Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscli- VI aan deren No. 43. VRIJDAG 4 SEPTEMBER i 931 4/e Jaarg. J. C. VINK - Axel. M o r a a 1. FEUILLETON. Buitenland. ei k Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNF MENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERJENTIËN van 1 eiken regel meer 12 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. tot 5 regels 60 Centvoor Groote letters worden naar uiterlijk Wat is moraal Misschien is het niet te definieeren. Alleen zóó te omschrijvenMoraal is een samenvatting van begrippen over wa:-.nag-en-wat-niet-mag, zooals deze individueel gevoeld, en in massa toegepast worden. Het is een uit levende gege vens opgebouwd systeem. Het is het in woorden vastgelegd inner lijk geweten. Zóó omschreven, wijst het vooral daarop dat het niet een ons opgelegde wet is, doch een uit ons midden opgegroeid, ge kweekte en geplukte vrucht van ons zelf. Daarom is de onderwerping aan de wet die moraal heet, niet lijdelijk doch actief. Geen wet dan juist die der moraal toont zijn uitvoerder zoo zeer in de persoon van de in de wet be trokkene. Want de wet van de moraal is de wet die wij ons zelf stellen, aan ons zelf handhaven en bij anderen gehandhaafd wen- schen te zien. Dit alles houdt een onuitge sproken, maar niet minder levende vrijheid in. Want daar is buiten het schrif telijk geordende mogen en niet mogen een innerlijke scheidslijn tusschen deze welke zich niet met het witte krijt van den wet gever trekken laat. En juist dat onbewaakt terrein is het veiligst, wijl het overschrijden van die grens een beleediging beteekent van den ongenoemden wetgever die wij zelf zijn. Moraal is Zelfrespect. Gees telijk, persoonlijk, lichamelijk zelf respect. Geestelijk. Er is niets meer vogelvrij dan ons denken juist omdat hier iedere controle ontbreekt, is het 't zelfrespect alleen dat halt weet te roepen en het zelfrespect alleen dat aan dat halt gehoorzaam is. Persoonlijk. Daar zijn altijd twee wegen in het levende rechte en de zijweg. Hij die leeft, die werkt, in welke maatschap pelijke positie ook, hij kent de oogenblikken,waarin van hem din- j gen gevraagd worden, die hem misschien direct, misschien aan stonds, doch altijd slechts naar het uiterlijk vooruitbrengen. Het is alleen het persoonlijk zelfrespect dat hier ondanks alles neen durft zeggen. L i c h a m e 1 ij k. Waar de mo raal ter sprake komt, daar komt altijd de drift van het bloed ter sprake. Hier zijn machten tegen machten in den strijd. En het zou altijd ondergang beteekenen indien niet het wapen van het zelfrespect ons in de hand werd gespeeld, door dien vreemden geheimzinnig-onbekenden Vriend, van Wien wij niets anders weten dan dat Hij meer van ons ver wacht altijd meer, dan wij van onszelf durven hopen. Elk verhaal heeft zijn moraal ook ondanks het kunst-om-de-kunst in de literatuur. leder leven is een verhaal. De moraal van een levensver haal wordt altijd beheerscht door die eene vraag; „hoe groot was hetZelfrespect X. Engeland» zorgen. Alle optimistische verklaringen van Snowden, Kanselier van de schatkist, ten spijt, is overduide lijk gebleken, dat de Engelsche financiën in een waren noodtoe stand verkeeren. Dientengevolge kwam, daar noodwendig hierin voorzien en een begrootingstekort van 120 millioen pond sterling weggewerkt moest worden, de regeering tusschen twee vuren te zitten. Aan den eenen kant waren het de conservatieven, die aandrongen op drastische bezui nigingen, ook ten aanzien van de kapitalen verslindende werkloo- zenzorg. Aan den anderen kant stonden de leiders der vakver- eenigingen, die eiken aanslag op den werkloozensteun afwezen en daarvoor met hun geheelen aanhang op de bres gingen staan. Wat moest nu de arbeidersregee- ring doen De vakvereenigingen die, officieel althans, met de po litiek niets te doen hebben en stellig geenerlei verantwoordelijk heid in dat opzicht dragen, kon den gemakkelijker hun eischen steller, dan dat deze door de re geering konden worden ingewil ligd. Evenwel zou eene atwij- zing van die eischen, of liever een doorvoeren der regeerings- voorstellen, onvermijdelijk voeren tot een breuk tusschen het ar beiderskabinet en de arbeiders bonden. Mac Donald en enkelen zijner ministers kozen het laatste. En zoo doet zich het wel zeer eigenaardige geval voor, dat de labourregeering van gisteren, vandaag de vertegenwoordigers van labour in het parlement als tegenpartij heeft te beschouwen. En volgens de leiders zal het een felle oppositie zijn, welke gevoerd zal worden. Maar de hoofden zijn reeds bij voorbaat geteld en tegen de gezamelijke conserva tieven, liberalen en ^waarschijn lijk enkele overloopers zal deze oppositie slechts weinig effect sorteeren en) alleen dienstig zijn als opwekkingsmiddel voor de galerij. Leider van de oppositie in het kabinet was Arthur Henderso 1, de Minister van buitenlandsche Zaken, en het zal wel voorname lijk zijn gezag zijn geweest hij bekleedde het grootste deel van zijn leven een voorname po sitie in de Engelsche vakbewe ging dat aan het verzet zoo veel kracht gaf. Maar nu kwam de groote ver rassing MacDonald trad niet af, om plaats te maken voor den conservatief Baldwin of den li beraal Lloyd George, neen, hij blijft aan als hoofd van een ge mengd kabinet: de socialistische premier wordt leider van een nationaal ministerie, dat Enge- lands financiëelen toestand in orde zal maken, dat het pond sterling zal veilig gaan stellen. Ziedaar de interessante wending van deze crisis. Zoo is MacDonald de centrale figuur van deze oplossing ge worden. Zijn houding getuigt van twee dingen van vaderlands liefde en van moed. Zij bewijst, wat trouwens iedereen wel wist, dat socialisme in Engeland nog iets anders beteekent dan elders. Om tot een nationale oplossing te komen zette MacDonald de eenheid van zijn eigen partij en tevens zijn eigen positie op het spel en het nieuwe Kabinet is gevormd. Aan alle politieke kop stukken is een plaats ingeruimd, met uitzondering dan van Lloyd George, wiens ziekte een afdoend beletsel vormde voor het deel nemen aan de in deze dagen wel zeer enerveerende regeeringstaak. Bij de samenstelling der regee ring is een eigenaardige afschei ding gemaaktde ministers ma ken wel allen deel uit "an de regeering, maar niet van het Ka binet, dat beperkt is tot een tien tal personen met Ramsay Mac Donald aan het hoofd. De be doeling daarvan is duidelijk. Er moeten drastische bezuinigingen worden bewerkstelligd en de Kabinetsraad zal ten aanzien van de daartoe te treffen maatregelen alles bedisselen. Tusschen dat tiental, waartoe 4 conservatieven, 4 Labourmannen en 2 liberalen behooren, zal sneller overeen stemming worden verkregen om trent hetgeen moet worden gedaan of nagelaten, dan wanneer alle ministers daarin zeggenschap zou den hebben. We zouden in dit verband dus gevoegelijk kunnen spreken van een eenigszins uit gebreid directorium, waaraan door de Labour-Ministers leiding wordt gegeven. Volgens de „Daily Herald", het orgaan van de Britsche Arbei derspartij, zal het bezuinigings programma van de nieuwe natio nale regeering o.m. bevatten le. verlaging der werkloozen- uitkeering van 10 pCt. (zooals Mac Donald in zijn radiorede heeft aangegeven). Hierdoor zou een bezuiniging van 13 millioen pond sterling worden verkregen 2e. verhooging van de wekelijk* sche contributie van de werk loosheidsverzekering en wel van het huidige bedrag van 7 pence Het kalme gezicht van den man tot een shilling per week3e. salarisverlaging van onderwijzers 4e. bezuiniging van 7,8 millioen op het wegenbouw-fonds5e. verlaging der Ministers-salarissen boven 5000 p.s per jaar, met 20 pet. en der salarissen tusschen 1000 en 2000 p.s. met T/t pet. 6e. verlaging der vergoedingen aan Lagerhuisleden van 400 tot 380 p s.7e. Salarisverlaging der hoogst-bezoldigde ambtenaren in openbaren dienst, met 20 pet. en lagere verminderingen van lager- bezoldigde ambtenaren 8e sala risverlaging bij leger, vloot en luchtvaartcorps. Hierdoor wordt 9 millioen p.s. bezuinigd 9e. bezuinigingen op het Ministerie van ^Openbare Gezondheid van 1,75 millioen p.s. en op het Ministerie van Landbouw van 1,25 millioen p.s. Naar in welingelichte kringen te Londen verluidt zou de nieuwe regeering voornemens zijn de volgende belastingen te verhoo- gende inkomstenbelasting en de belastingen op bier, spiritua liën en tabak. Tevens zal een nieuwe belasting op lux-e voor werpen worden geheven. Men neemt vrij algemeen aan, dat de nationale regeering min stens tot Kerstmis aan het bewind zal blijven. Al heeft Engeland tot nu toe de grootste moeilijkheden kun nen overwinnen, dan mag men daaruit niet afleiden, dat het ergste voorbij is. Integendeel, wij gelooven, dat de wolken, welke boven het Britsche eiland hangen donker der worden, naarmate de mini sters de problemen trachten te ontwarren. Het gaat hier niet om het sluitend maken van een be grooting alleen, niet om de be scherming van het Pond Sterling noch om vragen van geringer be lang de inzet van den strijd is de toekomst van Engeland en van het Britsche Rijk Het vraagstuk is uiterst gecom pliceerd. Er zijn tal van facto ren in gemengd, de achteruitgang van den export, het achterblijven (Wprdt vervolgd,) LSCHE ANT 90, Philippe luisterde scherp toe. Bij verdere ondervraging vernam hij, dat het praatje van een stalknecht uitging, die twee dagen geleden des avonds Iaat uit het dorp was gekomen. On der de donkere boomen had hij een menschelijke gestalte heen en weer zien gaan op het terras. In de mee ning dat het een zijner kameraden was, was hij nader bij gekomen, om hem te verrassen. De schrik had hem ech ter verdoofd, toen hij achter een mar meren standbeeld uitkwam, en zich bevond tegenover een grooten man, die er voornaam uitzag, wiens gelaat doodsbleek was, en die hem met zijn oogen in den grond scheen te boren. De gestalte geleek een geest, een scha duw, zoo verzekerde hij, en verliet hem zonder gerucht. Waarom dacht gij, dat het een geest was? vroeg Philippe lachend. Omdat ik, hoewel mijne knieën knikten en ik nauwelijks in staat was een gebed te stamelen, terstond dacht aan den markies van Charlemont, ant woordde de stalknecht. Hij had de zelfde fiere houding, waarin men hem heeft afgeschilderd. Ik weet, dat het de geest van den markies was, die geen rust heeft, omdat zijn moorde naar nog niet getraft is. Daar zijn moordenaar hem reeds lang in een andere wereld volgde, zou hij toch beter doen hem daar ter ve>* jwtwoordlng tc roepen, dan hier te komen en ons dood te doen schrikken I merkte een andere stalknecht op. Ik voor mij zal er wel voor oppassen, om in het donker het huis uit te gaan. Ik ben anders niet bang, maar ais het geesten betreft, dan ben ik zoo schuch ter als een meisje. Zaagt gij, in welke richting de geest verdween vroeg Philippe. Hij verdween als een schaduw, in de richting der n.ï len, luidde het ant woord. Eenige minuten stond ik als een steenen beeld, en ging daarna het kasteel in. Voor al het geld van de wereld kom ik 's avonds na tien uur niet meer buiten. Gij hadt zeker te diep in het glas gekeken, spotte Philippe. Wees er zeker van, dat de vermoorde mar kies niet ronddwaalt, nadat hij acht tien jaren rustig gebleven is. De ge- heele zaak komt hierop jneer, dat gij voor uwe eigen schaduw, of voor een standbeeld bang waart. Ja, wat toch een goed glas warme wijn uitwerken kan, het maakt zelfs dat men geesten ziet 1 Philippe Piron stond in de bedien denkamer voor een snaakschen kerel bekend, waarom zijne laatste gezegde als scherts werd opgenomen, en men in een luid gelach uitbrak. De geesten ziener ergerde zich, maar weerhield een antwoord en bromde slechts eenige woorden in sich self, die Philippe niet verstond, want men moest voorzichtig met hem zijn, of men kreeg z'n ontslag. Nog onder het aanhoudend lachend ging Philippe heen. Toen hij in de voorzaal kwam, bemerkte hij een vreemdeling, die de huishoudster wenschte te spreken. De huishoud ster liet den vreemdeling in hare ka- m«r komen, waar zij in een leunstoel bij den haard gezeten, bezig was eenig handwerk te verrichten. Toen de vreem deling binnentrad stond zij op, en was zeer vei rast. Zij had den geheimen politieagent verwacht, dien de rechter Talbot beloofd had haar te zenden; maar dat kon deze man toch niet zijn. Hij was nog zeer jong, een weinig terughoudend en zacht in zijne ma nieren, een echt ideaal van een be diende. Wenscht u mij te spreken vroeg de huishoudster. Ja, juffrouw, antwoordde de vreemdeling, met een buiging. Ik zoek een plaats en kwam vragen, of u er soms een voor mij had. Ik zal alles doen wat u verlangt. De huishoudster zag den man twij felend aan. Neen, dat kon geen ge heime politieagent zijn. Nog noo.t had zij een eenvoudiger en meeralle- daagsch gezicht gezien dan dit. Er is hier geen plaats open, zeide zij kortaf, ik kan u niet aan vaarden. Ik zou u goede getuigschriften kunnen toonen, juffrouw, zei de man. Mijnheer Talbot, de vrederechter van Charlemont, beveelt mij bij u aan. Het gelaat van de huishoudster klaar de wat op. Ha, ik begrijp het, riep zij. Kom nader, mijnheer, en ga zitten. Zij maakte de half openstaande deur toe, terwijl de vreemdeling naderde. Ik had u al verwacht, zeide de huishondster t ik zou eigenlijk uw kt* rakter niet geraden hebben. Hebt u een brief van den vrederechter De man haalde een brief uit den zak en gaf dien aan haar. Het was een eenvoudige aanbeveling, welke in hield» dat de hulshoudster in den man een trouwen dienaar vinden zou, als zij hem nemen wilde. Alles is in orde, zeide zij. Ik heb met den bottelier over u gespro ken en hij zal u werk in huis geven. Gij zult de plaats van stoker vervul len en meet dus alle kamers warm houden, ook die van den bediende van den markies. Ik twijfel niet, of ik zal de te vredenheid van den bottelier verwer ven, zeide de man. Hij heeft den stoker juist een week geleden weggezonden, zeide de huishoudster, De bottelier is in de zaken ingewijd en zal het u zoo aan genaam mogelijk maken. Gij zijt juist te rechter tijd gekomen, zeide zij zacht. Philippe kwam gisteravond zonder zijn heer terug. Hij heeft zeker een of ander misdadig doel. Er werd aan de deur geklopt en Sofie trad binnen. Op het gezicht van den vreemdeling wilde zij weer heen gaan, maar de huishoudster riep haar terug. Dat is onze nieuwe stoker, juf frouw Lepage, zeide zij. Ik heb hem op aanbeveling van den vrederechter aangenomen. Sofie zag den man opmerkzaam aan en deze beschouwde haar wederkeerig belangstellend. Hij had van den heer Talbot de ontdekking van Sofie ver nomen en dadelijk gedacht, dat een geheim haar omgaf. Bij den eersten oogopslag zag hij nu. dat zij niet was voor wie zij aangezien wilde worden. Eenmaal op het kasteel geroepen om een geheim te ontdekken, besloot hij uit tijdverdrijf ook nog een ander te ontsluieren, namelijk dat van Sofie's geboorte. overtuigde Sofie, dat hij de noodige voorzichtigheid en kennis bezat. Zij vertrouwde op zijne bekwaamheden en besloot hem haar volle vertrouwen te schenken. Na eenige vragen, die hij tot hare tevredenheid beantwoordde, vertelde zij den moordaanslag van Philippe. De huishoudster schrok hevig. De geheime politieagent luisterde oplet- lettend hij onderbrak haar met geen enkele vraag, doch liet haar eerst alles verhalen, wat haar vijand tot nu toe tegen haar ondernomen had. Maar waarom is hij uw vijand, juffrouw vroeg de agent. Waarom staat hij u naar het leven Sofie werd beurtelings gloeiend rood en bleek. 1 Omdat hij mij vreest, antwoord de zij. Hij weet, dat ik hem voor den moordenaar van zijn vroegeren heer houd en denkt, dat het mij zal geluk ken, hem te ontmaskeren. Als hij den moord begaan heeft, merkte de agent op, en daarvoor zijn straf ontvangt, dan heeft men dit aan u te danken, juffrouw. Niemand zou er op gekomen zijn het vonnis des ge rechts te verdenken, totdat u die ver andering van meening mogelijk maakte Is u een bloedveiwante der familie, juffrouw vroeg hij eerbiedig. Sofie verbleekte weder. Juffrouw Lepage, zeide de huis* houdster lachend, o, neen, in 't geheel niet. Zij is de gast van mevrouw Bar* tineux zij heeft het geheim geheel op eigen hand genomen en brengt de waar* heid aan het licht, hoewel zij geen persoonlijk belang bij de zaak heeft,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1