Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 36. DINSDAG 11 AUGUSTUS 1931. 47e Jaarg, Binnenland. FEUILLETON. J. C. VINK - Axel. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. De gehuwde vrouw uit gemeentedienst. Te 's-Graver.hage werden in de vergadering van den Gemeen teraad een tweetal moties inge diend, strekkende tot het weren van de gehuwde vrouw uit ge meentedienst. Deze moties, welke voldoende ondersteund waren, werden op voorstel van den Voorzitter in handen gesteld van B. en W. om prae-advies. In dit prae-advies wordt o m. gezegd B. en W. achten het wenschelijk, het be- kleeden eener gemeentelijke func tie door de gehuwde vrouw breed en principieel te beschouwen. Van de 390 gehuwde vrouwen, die in 1929 in gemeentedienst waren, behoorden 55 tot de amb tenaren, 163 tot de werkvrouwen en 172 tot het onderwijzend per soneel. Op 1 Jan. 1931 waren bij het onderwijs 1096 vrouwen werkzaam. Hiervan waren er 176 gehuwd. Van deze gehuwden waren er 31 in tijdelijken dienst. Van de overige 854 vrouwelijke ambtenaren, die op 1 Jan. 1931 in dienst der Gemeente waren, waren er 53 gehuwd, terwijl 4 van deze gehuwden in tijdelijken dienst waren. De bezwaren, welke tegen het in overheidsdienst zijn van de gehuwde vrouw, naar voren wor den gebracht zijn zoowel van principiëelen als practischen aard. Zij hebben voornamelijk betrek king op a. dé taak, welke de gehuwde vrouw in haar gezin heeft te ver vullen b. de nadeelen, welke voor de gemeente voortvloeien uit het vervullen eener dubbele functie door de gehuwde vrouw; c. het dubbele inkomen, het welk in een gezin genoten wordt, terwijl andere gezinnen lijden onder de gevolgen der werk loosheid. Het eerste bezwaar heeft be trekking op het gezinsleven. Een gehuwde vrouw, welke een amb telijke functie vervult, wordt niet 83; Afgemat door de reis klaagde me vrouw Bartineux over hevige pijnen door geheel haar lichaam en meende dat de engel des doods rondom haar zweefde. Men legde haar spoedig te bed. De dokter werd uit het dorp ge haald en haar kamermeisje bracht poe ders en medicijnen aande dokter en het meisje waren lang met de zieke bezig, totdat ze eindelijk in slaap viel. Den volgenden morgen was de oude dame nog niet in staat het bed te verlaten. Zij liet zich bij juffrouw Lepage verontschuldigen, dat zij haar dien morgen niet ontvangen kon, doch liet haar tevens verzoeken, dat zij zich zoo goed mogelijk zou bezighouden en stelde tot dit doel het geheele slot ter harer beschikking. Dat was juist, wat Sofie verlangde. Zij ging naar de kimer van de huis houdster, welke zich verheugde over haar bezoek. Sofie zeide tot de huis houdster, dat zij nu alle zalen van het Blot gezien had, behalve een paar kamers, die zij ook nog gaarne wenschte te bezichtigen. Ik zal u zelf rondleiden, juffrouw Lepage, zeide de huishoudster. De woonkamers van het kasteel zijn rui mer en schooner dan sommige feest- kalen ln andere paleizen, Men vindt er beelden van groote waarde, waaraan belangwekkende geschiedenissen ver* bonden zijn, die ik u verhalen sal, als Ret u genoegen kan doen. in staat geacht haar volle aan dacht aan haar gezin te wijden, zoodat haar gezin, trots de hulp waarvan zij zich verzekeren kaï, daarvan de nadeelige gevolgen ondervindt. Wanneer de gehuwde ambte nares haar taak als vrouw en moeder naar behooren wil ver vullen, zou dat slechts kunnen geschieden ter, koste der ge meente, immers een gehuwde vrouw, die haar volle kracht wil geven èn aan haar gezin èn aan haar betrekking, mist daartoe in den regel de noodige geschiktheid. Ook het dubbele inkomen in het ééne gezin, terwijl in het andere armoede heerscht tenge volge der werkloosheid, heeft, mede jjelet op de vaak onvol komen' vervulling van haar taak door de gehuwde vrouw dikwijls tot klachten geleid van hoofden van gezinnen, die niet alleen die functie beter zouden kunnen ver vullen, maar bovendien bij be noeming tot de betrekking, welke de gehuwde vrouw thans bekleedt, zelf voor het onderhoud van hun gezin zouden kunnen zorg dragen. De Commissie van Bijstand voor het Onderwijs en de Com missie van Bijstand voor Arbeids zaken, over de beide moties ge hoord, vestigden er de aandacht op, dat, voor zooveel betreft het personeel in dienst bij het ge meenteonderwijs, van een aan wijsbaar verband tusschen den arbeid der gehuwde vrouwen en de werkloosheid niet of nauwe lijks mag worden gesproker,. Ten opzichte van het princi- piëele standpunt om de gehuwde vrouw als vaste leerkracht uit de school te weren, waren de mee ningen in de commissie verdeeld. De meerderheid was van meening dat de overheid in dit opzicht het zelfbeschikkingsrecht van de individuën heeft te eerbiedigen. De meerderheid van de Commis sie voor Arbeidszaken stelde zich op hetzelfde standpunt en beide commissiën gaven B. en W. in overweging om den Raad voor te stellen de beide ingediende moties te verwerpen. Sofie vond het goed en achtte het wel gewenscht, de huishoudster in vertrouwen te nemen en haar het doel dat zij beoogde, mede te deelen. Ik heb een bijzonder doel om deze kamers te zien, of ten minste een daarvan, zeide zij. Kan ik op uw stilzwijgendheid rekenen, juffrouw? De huishoudster verzekerde haar de stiptste geheimhouding. Herinnert gij u nog het stuk ket ting, dat ik in de kamer van den ver moorden markies vond Ja, juffrouw. Twee schakels daarvan bracht ik naar Parijs de andere bevinden zich in handen van den vrederechter te Charlemont en toonde deze aan me vrouw Eugenie Mixtome, die er veel belang in schijnt te stellen, den waren moordenaar te ontdekken. Ja, dat is zoo, bevestigde de huishoudster. En wat zei mevrouw Mevrouw Mixtome heeft nooit aan de schuld van den markies ge loofd. Zij houdt zich vast overtuigd, dat hij onschuldig veroordeeld is, en rekent er stellig op, dat de ware moordenaar nog gevonden zal worden. Dit stuk zou, volgens hare meening best tot de ontdekking van den moor- naar kunnen leiden. Zij heeft de beide schakels gezien en zal de vroegere er van trachten op te sporen. De huishoudster stond verstomd. Ik kan niet begrijpen, zei ze, hoe iemand met een gezond verstand aan de schuld van Alexe Mixtome twijfelen kan. Het is waar, dat de liefde blind is, maar hoe kan zij tegen zulke verpletterende bewijzen blind blijven? Oedurende den nacht dat de moord geschiedde, was hij niet op cljn kamer, Hij beweerde wel in den DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. Een minderheid van het College van B. en W. kon zich met het advies van genoemde commissiën vereenigen. Deze minderheid is van oordeel, dat, al moge het in tal van gevallen voor de vrouw, die in het huwelijk treedt, wen schelijk zijn haar ambtelijken werkkring te verlaten, het prin- cipiëel onjuist is de gehuwde vrouw onder alle omstandigheden de gelegenheid te ontnemen amb telijk werkzaam te zijn. Op grond van deze overwe gingen geeft de minderheid van het College van B. en W. den Raad in overweging de inge diende moties niet aan te nemen. Met de minderheid der Com missie van Bijstand voor het Onderwijs en van de Commissie voor Arbeidszaken is de meerder heid van het College van B. en W. van oordeel, dat de gehuwde vrouw uit den gemeentedienst dient te worden geweerd. De dubbele taak, welke zij te vervullen krijgt, is in tal van ge vallen te zwaar. De ziektecijfers van de gehuwde vrouw leveren daarvoor het bewijs. Afgezien van het belangrijk grootere verzuim van de gehuwde vrouw, is de meerderheid van het College van B. en W. met de minderheid van beide com missiën van oordeel, dat de taak van de gehuwde vrouw ligt in haar gezin, en niet in beroeps arbeid. En al moge het aantal gehuwde vrouwen, dat in dienst der Gemeente is, betrekkelijk ge ring zijn, het ontslag dier vrouwen zal tengevolge hebben, dat an deren in de gelegenheid zullen worden gesteld door middel van arbeid in haar levensonderhoud te voorzien. Bovendien mag niet uit het oog worden verloren, dat het voorbeeld der overheid bij anderen navolging zal vinden. Het aantal gevallen, dat gezinnen dikwijls met een beperkt aantal kinderen een dubbel inkomen genieten, terwijl andere gezinnen lijden onder de werkloosheid, zal daardoor ontegenzeggelijk ver minderen. De taak welke voor een ge- tuin geweest te zijn, maar niemand heeft hem daar gezien. De moord werd met zijn wapen gepleegder was bloed op zijn kleeren, men heeft hem aan de deur zijns broeders ge zien. eenige oogenblikken nadat de moord moest hebben plaats gehad hij was getergd door de daad zijns broeders en had gezworen zich op hem te wreken. Deze en andere feiten moeten elk verstandig mensch overtuigen, dat Alexe Mixtome de moordenaar zijns broeders is. En toch gelooft mevrouw aan zijn onschuld I Velen zijn op even sterke bewij zen veroordeeld en toch bleek het later, dat zij onschuldig waren. Ook ik geloof aan de onschuld van Alexe Mixtome en ken toch al de tegen hem ingebrachte bewijzen, zeide Sofie. Ik kan niet aannemen, dat een man, zoo edel, zoo eerlijk en goed als hij was, plotseling zoo diep kan vallen en een verschrikkelijke misdaad begaan. Ik kan niet aannemen, dat hij een Kaïn was, dat zijn handen bevlekt zijn met het bloed zijns broeders, ik weet, dat het niet zoo is. Hare schitterende oogen, de gloed van edele begeestering in hare trek ken en de overredenden toon waarop zij sprak, oefenden een geweldigen indruk uit op de huishoudster, doch de in den loop der jaren vastgewor- telde overtuiging, was niet zoo ge makkelijk uit te roeien. Alles wat ik bezit, zou ik er voor willen geven, juffrouw Lepage, ant* woordde zij. Ik heb er dikwijls over gedacht dat Alexe Mixtome onschul dig kon wezen j maar dan kwam mij de gedachte aan de bewij2en weer voor den geest. Van tijd tot tjjdalsde ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaateruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. huwde vrouw in haar gezin is weggelegd, zal haar gedachten zoodanig bezig houden en haar zoodanig in beslag nemen, dat zij daardoor in mindere mate geschikt zal zijn om haar functie van ambtenaar met de noodige zorg te vervullen. De meerderheid van B en W. is van oordeel, dat deze mindere geschiktheid van de gehuwde vrouw om een ambtelijke functie waar te nemen, zeer natuurlijk is en samenhangt met hare bij zondere roeping, welke roeping zij, in beteekenis en maatschappe lijk nut, van meer belang acht dan de vervulling van een be trekking in overheidsdienst. Hiermede hangt ook samen de grondgedachte, die uit de inge diende moties spreekt. ln verband hiermede geven B. en W. den Raad in overwe ging in beginsel te besluiten om a. geer. gehuwde vrouwen in gemeentedienst te nemen b. de ongehuwde vrouwelijke ambtenaren en werklieden met ingang van den dag van haar huwelijk te ontslaan c. de gehuwde losse en tijde lijke vrouwelijke ambtenaren en werklieden bij beëindiging van het tijdvak, waarvoor zij zijn be noemd, niet voor verlenging van haar los of tijdelijk dienstverband in aanmerking te brengen d. de gehuwde vrouwelijke ambtenaren en werklieden, die in vasten gemeentedienst zijn niet op grond van haar gehuwd zijn te ontslaan, voorzoover zij rteds gehuwd waren op den datum, waarop dit besluit wordt ge nomen. Philips' achteruitgang. Naar aanleiding van de onrust, welke er heerscht over het Phi lips-concern doet „de Tijd" eenige mededeelingen over den staat van de personeelskwestie op het oogenblik, waaraan wij het vol gende ontleenen In ronde getallen zijn sinds October 1929, dus in bijna twee jaren tijds, tienduizend werkne mers van de drie-en-twintig achting jegens hem en het medelijden de overhand hebben begin ik ernstig aan de mogelijkheid zijner onschuld te denken. Waarlijk, ik zou gaarne tien jaar van mijn leven opofferen, als zijn onschuld aan het licht kwam want ik hield veel van hem, evenals iedereen. Maar wat helpt het, de oude geschiedenis weer op te halen Hij is dood en zijn echtgenoote draagt zijn naam niet meer. Zij werd van hem gescheiden. Maar de oude naam zou in eere hersteld worden, zeide Sofie. Ja, voegde de huishounster er bij, en dat ware in het belang van den tegenwoordigen markies. Hij zou zich verheugen als de naam van zijn bloed verwant weer gezuiverd werd. Voor hem zou ik blijde zijn, als de zaak werd opgehelderd. Hij is nooit zoo treurig geweest, ais sedert den tijd dat hij in het bezit van het kasteel kwam. Hij kende Alexe Mixtome zoo goed, nat hij diens smaad bitter moet medegevoeld hebben. Zeker zou hij er zijn vermogen voor willen geven, om de vlek, die de naam Charlemont aankleeft, te zien uitgewischt. Hij moet van mijn ontdekking onkundig blijven, zeide Sofie, totdat mevrouw Eugenie het hem «elf zegt. Ik meen den waren schuldige te ken nen. Mag ik weten, wien gij ver denkt? vroeg de huishoudster. Jaik geloof dat Philippe Piron de moordenaar is van den markies. Philippe PironDe kamerdienaar van den markies? Ja. Ik heb daar sterke bewijaen voor, juffrouw. Hij was op dien avond uit den dienst Van den markies ont slagen De markies wierp hem de duizend ontslagen. Philips doet het op het oogenblik met vijf twaalfden van zijn personeel minder dan in 1929. In welingelichte kringen staat vast, dat, in tegenstelling met de opvattingen van „the man in the street" deze personeelsinkrimping voor minder dan de helft een rechtstreeksch uitvloeisel is van de eigenlijke crisistoestanden. Wat heeft dan in hoofdzaak tot de reeksen ontslagen geleid Veranderde werkmethoden, me chanisatie, speciaal bij de radio- afdeeling. Hoe stond in 1929 de zaak, toen, om zoo te zeggen, iederen dag nieuwe bataljons werknemers de fabriekspoorten van Philips introkken? Aldus: Begin 1929 is Philips radiotoestellen gaan vervaardigen. Daar had men duizenden nieuwe menschen voor noodig. Maar al deze duizenden waren leek in het vak; onge oefend. Ook ging, wat de werk wijze betreft, dit onderdeel van Philips min of meer simplistisch. Een en ander bewijst, dat feitelijk het record-aantal arbeiders uit dien tijd ofschoon Philips niet naliet in suggestieve reclame op de steeds nieuwe duizenden het licht te doen vallen een niet geheel controleerbare graadmeter was. Er zat iets onnatuurlijks en oneconomisch in. De dui zenden ongeoefenden werden ge leidelijk geoefend, werden vaar diger, presteerden meer en open den den weg naar personeels vermindering. Dit maakt op zich zelf reeds de productie ratio- neeler. Daarnaast echter werden aldra machines in bedrijf gesteld, waardoor al evenzeer inkrimping van personeel kon worden ver kregen. Van de ongeveer 10.000 men schen, die sinds October 1929 zijn ontslagen, kunnen er 5.000 gesteld worden op de debetzijde van de hiervoren uiteengezette factoren. Voor werkloozen. Het Anti-rijwielbelasting Comité te Amsterdam deelt mede, van trappen af, waardoor hij voor geheel zijn leven geteekend werd. Hij ziet er wraakzuchtig uit. Hij kan den moord gepleegd hebben, merkte de huishoudster op. Maar bedenk wel, dat er geene bewij zen tegen hem zijn, terwijl er zoovele tegen Alexe Mixtome pleiten. Ik weet, dat hij Alexe Mixtome niet lijden mochtmaar hij mocht niemand lijden, behalve zich zelfen niemand behalve de vermoorde markies en Johanna hielden van hem. Hij is aanmatigend en beleedigend, een vrek, een slecht mensch. Hoe de tegenwoordige mar kies dien man dulden kan, is mij on begrijpelijk. De markies schijnt hem echter zeer genegen. Vroeger sliep hij in de bediendenkamer, maar sedert vele jaren gaf de markies hem een vertrek dicht bij het zijne, waarschijn lijk om hem altijd in zijne nabijheid te hebben. Hij is ook keldermeester en leeft als een gentleman. Hij doet net alsof hij hier heer en meester is. Als een der dienstboden zich over zijne bevelen beklaagt, neemt de markies steeds de partij voor hem op, ja, hij luistert niet eens naar een klacht tegen hem. Sofie werd nadenkend. De markies is een zonderling, merkte Sofie op. (Wordt vervolgd.) BLADVULLINQ, Het leven is een roeping» eëtl tên« ding, niets anders. Niets is wezenlijk dan de plicht. De zon moge ons pad beschijnen of niet) het Rad blijft het* ■elfde. AXELSCHEffiCOURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1