80VX Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e n w s c li - V1 a a n d e r e n No. 21. VRIJDAG 19 JUNI 1931 4?e Jaarg. J. C. VINK - Axel. De lagere school. FEUILLETON. Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER De vorige week verscheen alom in de pers het volgende bericht „De Centrale Commiss'e van het Vrijzinnig Protestantantisme in Nederland spreekt als haar gevoelen uit, dat het Vrijzinnig Protestantisme ons Openbaar La ger Onderwijs zoo krachtig moge lijk behoort te steunen volgens haar beginselen en krachtens de historie. De Centrale Commissie erkent echter, dat er omstandig heden kunnen zijn, waardoor het voor Vrijzinnig Protestanten als plicht kan worden beschouwd de opvoeding van het kind aan een andere inrichting van onderwijs toe te vertrouwen. Zij is daarbij van oordeel, dat het noodig is er toe mede te werken, dat de toestanden bij het Openbaar Lager Onderwijs, die in zulk een geval verhinderend werken, worden verbeterd. Want zij ziet in het Openbaar Lager Onder wijs het instituut, dat geroepen is de openbare Lagere School voor ons allen de meest ge- wenschte school te doen zijn." Het is kenmerkend, dat men er den nadruk op legt, dat er „omstafidigheden" (kunnen) zijn, waardoor men zich verplicht ge voelt om de opvoeding van het kind aan een andere inrichting van onderwijs toe te vertrouwen. We beamen dat ten volle en zoo is het eigenlijk goed, dat er andere (bizondere) scholen zijn. En het is ook noodig dat er ge werkt wordt, dat die „omstan digheden" worden weggewerkt. Veel kan o.i. daartoe medewer ken een goede oudercommissie, zoo mogelijk in samenwerking met „Volksonderwijs". Ook is het voorbehoud, dat de Centrale Commissie maakt, o.i. niet alleen noodig voor Vrijzin nig Protestanten, maar voor iedereen, die nationaal denkt en wiens beginselen strijdig zijn met revolutionaire ideën. Er is vroeger scherp opgetre den tegen het vragen naar de schipper zwom naar mevrouw politieke richting van sollicitan ten, die met het geven van onder wijs aan de kinderen zouden worden belast en men heeft die informatie's laten varen. Maar is dit nu geen oorzaak geworden, dat er bezwaren kleven aan de openbare school, die sommige" ouders er toe brengen hun kin deren naar een bijzondere school te zenden Laten we het euvel maar bij zijn naam noemen. Het kwaad, dat de socialis tische onderwijzers aan de open bare school hebben toegebracht, is waarlijk onberekenbaar. En we staan in deze uitspraak heusch niet alleen. Gelukkig maar, dat we er in onze gemeenie nog niet den last van ondervinden. De Koninklijke Familie in Frankrijk. Maandagavond is onze Koningin met Haar Gemaal en Prinses Juliana naar Frankrijk vertrok ken per nachttrein Amsterdam- Parijs, waarin 2 hofrijtulgen wa ren geschakeld. De Kon. Familie werd in den vroegen morgen te Parijs hartelijk ontvangen door de verschillende Nederlandsche en Fransche autoriteiten. Omstuwd door een groote menigte begaf H.M. zich met gevolg naar de gereedstaande auto's en dwars door Parijs ging het naar het naburig dorpje, waar H.M intrek nam in het gehuurde kasteel te Chevreux, een dorpje met 300 inwoners. Hier werd H.M. verwelkomd door den prefect van de Seine et Oise en den burgemeester van Chevreux. Dinsdag heeft de Koninklijke familie een bezoek gebracht aan de ateliers van de schilders Rousseau en Milet te Barbisson. Z. K. H. bracht 's middags een bezoek aan de porseleinfabriek te Sèvres. Op den avond van het bezoek der Kon. familie aan de Kolo niale Tentoonstelling zal een groot vuurwerk worden ontsto ken en het terrein niet de ge bouwen schitterend geïllumineerd worden. Het ligt in het voornemen van den Prins een bezoek te brengen aan ex-koning Alfonso te Fon- tainebleau. De heele Fransche pers staat vol met artikelen over het be zoek van H M. De Fransche bladen toonen zich zeer getroffen door het be zoek van Koningin Wilhelmina en Prinsès Juliana. „Le Journal" zegt, dat dit be zoek niet alleen is een bewijs van sympathie, maar ook een te juister tijd gegeven blijk van solidariteit. Deze geest van soli dariteit toch komt ook sterk tot uiting op de Koloniale Tentoon stelling. Het schitterende pavil joen van Neerland's lndië toont, wat moed en intelligentie van een klein volk vermogen. Hierdoor wist het een rijk op te bouwen en te bevestigen, temidden der omwentelingen, waaraan de wereld ten prooi was. Thans wordt er samengewerkt aan de oplossing van de groote vraagstukken van aanpassing der ontwakende nationale aspiraties en beteugeling van het veld winnende anarchisme. Een gemeenschappelijk doel snoert de drie groote volken samen, welke de bezitters zijn van lndiëEngeland, Frankrijk, Nederland, die gevaar loopen te bezwijken als zij niet gezamenlijk strijden. Woensdag bracht de Koninkl. Familie met gevolg een bezoek aan het Elysee, het paleis van den President der Republiek, waar de Koningin door President Doumer werd ontvangen. In de omgeving van het paleis stond een dichte menigte. Toen de klok haar 12 zilveren slagen liet weerklinken, rukte een compagnie infanterie met vaandels en muziekkorps op naar de bin nenplaats. De troepen werden rondom dé binnenplaats opgesteld en langzamerhand arriveerden in auto's de eerste genoodigden, het Hier ben ik I riep zij, Help mij dan 1 ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Cent; voor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ine. meerendeel vergezeld van hun dames. Aan het paleis van den presi dent arriveerden achtereenvolgens de architect van het Ned. pavil joen op de koloniale tentoonstel ling, de vice-president der Ned. afdeeling, de heer en mevrouw Loudon, de Parijsche prefect, het hoofd der politie, benevens de thans te Parijs aanwezige Fran sche gezant in Den Haag, de voorzitter van den Parijschen gemeenteraad, nagenoeg het ge- heele Fransche ministerie, de voorzitters van Kamer en Senaat en vele andere genoodigden. De troepen presenteerden het geweer bij aankomst van generaal Gouraud, militair gouverneur van Parijs, die het vaandel begroette. Om 3 uur reed de koninklijke auto de binnenplaats op, benevens de 4 auto's met het gevolg der Koningin. De Koningin stapte het eerst uit en begaf zich rechtstreeks naar het vaandel, waarvoor zij een diepe neiging maakte. Even zoo deed de Prinses, terwijl de Prins, in vice-admiraalsuniform en getooid met het lint van het grootkruis van het Legioen van Eer, het militair saluut bracht. H. M. was in een licht rose toilet gekleed. De vorstelijke bezoekers werden binnengeleid, terwijl het muziekkorps plechtig het Wilhèlmus deed hooren. De heer en mevrouw Doumer traden hen tegemoet en geleidden het gezelschap naar de groote ontvangstsalon. Daitschland. Staatssecretaris Dr. Pünder heeft, voor de beslissende stem ming in het Seniorenconvent van den Duitschen Rijksdag, een ver klaring afgelegd, waarin hij zeide, dat de Rijksregeering geen middel onbeproefd heeft gelaten, om alle in aanmerking komende politieke groepen van het Huis te over tuigen van de funeste gevolgen eener premature bijeenroeping van den Rijksdag. Ten aanzien van de Noodverordening van 6 dezer zeide spr., dat indien de Rijksregeering op het Senioren convent een patriottisch beroep doetv om af te zien van bijeen roeping van den Rijksdag, dan is deze eisch niet onvoorwaarde lijk. De regeering wil nu nog niets zeggen omtrent de vraag of de Noodverordening vatbaar is voor wijziging of amendeering. Zij verzet zich echter in zooverre niet tegen dergelijke plannen, als daardoor doel en wezen van de Noodverordening onaangetast blij ven. Om dit doel te bereiken, is echter onverwijlde bijeenroe ping van den Rijksdag een on geschikt middel. Weltswaar zou spr. in dit geval, naar alle waar schijnlijkheid een meerderheid voor opheffing van de Noodver ordening vinden of wellicht voor gedeelten ervan, maar met zeker heid kan gezegd worden, dat er geen meerderheid zou zijn voor positieve verbeteringen. De Rijks regeering moet er derhalve bij persisteeren, dat dergelijke wijzi gingen van de Noodverordening met groote zorgvuldigheid worden voorbereid. Spr. legde er tenslotte den na druk op, dat het met zekerheid te verwachten negatieve resultaat van onmiddellijk begonnen Rijks dagdebatten ook op ander gebied door de regeering en den Presi dent van de Rijksbank de meest funeste gevolgen zouden hebben. (Wordt vervolgd,} AXELSCHE COURANT Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. 69 j Wij zijn dichter bij de gevaar lijke riffen dan mij bij dezen wind aan genaam is, hernam mevrouw Bartineux. Keer maar om, kapitein. Wij zullen terug varen. Philippe haastte zich het bevel uit te voeren. De dames zetten zich aan de andere zijde. De kapitein greep het roer om de boot te wenden en riep Philippe toe het zeil los te laten. Philippe gaf op dit bevel geen acht. De boot keerde, de wind sloeg ter zijde in het zeil, deed het zwakke vaartuig met een geweldigen ruk kan telen en wierp alle opvarenden in zee. Mevrouw Bartineux slaakte een diepe kreet. Een in de nabijheid zijnde visschers- boot had het ongeluk gezien en de manschappen namen onmiddellijk maat regelen om de verongelukten te redden. Philippe Piron kwam weer boven en zag in het rond. De kapitein was het dichtst bij hem. Mevrouw Bartineux hield zich aan de omgeslagen boot vast en riep om hulp. Juffrouw Lepage was het verst van hem verwijderd en haar hoofd stak nauwelijks boven de golven uit. Zoo wil ik het hebben, zei hij in zichzelf en hij riep tot den Visscher Zorg jij voor mevr. Bartineux, ik zal juffrouw Lepage redden. Wij kunnen ons boven houden tot de vis* fcchersboot hier is. Bartineux en greep haar, juist toen een groote golf haar opnam. Philippe zwom langzaam naar Sofie doch deed geen pogingen om haar te grijpen. Als zij nu maar verzuipt, dacht hij, dan is het doel van dit tochtje bereikt. Wanneer zij niet spoedig zinkt zal ik haar nog een stootje geven. Hij keek naar de visscherssloep die zich nog op verren afstand bevond. Nog tijd ge noeg, dacht hij, zij kan nog wel twaalf maat duiken eer er hulp opdaagt. De kapitein had het te druk met de steunende mevrouw Bartineux, dan dat hij zich met Philippe en S fit kon bemoeien. Het hoofd van Sofie stak nog altijd boven water en haar vija-.id beschouwde hare worsteling met vol doening. De boot naderde en Philippe zwom met krachtige slagen naar het meisje. Zij zag hem komen, las zijn moord dadig doel in zijn oogen en zonk met een luiden kreet in de diepte. Met duivelsch genot zag Philippe haar verdwijnen, en zijne tevredenheid was nog grooter, toen hij haar na eenige oogenbtikken wachten niet meer hoven zag komen. Hij had er zich over ver wonderd, dat zij zich zoo lang boven water had kunnen houden en het be vreemdde hem niet, dat zij nu plotse ling zonk en niet meer te voorschijn kwam, Toen de boot naderde en Philippe overtuigd was, dat Sofie niet meer te redden was, schreeuwde hij luid om hulp. Juffrouw Lepage is verdronken riep hij. Zij zonk juist toen ik haar wilde grijpen. Kapitein, zij is verloren 1 Hulp! Hulp! Maar de kapitein kon niet helpen» Mevrouw Bartineux had hem in hare wanhoop zoo vastgeklemd, dat hij zich niet van zijn plaats kon bewegen. De boot naderde. Mevrouw Bartineux werd er in gelegd en Pnilippe en de kapitein klommen er eveneens in. Er was nog een jonge dame bij ons, zeide Philippe, cogenschijnlijk diep ontroerd. Zij verdronk voor mijne oogen juist toen ik haar wilde redden. Is er geen hulp meer mogelijk? Kan dan haar lijk niet gevonden worden ..Mevrouw Baitineix begon hevig te snikken. Wanneer zij verdronken is, zeide een der visschers, dan kan naiuu-Ljk geen hulp meer geboden worden, en wanneer haar lijk niet door de golven aan land wordt geworpen, dan z il men haar ook nooit meer terugvinden. Piron toonde zich zeer bewogen. Breng ons rarr Charlemon', zeide hijmevrouw zal van koude ster ven. O, dat arme jonge meisje! arme juffrouw Lepage. Op dat oogenblik was Sofie juist in de nabijheid van het vaartuig gekomen en zwom nader, alsof zij een bad natn. Aan zee opgegroeid, had zij van hare vroegste jeugd bijna .dagelijks een bad genomen. Zij was met het water ver trouwd geworden en kon goed zwem men. Bij het \kantelen der boot was zij daaronder geraakt, doch had er zich spoedig vandaan gewerkt en zich ver der gemakkelijk boven gehouden toen zij Philippe met zijne valsche oogen zag naderen, schoot zij onder watir, om op een andere plaats weer boven te komen. Hij had haar niet bemerkt, omdat hij de oogen alleen gevestigd had op de plaats, waar zij ve.dwenen was. Zij zwom naar de boot en hoorde zijn huichelachtige woorden. Philippe werd bleek als een lijk en zonk op een bank neer, zonder een woord te kunnen spreken. Mevrouw Bartineux uitte een kreet van blijdschap. Sofie werd aan boord getrokken en mevrouw omhelsfe haar. De waar dige dame weende van vreugde en dankte God voor het behoud van het meisje. Wij zijn ailen geredriep de kapitein. Daar komt de sloep van mijn zoon aan. De „Louise" kan weer naar den oever gebracht worden. Goddank, dat alles zoo goed afloopt. De Iweede visschersboot kwam en kapitein gelastte zijn zoon de„ Louise" te bergen. Men keerde nu terug: dat echter niet spoedig ging, daar de wind tegen stond. Btjna drie uren na het on geval liep de boot de kleine haven binnen. Philippe had zich gedurende de vaart zeer stil gehouden. Zijn blik, die van tijd tot lijd dien van Snfie ontmoette, was donker en op geheel zijn gelaat las men zijn wrevel over het verijde len van zijn plan. De kloof op zijn gezicht was gloeiend rood en daardoor duidelijker zichtbaar geworden. Sofie kon hem niet zonder sidderen aanzien zij wendde zich van hem af en bemerkte dus niet, dat hij zijn blik op het kas teel gevestigd hield, als hoopte hij den markies van Charlemont aan het ven» j ster te ontdekken. Zij gevoelde zich veilig. Ditmaal was de poging om baar te vermoorden verijdeld Maar i kon een tweede aanslag niet gelukken,? I En dat zulk een poging spoedig zou worden aangewend, daarvan hield zij zich verzekerd. Toen mevrouw Bartineux en Sofie het kasteel binnen traden, kwam de markies van Charlemort den trap PRIMA ZUIVERE KRISTAL STUFSEL JELFABRItK ..DE BIJENKORF 10 CENT PER PAKJE SPAART UW WASCHGOED EN MAAKT HET HELDER WIT (Ingez. Mededeeling) Hij was bleeker dan gewoonlijk, maar de dames bemerkten niet, dat hij van kleur veranderde, toen hij haar zag. Hij wilde naar de bibliotheek gaan, maar mevr. Bartineux hield hem staan de en deelde hem in het kort mede wat er gebeurd was; het meest had zij het over haar schrik ten aanzien van juffrouw Lepage. De markies hoorde haar schijnbaar oplettend aan, feliciteerde de dames met haar redding en gaf haar den raad van kleoderer. te verwisselen, opdat zij geen koude zouden vatten. Deze raad werd opgevolgd. De da mes begaven z eh naar haar kamers. Mevrouw Bartineux riep haar kame- i.l r en de huishoudster, die haar de natte kleederen uittrokken en haar te bed legden. S^fie nam een warm bad, en een warmen drank, trok drooge kleederen aan. en ging op een canape bij den schoorsteen liggen. Ten tweede male was zij aan de aanslagen van Philippe Piron ontko men, maar zij beefde als zij er aan dacht, nog langer op Charlemont te blijven. Die heeft zich in het hoofd gezet, mij uit den wtgte ruimen, zeide zij zacht tot zich zelf. Ik zou gaarne sterven, wanneer ik den naam mijns vaders slechts kon zuiveren maar zoo* lang mijne zending niet vervuld is, mag ik op zuike wijze niet verdwijnen. Pnilippe kent mij en wil mij vermoor* den I juist omdat hij mij vreest. Maar waarom vreest hij mij. Zou hij begrij® pen, dat ik in hem den moordenaar zie van den iaatsten markies Hij is even sluw als boosaardig. Hoe zal ik zijn schuld trachten te bewijzen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1