s®aris. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ScbrijTende in bet zand.... No. 55. VRIJDAG 16 OCTOBER 1931 47 e Jaarg. J. C. VINK - Axel. FEUILLETON. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 69263. ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën werden franco ingewacht, uiterlijk tet Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Iemand vertelde onlangs in een krant een heel simpel, naïef ge valletje, zonder eenig commentaar. Een moeder namelijk, sloeg haar kleine meid van 5 jaar gade, toen die zat te spelen en toen zag ze op een gegeven oogenblik, dat de dreumes een touw om de pooten van haar hondje bond. Ze berispte het kind, waarop de hummel met een ernstig gezichtje om vergeving vroeg. Die natuur lijk aan de kleine zondares ge geven werd. Het kind speelde een paar uur rustig buiten, kwam toen binnen en vroeg„Ben ik nou zoet geweest, Mam „Ja, hoor, heel zoet", antwoordde haar moeder, „ma«r je moet niet de hond vastbinden". „O, Mam", merkte de kleine meid zachtjes op, „u heeft me straks vergeven. Begint u er nu weer over". Toen daagde er even een nieuwe ge dachte en de moeder zei hartelijk „Nee, zeker niet 1" Een erg naïef kindergebeurte nisje, nietwaar Inderdaad, maar een dat verscheidene van ons misschien nog wel eens even te denken kan geven, omdat het in kinderlijke eenvoud den nadruk legt op het principe der ware vergevensgezindheid. Het is een machtig mooi ietsvergeven. Het is de mentale houding van het afzien van de vergelding, de wraak, die ons rechtens ten volle toekwam, maar die we vrijwillig opgeven, uit een gevoelen van zuivere naastenliefde, omdat we gezien hebben, dat de gemoeds gesteldheid die den ander tot zijn daad of woord van onrecht ten onzen opzichte dreef, gewijzigd is, dat hij zijn daad betreurt en het verkeerde ervan inziet. Wan neer dan het aangedane onrecht vergeven wordt, begint de ver- gevene op een schoone lei. De heele zaak is afgedaan, we hebben te toonen dat onze vergeving op recht gemeend en gevoeld was, door hem opnieuw te vertrouwen en in de oprechtheid van zijn berouw te gelooven. Zoodat we Is uw vader hier I herhaalde graaf Beaucourt opgeruimd. En bij zijn terugkomst in Frankrijk heeft hij zich zeker tegen onze verbintenis ver zet In plaats van te antwoorden, leidde Sofie of liever Constance Mixtome, hem in de ontbijtkamer, waar hare ouders bijeen waren. Ha, mijnheer Lepage, zeide hij, na mevrouw Eugenie beleefd gegroet te hebben, dat is een aangename vei- rassing. Ik verheug mij temeer, daar voor mij thans een nieuwe hoop wordt geboren. Mag ik vertrouwen, dat u nu anders over mijne verbintenis met Sofie denkt en ik haar als bruid mag begroeten Alexe Mixtome reikte den graaf la chend de hand en antwoordde met ge- maakten ernst: Ik blijf bij mijn vroeger geno men besluit, dat Sofie Lepage nooit uwe echtgenoote kan worden. Aan den toon bemerkte graaf Beau- Court dat hier iets anders bedoeld Werd en zeide Ik begrijp den zin uwer woor den niet, mijnheer Lepage, en zich tot mevrouw Eugenie wendende sprak hij; Ik beroep mij op de voorspraak, mevrouw, die mij door u beloofd is, Mijn waarde graaf, zei mevrouw Mixtome, ten volle bekend met het ge heim, moet ik mijnheer Lepage gelijk {even. Juffrouw Lepage kan nooit ook niet het recht hebben, „er nog eens over te beginnen". En dat is iets, dat sommigen van ons nog wel eens mochten bedenken. Heel moeilijk hoeft dit niet eens te zijn. We hebben slechts eens goed in gedachten te houden, hoe wij ons zouden gevoelen, wanneer wij in zulk een positie verkeerden. Wanneer wij een fout hadden gemaakt, er spijt van hadden ge kregen, de onjuistheid hadden in gezien en erkend en rechtgezet, het gracieuse gebaar van de ver geving in ontvangst hadden ge nomen en dan later moesten ondervinden dat de man die eerst onze spijtbetuiging aanvaardde er nog weer eens over begon". Wij zouden dat ook drommels on prettig vinden. Bovendien, we hebben als men- schen het recht niet, elkaar even- tueele werkelijke of vermeende tekortkomingen en fouten zoo zwaar aan te rekenen. En daar naast is het uit psychologisch oogpunt te eenenmale onjuist, na pardonneering van een fout die door den bedrijver ervan in gezien en betreurd werd er nog eens op terug te komen. Immers door deze houding aan te nemen, deze verwachting van een herhaling van de fout, baant men er juist den weg voor. We plakken als het ware het etiket van minderwaardigheid op den mensch die eens die fout beging en in plaats van hem te helpen door ons vertrouwen dat de fout niet herhaald zal worden leggen we door ons wantrouwen tot uiting komend in ons er weer over beginnen" de fout op hem vast. Er staat in een schriftuurlijke passage een ontroerend voorbeeld van vergevensgezindheid en van de wijze waarop wij de fouten en tekortkomingen van „de anderen" hebben te zien. Er wordt dan verteld dat men een „overspelige vrouw" tot den „Meester" bracht, en die dus volgens de Mozaïake wetten gesteenigd moest worden. Wat de Leermeester der menschen daarvan wel zou zeggen. Er werd evenwel niets gezegd. Hij bukte huwen. Wilt ge echter uwe liefde op Constance Mixtome, mijne dochter, overdragen, dm geef ik vooruit reeds mijne toestemming en geloof u tevens te kunnen verzekeren, dat Alexe Mix tome u de zëne niet zal weigeren. Graaf Beaucourt zag mevrouw Eugenie en Alexe Mixtome verwon derd aan daarna viel zijn blik op Sofie. wier schalksche lach hem de geheele waarheid zeide. Mevrouw Constance, gij Sofie stamelde hij. Is dat mogelijk? Ja, het is zoo, antwoordde mevr. Eugenie ontroerd. Mijnheer Lepage is Alexe Mixtome, mijn echtgenoot, nu markies van Charlemont. Zijn naam is weder hersteld en de ware moordenaar zijns broeders is gevonden. Dank zij de Goddelijke Voor zienigheid en mijne edelmoedige doch ter, voegde Alexe Mixtome erbij, en vervolgde: De banvloek is van mijn hoofd weggenomen, want het geheim werd onthuld, en aan uwe verbintenis met Constance staat niets meer in den weg I De jonge graaf sloot het meisje in zijn armen. Zij weende van vreugde en geluk. Daarop knielden de geluk kige verloofden voor de vereenigde echtgenooten neder, die hen van gan- scher harte hunnen zegen schonken. Zij namen wederom plaats en het ver- ledene werd druk met elkaar besproken. Tegen den middag verscheen mijn heer Talbot, om het verbroken huwelijk van Alexe Mixtome en mevrouw Euge nie te herstellen, waartoe hij per tele foon verlof gevraagd en bekomen had. Tot laat in den avond bleef hij in het ge zelschap der gelukkigen, en naar het dorp terugkeetende, zond hij een stil dankgebed ten Hemel, die «lies ten zich en „schreef met den vinger in de aarde". Tot twee keer toe. Alsof daarmee gezegd moest zijn grif eikaars fouten en tekortko mingen niet in een rots, en houd er de herinnering niet voortdurend levendig aan, maar schrijf ze veeleer in het zand, in het stof, om met één streek uitgewischt te kunnen worden. Want wat gebeurt er bin nen in ons, wanneer we een aan gedaan onrecht vergeven Is het niet, dat we, terwijl we een reden voor vergelding hebben uit een oogpunt van recht, niettemin ter wille van een hooger belang dat recht opgeven De geest der vergevensgezindheid is de triomf over ons eigenbelang". G, Nederland-Bclgië. Prof. W. E. Boerman uit Rot terdam, en prof. C. van Vuuren, uit Utrecht, hebben aan den Mi nister van Buitenlandsche Zaken een schrijven gericht, waarin o.m. het volgende wordt gezegd Uit overwegingen van sociaal- en economisch geographische be- teekenis werd door ons met groote belangstelling de ontwikkeling der onderhandelingen met België ge volgd. Daarbij werden wij ge troffen door het feit, dat eigenlijk ir. geen der officiëele bescheiden, noch in de van andere zijde ge publiceerde geschriften, voldoen de de nadruk gevallen is op de sociaal- en economisch-geogra- phische functie van de tusschen- wateren, ten aanzien van de maat schappelijke, economische en na tionale saamhoorigheid van het gebied, dat zij doorsnijden, met het overige deel van Nederland. De saamhoorigheid van Zeeland met de overige gewesten groeide historisch, sociaal- en econo- misch-geographisch, doch niet altijd heeft men de beteekenis en het belang van die groeiende nationale eenheid begrepen. Bij de behandeling van de scheiding van 1839 kwam men voor dat Nederlandsch-nationale karakter goede geleid had. Den volgenden morgen leverde mevr. Bienjour schriftelijk haar ontslag in. Zij begreep, dat mevrouw Mixtome nu geen eeredame meer noodig had en gevoelde bovendien, dat zij onmogelijk kon blijven Mevrouw Mixtome trachtte haar niet terug te houden, doch liet haar gaan met goedkeuring harcr dochter zeide zij haar nochthans een klein jaarlijksch in komen toe. Spoedigdaarop verscheen graaf Beau court bij het ontbijt, met een dagblad in de hand, hetwelk een bericht uit Grie kenland bevatte, dat van groot belang was. Leondari en zijn bende waren door een sterke afdec ling soldaten omsingeld en de hoofdman gedood g;worden. Sofie rilde bij de herinnering, welke dit bericht bij haar opwekte en in haar hart dankte zij de Voorzienigheid, die haar tegen alle gevaren beschermd en tot geluk en vrede gevoerd had. De telegraaf had de tijding van Alexe Mixtome's terugkomst door het geheele laad verspreid en overal heerschte de grootste opschudding; reeds den vol genden dag brachten de dagbladen de voorvallen op Charlemont en Montfa- con aan het licht. Toonde men aan vankelijk algemeen medelijden, spoedig veranderde dit in vreugde en oprechte deelneming. Op verlangen van den Inmiddels aangekomen hertog van Montfacon, stelde de nieuwe markies zijn vertrek uit, tot hij volkomen gerechtvaardigd zou zijn, en dit duurde dan ook niet lang. Het onderzoek van Philippe nam spoe dig een aanvang en was weldra afge- loopen. De bewijzen tegen hem en zijn heer, die door zelfmoord aan het aard* sche gerecht ontkomen was, veroor deelden beiden, Sr bleef geen twijfel van dit gebied krachtig op. In den tijd, die daarop volgde, is de verkeersgeographische betee kenis van dit gebied door de snelle ontwikkeling van Antwer pen en Rotterdam sterk toegeno men. Met bewonderenswaardige bekwaamheid is het den Neder- landschen waterbouwkundigen gelukt, ondanks alle moeilijkheden die tusschenwateren te laten blij ven voldoen aan de nationale verkeersgeographische functie,die zij in ons Nederlandsche delta gebied te vervullen hadden, n.l. de verbinding van Zeeland mst Midden-Nederland en in het bij zonder met de Zee- en Rijnhaven Rotterdam. Krachtig hebben deze geslaagde pogingen dan ook bij gedragen tot het voortbestaan dier nationale saamhoorigheid. Het wil ons voorkomen, dat dit be langrijke punt bij de te voeren en gevoerde onderhandelingen, ten aanzien van de herziening der verdragen van 1839, tot nu toe onvoldoende belicht werd. Vooral in den laatsten tijd meenen wij wederom aanwijzingen te zien, die doen vermoeden, dat ten bate van Antwerpen-Zeehaven deze belang rijke kwestie op den achtergrond geraakt is. Het is toch buiten allen twijfel dat iedere verbinding van Antwerpen met het Hol- landsch Diep, in den vorm van een gesloten kanaal het verkeers geographische belang dier natio nale wateren, dat voorwaarde en levenswekkend was voor de saam hoorigheid van Zeeuwsch-Vlaan- deren en het overige Zeeland met het Rijk, ten eenenmale op den achtergrond doet schuiven. Dit is het gevaar, waarop wij met grooten ernst de aandacht van uwe Excellentie wilden vestigen. Daarnaast staat echter nog een ander gevaar. Dit geldt het wes telijk deel van Noord-Brabant, dat uitgegroeid is tot een bloeiend gewest. Ook dit gebied zal door een gesloten kanaal van de Ant- werpsche dokken naar laatstge noemd vaarwater, in hooge mate in zijn ontwikkeling worden be dreigd, een deel ervan wordt af gescheiden van het eigen achter- meer over, dat zij den moord samen ge pleegd hadden. De molenaar Greg be kende, dat hij in den nacht, teen de markies vermoord werd het kasteel tien minuten voor twee verlaten had. Toen hij over het bovenste terras ging, had hij een man aan het venster der slaapkamer van den markies gezien en hij bezwoer, dat deze man August Bar- tineux geweest was. Zijnen weg ver volgende had hij opgemerkt, dat Alexe Mixtome met gebogen hoofd in het park op en neer wandelde, waardoor de vroeger door dezen afgelegde, hier op betrekking hebbende verklaring, be vestigd werd. De molenaar bekende verder, dat hij August Bartineux den moord verweten en van hem geld en beloften ontvangen had, op voorwaarde te zullen zwijgen, Hij had gedacht dat Alexe M x ome niet veroordeeld kon wordennu dit echter toch geschiedde, had hij niet durven spreken. Bij de gerechtszitting verklaarde Philippe zich schuldig en legde een openbare bekentenis af, maar trachtte het grootste deel der schuld op August Bartinerx te werpen. Hij zeide, dat de markies hem 's avonds mishandeld en hij daarom gezworen had, zich voldoe ning te verschaffan. August Bartineux had hem afgeluisterd en was 's nachts bij hem gekomen, Hij had hem zijne geldelijke verlegenheid medegedeeld en hem overgehaald den markies om het leven te brengen. Hij en Bartineux hadden de daad te zamen uitgevoerd, de juweelen onderling verdeeld en de verdenking op AeXle Mixtome gewor pen, die zij beiden haatten. Zij hadden alles zoo aangelegd, dat er een menigte bewijzen van zijn schuld voorhanden warin, tengevolge waarvan hfi veroor» land een ander deel verliest zijn verbinding met het elastische ioo- zingsgebied, dat de Zeeuwsche wateren door de beweging van eb en vloed voor deze streek steeds vormen. Bovendien zal dit gebied eco nomisch, meer nog dan thans reeds het geval is, werden vast gehecht aan Antwerpen en om geving. En eindelijk zal met name voor Zeeuwsch-Vlaanderen de natuurlijke verkeers-geograp- hische band met West-Brabant verloren gaan. Dit verband zou zonder twijfel behouden blijven en zelfs versterkt kunnen worden door de Wester-Schelde in open verbinding te stellen met den ingang van het verbeterde tus- schenwater, dat ter hoogte van Bath naar het Noorden zal worden gegraven. In volkomen overeenstemming met dit inzicht, wordt zoowel in de omschrijving van een door de Regeering aanvaardbaar verklaard kanaal als in de ontwerpen van de Irs. van Konijnenburg en Bon- gaerts, het open Wester-Schelde- vak gehandhaafd, als noodzake lijke schakel in de verbinding van Zeeuwsch-Vlaanderen met West- Brabant en het Noorden. Uit schakeling van dit open Wester- Scheldevak zou dan ook inder daad in sterke mate het isolement van een deel van ons land ten gevolge hebben. Werklooxenzorg. Naar aanleiding van een vroe ger door dr. Vos gedane vraag heeft de Minister van Binnenland- sche Zaken en Landbouw thans eenige gegevens verstrekt over de uitgaven voor werkloozenzorg in 't jaar 1930. De bijdragen aan werk lozenkassen bedragen f 3.010.000 van het Rijk en f 2 800.000 van de gemeenten. Voor wachtgeld regeling werd door het Rijk be taald f 21.500 en door de gemeen ten f 34.000voor kosten voor verplaatsing van arbeidskrachten resp. f 13.800 en f 12 200. Door de gemeenten werd f9.227 522.58 betaald aan kosten van steunverleening, terwijl het deeld zou worden en Bartineux de titels en goederen van Charlemont zou erven. Hij verhaalde verder dat Bartineux voornemens was geweest, de jonge markiezin uit den weg te ruimen, maar dat haar vermeende dood de uitvoering van het plan had voorkomen. Philippe Piron werd ter dood veroordeeld en boette zijn misdaad onder de valbijl der scherprechters. AlfxM'xtome werd na eenige weken weder in zijne rechten hersteld. Van alle kanten kwamen gelukwenschen en uitnoodigingen en de langen tijd dood gewaande markies was de held van den dag. Kort na deze gebeurtenissen namen Ah x- M'X ome en zijne echtgenoote, de schoone markiezin, en hunne doch ter Constance hunnen intrek in het kasteel van Charlemont, onder het blijde gejuich van de pachters, de be* dienden van het kasteel en de inwe- ners van het dorp, die hunnen heer met eerbewijzen ontvingen. Drie maanden later werd er weder een groot feest gevierd, doch ditmaal was niet alleen het kasteel, jmaar het geheele dorp in feestdosch gehuld Van elk huis wapperde de vlag en het kleinste huisje was zelfs met groen|en bloemen getooid. Men vierde de bruiloft van graaf Alfred Beaucourt en Constance Mix tome; opgewekte jubelkreten begroet* ten het bruidspaar. Het kasteel was rot gasten en van heinde en verre kwamen geschenken aan. juweelen en meer andere kostbaar* heden werden hnn door voorname vrienden gestuurd, maar de zegen der ouders was het jonge paar het liefst van alles. Niemand van allen die Sofie tlfzijdë AXELSCHEI 5COURANT. 102)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1