Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen, O® ®t No. 35. VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1931. 4te Jaarg. J. C. VINK - Axel. Pan-Europa. FEUILLETON. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. F. Bestaat er voor Europa een bolsjewistisch gevaar De herhaling van de Russische revolutie op Europeesch grond gebied zou voor de Europeesche toekomst, beschaving en econo mie een niet minder groote ramp zijn dan een nieuwe we reldoorlog. Deze revolutie kan op drieër lei wyze komen door een Europeesche oorlog door een tot het uiterste ge dreven armoede van de Euro peesche bevolkingen door een Russische invasie. Alleen Pan-Europa kan deze drie gevaren bezweren. De ze kerste weg naar het Bolsjewisme is een nieuwe oorlog. Europa zou een tweede wereldoorlog niet overleven zonder het systeem ten ral te brengen, dat het 4ot deze ramp gedreven heett. Om de oorlog te verhinderen ot te beëindigen, zouden de volks massa's de revolutie kiezen en zich verschrikkelijk aan ben wreken, die opnieuw trachten hun bloed te vergieten voor een doel, dat hun 7reemd is. De toenemende armoede en werkloosheid van de Europee sche bevolkingen leiden even eens tot bolsjewisme. Wanneer Europa zijn overzeesche markten verliest en zijn Europeesche markt verder door toltarieven in het binnenland verbrokkelt, zal de economische crisis zich voort durend verscherpen. Het volk zal zich vertwijfeld afkeeren van een systeem, dat niet in staat is het werk fe verschaften en te voeden. De Bolsjewistische agitatoren zullen verder niets behoeven te doeD, dan deze alge meens vertwyfeling te organi- seeren tot een revolutionaire actie. Het derde gevaar is een aan val van Rusland op ééD van zijn Europeesche buurstaten, die alle zonder natuurlijke grenzen ■taan tegenover een Russische overmacht en niet in staat zou- 82; Om bedrogen te worden. Qij dient alles te weten wat het meisje doet, Eugenie. De man was een avon turier, dien zij op hare reis leerde ken nen, loog de markies. Weet gij zeker, dat Philippe u de waarheid zeide Zeker Dan bedriegt juffrouw Legage mij, zeide mevrouw ernstig, maar ik kan haar niet wegzenden. Die man bewees haar op hare reis wellicht eenige kleine diensten en verlangde daarvoor erkentelijkheid. In hare on ervarenheid liet zij zich beheerschen en zal hem beloofd hebben te zwijgen. Ik weet dat zij niet zoo schuldig is. Philippe hoorde dat zij overeen brief sprak, dien zij hem zou geschre ven hebben en waarin zij hem haar nieuw adres mededeelde, loog de mar kies verder. Hij was jong en schoon en dus volkomen in staat om een meisje te misleiden. Plotseling gaf hij aan het gesprek een andere wending, opdat de uitwer king zijner woorden niet door eene tegenspraak zou verzwakt worden. Weet u al wanneer u naar Mont- facon terugkeert? vroeg hij. Ik geloof de volgende week. Ik wil in de stad nog eenige inkoopen doen en als ik ga, neem ik geene gas ten mee. Mijn juwelier 9chreef mij {;lsteren, dat mijn sieraden gereed zijn. Is heb ze gezien» De diamanten zijn den zijn een bewapend Rusland, dat in weinige jaren de sterkste militaire macht op de wereld kan zijn, te weerstaan. Dit oor logsgevaar zal eerst ophouden te bestaan, wanneer door het vor men van een bond geheel Europa zijn gemeenschappelijke Oost grens tegen Rusland beschermt. Rusland is heden ten dage mili tair nog Z8er zwak. Het bedient zich echter openlijk van de re volutionaire propaganda als oor logswapen. Door de Derde Inter nationale heeft het een hulp leger van millioenon bondge- nooten in Europa, die in geval van oorlog op elke wijze - het Roode Leger hulp verleenen zouden. Dit versterkt de mili taire positie van de Sovjet-Unie ten opzichte van Europa meer dan alle legers, vloten en ammu nitiefabrieken. Overwint het bol sjewisme, dan is de Europeesche beschaving vernietigd. Dan zullen niet vrede en economisch inzicht Europa vereenigen maar ge weld en verwoesting, In plaats van op nationale grondslag zal Europa zich op communistische grondslag aaneensluiten. De dra gers van de Europeesche bescha ving zullen gedood of verdreven, alle sporen van een Europee sche traditie vernietigd worden. Of de Pan-Europa-bewegiDg zal Europa door inzicht veree nigen of de Derde Internatio nale door geweld. Er is geen andere mogelijk heid. Nog kan Europa kiezen 1 O. Behoort de Sovjet-Unie tot Europa In den loop der geschiedenis heett Rusland afwisselend tot Europa en tot Azië behoord. Sinds de bolsjewistische revo lutie van 1917 behoort het noch tot Europa, noch tot Azië, maar vormt het een eigen politiek werelddeel, met bijzondere le vensvormen, bijzondere politieke, economische en sociale grond stellingen. Het staat in bewuste tegen stelling tot de staten van Europa, gedeeltelijk nieuw gezet. Ik vond ze fraai en bracht ze in veiligheid bij mijn bankier, omdat ik het niet durfde wa gen ze mede naar Montfacon te nemen. Vooral de diamanten hebben voor mij groote waarde, daar zij aan mijn moe der en grootmoeder behoorden. Zulke erfstukken houdt men in eere. Bemint u ook zulke stukken van waarde? vroeg zij. Ik bedoel niet de familiejuweelen van Charlemont, maar stukken welke aan de Bartineux toe behoorden Zeer weinig, antwoordde de mar kies lachend. Zooals gij weet, bezat ik weinig en was dus gedwongen stukkenjvan waarde te gelde te maken, Wat ik nog heb, heeft geen waarde. Erfdet gij geene juweelen Neen. Zij gingen aan mijn oude ren broeder over, die ze verkocht. Ik meende, aldus vervolgde me vrouw Mixtome, en zag den markies scherp aan dat u vroeger een eigen aardige ketting droeg een lange gouden ketting van zeer kunstig werk kleine gouden kogeltjes, verbonden met ringetjes. Dat was toch wel een stuk van groote waarde, niet? Het gelaat van den markies verbleekte, zelfs zijne lippen verkleurden. Hij staar de mevrouw met ontzetting aar., doch deze liet niets merken. Zij gaf den schijn, alsof ze alleen over die ketting gesproken had, om iets te zeggen. Misschien vergis ik mij, zeide zij, maar het stond mij voor, dat gij vroeger zulk een erfstuk gedragen hadt. De markies moest zich geweld aan doen. Zeker, zeide hij, ik had vroeger zulk een ketting. Ik kreeg die van mijn vader, die ze omstreeks vier en twin tig jaren gelec'ga in Italië köcht, Maar daar het hen door geweld of overreding tot zijn eigen bolsje wistische levensleer, die een prijsgeven der Europeesche be schaving beteekent, bekeeren wil. Zoolang deze tegenstelling tus- schen Rusland en Europa be staat, is een toetreden van Rus land tot een Europeeschen staten bond mogelijk noch wenschelyk. Indien echter te eeniger tijd een aanpassing plaats vindt van bet Russische aan het Europeesche systeem, dan zal de Russische vraag opnieuw voor Europa ac tueel worden. Ook dan zal het voor een rijk, dat vier maal zoo groot is als Europa, moeilijk zijn, zich by een Europeesche statenbond aan te sluiten. Ander zijds zou het voor de Euro peesche landbouw moeilijk zijn, een zóó rijk agrarisch export- gebied in zijn economisch ver bond op te nemen, zonder daar mede zyn bestaan in gevaar ta brengen. Deze vraagstukken zijn toe- komstvragen. Voorloopig kant Rusland zich tegen de Pan- Europa-gedachte, het verwerpt principieel elke eenzijde band met Europa, daar door deze aan sluiting het vertrouwen der Azia- ziatische volken, op wier leiding bet aanspraak maakt in den stryd tegen Europa, te verliezen. Pan-Europa heeft tot taak, de vrede met Rusland te verzeke ren door zich niet te mengen in de Rnssische binnenlandschs po litiek door afweer van elke Russische inmenging in de binnenlandsche politiek van Europa door solidarische bescherming van de Europeesche oostgrens door Europeesche soldidari- teit in alle toekomstige econo mische verhoudingen tot Rus land. Ongewenschte toestanden. De commissie ter bestrijding van de misstanden in het volks- credietwezen te Leiden heeft ik heb ze te gelde gemaakt, nu twin tig jaar geleden. Mevrouw Mixtome speelde onver schillig met haar horlogeketting. Zoudt gij er veel om geven, als gij ze terug hadt vroeg zij. O, zeker, zeker, riep de markies. Het helpt echter weinig, berouw te hebben over het gebeurde maar waar om spreekt u van die ketting Hij zag haar uitvorschend aan, maar hare trekken verrieden niets. Wat kan toch de oorzaak zijn, dat na al die jaren ons weer oude her inneringen in de gedachte komen hernam mevrouw lachend. Wij kun nen ons zelf daar geen rekenschap van geven, markies, ik zoo min als gij. Het scheen mij toe, alsof die herinne ringen u pijnlijk aandeden. Gij hebt u zelf daarover zeker reeds dikwijls ge kweld De markies had altijd geroemd op zijn zelfbeheerschingnu echter ver liet zij hem geheel en al. Het was alsof de terugkomst van Alexe Mix tome in Frankrijk en de tegenwoordig heid van Sofie, de rechtmatige erfge name van de titels en goederen der Charlemont's, zijn verstand geweldig geknakt hadden, waardoor.hij bevreesd en opgewonden was geworden. Ik behoef mij om geen gouden ketting te bekommeren, zeide hij met geveinsde fkalmte. Ik kan er zooveel koopen als ik wil j waarom dan van die enkele spijt hebben Nu wij juist van sieraden spreken, Eugenie, en zijn stem werd plotseling levendiger, wenschte ik te vragen wanneer ik u de verlovingsring mag overhandigen Zoodra gij mij bewezen zult heb» ben, dat Alexe Mixtome werkelijk dood is en zoodra gij zijn naam van den zich o.a. kunnen verzekeren van de medewerking van den in da radio-wereld bekenden Ir. Max Polak fe Voorburg. Deze expert, die geheel buiten den radio-handel staat, heeft reeds een toestel onderzocht en rapporteerde o.a. „Dat hij er met alle moeite slechts in slaagde één station te ontvangen, waarbij de kwaliteit van de ontvangst slecht was te noemen dat het toestel in den tegenwoordigen toestand volko men onbruikbaar is, wat niet het gevolg kan zijn van een onjuiste behandeling dat bepaalde onder- doelen slordig zyn uitgevoerd dat de berekende pry's voor de installatie te hoog is en dat de kwaliteit van een en ander den prijs niet billijkt". Dit rapport geeft de commissie aanleiding het publiek nogmaals ernstig aan te raden by het aangaan van huurkoopovereen komsten de noodige voorzichtig heid te betrachten, vooral omdat radio-toestellen by de aflevering, naar het oordeel van den leek, meestal behoorlijk spelen en eventueel gebreken eerst eenigen tyd na de plaatsing te voorschyn komen. Het publiek mag niet uit het oog verliezen, dat de levensduur van een radio-lamp is circa 1000 branduren. By een dagelyksche ontvangst van ongeveer 8 uur (wat dikwyls voorkomt) kan zoo'n lamp dus in ongeveer 120 dagen opgebruikt zyn. Onveilig benzinevervoer. In een rondschrijven aan de gemeentebesturen via Ged. Staten der verschillende provinciën, herinnert de Minister van Bin nenlandsche Zaken en Landbouw aan het rapport der Benziae- commi8sie 1923 met betrekking tot de maatregelen betreffende opslag en vervoer vaD benzine. Blijkens kennisgeving van den Minister van Arbeid, Handel en Nyverheid wordt uit het buiten land veel benzine per tankauto ingevoerd, en daarby voldoen de tankauto's dikwyis niet aan de smaad, die erop kleeft zult hebben ge zuiverd, luidde het bepaalde antwoord van mevrouw. Hoe komt het toch, dat gij aan zijn dood twijfelt? Hebt gij iets van hem gehoord? Niets sedert hij Frankrijk verliet. Hoe kunt gij dan nog meenen, dat hij niet dood is Waarom twijfelt gij aan zijn schuld? Ik zeg u nog eens, tEugenie, lees de gerechtsversla gen en uit het getuigenverhoor en de geheele bewijsvoering zult gij zijn schuld kunnen zien. Ik heb genoeg vertrouwen in uw helder verstand en oordeel, dat, als gij morgen vroeg de verslagen zult gelezen hebben, ik ju morgenavond den .verlovingsring wel brengen durf. Hij was, geheel en al hersteld, bij deze woorden opgestaan. Hij gaf zich weer moed en geloofde dat al hare middeltjes slechts koketterie waren. Het eenige wat hem noodzakelijkscheen was een beetje meer stoutheid zijner zijds, een beetje meer zelfvertrouwen en niet zooveel toegevendheid voor hare luimen. Mevrouw Mixtome stond langzaam op, zonder op zijn laatste bemerkingen te antwoorden. Hij vatte hare hand en beiden na men afscheid, De markies liep zeer tevreden de straat over. Het stilzwijgen van Eu genie, bij zijne zinspeling op de ver lovingsring, hield hij voor eene toe stemming. Morgen zal ik den verlovingsring koopen, dacht hij, Ik ben gek geweest dat ik mij zoo toegevend toonde. Vrou wen zien gaarne een man, die wils» i kracht bezit en toont. Was het een bloot toeval of zweeft er onheil in de noodige eischen van veiligheid als bedoeld in het genoemd rapport. Reeds is een ongeval met een dergelyken tankauto voorgekomen, waarby de uit de tank wegstroonaende benzine in brand geraakte, als gevolg waar van enkele woningen door het vuur werden aangetast en groo- tendeels vernield. De verbrande auto voldeed in verschillende opzichten niet aan de bedoelde voorwaarden. De voornaamste afwijkingen betroffenketelin- houd grooter dan 2500 liter, brandbluschmiddelen niet op den wagen aanwezig ontbreken van inwendige afsluiters tusschen ketels en aftapleidingen aan de vulopeningen der ketels geen in wendige vulpijpenontbreken van een brandscherm op den door een exploisiemotor gedre ven ketelwagen en onjuiste plaats van den knalpot en benzinere servoir van dea wagen ontbre ken van een automatisch wer kend brandbluschtoestel onder de motorkap. In aanmerking nemende de ernstige gevolgen, welke onge vallen, als hierboven bedoeld, kunnen hebben, verdient het aan beveling, dat die gemeentebe sturen, welke tot dusver geen maatregelen tegen onveilig ben zinevervoer treffen, terzake als nog de noodige bepalingen in de politieverordening opnemen. Bedreigde schoenen uitvoer. Het bericht, dat de Deensche minister van Handel, de heer Hauge, by de opening van de jaarbeurs te Fredericia, gezin speeld heeft op de beschermen de maatregelen en dat men in verband daarmede in Denemar ken in de eerste plaats maat regelen ter bescherming van de schoenen-industrie verwacht, is voor de Nederlansche schoenen industrie een onplezierige bood schap. Want Denemarken is verreweg de voornaamste afne mer van de Nederlandsche schoe- nenny verheid. Het betrekt onge veer de helft van den algehee- len Nederlandschen uitvoer van lucht OnmogelijkHet was zuiver toevalmaar ik zou toch wel eens willen weten, hoe se er toe kwam, van die ketting te spreken en waar om zij er over sprak? Dikke rimpels vertoonden sich op zijn voorhoofd en een gevoel van on rust mengde zich met dat der tevreden heid en met eiken stap werd het erger. Philippe heeft gelijk, monpelde hij, toen hij zijn huis naderde. Hij moet zich morgen naar Charlemont begeven. Er is iets niet in den haak en dat ver- wenschte meisje zal wel de schuld er van zijn, want voor zij kwam was al les goed. Het is mij onverschillig hoe Philippe haar uit den weg ruimt, maar zij moet wegTot nu toe had ik nog medelijden met haar, nu moet er ech ter een einde aan gemaakt worden. Ik mag niet langer talmen. Slechts door haar dood kan ik mijn rust terugkrij gen. Ssfie moet sterven en haar vader zal haar volgen I MEER LICHT. Sofie keerde naar Charlemont terug, met de overtuiging dat de gouden ketting, waarvan zij een stuk in de slaapkamer van den markies had ge vonden, aan Philippe Piron toebehoor de. Dit te kunnen bewijzen was nu haar eenig doel. Het kwam haar niet geheel onwaarschijnlijk voor, dat het andere deel van de ketting nog ln zijn bezit was, in welk geval hij het in zijn kamer op het kasteel moest verborgen hebben, dewijl hij slecht* Voor korten tijd te Parijs zou blHven, Zij besloot daarom de kamer vanjPht» llppe Piron aan een nauwkeurig on« derzoek te onderwerpen» (Wordt vervolgd») J AXELSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1