit. Geen wonder dus dat bovengenoemde bond zou willen dat niet alleen de verkoop van tabak aan kin deren en jongelieden beneden 16 jaar strafbaar gesteld wordt, maar ook het schenken of verstrekken daarvan en het rooken op den openbaren weg en op openbare plaatsen door kinderen en jonge lieden beneden 16 jaar. Sinds de laatste tien jaar heeft zich in verschillende kringen in ons land sterk de behoefte doen gevoelen om maatregelen te verkrijgen tegen het rooken door kinderen. Reeds zijn in enkele gemeenten, o.a. Velsen, Leiden, Baarn, Bus- sum, Rotterdam, Delft, Naarden, Utrecht, Dordrecht, Purmerend, Krommenie en Renkum, desbe treffende verordeningen gemaakt. We herhalen, dat we er niet voor zijn, dat dergelijke wetten worden gesteld. Maar we zouden gaarne zien, dat in 't algemeen door iedereen vrijwillig werd be- voiderd, dat de bestrijding der rookgewoonte bij kinderen zoo algemeen mogelijk werd. In de eerste plaats kunnen ouders en opvoeders der jeugd daartoe krachtig meewerken. Edison. f Met Thomas Alva Edison is een der grootste ontdekkers en uitvinders van de wereld en in de geschiedenis heengegaan. Zijn proeven en zijn resultaten en heel zijn levensloop grenst aan het zonder één overtollig woord te heb ben gesproken. Ik zei evenmin iets. Ik kende hem te goed, om hem met vragen lastig te vallen of zinlooze opmerkingen te maken over het weerdus ging ik rustig zitten en stak eveneens een sigaret aan. Weldra verschenen ook de drie anderen en toen zetten we ons aan tafel. Marc's huishoudster had alle eer van het exquise menu es de oude Bour gogne, waarmede het diner besproeid werd, mocht er ook wezenMijn vriend de detective is een levens kunstenaar Na den eten zette hij zich in den grooten stoel, stak zjjn traditioneele vertelpijp aan en blies een poosje zwijgend rookwolken uit, terwijl hij peinzend voor zich uitstaarde. We kenden dat en geen van ons die de stilte verbrak. Eindelijk stak onze vriend van wal „Ik ben juist teruggekomen van het kasteel van Charles de Martignac, Chateau de Martignac in de Dauphiné, in de buurt van Valence. Daar heb ben zich allermerkwaardigste dingen afgespeeld en Paul de Martignac, de oudste zoon, telegrafeerde me om over te komen en te probeeren de mysteriën te ontraadselen. Natuurlijk ging ik. Bij mijn aankomst zag ik direct, dat aan het kasteel een oude kapel was vastgebouwd. waarvan zooals ik al spoedig hoorde, beweerd werd dat het er spookte. Tevoren had blijkbaar nooit iemand overmatig veel aandacht aan dat oude bijgeloof, tooali men dat noemde, besteed en men scheen te vinden, dat bij zoo'n middeleeuw- sche kapel eigenlijk een spook en een DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 66263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. wonderbaarlijke. Hij is het typi sche voorbeeld van den Ameri kaan, die als krantenjongen be gonnen, een der grootste genieën werd, welke de menschheid ooit heeft voortgebracht. Maar hij kan ook als voorbeeld dienen voor de werkkracht van een man, die wil, voor den onverpoosden en onvermoeiden arbeid van een mensch, die niet tevreden met de verkregen resultaten, waarop hij trotsch kon zijn, blijft voortzoe- ken. Hij is het voorbeeld van den geleerde, die wist, dat nog niet een einde was gekomen aan de ontdekkingen, dat het laatste woord nog niet was gezegd bij het zoeken naar nieuwe proble men, naar nieuwe ontdekkingen en uitvindingen. Edison werd in 1847 te Melan in Ohio geboren. Zijn jeugd bracht hij door te Port Huron. Zijn schoolsche kennis was ge ring, toen hij als krantenjongen aan den Grand Trunk Spoorweg, het leven inging. Maar reeds als krantenjongen voelde hij de lust naar onderzoek, niet alleen om het onderzoek alleen, maar ook om geld te verdienen. En terwijl hij zoo reisde van de eene plaats naar de andere, al rijdende zijn kranten verkop- pende, richtte hij in een der ba gage-wagens een drukkerij en een chemisch laboratorium in. Daar zette hij en drukte hij zijn „Weekly Herald", waarvan hij, behalve zetter en drukker en ver- kooper, ook uitgever en redacteur was. Dat ging goed, tot in zijn laboratorium in den bagagewagen een geweldige ontploffing plaats had, die oorzaak was, dat bijna de geheele trein in brand ge raakte. Van krantenjongen werd hij telegrafist, maar tegelijkertijd had hij weer zijn laboratorium om proeven te kunuen nemen. En zoo vond hij een toestel uit om automatisch een telegram van de eene leiding op de andere over te brengen. Dikwerf werkte hij in zijn werkplaats meer dan achttien uur per dag. Toen kwam hij door zijn uit- collectie griezelverhalen hóórde. Maar den laatsten tijd waren de Martignacs toch genoodzaakt geweest om dat familiespook au sérieux te gaan nemen, want het begon bepaald gevaarlijk te worden 1 Levensgevaarlijk zelfs, gezien het feit, dat de oude kamerdienaar van monsieur de Martignac op een avond in die kapel bijra doodgesto ken werd met een eigenaardigen ouden dolk. Juist die dolk vormde het middel punt van de spookverhalen, die om trent de kapel in omloop zijn. Er be stond een traditie in het geslacht der Martignacs, dat deze dolk iederen vijand der familie, die zich na zons ondergang in de kapel waagt, zou aanvallen. En na het gebeurde met dien ouden valet-de-chambre kregen zelfs de niet bijgeloovige huisgenoo- ten toch het sinistre gevoel dat er hoe mocht de hemel weten wel eens een element van waarheid kon schuilen in deze overlevering en de vrees had zoozeer de overhand op hun gezond verstand gekregen, dat de bewoners van het kasteel half en half geneigd waren aan te nemen dat het mysterieuse wapen den ouden man getroffen had of in beweging was ge bracht door een onverklaarbare, inge schapen eigen kracht of door de hand van een onzichtbaar wezen, dat daar voor uit immaterieele sferen was op gedoken. Door ervaring geleerd, helde ik voor mij voorloopig nog over naar het standpunt, dat ae „valet" aange vallen was door een stoffelijk en tastbaar, misdadig individu, dat zich goed had weten te verbergen I Mijn eerste werk was dan ook, om de mogelijkheid van een zuiver men» vinding in dienst van de Gold- fndicator Company, die van een enkel centraal punt uit aan hon derden kooplieden elk kwartier een telegrafisch bericht zond om trent het dalen en rijzen der goudkoersen. Hij werd superintendant van genoemde maatschappij en begon met te zoeken naar een goede electrische lamp. Hij vond haar na veel mislukte proeven en na- dal velen aan de resultaten van deze proeven hadden getwijfeld. 21 October 1879 brandde zijn eerste gloeilamp. Wat de gloei lamp in de wereld beteekent be hoeft niet te worden uiteengezet. Reeds voor hij de gloeilamp had uitgevonden, had hij de pho- nograaf vervaardigd. Behalve als uitvinder van de gloeilamp en van de phonograaf kan Edison genoemd worden, als uitvinder van den microfoon, de electrische accumulator, de kino- matograaf, enz. Bij zijn bezoek aan Edison heeft M. H. Schoop, de uitvinder van de methode der bedekking van voorwerpen met een laagje metaal door besputting, de vol gende beschrijving van Edison gegeven Krachtige kop met sneeuwwit haar, hoog, met groeven door ploegd voorhoofd, met heldere rustige trekken op zijn baardeloos gelaat. Edison, eens „de Toovenaar van Menlo Park" genoemd, was doof. Reeds in zijn jeugd was hij doof geworden, maar dat be lette hem niet scherp te hooren en te luisteren. In alles, wat hij aanpakte was Edison de Amerikaan, die bij alles wat hij deed een bijzondere volharding toonde en voor geen moeilijkheden terugdeinsde. Hij was vegetariër en geheel onthouder en hij was de meening toegedaan, dat de mensch over het algemeen veel te veel eet en veel te weinig werkt. Wanneer hij een uitvinding wilde verbeteren zag hij niet op geld. Vaak heeft hij daarvoor financiëele offers moeten brengen. schelijk ingrijpen te onderzoeken en ik begon alle personen, die van het tragische voorval op de hoogte waren, een scherp verhoor af te nemen. Het resultaat van mijn onderzoek was in hooge mate verrassender waren werkelijk goede redenen om te gaan gelooven, dat ik hier gestuit was op een van die buitengwoon zeldzame gevallen, waarin niet de beangste menschelijke verbeelding spoken ziet, maar waarin werkelijk duistere, bovennatuurlqke krachten aan het werk zijn De feiten waren aldus Den vorigen Zondag hadden de huisgenooten van monsieur de Mar tignac, zooals gewoonlijk, in de kapel di avondgodsdienstoefening bijge woond. De geestelijke van het nabij gelegen dorp komt eiken Zondag twee maal op het kasteel om in de kapel een dienst te ieiden, nadat hij zijn functies in de op drie mijl afstand gelegen officieele dorpskerk heeft ver vuld. Na afloop van den avonddienst in de kapel, stonden de landheer, zijn zoon Paul en de priester nog een paar minuten met elkaar na te praten, ter wijl André Roland, de valet, de kapel rondging om de kaarsen uit te blazen. Opeens herinnerde de pastoor zich dat hij dien morgen zijn brevier op het altaar had laten liggen hij draaide zich om en vroeg den bediende het even voor hem te halen, vóór hij alle kaarsen uitblies. Ik vestig jullie bijzondere aandacht op deze situatie, omdat daaruit blijkt, dat er op dit oogenblik een zeer bijzonder oogenblik, zooals jullie direct blijken zal goed ontwikkelde getuigen aanwezig waren. Toen de Aan de uitvinding van den nieu wen alcalischen accumulator heett hij tien jaar besteed, aan de uit vinding van de magnetische zift- machir.e acht jaar lang zonder onderbreking. Ontkend kan niet worden, dat bij vele uitvindingen die op zijn naam staan, Edison zelf volstrekt niet als uitvinder is te beschou wen, maar wel als degene, die de denkbeelden, welke den grond slag van de uitvinding vormden, practisch wist toe te passen of wist te verbeteren. Thans is hij overleden, doch zijn herinnering zal door de eeuwen heen bewaard blijven als iemand, die aan de menschheid enorme diensten heeft bewezen. Thomas Alva Edison is in zijn laboratorium in het openbaar op gebaard. De rouwplechtigheden en de bijzetting hadden Woensdag slechts in intiemen vrienden- en familiekring plaats op zijn land goed te Glenmont. Matuschka. Matuschka heeft thans bekend, dat zoowel de aanslag bij Anzbach, die geen succes had, als de geslaagde spoorwegaanslagen bij Jüterborg en Bia Torbagy door hem alleen zijn uitgevoerd. Zijn vroegere verklaringen over onbekende medeplichtigen heeft hij geheel herroepen. In April had hij zijn plan voor den aanslag bij Jüterborg uitgewerkt en voor dat doel een laschapparaat aan geschaft. Hij had aanslagen willen voor bereiden opder. trein Amsterdam Parijs, op den trein Parijs— Marseille en voorts bij Ventimiglia aan de Italiaansche grens. De eerzame burger Matuschka, die tot voor kort geleden nog als een door niemand opgemerkt huisvader in het groote Weenen zijns weegs ging, blijkt thans naar alle waarschijnlijkheid een der meest onverklaarbare figuren uit de crimineele geschiedenis te zijn, wiens voor den gewonen, normalen mensch onbegrijpelijk wezen de herinnering wakker roept aan enkele voorgangers van den laat- pastoor zich omdraaide, om zijn ver zoek tot Roland te richten, hadden de Martignacs, yader en zoon, zich natuur lijk óók omgekeerd in de richting van den valet en het was op ddt oogen blik, dat de oude man voor hun oogen gestoken werd in het volle, heldere licht der nog brandende kaarsen Den morgen na mijn aankomst had ik een onderhoud met den pastoor, nadat ik Paul de Martignac onder vraagd had. De jongeman had mij inplaats van zijn vader te woord ge staan, omdat de landheer zich in een zeer zenuwachtigen toestand bevond en zijn zoon hem zooveel mogelijk opwinding wilde besparen. De beschrijving, die de eerwaardige geestelijke van het geval gaf, was helder en duidelijk, ofschoon ik goed kon merken, dat het 't meest-verbijs- terende en raadselachtige, was, wat hij in zijn lang leven had aanschouwd. Hij gaf mij een plastische schildering van de toedracht André, die in de nis bij het altaar stond en absoluut alleen was en toen de stoot, als komende uit het ledig, zcoils hij het noemde, die met onbegrijpelijke kracht den ouden man in zijn volle lengte achterover in het schip van de kapel deed tuimelen. Het was alsof hij een trap van een reusachtig, onzichtbaar paard gekre gen had, zei de vriendelijke, grijze pastoor. (Wordt vervolgd.) Niemand is volmaakt} verwacht uaarom niet teveel van de menschen« De wereld behandelt gelijk gij haar behandelt. Zoo gij doetè soo gij ont« moet* AXELSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1