Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, No. 54. DINSDAG 13 OCTOBER 1931. 4te Jaarg. J. C. VINK - Axel. Contracteerdwang. FEUILLETON. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franc© ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagveormiddag 11 ure. Het is bekend, dat ook de Zeeuwsch-Vlaamsche Waterlei ding-Maatschappij in haar ont werp de gemeenten had opge legd een verplichte aansluiting aan de waterleiding bij verorde ning vast te stellen. Deze bepa ling was een der struikelblokken, waartegen de waterleiding stuitte, omdat vele raadsleden de gevoe lens vertolkten van de massa, die daarbij hare moreele en burgerlijke rechten zag aangetast. Of de Waterleiding-Maatschap pij ook wettelijk recht heeft om bij contract zoo'n bepaling vast te leggen werd niet besproken. Men beschouwde dit als een vanzelfsheid, door de autoriteit die in het Bestuur school. Boven dien was reeds gebleken, oa. te Tholen, dat er menschen waren, die rechterlijk veroordeeld waren, omdat ze aan de verplichte aan sluiting geen gevolg hadden ge geven. Dat was genoeg. Maar dit leidde o.i. juist tot verzet bij sommigen, die daardoor niet veel vertrouwen meer hadden in de zgn. .soepele toepassing". Wat ons nu aantrok, om die kwestie op te rakelen, was een be slissing van den kantonrechter te Zutphen, die onlangs een uitspraak deed, welke juist tegenoverge steld was aan de beslissing die te Tholen viel en bovendien van principiëele beteekenis is voor ge meentelijke bedrijven in 't alge meen. Uit die uitspraak blijkt n 1., dat de Waterl.Mij. wel het recht heeft, om bindende bepalingen voor te schrijven, maar ook, dat die bepalingen niet altijd rechtkracht hebben bij de Wet. En ofschoon deze uitspraak eerst bindend is, wanneer zij of een soortgelijke uit spraak in hoogste instantie is bevestigd door den hoogen raad, achtten wij het toch niet ondien stig er het licht op te doen vallen. Een bepaling van een gemeente verordening, die aan de ingezetenen de verplichting oplegt, zicli bij de gemeentelijke waterleiding aan te sluiten, is in strijd met art 2j°. 1356 en volgende. B. W. 101j Houdt op 1 riep de vrederechter en zijn stem klonk niet minder ernstig Raakt Alexe Mixtome niet aanl Wat, wilt gij hem laten ontvluch ten riep Philippe Piron. Ik stel u voor alles verantwoordelijk Grijpt Philippe Pironging de vrederechter voort, geen acht slaande op de woorden van den kamerdienaar, tegen .hem" heb ik een bevel van ge vangenneming, want ,hij" heeft den moord op den laatsten markies van Charlemont gepleegd. Een doodsche stilte volgde op dit bevel. De vrederechter toonde de volmacht tot in hechtenisneming van Philippe Piron. De politieagenten wilden hem grijpen, maar hij verzette zich woe dend en vluchtte in een hoek van de kamer. Alvorens de vrederechter antwoor den kon, trad Sofie vooruit en voegde hem toe Ik heb u gadegeslagen, toen gij aan het graf der kapel van Charlemont «aar uwe verborgen diamanten ging zien. Ik kan de beambten de plaats aanwijzen, waar ze liggen. Ik vond een stuk van een horlogeketting in het snijwerk van het ledikant van den markies, het andere stuk ligt in uw juweelenkistje. En hoe kunt gij uw rijkdom verklaren Philippe Piron sprong knarsetandend tn verwenichtnd op het meisje toe, Dit is de stelling, waarvan voornoemde kantonrechter, de heer mr. B. P. J. Plantenga van uitging in de volgende zaak, waarvan we het verslag ontlee- nen aan het „Weekbl. van het Recht", dd. 4 Juli 1931, no. 12300. De bouwverordening van Zut phen bevatte onder no. 22 een artikel van den volgenden inhoud .Elke woning moet voorzien zijn „van deugdelijk water, daar, waar „gemeentelijke waterleiding aan- „wezig is, uit deze leiding, zoo- .lang die leiding niet aanwezig is .uit een pomp". Nu is daar het geval, dat zekere J. T., landbouwer te Zut phen, ten laste werd gelegd, dat hij als eigenaar van een woning, deze woning niet voorzien had van deugdelijk water uit de ge meentelijke waterleiding, terwijl ter plaatse een buis van die wa terleiding aanwezig was. M.a.w. hij was niet aangesloten aan de gem. waterleiding en had dus, gezondigd tegen art. 22 van ge noemde bouwverordening. De verdachte voerde ter terecht zitting te zijner verdediging aan, dat zijn perceel van goed drink water was voorzien, dat hij een pomp heeft laten slaan, die door een kleilaag heen gaat en het water met de daaronder gelegen laag opzuigt, en dat het water door den keuringsdienst van waren is onderzocht. Verder voerde hij aan, dat hij meende niet verplicht te zijn en niet ge dwongen te kunnen worden zich bij de gem. waterleiding aan te sluiten, op grond, dat deze dwang ongeoorloofd is. De kantonrechter overwoog in zijn vonnis o.m., dat het aanne melijk is, dat verdachte's perceel is voorzien van goed drinkwater, doch „dat Wij het voor de beslis- »sing van dit geding niet „noodzakelijk achten, de „kwaliteit van het water van ver- „dachte's perceel te doen onder- „zoeken of daaromtrent getuigen „of deskundigen te hooren". En voorts overwoog Z.Ed. Acht- maar dadelijk grepen hem de politie agenten en boeiden hem. Er zijn nog sterkere bewijzen voorhanden, zeide de vrederechter. De molenaar Jacob Greg heeft een vol ledige bekentenis afgelegd. Een kermen als dat van een ster vende kwam van den kant der deur. Allen zagen om en bemerkten August Bartineux, die doodsbleek en met ver trokken gezicht, het tooneel afkeek. Wat mijn lot ook moge zijn, gij zult het deelen, mijnheer Bartineux! riep Philippe Piron. Neem ook hem ge vangen, mijnheer. Hij is even schul dig als ik. Ziehier het bevel tot zijne aan houding, zeide de vrederechter, een tweede stuk vertoonende. Grijpt hem 1 Maar August Bartineux, de gewaan de markies, wendde zich snel om en rukte zich van Rochillieu los, die hem gegrepen had, liep de trappen af en snelde het huis uit. Hij werd achter volgd en vluchtte daarom naar de klip pen. Of hij hoopte in deze richting te ontkomen, of zich in den weg ver giste, of dat hij voornemens was, een einde aan zijn leven te makeR, kan men niet zeggen. Maar hij stortte in eenen smallen afgrond en de golven wierpen hem met kracht tegen de klippen. Met lnide kreten zette men hem na, op zijn gevaarlijken tocht naar het zee strand. Aan ontkomen was voor den vluchteling niet meer te denken. Hij kon zijn lot niet meer ontloopen. Aan gespoord door de belooning, die op het hoofd van den moordenaar van den laatsten markies van Charlemont ge* steld was, volgden zij met vernieuw* den ijver het spoor vaa den vluchte ling. Ze wilden den buit niet laten 1 bare, dat blijkens de verklaring van getuige Grotenhuis aanslui ting alleen plaats heeft, nadat de gegadigde een formulier onder teekend heeft, luidende„Ge meentelijke waterleiding Zutphen. De ondergeteekendeverzoekt overeenkomstig de daaromtrent door den gemeenteraad vastge stelde voorwaarden aansluiting aan de waterleiding voor perceel gelegen No. Zutphen den 19 Deze voorwaarden zijn ge naamd „voorwaarden, waarop water geleverd wordt door de waterleiding der gemeente Zut phen," en houden een aantal artikelen over de verplichtingen der afnemers in. Deze voorwaarden zoo ver volgt de rechter houden geen enkele verplichting voor de ge meente inechter mag uit het zooeven genoemde opschrift wor den afgeleid, dat de gemeente zich bij inachtneming van de voorwaarden door de wederpartij verbindt tot waterlevering. Dit mag ook worden afgeleid uit art. 14, dat spreekt over verhindering van de gemeente in de levering van water. Uit de verklaring van getuige G uit voormeld formulier, en uit de genoemde voorwaarden blijkt, dat tusschen de gemeente en den afnemer een overeenkomst wordt gesloten, die tot stand komt door onderteekening van gemeld for mulier en door het feit van aan sluiting van het perceel van den afnemer aan het net van de ge meentelijke waterleiding. Volgens den kantonrechter volgt uit de bepaling van art. 22 der bouwverordening in verband met de wijze, waarop de aansluiting tot stand komt, dat de personen, op wie dit artikel van toepassing is, gedwongen worden een overeenkomst te sluiten. Deze dwang vindt zijn poenale sanctie in art. 95 in verband met art. 64 van de meergemelde verordening. Contracteerdwang is ongeoor loofd en strijdig met de artt. 2, 1356 en 1357 van het burgerlijk wetboek. ontsnappen al was het alleen maar, omdat ook door diens gevangenneming het drama van Charlemont aan het licht zou komen. Terwijl de politieagenten geruimen tijd tevergeefs aan de zeekust naar den vluchteling zochten, en eindelijk het vreeselijk verminkte lijk vonden van den man, die na lang markies van Charlemont geweest te zijn, nu zoo verschrikkelijk was omgekomen, had er In de kamer van het kasteel, welke te voren nog zulk een droevig schouw spel aanbood, een roerend tooneel plaats. Philippe Piron was door twee poli tieagenten weggevoerd, en de beide echtgenooten, die zoo vtle jaren ge scheiden moesten leven, stonden zwij gend tegenover eikander. De vrederechter was de eerste, die de stilte verbrak. Hij reikte den mar kies de hand, die deze warm drukte. Wees welkom in nw vaderland, begon hij. Moge het ongeluk, dat u zoolang van uwe geliefde geboorte plaats verwijderd hield, voor altijd uit uw geheugen verbannen zijn. Alexe Mixtome dankte zijn dierba ren vriend met hartelijke woorden. Ik heb, zoo vervolgde de waar dige man, een afschrift van de beken tenis van den molenaar Greg, benevens de andere bewijzen van August en Philippe's schuld en uwe onschuld naar het ministerie gezonden, en gevraagd om opheffing van het vonnis en tevens vrijspraak van het ten laste gelegde verzoek. Hoort nu verder t In afwach ting hiervan, kunt gij op het kasteel verblijven. Voor den vorm en om den schijn te vermijden zal ik een tweeden politieagent in huis laten; maar ln werkelijkheid lijt gij vrij en is nw Art. 2 van het burg. wetb. be paalt, dat allen, die zich op het grondgebied van den staat be vinden, bevoegd zijn tot het ge not der burgerlijke rechten. Art. 1356 sub 1 toch eischt voor de bestaanbaarheid van een overeenkomst de toestemming van degenen, die zich verbinden, ter wijl volgens art. 1357 een door geweld verkregen toestemming niet van waarde is. Onder ge weld is in gemeld artikel te ver staan bedreiging met een aan merkelijk en dadelijk aanwezend nadeel. Bedreiging met een strafver volging ex art. 22 j® de artt. 64 en 95 der bouwverordening le veren een zoodanige bedreiging op; een onder den dwang van deze bedreiging gesloten overeen komst is nietig. Gesteld, dat iemand onder zoo- danigen dwang overgegaan zijnde tot het sluiten van een overeen komst tot aansluiting aan de wa terleiding en, gesteld, dat hij, nalatig gebleven zijnde de kosten daarvan te betalen, in rechte wordt aangesproken, dan zou hij er zich naar het oordeel van den kantonrechter terecht op kunnen beroepen, dat de overeenkomst onder dwang is tot stand gekomen en hrj zou op dien grond, over eenkomstig art. 1485 van het burg. wetb., nietigverklaring kun nen vorderen. Art. 22 der bouwverordening van Zutphen is alzoo in strijd met de wet en mist derhalve verbindende kracht. Ten overvloede wees de kan tonrechter erop, dat de tegen woordige bepaling van meerge meld art. 22 is ontstaan door een wijziging aangebracht in de vroe gere redactie van dit artikel, welke luidde: „Elke woning moet (zijn) voorzien van goed drinkwater hetzij uit de gemeentelijke water leiding hetzij uit een pomp". Volgens hem valt niet in te zien, waarom deze bepaling, waarvan de geldigheid niet twijfelachtig was en waarmede de aansluiting bij de waterleiding in voldoende mate bevorderd kon worden, is naam van allen smaad ontheven 1 Ont vang mijn hartelijken heilwensch en wees vast overtuigd, dat ik levendig deel in het groote onrecht u aangedaan en mij innig verheug, tot uw hersteld geluk iets te hebben kunnen bijdragen. Alexe Mixtome drukte zwijgend met dankbaren blik de hand van den vrede rechter; vervolgens richtte hij zijn blik op Eugenie. Zij had nog niet t)t hem gesproken, maar hare oogen zagen hem verlangend aan. Ik zal naar het kasteel gaan, zeide Alexe Mixtome; maar eerst.... hebt u geen woord voor ruij, Eugenie Zij naderde hem. Hij opende zijne armen en stom van ontroering vloog zij aan zijn borst. In deze zalige ver- eeniging waren alle geschillen verge- tea en was het lijden van zooveel ja ren uitgewischt. Geen van beiden kon een woord uitbrengen. In hunne on begrensde blijdschap vergaten zij dat zij niet alleen waren. Mevrouw Eugenie maakte zich los uit de armen van Alexe M xtome en op Sofie wijzend vroeg zij Zeg me nu wie dat meisje isl Zegt uw hart u niets, Eugenie? antwoordde hij. Wie is zij was hare weder vraag. Eugenie, zeide Alexe Mixtome, het kind, dat gij als dood beweendet, was ons kind niet. Was het ons kind niet? riep Eugenie uit. Neen. Ik vernam dat ons wet tig huwelijk ontbonden was en gij op* nieuw in den echt wilde treden j in mijne vertwijfeling en smart reisde ik naar Montfacon en ontroofde u onze kleine. Sedert was zij voor mij de edelste, de meest getrouwe ea liefde* vervangen door de tegenwoordige. Nu is komen vast te staan, dat art. 22 der bouwverordening van Zutphen verbindende kracht mist en er ook geen ander artikel is op grond waarvan het te laste gelegde strafbaar is, behoorde verdachte te worden ontslagen van alle rechtsvervolging te dezer zake. In zijn uitspraak verklaarde de rechtbank het ten laste gelegde bewezen maar het bewezene niet strafbaar! Verdachte werd diensvolgens van alle rechtsver volging ontslaan. Volgens de Zutphensche kan tonrechter is dus in strijd met de wet de bepaling van een gemeen telijke verordening, welke de in gezetenen verplicht om een of andere overeenkomst aan te gaan. Na het vorenstaande behoeft het wel geen nader betoog, dat de hier bedoelde questie vooral van belang is voor de gemeentelijke bedrijven. En dan nog een opmerking We meenen ons te herinneren, dat bij de debatten over de ver plichte aansluiting bij het buizen net der waterleiding door iemand werd beweerd, dat zonder de bepaling, dat aansluiting verplich tend werd gesteld, het Rijk geen risico-garantie wenschte te ver- leenen. Als dat waar is, vraagt men zich toch onwillekeuring af, hoe rijmt dat? Kan het Rijk of de Regeering dan vergen, dat de gemeentebesturen worden aange spoord tot een onwettige daad Met dat Recht kan het toch raar loopen. Het lijkt soms wel of recht krom is of krom recht. Misschien is dat gezichts bedrog Men ziet tegenwoordig zooveel gebeuren, dat het een eenvoudig burger gaat schemeren voor de oogen. Luchtbeschermingsdienst. De minister van Defensie heeft aan de burgemeesters doen toe komen een vernieuwde uitgave van de „Aanwijzingen nopens de door burgerautoriteiten te nemen rijke dochter, die de hemel een vader kan schenken. Zij is niet Sofie Lepage, maar Constance, uw dochter ons kind Men zegt, dat men van vreugde niet sterft en dit is ook goed, want Eugenie zou anders den nacht niet doorleefd hebben. Het tooneel, dat nu plaats had, laat zich niet beschrijven, ieder gevoelig hart kan het gissen. Mevrouw Bienjour ging zwijgend heen en de vrederechter verliet even eens de kamer, om vader, moeder en dochter alleen te laten in hun onuit sprekelijke geluk. Den volgenden morgen kwam graaf Alfred Beaucourt op het kasteel Char lemont aan en werd hem het wonder lijke nieuws der thuiskomst van Alexe Mixtome met zijn dochter, den dood van August ,Bartineux en de gevan genneming van Philippe Piron mede gedeeld. Zonder verdere verklaring af te wachten van waar Alexe Mix tome en zijn dochter zoo plotseling gekomen waren, liet hij zich een paard zadelen en reed naar Montfacon. Sofie zag hem vanuit haar kamer komer en liep naar beneden, om de eerste te zijn, die hem het voorgeval lene zou mededeelen. Zij ontving haaf geliefde ,aan de deur. Hare oogen straalden van vreugde en het geluk stond op haar gelaat te lezen. Nog nooit had zij hem zoo vrlende= lijk ontvangen, Eenigszins verrast vroeg hfj naar de oorzaak harer blijdschap. Mijn vader is hierantwoorddg zij eenvoudig, ifSlot volgt.) AXELSCHE COURANT l

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1