w a a. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch - VI aan deren. No. 37. VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1931. 47e Jaarg. FEUILLETON. J. C. VINK - Axel. Buitenland. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNF. MENTSPRIJ S: Per 3 maanden 75 Cent; franco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. Tien geboden voor het huwelijk. Het Amerikaansche tijdschrift „Liberty" heeft zijne lezeressen uitgenoodigd de tien geboden van een gelukkig huwelijk op te stel len en heeft voor de beste op lossing een prijs ter beschikking gesteld, dien door mevrouw Ella May Wheeler gewonnen is. Zij heeft den prijs eerlijk verdiend. Haar tien geboden zijn werke lijk de moeite waard en kunnen ook door de Europeesche vrou wen, die op een gelukkig huwe lijk gesteld zijn, gevolgd worden. Wij zullen ze daarom hieronder weergeven. 1. Gij zult U ook na de brui loft niet slechter kleeden dan ervoor. Bedenk, dat de jacht weliswaar geëindigd is, doch dat Gij thans den buit moet vasthouden. 2. Bedenk dat het geluk voor alles een goede gezondheid vereischt, een goede gezond heid is echter zonder goede spijsvertering ondenkbaar. Zij hangt daarom van een goede keuken af. Zorg derhalve voor een goede keuken, dat kost niet veel meer en gij zult spoe dig zien, hoe dankbaar h ij ervoor zal zijn. 3. Verheug u erover als hij een paar dagen van zijn zaken rust heeft en gebruik hem dan niet als hulp voor de groote schoonmaak, doch zeg hem dat hij een nieuwe vacantie r.oodig heeften stuur hem een paar dagen weg. Hij zal lichamelijk en geestelijk verfrischt terug- keeren en zal U uit den grond van zijn hart dankbaar zijn. 4. Maak nooit spottende op merkingen over z ij n bloed verwanten of vrienden. Bedenk steeds wat Gij voor hem bent en hij zal U nooit uit zijn ge dachten verliezen. 5. Krijgt nooit een appelffauwte als hij een das draagt die U niet bevalt of als hij een ciga- ret rookt, waarvan de geur U niet aanstaat. Bedenk, dat hij minstens evenveel recht op een eigen smaak heeft als gij zelf. 6. Volg hem in zijn enthou siasme zelfs als het een mooie vrouw geldt. Zeer zeld zaam zijn de vrouwen, die de voorrechten van een andere vrouw kunnen erkennen echter gij moet die zeldzame vrouw zijn. Wees nooit ijdel, bedenk, dat gij een vrouw zijt. 7. Als hij een klein geschenk voor U naar huis brengt, dat gij misschien slecht zoudt kun nen gebruiken, bedank hem met een hartelijke kus voor het toch hartelijk bedoelde geschenk. 8. Als hem iets onaangenaams zou gebeuren, dat toch immers geschieden kan, doe dan alles om het geval in een humoris tisch daglicht te stellen. Menige tragedie is in een grap veran derd en vele malen hebben dingen die lichter zijn dan lucht een huwelijk ongelukkig ge maakt. 9. Haal geen oude koeien uit de sloot. Laat het verleden ver leden. Gezanik is meestal de eerste stap naar een scheiding. 10. Denk steeds om de woor den van den priester, die U geleerd heeft... „heb hem lief, „vereer hem en verpleeg hem." En ais het met hem niet goed zou gaan, blijft dan juist bij hem, want uit iederen man kan nog een held groeien uit liefde voor een vrouw. Zooals men de tien geboden van den bijbel en alle wetten der profeten in een eenvoudi- gen zin kan samenbrengen „Heb God en Uwe medemen- „schen lief", zoo kan men ook deze tien geboden van het huiselijk leven in vijf woorden samenbrengen: „Wees vol lief- „de en geduldig". We zouden aan deze geboden één opmerking willen toevoegen, nl. dat ze grootendeels ook ter harte kunnen worden genomen door den man, ten opzichte van DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. zijn vrouw, die er recht op heeft te bedenken, dat de liefde niet van één kant moet komen. De Volkenbondsraad. Het Volkenbonds-secretariaat heeft de agenda van de op 1 September a s. beginnende 64ste gewone zitting van den Volken bondsraad gepubliceerd. Voorzitter van deze zitting is de Spaansche minister van Bui- tenlandsche Zaken, Lerroux, die ook de assemblée op 7 Septem ber a.s. zal openen. Op de agenda staat op de eerste plaatsde Duitsch-Oos- tenrijksche Tolunie. De agenda wijst erop, dat de uitspraak van het Permanent Hof te Den Haag tegen het einde van Augustus verwacht kan wor den en terstond aan den Volken bondsraad zal worden voorge legd. Verder zullen worden behan deld de nieuwe, door de Duit sche regeering ingediende poli tieke bezwaren tegen Polen, in verband met den toestand in Opper Silezië, terwijl de Raad zich tevens zal bezighouden met de klachten van den Duitschen volksbond, inzake de toelating van kinderen op de Duitsche minderheidsscholen in Opper Silezië. Over deze zaak heeft het Per manent Hof van Internationale Justitie te Den Haag een advies uitgebracht, dat het Duitsche standpunt als juist erkent. De agenda bevat geen enkel punt in verband met de ontwa peningskwestie. Tenslotte bevat de agenda nog een punt over de definitieve con stitueering vau de in Mainz op gerichte landbou w-hypotheekbank. Nu we het toch over den Vol kenbond hebben, komt ons allicht de vraag in de gedachte, die ook de heer Coudenhove-Kalergi stel de, nl (j) Hoe staat de Volken bond tegenover Pan-Europa V En dan antwoordt laatstgenoemde het volgende ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Cent; voor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 uie. Het doel van den Volkenbond is de vredesgedachte en de sa menwerking van de wereld te be vorderen. Het doel van Pan-Europa is de organisatie en rationalisatie van Europa, dat slechts een klein deel van de wereld uitmaakt. Daar om behoort Pan-Europa het werk van den Volkenbond niet te ver vangen, maar te vervolmaken. Artikel 21. van het grondver- drag van den Volkenbond luidt: „Internationale overeenkomsten, zooals arbitrageverdragen en re gionale overeenkomsten, gelijk de Monroeleer, welke de handhaving van den vrede verzekeren, wor den niet beschouwd als onver- eenigbaar met de bepalingen van dit verdrag". Pan-Europa is een regionale groep in de zin van dit artikel. Het eischt een Europeesche Mon roeleer „Europa voor de Europe anen". Het eischt een zich zelf te besturen Europeesche groep in het kader van den Volkenbond. Het doen ontstaan van zulk een groep zal ook de Vereenigde Sta ten van Amerika in de toekomst aanleiding geven zich bij den Vol kenbond aan te sluiter,want zoodra zij niet meer het gevaar loopen in Europeesche conflicten betrokken te worden, verdwijnt daarmede haar voornaamste be zwaar tegen aansluiting. Pan-Europa zal er op die ma nier toe bijdragen den Volken bond uit te breiden, totdat alle landen van de wereld er in zijn opgenomen. Aan den Volkenbond zal dan de groote taak ten deel vallen de samenwerking van de groote we reldmachten te organiseeren en daardoor de eenige zekere basis te scheppen voor de wereldvrede. Hij zal door het onstaan van Pan-Europa niet aan beteekenis verliezen, maar toenemen. Int Christelijk Vakverbond. Het Bestuur van het Interna tionaal Christelijk Vakverbond heeft besloten, het vijfde congres, dat in de tweede week van Sep tember a.s. te Antwerpen zou worden gehouden* uit te stellen. De reden van deze beslissing ligt voornamelijk in een voorstel van de Duitsche christelijke vak beweging, om in dezen ernstigen en moeilijken crisistijd elke uit gave, welke maar eenigszins ver meden kan worden, achterwege te laten en het congres later op een gunstiger tijdstip te houden. Op de kleintjes passen. Min. Terpstra heeft, naar de Haagsche correspondent van het „Hbl.meldt, een circulaire ge richt tot de directeuren van R. H.B.-scholen, Rijkskweekscholen en allerlei andere inrichtingen van midpelbaar en lager onder wijs, alsmede gemeentebesturen, die dergelijke inrichtingen onder hun beheer hebben, waarin op groote zuinigheid, waar deze mogelijk is, wordt aangedrongen. Zoo meent de Minister, dat bijv. op brandstoffen kan be spaard worden, door ze tijdig voor zomerprijzen in te koopen en door met het stoken in het a.s. winterseizoen niet te begin nen, vóórdat de temperatuur dit volstrekt noodig maakt. Er kan op worden toegezien, dat in geen enkel lokaal langer dan noodig licht brandt, dat alle onnoodige verlichting, ook van gangen, por talen, enz., nagelaten wordt. Aan vulling van schoolbibliotheken zou voorloopig achterwege kun- worden gelaten. „Werken allen, aldus de Minis ter, „van heeler harte mede om op deze wijze de lasten van 's lands schatkist te verlichten, dan zullen ongetwijfeld aanzien lijke bedragen gespaard en ingrij pender maatregelen, die anders onvermijdelijk zullen blijken, ver meden kunnen worden." We gelooven wel dat inzake onderwijs op de kleintjes kan gepast worden, maar of dit iets beteekenen zal bij de „duizenden" die dit hoofdstuk van de begroo ting o.i. teveel eischt, betwijfe len we. (Wordt vervolgd,) AXELSCHE COURANT 84 j Ik heb dikwijls gehoord, dat de markies bemind is, omdat hij zich veel bemoeit met menschcn uit de minde re klasse, maar ik schrijf dit aan zijn goedhartigheid toe. De rentmeester perst de pachters tot den laatsten pen ning af, maar de markies is zoo mild als een vorst en als de pachters hem slechts genaken konden, zou hun lot weldra veel beter worden. De markies is voor anderen even mild geweest als voor Philippe Piron. Als hij iemand graag ziet, doet hij alles voor hem. Daar is bijvoorbeeld Jacob Qreg, de molenaar van Charlemont. Hij heeft den molen voor zijn leven gepacht en er werd voor hem een aardig huis ge bouwd, een groot stuk weiland afge maakt en nog een groote tuin aange legd. Daarbij komt nog dat die man geen cent bezit. De markies gaf hem alles, zelfs huismeubelen. Wie is Jacob Qreg? Hij was tuinman op het slot van den vermoorden markies en had, naar ik mij herinner, tijdens den moord een liefdesgeschiedenis met een huismeisje, in den nacht dat de moord plaats had, was hij in de dienstbodenzaal. Ik ben vergeten, waarom hij niet als getuige voor het gerecht opgeroepen is ge worden, terwijl toch vele getuigen ge hoord zijn, alleen omdat zij in dit huis woonden. Toen de markies in het be- *it van het slot kwam, begunstigde hij den tuinman Qreg en gaf hem den moten. Hij is voor Greg altijd een goede beschermer geweest. Es woont hij in het dorp Char lemont Neen. De molen ligt aan een beekje dat in de rivier uitloopt. Het is ongeveer een uur van hier en een uur van het dorp verwijderd. Van hieruit gaat de weg door het park. Qreg levert al het meel aan het kasteel en geheel het dorp koopt bij hem, dank zij de invl.ed van den maik:es. Sofie besioot den molenaar bij ae eerste gelegenheid de beste tebezoeken. Om op Philippe nog terug te komen, zeide zij, na een oogenblik zwijgens, als de ketting waarvan ik een stuk gevonden heb, hem toe behoort moet hij ook het andere stuk bezitten. Ik zou daar gaarne zekerheid van heb ben en daarom wenschte ik zijne ka mer eens te onderzoeken. Wilt gij mij daarmede helpen, juffrouw? De huishoudster maakte eerst be denking, omdat zij voor onrecht hield in de kamer van een ander te dringen en diens zaken te doorzoeken, maar zij gaf toch eindelijk aan het verzoek van Sofie toe en begaf zich met deze naar de kamer van Piron. Dit vertrek, vroeger eene logeerka mer, was rijk gemeubiUerd. De smaak en gewoonten van den bewoner waren die van een man, die geld in overvloed bezit en ook rijkelijk van dezen over vloed verteerde. Onder vele andere zaken, viel een sieraadkistje het meest in het oog en een op de tafel staande kostbare inktkoker bewees dat Philippe zich van tijd tot tijd met schrijven on ledig hield. Qij ziet, dat dit geen bedienden kamer is, juffrouw Lepage, zeide de huishoudster de gordijnen terugschuif vende. Hij heeft zijn eigen vuur en licht, juist zooals de gasten en een der bedienden moet hem zelfs oppassen. Maar hoewel ik hem niet lijden ma?, vind ik het toch niet eerlijk, zijne za ken te doorzoeken. Het is uit plicht jegens Alexe Mixtome en uit plicht jegens mevrouw Eugenie, dat ik het doe. En jegens den tegenwoordigen markies, voegde de huishoudster er bij De markies dient het te weten, als hij een moordenaar begunstigt. Als wij eene misdaad aan het licht brengen en een gepleegd onrecht kunnen goed maken, ben ik bereid, het onderzoek aan te vangen. Zij nam de sleutels, die zij als huis houdster bewaarde, en opende daar mede de kasten en schuifladen. Men vond vele kostbare dingen, maar niet het voorwerp waarnaar men zocht, of andere juweelen. Hij zai in het sieradenkistje, zijn, als Piron hem nog heeft, zeide Sofie. Ik dacht echter, dat hij in een der schu fladen zou verborgen zijn. Waarschijnlijk heeft hij den ket ting reeds lang verkocht, merkte de huishoudster op. Een voorwerp, dat hem in het verdeif kan storten, zal hij niet bewaren, Het is mogelijk, dat hij het ver loren stuk niet gemist heeft, zeide Sofi j want als dat het geval ware gewees zou hij wel gezocht hebben, totdat hij het gevonden had. De ketting vet- tegenwoordigt een groot bedrag en daar hij hem toch voor de volle waarde niet zou hebben kunnen verkooper, zal hij hem behouden hebben, Maar hij heeft hem nooit gedragen, Niet op het kasteel i hijkanhera wel elders gedragen hebben, Hoe zullen wij dat kistje open 1 rijgen V Zie eens wat een onbeschaam de kerel. Het kistje is kostbaarder dan dat van den markies. Het heeft het zelfde kunstig slot, ha, daar valt mij in dat de markies twee sleutels heeft, en ik weet, waar de tweede sleutel is. Het kan wezen dat hij op Philippe's kistje past. Zou het wel eerlijk zijn dit te doen Als het eerlijk is, de schuifladen te openen, dan is het ook eerlijk het juweelenkistje te ontsluiten, antwoord de Sofie ernstig. Mijn geweten en mijn plicht rechtvaardigen zulks. Maar is het geen strafbaar feit in dat geval wil ik de geheele schuld op mij nemen. U zal geen leed geschieden, zeide Sofie met vaste stem. Wij laten de zaken, zooals wij die ge vonden hebben, en zoo zal hij ons be zoek niet ontdekken. Haal den sleutel maar en laat ons zien of hij past. De huishoudster haalde den sleutel, die ook weik.lijk op het kistje paste. Het deksel werd opengemaakt en Sofie en de huishoudster blikten begeerig op de voor haar liggende kostbare zaken, zooals hemdeknoopjes, doekspelden, ringen met schitterende edelgesteenten, alsook zware horlogekettingen van goud en ander metaal. Sofie dacht aan de verborgen juwee len in het familiegraf der kapel. Dt»e diamanten waren waarschijnlijk daar van afkomstig. Hoe is het mogelijk, dat een be diende met een jaarlijksch Inkomen van tweeduizend franks, of hoeveel hij ook heeft, zulke juweelen bezitten kant riep de huishoudster uit, Deze steenen zijn van het zuiverste water I De vermoorde markies kon geen schoc» n«re in zijn beroemde verrameling hebben De ketting is er niet in, zeide bohe, alle stukken een voor een uit het kistje nemend. Maar wat hebben wij hier Beneden in het kistje, onder een stuk fluweel dat de bodem bedekte, lag naast eenige ringen en een ketting van geringe waarde, waarschijnlijk uit den tijd, dat de eigenaar dezer zaken nog zoo met geld niet spelen kon, een ketting die, toen men ze er uitnam, de gezochte bleek te zijn. Sofie en de huishoudster staarden een oogenblik sprakeloos op de vondst bleek van ontroering riep de eerste uit: Het stuk, dat wij gevonden heb- ben, behoorde den moordenaarEn hier is het andere stuk van den ket ting I Philippe Piron moet de moorde naar van zijn armen heer zijn En Alexe Mixtome is valsch aangeklaagd en onschuldig veroordeeld! voegde Sofie er bij. Wat zullen wij nu doen Wij moeten de ketting hier la ten en ons geheim streng bewaren. Philippe zou er niet voor terugschrik ken ons te dooden om zich zelf te redden. De huishoudster liet den ketting vol vrees en sidderend weer in het kistje vallen. 1 Sofie bleef eenige minuten zwijgend staan. Het kwam haar ongeloofelijk voor, werkelijk het bewijs gevonden te hebben, dat voor haar onschatbare waarde bezat,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1