Leden Ned. Herv. Kerk. Joz. Scheele Jz. Kiezer; van Axel. C. Th. v. d. Bilt, C. TB. v. d. BILT. Openbare Vergadering de fleer P. BAUWENS A. Th. 't Gilde, A. Scheele Az. F. KLAASSEN. 't GILDE Visscherij-artikelen, Kiezers en Kiezeressen van Axel. No. 1 van lijst 5, Vereeniging tot Beï. y. h. Vreemdelingenverkeer - k I E Z E 11 S HALT! Reuze koopjes wollen Popeline, Wenscht U G. P. VLaANDER. A. VAN MAALë, lijn- en Sigarenhandel. Onze fijne Limonade's, Kiezers van Axel! HET BESTUUR der Anti-Rev. Kiesvereeniging. UITVOERING TARWEWET. M. DEN ENQELSMAN-ZEQERS. Bekendmakingen. Uk en Herijk van Maten en Gewichten. Uk en Herijk van Maten en Gewichten, Advertentiën. Wij arbeiders, AXEL II - S.T.E.E.N. I rï'e ^oor on> Leden Ned. Herv. Kerk. R.-K. Kiezers van Axel. Leden Ned. Herv. Kerk. EEN MOOIE SORTEERING BE G0EDK00PE WINKEL TE AXEL. (20) V. J. MEIJER, TE AXEL. Brengt op WOENSDAG a.s. uw stem uit op No. 1 van Lijst 8, voor den spotprijs van 58 cent per el. Vraagt dan even onze prijzen Ijzerhandel, AXEL. Telef. 58. Nam U reeds proef??? A. J. Jager en gezin, fabr. arb., Kanaalkade A 99 b, naar West- dorpe. Suzanna Q. Zegers, dienstb., Magrette N 40, naar Hoek. Neeltje den Hamer, zonder be roep, Kanaal K 33, naar Zuid- zande. J. P. Dees en gezin, landb., Coegorsp. O 13, naar Zaamslag. R. van Nieulande, dienstkn., Drieschouwen A 33, naar Zuid- dorpe. Osw. E. A. Talboom, idem, idem, naar Zuiddorpe. Leonie van Goethem, dienstb., Oudenweg I 15, naar Hulst Geertruida Oggel, zonder ber., Noordstr. B 18, naar Amsterdam. J. L. Caessens, schilderskn., Buitenweg H 30, naar Dordrecht. Lambert van Keulen, mare- chaussée, Buthdijk J 16, naar Kruiningen. Neeltje Geelhoedt, winkelier ster, Vaartwijk N 16, naar Goes. Wed. C. Scheele en gezin, zonder beroep, Singelweg J 11 1, naar Rotterdam. Francina Verberkmoes, zonder beroep, Fort L 34, naar Haine Saint Pierre. Janna Duerinck, idem, Steen ovens M 49, naar Zaamslag. J. C. Bruynzeel en gezin, landb., Kijkuit L 2, naar Terneuzen. Wed. J. A. Dregmans en gezin, zonder beroep, Noordstr1 B 67, naar de Bilt. R. E. J. Mangnus en gezin, timmerman, Noodstr. B 57, naar Velsen. Levs. Dieleman en gezin, arb., Wilhelminastr. GG 32, naar Rot terdam. Maria de Kraker, dienstb., Sas sing Q 20, naar Vlissingen. Leendert de Regt, landb. kn., Sassing Q 11, naar Brummen. Francois de Regt, idem, Sas sing Q 11, naar Brummen. Burgemeester en Wethouders van AXEL, brengen teralgemeene kennis, dat de in deze gemeente zal plaats heb ben in het Gymnastieklokaal der O. L. School, en wel voor hen, wier familienaam, naam van de firma of vennootschap begint met één der letters A. B. C. D. E. op 18Janivan 912 uur en van l1/»—4Vs uur. F. Gt. H. I. J. K L op 19 Juni van 9—12 en van \l/t41/* uur. M. N. 0 P. Q op 30 Jnnl van 912 uur v.m. R. S. op 22 Jusi van 11/s 41/, uur nm. T. V. W. X. Y Z. op 24 Juni van 9 12 en van l1/»— 4V, uur. 1. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangeboden om onderzocht te kunnen worden dat ijzeren maten van binnen en van buitefi geverfd dienen te zijn, ko peren gewichten afgewas- schen en ook de gaten ge reinigd dat ijzeren gewich ten niet gepotlood mogen zijn, doch roestvrij moeten zijn gemaakt en daarna in gewreven met gekookte lijnolie 2. dat de maten en gewichten vóór 1 October 1931 ge stempeld moeten zijn met de letter f en dat er, bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken, nog gelegenheid be staat maten en gewichten te laten herijken aan het ijkkantoor te Middelburg, op 2, 3, 23, 24 Juli, 13, 14, 27, 28 Augustus, van 9—12 en 17»—47, uur. 3. dat de maten en gewichten, Welke zijn gestempeld met het afkeuringsmerk niet in winkels enz. mogen wor den teruggebracht; 4. dat- ten bate van 's Rijks schatkist betaald moet wor den voor het onderzoek der maten en gewichten (ijk- loon) en voor het justeeren (justeerloon)en 5. dat de milligramgewichten niet op de herijkzitting, maar alleen aan het ijkkan toor herijkt kunnen worden. (Opzending per post franco inet insluiting van een post- bewijs tot een bedrag, over eenkomende met de som van 10 cent voor elk gewicht. Ook is mede te zenden de gezegelde enve loppe, afgegeven bij de vorige verificatie, daar de gewichtjes anders aan de eischen, gesteld voor de nieuwe, moeten voldoen). Axel, den 2 Juni 1931. Burgemeester en Wethouders van Axel, De Burgemeester, BLOK. De Secretaris, MARIS. Stemt op 6 JUNI voor NOTABEL, den heer EENIGE LEDEN. Alle kiezers der gemeente Axel, die bezuiniging betrach ten, en toch tevens aan armen en weezen, werk- loozen en behoeftigen, een degelijk inkomen wenschen te geven, stemmen op a.s. Woensdag den heer No. 1 van lijst 2 een man, die ieder helpt die het hem vraagt, onverschillig van welke gezindte ook. Dus allen gestemd op den heer VELE KIEZERS. stemmen nooit op de Wij zijn juist gebaat door leden van den raad, die den kant uit gaan, zooals Burgemeester en Wethouders doen, die hebhen gezorgd, dat nu onze arbeiders, door hun bemoeiing op de fabriek te Sluiskil hun werk kunnen vinden. VELE ARBEIDERS. Zondagmiddag om 27* uur (Kampioen 2e kl. Z. V. B.) jpSstgT standigheden wenschen afge-haald te worden, om te stemmen, vervoegen zich vóór Woensdag bij den heer J. C. Eekman, Walstraat 14. HET BESTUUR VAN DE VRIJHEIDSBOND. op ZATERDAG 6 JUNI, des avonds om 7 ure, op de bovenzaal van mejuffr. de Wed. GIL1JAMSE. uit HULST. Onderwerp: De Zeeuwsch Ylaamsche Water leiding als millioenenonder- neming in verband met de raadsverkiezingen. Alle kiezers en kiezeressen welkom. Wie voelt voor bezuiniging, welvaart en vooruitgang en het algemeen belang stelt bovèn elk partijbelang stemme WOENSDAG 10 |UN1 den eerster, candidaat van lijst 7 i Laat de socialisten maar schilden 1 Voor Notabel bevelen wij ten zeerste aan den heer VELE KIEZERS. Gezien er mij van verschillende zijden gemeld wordt, dat er met de a.s. verkiezingen hier ter plaatse voorkeurstemmen op ondergetee- kende zullen worden uitgebracht, deel ik voor geïnteresseerden mede, dat door de R.-K. Kies- vereeniging besloten is, dat een candidatuur met voorkeurstem men niet mag worden aanvaard. Daar ik me aan de besluiten van die Kiesvereeniging wensch te houden, verzoek ik aan be langhebbenden hiervan goede nota te nemen en geen noode- looze stemmen op mij uit te brengen. ARTHUR ANTHEUN1S. Wij bevelen voor de verkiezing van een Notabel op Zaterdag 6 Juni, dringend aan den heer VELE KIEZERS. De partijwil heeft in geheel Nederland het geloofsleven en het burgerlijk leven verkankerd met de belastingwetgeving die voor de burgers onverdragelijk begint te worden. Alleen de volkswil kan redden wat nog te redden is. In Hulst is de strijd begonnen van burgerplicht tegen partij staatszucht, dat Axel volge, en dit bewijze door te stemmen voor de lijst no *7 H. A. VAN DALSUM. windt men in LAGE PRIJZEN. 1M WSS" ZIE ETALAGE. Op WOENSDAG 10 JUNI moet elk die stemgerechtigd is, beslissen wie men wenscht te kiezen en door welke partij men wenscht dat in de komende periode in de plaats onzer inwoning geregeerd en leiding zal gegeven worden. Wij wekken daarom allen op, die ook maar eenigszins iets gevoelen en vertrouwen stellen in de Anti-Revolutionaire partij en haar vertegenwoordigers, hun stem uit te brengen op Zij, die eigen gekweekte bloemen wenschen in te zenden voor de HUISVL1JTTENTOONSTELLING worden verzocht zich op te geven vóór 15 JUNI a s., bij den Voorzitter der V. V. V. den heer A. VAN MAALE, Walstraat C 12, teneinde het Bestuur de gelegenheid te geven de bloemen t ij d i g te voorzien van waarmerken. HET BESTUUR. De trekking der V. V. V. loterij zal plaats hebben op 10 Augustus a s sluitingsdag der tentoonstelling. Handelaren en tusschenpersonen in tarwe in Zeeland woonachtig, die als zoodanig erkend wenschen te worden, kunnen een aanvraagformulier bekomen bij het Secre tariaat der Gewestelijke Tarwe-organisatie voor Zeeland, Landbouwhuis te Goes. HET BESTUUR. HET BESTUUR van de Kiesvereeniging der Staatk. Geref Partij, Axel. 90 c.M. breed in 9 verschillende kleuren AANBEVELEND, Mode- en Manufacturenhandel, Oosterstraat E 61, AXEL. Aanbevelend, zooals onze troebele Manda worden hoe langer hoe meer gevraagd, omdat zij door hare kwaliteit alle andere soorten overtreffen. 3 ■Hf ijst 't GILDE. de heer J. M. OGGEL. IS. BE FEIJTER. lil KEUKENKACHEL 1

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 3