B©ta Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e u w s c h - V1 a a n d e r e n No. 41. VRIJDAG 28 AUGUSTUS 1931. 47e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Raadsverslag. FEUILLETON. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Cent; voor eiken regel meer 12 Cent. Greote letters worden naar plaatsruimte Berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagveormiddag 11 ure. Zitting van 27 Augustus 1931. Aanwezig de heeren J. M. Oggel en A. E. C. Kruysse, wet houders, C. Th. van de Bilt, Ch. G. Claessens, A. Th. 't Gilde, F. Dieleman, P. de Feijter en J. de Feijter, benevens J. L. J. Maris, secretaris. Voorzitter de heer F. Blok, burgemeester. 1. Notulen. Dhr. 'T GILDE zegt zich er niet mee te vereenigen, dat in de notulen staat, dat de Voorz. zou gezegd hebben, dat er inzake de afgraving van den Zaamslagschen dijk een overeenkomst bestond, die geldig was tot 30 Nov. 1930. Spr. meent, dat die datum niet genoemd is en alleen was gezegd, j zooals het ook in de Axelsche Courant is weergegeven, dat het betreffende de onteigening met de eigenaren in orde is. De VOORZ. zegt, dat hij zich goed herinnert die datum ge noemd te hebben, temeer waar een van de voorwaarden van de overeenkomst met het polderbe stuur en de eigenaren was, dat er op 1 December begonnen mocht zijn. Dhr. 'T GILDEMaar men spreekt nu toch niet meer over een overeenkomst tot November 1930? De VOORZ.: Ja, het had geen beteekenis meer, omdat de datum toch verloopen was, maar het gaat nu niet over die zaak, maar over de notulen, nl. of hetgeen genotuleerd is, werkelijk is ge zegd of niet. Dhr. 'T GILDEEr waren toch eigenaren, die er niet mee eens waren. De VOORZ.: Ik heb ook ge hoord, dat er menschen zijn, die intusschen van ineening zijn ver anderd. Heeft dhr. 't Gilde nog meer aanmerkingen Dhr. 'T GILDEJa, inzoover, dat er toch geen overeenkomst bestaat. Dhr. OGGELMaar het loopt over de notulen. Als u die zaak wenscht te bespreken, dan kan u dat straks doen, maar dat be hoort niet tot dit punt. Dhr. J. DE FEIJTER zegt ook gehoord te hebben, dat die datum genoemd is. De VOORZ. bevestigt dit nog maals, waarna de notulen onver anderd worden vastgesteld. 2. Ingekomen stukken a. Bericht van Gedeputeerde Staten, dat de rekening over 1929 definitief is vastgesteld b. Goedkeuring door Ged. St. van de begrooting 1931. c. Idem van de wijziging in de begrooting voor 1930. d. Idem van den verkoop van grond aan A. van Cruijningen. e. Dankbetuiging van de ver- eeniging van paardenfokkers „Ar beid Adelt" voor de betoonde welwillendheid en zeer gewaar- deerden steun door aan de veu lenkeuring een premie beschik baar te stellen. f. Mededeeling van den voor zitter van het hoofdstembureau, dat de heer H. Wolfert zijne be noeming als lid van den Raad niet aanneemt en de heer A. Esselbrugge als zoodanig is be noemd verklaard. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. g. Idem, dat er een ontwerp van het ambtenaren reglement aan wezig is en hij dit gaarne in deze vergadering had behandeld doch dit wegens bijzondere om standigheden uitgesteld moest wor den en alzoo het reglement door den nieuwen Raad zal worden vastgesteld. h. Idem dat nog is ingeko men een schrijven van den Plaat selijken Raad van de Moderne Arbeidersbeweging, dat zij ver nomen hebben, dat het steunen van werkloozen alhier is stop gezet, terwijl er toch doorloo pend tal van arbeiders waren, die er ondanks het jaargetijde niet in slaagden arbeid te vinden, waardoor de nood in die gezin nen hoog wordt, waarom zij er met klem bij den Raad op aan- dringen, onverwijld de steunbe weging in werking te stellen. De VOORZ. stelt voor om dit schrijven in handen van B. en W. te stellen en ook de steun- commissie advies te vragen. In verband hiermede is het z.i. wen- schelijk te wachten, tot de nieuwe Raad zitting heeft, als wanneer er ook verandering zal plaats hebben in de samenstelling van de steuncommissie, die dan kan zien, of er steun verleend moet worden Z.h.s wordt dit goedgevonden. 3. Verzoeken tot verkoop van bouwgrond. a. De heer H. van Luijk vraagt naast het perceel van den heer D. van den Berg een perceel grond te koopen ter grootte van pl.m. 190 M3 tegen- den vastge- stelden prijs ad f3,50 per M3. Z h. z. wordt dit verzoek in gewilligd. b De heer A. P. Freekenhorst vraagt aan denzelfden kant van die straat een perceel grond aan te koopen ter breedte van 61/, M tegen den vastgestelden prijs. Burgemeester en Wethouders meenen hier geen afwijking te moeten verleenen van de breedte der perceelen en hebben belang hebbende hierop gewezen, die met een breedte van 7 M. ac- coord gaat. Dhr. 't GILDE zegt, dat dit laatste onjuist is. Freekenhorst gaat er niet mee accoord alleen noodgedwongen wil hij het aan vaarden, zooals hij ook tot den gem. opzichter heeft gezegd. Dhr. OGGEL zegt, dat er toch behoorlijke perceelen moeten ge bouwd worden, anders wordt de straat weer verknoeid. Eigenlijk is het al een bezwaar, dat Fr. niet aansluit en er nog een per ceel open blijft, dat misschien nu niet gemakkelijk wordt ver kocht, nl. tusschen de woning van den opzichter en het te bou wen huis van Fr. en het is een tegemoetkoming van B. en W., dat dit wordt toegestaan, ofschoon het beter was geweest, dat men direct aansloot. Z. h. s. wordt het verzoek toe gestaan, zooals B. en W. het voorstellen. c. Door C. van Kampen was reeds eerder een verzoek tot B. en W. gericht om den grond, waar op het slachthuis in de Prins Hendrikstraat staat, met een aan grenzende oppervlakte te ver- koopen tegen den prijs van f 2,75 per M3. B. en W. hebben hierop af wijzend beschikt, daar momen teel niet over een ander slacht huis beschikt wordt en dit ge deelte nimmer voor een ieder te koop beschikbaar heeft gelegen. Daarbij komt nog, dat die grond door de ligging aan een steeds drukker wordende straat in prijs is gestegen. Voor den bouw wordt door adressant geen vergoeding gege ven als zijnde voor zijn doel ongeschikt. Op dit schrijven komt belang hebbende terug tot den Raad om alsnog dien grond te verkoopen onder voorwaarde, dat het slacht huis door de gemeente wordt afgebroken binnen een jaar, en dat de afbraak eigendom blijft van de gemeente. Alsdan zal adressant f4 per M3 betalen. Zooals den Raad bekend is, aldus het preadvies van B. en W., - voldoet dit gebouwtje in zijn tegenwoordigen vorm niet aan de gestelde eischen, vandaar dat in de vergadering van 13 November 1930 een bedrag toe gestaan is om aan dit perceel de noodige verbeteringen aan te brengen. Deze zijn nog niet aange bracht, daar bij het voltooien van den nieuwen verbindingsweg vanaf den Buthdijk meer en meer in het oog viel, dat het slacht huis nu en in de toekomst geen fraaien indruk maakt er. uit een hygiënisch oogpunt minder ge schikt staat aan een drukken weg, vanwege het stof. Meermalen is door B. en W. overwogen om bij een aanneme lijk plan en begrooting een an dere plaats voor een dergelijke inrichting te zoeken, b.v. niet aan een drukken verkeersweg. B. en W. meenen daarvoor een oplossing gevonden te hebben die zij bij de begrooting zullen voorleggen, vandaar dat zij voor stellen om dit verzoek aan te houden tot te zijner tijd over een en ander betreffende dit punt be slist is. Aangaande dit verzoek rappor teert de gem. opzichter het vol gende Z. h. s. wordt dit verzoek aan genomen. d. Van J. L. de Waele, metse laar te Aalst is gisteren ook nog een verzoek ingekomen, om aan koop van perceel 63, groot 102 M3., in de Prins Mauritsstraat, voor den vastgestelden prijs van O AXELSCHËUi COURANT Bureau Markt C 4. Telef. 55. - Postrek. 60263. 88) Mevrouw Eugenie Mixtome, de gescheiden gemalin van Alexe Mix tome heeft nooit aan zijn schuld ge loofd, verklaarde Sofie, zij zal de zaak onderzoeken en alles aanwenden om de waarheid te doen zegevieren. En als de zaak onderzocht wordt, zult gij als getuige worden opgeroepen, dat beloof ik je. De molenaar zag om naar den mo len en zijn schoon huis, keerde zich vervolgens schuw naar Sofie en zeide Als ik als getuige opgeroepen word, kan ik toch niets zeggen. Dat zullen wij zien, antwoordde Sofie. Waarom heeft August Barti- neux u den molen en het huis voor niets in pacht gegeven? Van een on- beduidenden tuinman zijt gij een wel- gestelden molenaar geworden. Daar moet een reden voor zijn en deze zult gij aan het gerecht moeten open baren. De molenaar zuchtte, maar antwoord de niet. Als gij zooveel ontvangt, dat gij de waarheid verzwijgt, zeide Sofie ern stig en met nadruk, zal het beste maar voor u zijn, alles te zeggen, wat gij weet. Zoo zeker als gij leeft, zal de naam van den markies Alexe Mixtome in eere hersteld worden. Wilt gij mij daarin helpen? Alexe Mixtome is dood, mon» pelde de molenaar. De tegenwoordige markies zal markies blijven. De zaak mag niet veranderen. Het is te laat om nu nog over deze geschiedenis te beginnen. Het is nooit te laat een gepleegd onrecht weer goed te maken, zeide het meisje. Qij zult er niets bij verliezen als gij de waarheid spreekt, maar wel er bij winnen. Als gij uwen molen en uw huis behouden wilt, dan ls de waarheid te zeggen de eenige weg. Doet gij dat niet, dan zullen zorgen en onheil over uwe familie komen. Ga naar den vrederechter Talbot en zeg hem Ik weet niets en kan dus ook niets zeggen, onderbrak Greg morrend. Gij hebt het leven van mijn kind ge red juffrouw, en daarvoor ben ik u dankbaar. Zonder u was hij verdror.- ken, dat weet ik en ik zou u met tien jaar van mijn leven willen beloonen slechts uit dankbaarheid heb ik u aan gehoord, maar ik kan niets zeggen over den moord. Laat mevrouw Mix tome het spoor van den moord volgen, ik heb niets daarmede te maken. Er bestaat geen wet, welke een mensch kan dwingen iets te verklaren wat hij niet weet Dat is waar. Maar de wet kan u dwingen, te bekennen, om welke reden gij het levenslange bezit van den molen verkregen hebt, antwoord de Sofie. Als gij mij dankbaar zijt voor den dienst, dien ik u bewezen heb dan kunt gij mij rijkelijk beloonen met naar den vrederechter te gaan en hem de geheele waarheid te openbaren. Ik laat dat aan uw geweten over j be denk echter, mijnheer Greg, dat eene oprechte bekentenis van hetgeen gij weet, u meer voor» dan nadeel zal daen, dat gij er meer door winnen dan verliezen zult, Dat zie ik niet in, juffrouw, zei Greg, die intusschen onverschilliger was geworden. Al wist ik iets, waar door A'exe Mixtome's onschuld kon bewezen worden, hij is toch dood en kan mijne bekentenis niet (beloonen. August Bartineux is eigenaar van het kasteel met alles, wat daartoe be hoort. Mevrouw Mixtome kan mij be loonen, maar zij zal den markies hu wen, en zijn belangen zijn de hare; gij zoudt verstandiger handelen met de zaak te laten rusten. Ik geloof, juf frouw, dat het voor u beter zou zijn, u niet met dingen te bemoeien, die u niet aangaan. Wat recht en gerech tigheid beslist hebben, laat zich niet veranderen. Volg mijn raad en meng u niet meer in de zaak, waarin gij zooveel belang schijnt te stellen. Vei- beeld gij u meer te weten, dan al de hooge gerechtsheeren^en alle menschen uit Frankrijk? Wü zullen daarover niet twisten, zeide Sofie ernstig. Gij weet wie de markies vermoordde. Ik geloof echter niet dat gij door en door slecht zijt. Als gij eenmaal voor Gods rechterstoel genade hoopt te vin den, doet dan nu, wat recht gebiedt. Zij knikte even met het hoofd en verwijderde zich langzaam. Zij ging niet door het park naar het kasteel, maar sloeg den weg naar het dorp in. De molenaar keek haar na en ver wonderde zich, dat zij niet naar het kasteel ging. Er is iets in aantocht, mompelde hij in zichzelf. Wie had ooit gedacht, dat het drama van Gharlemont na zoovele jaren weer ter sprake zou komen en nog wel, terwijl Alexe Mixtome dooJ is? Wie is dat meisje? Weet Ph'« llppe Piron wat zij hier doet. Ik wil hem dadelijk spreken. Ik wil het ze kere voor het onzekere. Alexe Mix tome is dood en liet geen erfgenamen na. Mevrouw Eugenie werd van hem gescheiden en zal den tegenwoordigen markies trouwen. Alles gaat goed, slechts dit nuije komt er storend tus schen. Mijnheer August moet dit da delijk weten en zal mijn molen op negen en negentig jaar beschrijven. Ik kan hem zoo noodzaken, dat ik alles ver krijg, wat ik wil. Niettegenstaande dit vooruitzicht keerde hij vol onrust naar den molen terug. Sofie bereikte het dorp en begaf zich dadelijk naar mijnheer Talbot, die ver rast scheen over haar tweede bezoek op éénen dag. Zij deelde hem zonder overwegen mede, wat zij van den mo lenaar gehoord had, en de rechter hoorde haar ernstig aan. Ik zal Jacob Greg in het oog laten houden, zeide hij. nadat zij alles verhaald had. Gij hebt hem aanleiding gegeven, om op zijn hoede te zijn, juffrouw Lepage; maar daar hij zoo verschrikt is, zal hij zich op een an dere wijze verrader. Wellicht zal hij bij het eerstkomend gevaar de vlucht nemen. Ik zal er voor zorgen, dat hij ons niet ontloopt Is dat files, wat er vooreerst gedaan kan worden Men kan hem dus niet gevangen nemen en noodza ken te verklaren wat hem bekend is Zooals de zaken thans staan, neen, antwoordde mijnheer Talbot, hoewel ik niet twijfel, dat hij meer weet, dan hij zeggen wil. Mijn waar de juffrouw Lepage, uwe geestdrift in de zaak van den ongelukkigen Alexe Mixtome beschaamt al zijn vrienden, die zoo bereid waren, hem schuldig le. Was de grond, waarop het slachthuis staat vrij, dan zou het toch zeker ruim zooveel waard zijn als de grond op den hoek van de Prins Hendriksstr. en Mauritsstr., die pas op f3,50 gebracht is. (Dat dit niet te hoog is, kan blijken, daar dhr. Wieland het door hem gekochte per ceel met winst heeft kunnen verkoo pen). Het komt mij niet billijk voor het be staande slachthuis af te breken en den grond voor dezen prijs te ver koopen, zonder dat deze voor een ieder bereikbaar is gesteld. 2e. Werd het slachthuis afgebro ken dan zou toch een nieuw moeten verrijzen, hetgeen onder bepaalde voorwaarden gebouwd pi m. f2000 zou kosten, waarvan pl m. f300 afgaat voor materiaal van het bestaa* de dit gevoegd bij het bedrag dat voorkomt op de begrooting is f 1100. 3e. Zooals U bekend zal zijn, staat de giond hier in een slechte reuk vanwege een vroegere sloot, echter is hieraan met de tegenwoordige fun- deeringsmethoden op eenvoudige niet kostbare wijze tegemoet te komen. 4e is het echter niet tegen te spre ken, dat bij de huidige bebouwing, niet of zeer moeilijk een behoorlijke toestand te verkrijgen is, hetgeen door een winkelpand veel beter te bereiken is. Met het oog op dit alles zou ik willen adviseereD op het verzoek af wijzend te beschikken; den grond prijs te laten zooals hij is en den prijs van het slachthuis vast te stellen op f8',0 (mits het opgeruimd wordt) waarna de Gemeente voor pannen, dakbeschot, zolder en kap, slsmede deuren en pomp f300 wil terugbeta len. Op deze wijze zon dan de Ge meente een slachthuis krijgen, dat aan de eischen voldoet voor p m. 1400. te gelooven. Ik zie, dat uwe belang stelling meer beteekent dan meisjes achtige geestdrift. Ik vermoed, dat er iets geheims in uwe betrekkingen mei de familie bestaat En al is dit zoo, toch kan ik het u niet verklaren, mijnheer Talbot, vooral u niet zeide Sofie. ik heb mij geheel gewijd aan het doel den naam van Alexe Mixtome weder te herstel len, en zal niet rusten, alvorens dit be reikt is. Ik ben u dankbaar voor uwe medewerking, dankbaarder dan gij denkt. Daar het reeds laat was, bleef Sofie niet langer. Mijnheer Talbot's aanbod om een rijtuig te halm, wees zij dank baar van de handzij vertrok en be gaf zich naar het kasteel. Zij verhaastte hare schreden en had spoedig het dorp en het park achter den rug. Het licht van het kasteel be scheen den weg. Plotseling hoorde zij een rijtuig achter zich aankomen. Na een oogenblik had dit haar bereikt, en een man, in wien zij Philippe Piron herkende, stak het hoofd buiten het portier en zag verwonderd naar de slanke gestalte, die hij dadelijk her kende. In het eerste oogenblik wilde hij uit het rijtuig springen, maar hij bezon zich weder. Het rijtuig volgde den straatweg met sijn krommingen, terwijl Sofie naar het terras ging en het kasteel binnentrad. Zij ontmoette Piron in de grootej voorzaal. Hij nam zijn hoed af, maar zij deed, alsof zij hem niet zag en ging hem voorbij naar hare kamer, Dat zijne terugkomst aan haar bezoek te Parijs moest worden toegeschreven, scheen haar niet twijfelachtig. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1