Landbouw. Zomersproeten verdwij nen in korten tijd geheel door Sprutol. Bij alle Drogisten. Pot 90 ctTube 50 ct. Zeep 60 ct. Ingezonden Stukken. Burgerlijke Stand. die van Binnenl. Zaken en Land bouw en dat deze de 4 pCt. niet mag overschrijden. Zomerreis. De Koninklijke familie zal na het verblijf te Parijs, Elzas Lotha ringen bezoeken en vervolgens nog een reis door Tirol maken Alvorens het paleis Het Loo in het begin van Augustus weer te betrekken zal de Koninklijke familie eerst nog eenige dagen vertoeven ten paleize van de Koningin-Moeder te Soestdijk. Majoor ds. J. H Ruysch van Dagteren, f Dinsdagnacht is in het Diaco- nessenhuis te Breda overleden de legerpredikant ds J. H Ruysch van Dugteren. Ds Ruysch werd in 1919 aangesteld tot legerpre dikant. Zooals bekend was hij de broe der van ds. Q. P. A Ruysch van Dugteren, dien hij, evenals te Axel ook thans weer te Zonnemaire zou hebben bevestigd, indien zijn on gesteldheid dit niet had verhin derd. Een Toiletgeheim, Men behoeft niet te zien dat U crème gebruiktalle crèmes blij ven min of meer op de huid liggen. Alleen „Zij"-Crême wordt volkomen in de huid opgenomen zoodat niemand kan zien dat U crème gebruikt heeft, terwijl de huid er toch soepel door wordt en fraai van teint. Chr. Landbouwschool. Dinsdagnamiddag werden aan de Chr, Landbouwschool alhier de overgangs- en eindlessen ge houden. Hierbij waren tegen woordig de heeren Stevens, Rijks- landbouwconsulent voor Zeeland, het Bestuur der school, de Com missie van Toezicht en eenige vaders van leerlingen. Van de eerste naar de tweede klasse werden bevorderd negen leerlingen, van de derde naar de vierde klasse werden bevorderd vyf leerlingen. (Er was geen tweede klas.) Aan de volgende leerlingen werd een diploma voor met vrucht gevolgd landbouwonderwijs uit gereikt D. van Alten, AxelW de Feijter, WalsoordenC. de Putter, Zaamslag J Ramondt, Sas van Gent; J. de Regt, Axel en E. Wolfert, Hulst. Eén leer ling was reeds geruimen tijd door ziekte verhinderd de lessen bij te wonen. Hjj zal nu in de nieuwe vierde klas plaats nemen. Aan het einde werd het woord gevoerd door den heer Stevens, door den voorzitter van het school bestuur en door den heer Ogge', wethouder van Axel. De leer ling W. de Feijter bedankte het hoofd der school, den heer Le Feber, namens zijn medeleerlin gen voor het genoten onderwijs en bood hem als herinnering aan de schooljaren een passend ca deau aan. Ten slotte nam de heer Le Feber het woord, bedankte alle aanwezigen voor hun mede werking en belangstelling, spoor de de leerlingen waarvan hij zeide noode afscheid te nemen aan, hun studie voort te zetten en wenschte hun Gods zegen toe. De samenkomst werd daarna door den Voorzitter met dank zegging gesloten. De nieuwe cursus begon Maan dag met 10 leerlingen er kun nen deze en de volgende week nog leerlingen aangenomen wor den. Niemand, die er belang bij heeft,onthoude zijn zoon dit zoo bij uitstek nuttige onderwijs hij zou zyn kind daardoor te kort doen. Uitvoering Tarwewet. Vanwege de gewestelijke Tar- weorganisatie voor Zeeland schrijft men ons Het is te verwachten, dat spoedig definitieve mededeelin- gen omtrent de overname van den tarweoogst 1930 zullen wor den gedaan. Van den doorsnee- prijs van f 12 50 per 100 kg. zal vermoedelijk een gedeelte voor- loopig ingehouden worden en naderhand uitbetaald. Er komen drie kwaliteiten, waarvoor type monsters worden vastgesteld. De over te nemen partijen zullen hieraan moeten voldoen. Ver moedelijk zullen spoedig de voorloopige keuringen der par tijen plaats vindeo. Tarwe, die niet is opgegeven bij de inven tarisatie, komt niet voor leve ring in aanmerking. Eerstdaags zal bekend wordeu gemaakt, welke handelaren en tusschen- personen erkend zijn om p\r- ty en van ledec-aaugesloteuen over te nemen of te koopen. Alleen naar de pakhuizen van erkende handehir n zal t;»r"we vervoerd mogen worden. Wacht dus af de lijst vau erkende ban delaren. Partijen, die vervoerd worden zonder machtiging der kringcommissie en zorder r< r- voerhewijs, komen evenmin ?oor levering in aanmerking De ver voerbewijzen kunnen aange vraagd worden bij do secreta rissen op formulieren, welke tor beschikking van de leden-aan geslotenen worden gesteld. Wenscht men de partijen te laten schoonen, dan dient ook hiervoor een vervoerbewijs aan gevraagd. De scbooning mig alleen geschieden bij erkende bandelaren. Handelaren en tusschenper sonen, die erkend wenschon te worden, kunnen een aan»raag formulier aanvragen bij hetsecre tariaat der Gewestelijke Tarwe- organisatie, Landbouwhuis te Goas. Steun aan de Vlasindustrie Naar man ods mededeelt, heeft bet comité, dat zicb ten doel stelt om te trachten unet behulp van Rijkssteun de vlasbewerking en vlashandel in stand te houden dezer dagen vergaderd met af gevaardigden van de landbou wersorganisaties en aankDooping gezocht met de vlasbewerker8 in westelijk Noord Brabant, die daar mede instemming betuigden. Als gevolg daarvan is te Rot terdam een conferentie gehouden met afgevaardigden van het co mité uit deze streek, van de R K organisatie in W. Brabant, voor zitter de heer C. Sweere, te Scan- daarbuiten, en der Ned. Maat schappij ter bevordering van de vlasiudustrie, voorzitter de heer M. Dutilh, secr. de heer A. R. van Nes, in welke bijeenkomst breedvoerig is besproken het ver zoek aan de Rsgeeringscommissie gedaan om steunpremie voor in het binnenland afgewerkt vlas en was men van meening, dat bij het verkrijgen van den gevraag- den steun, het vlasbedrijf zal kunnen worden voortgezet. Ten slotte is besloten een be spreking aan te vragen met de commissie-Lovink, ten einde daar nader het verzoek om bijslag per baal afgewerkt vlas nader te be pleiten en die commissie te ver zoeken het verleenen dier steun regeling aan de Regeering te ad- viseeren. Hoe groot de gevraagde bijslag of steun is, wordt niet gemeld. AXEL, 5 Juni 1931. De heer P. van den Ameele, assistent bij de belastingen alhier, is met ingang van 1 Juli aanst. verplaatst naar Vlaardingen. In diens plaats komt alsdan de heer P. J. Voorbraak, assistent te Blitterswijk bij Boxmeer, naarhier- Verkiezing. Voldoend aan den wensch van sommigen onzer lezers laten we hieronder volgen den uitslag van de stemming voor den gemeen teraad in 1927. Anti Rev. 796 st. Vrijheidsbond 644 R. Kath. 389 S.D.A.P. 195 Chr. Hist. 414 Staatk. Geref. 123 Dinsdagmiddag vergader den alhier de ingelanden van de Catharinapolder. De rekening werd goedgekeurd op een batig slot van f 862, na een uitgaaf van f2220, terwijl de aegrooting werd vastgesteld op "3027, met f431 onvoorzien en een dijkgeschot van f5 per hectare. Wegens vertrek naar België werd eervol ontslag verleend aan den heer G. Vogelvanger te Hulst, als Ontvanger-griffier en in diens plaats gekozen de heer A. E. C Kruijsse, alhier. In de vergadering van den Beoosten en Bewesten Biijpolde alhier werd de rekening 1930 1931 vastgesteld en goedgekeurd in ontvang op f 30,879.91 7, en in uitgaaf op f 29.463 371/, met goed slot f 1416.54. De begrooting 19311932 were vastgesteld op een eindbedrag van f 18 220.97 inet f 1389.63 voor on voorzien. Dijkgeschot zal, even ais vorige jaren niet worden ge heven. Het bestuur werd gemach tigd tot aangaan eener geldleenin ad f 5000 voor de werken Lage weg, terwijl jacht en visscherij onderhandse!; werden verpacht voor den tijd van 12 jaren aan baron Kerv-ijn en graaf De Hemp- tinne. Ten overstaan van den heer P. le Feber Jr., bouwkundige al hier werd Woensdag bij den heer H. Dieleman-Koole aanbe steed het bouwen van een schuur in den Coegorspolder. De uitslag was als \£olgt Metselwerk P. A. van Hoeve en Zoon f4075; Gebr. de Bruijn Hulst, f3850; van Alten en de Jonge f 3825 Jac Hough f 3674 Gebr. Scheele, Sluiskil, f3617; A. J. de Visser, Zaamslag f 3560 S. P. v. d. Hooft, Sluiskil f 3510 P. J. van Fraaijenhove (gegund) f 3332, Perceel 2. Timmer- en verf- werk A. de Zeeuw f 1030; A. P Butler Zn. f 1010; W. Vercou teren (gegund) f 975. Massa: j. Wisse, f5900; A. van Sabben f 4750. Waar geen woonplaats is ver meld, is Axel bedoeld. Zaamslag. Bij het afladen van een jonge stier uit een tramwagen werd dit dier zoo woest, dat het zijn geleiders aanviel en deze zich redden door aan den haal te gaan en over een sloot te springen. De stier rende nu het land in, terwijl de politie en den heer C van Vessem, een bekend jager, gevraagd werd om het beest neer te leggen, wat na een drietal goed gerichte schoten gelukte. Annexatie. Men schrijft aan de Midd. Crt.: De plannen tot samenvoeging der gemeenten Ossenisse, Hengst dijk, Boschkappelle en Stoppel dijk blijken niettegenstaande verschillende tegenspraken nog steeds voortgang te hebben. In den loop dezer week zullen de rapporten der vier commis sies volgens art. 158 der Gemeen tewet, den zoogenaamden dubbele raad, bij Ged. Staten onzer pro vincie moeten binnengekomenzijn Barones Cullot d'Éscnry f Ten huize 't Hof te Zande te Kloosterzande is Zaterdag jl. op 71-jarigen leeftijd overleden ba rones Collot d'Escury, geb. van Doorninck. Dinsdagnamiddag is de overledene bijgezet in het fa miliegraf op de algemeene be graafplaats aldaar. Zeeuwscli-Ylaamsche Jaarbeurs. Men schrijft ons De Jaarbeurs, die te Breskens van 2 13 Juli a s. zal gehouden worden, zal voor de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer aldaar zeer waarschijnlijk eensucces wor den. De vele Zeeuwsch-Vla3m- sche ondernemingen, die tot deel name besloten alsmede verschei dene buiten dit gewest gevestig de zaken welke hun aanvragen om standsruimte indienden, noop ten de vereeniging haar opzet aanmerkelijk uit te breiden Reeds vrij spoedig zag zij zich verplicht naast de 2 groote gebouwen, waar over zij de beschikking had, er nog een 3-tal bij te huren. Eeni- gen tijd geleden was in totaal pl. m. 900 M3. verhuurd. De V.V.V. is volop bezig het vele werk, dat voor de opening nog verricht moet worden, af te doen. Koewacht. De uitslag van de alhier gehou den Raadsverkiezing is als volgt Aantal kiezers 1054, uitgebracht zijn 912 geldige stemmen, waar van 24 van onwaarde. De kies- deeler was 127. Op lijst 1 de R. K. Staatspartij waren uitgebracht 529 stemmen, op lijst II, de coöperatie 293 en op lijst III, de R. K. arbeiders 66 Gekozen zijn de heeren F. J. M. Dierick, A. de Waele, A. C. de Bliek, C. J. M. Doosse- laer, Al. Hamerlinck, allen aftre dend, G. J. V. Vael en C. Ha merlinck. De heeren H. Baert en J. van de Vijver wenschten niet meer in aanmerking te komen. Te Middelburg is Woens dag door Ged Staten van Zee land aanbesteed: het verbeteien van een deel van den weg Ponte- weg—Pyramide, gemeente IJz.-n- dijke. Raming f 51.000. Ingeschreven werd als volgt P. F. Voet, Kloosterzande voor f 57.800J. C. van Drongelen, Walsoorden voor f 55.000 J. H. v. d. Ven, Vlissingen voor f 54.600; I. Adriaansen, Ter Neuzen voor f53 950; C. Dubois, Sluis voor f53.190; J. F. Cornelis, Hoofd plaat voor f 52.500 W. de Bock, Hontenisse en H. Kerckhaert, Westdorpe voor f51.840; L. G. J. v. d. Ven te Kloosterzande en W. Wandel te Schoondijke voor f48.914; P. J. v. d Sande te Breskens voor f 47.857 Th. Cam- bier te Breskens voor f46.860 Predikbeurten te Axel. Zondag 7 Juni 1931. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 91', ure Dhr. Kammeyer, zendeling onder Israël, van Amsterdam. Nam. 2 Ds. G. van Dis (van Zaamslag), Geref. Kerk. Voorm. 9.30 ure Ds. J. S. PosL Nam. 2 30 Dezelfde. Geref. Gemeente. Voorm. 9 30 ure Leeskerk. Nam 2 30 Leeskerk. Mijnheer, Vergun mij een plaatsje in Uw blad. Axelaars, Meten met twee maten gebeurt te Zaamslag. De eene keer werd er ge meten met de Tem. Crt. en de andere keer met het Orgaan voor Gemeente belangen. Men kan informeeren daar omtrent bij B. en W. te Zaamslag en bij den le Wethouder in Axel. In Axel wilden B. en W. eenigen tijd geleden een ambtenaar benoemen. Un fi ts k papa, duch dat werd door den Raad verworpen. Op Zaamslag ging dat anders. Denk daaraan. EEN PROTESTANT. Gedurende ds maand Mei 1931 AXEL. Howel.-aangiften. 7. Levinus de Bruyae (van Zaam slag), 34 j en Janna Duerink, 27 j. Frans Cornelis Rinn, 22 j. en Catharina Hamelink, 21 j. 8. Honoré van Gremberghe, 26 j. en Irma Mathilda Maria Ssghars, 22 j. 15 Frargois Jacobus de Jonge (van Hoek), 28 j. en Neeltje de Putter, 25 j. Leendert Hame link, 25 j en Anna Cornelia le Feber, 23 j. 29. Pieter Jan Reminsen, 31 j en SuzanDa Dobbelaar, 29 j Jacobus Reinier Scheele (vsn Terneuzen), 30 j, en Catlina de Feyter, 25 j. Huwelyks-voltrekkicgen. 21. Levinus de BruijDe (van Zaam slag), 34 j. en Janna Duerink, 27 j. Frans Cornelis Rinn, 22 j. en Catharina Hamelink, 21 j. 28. Honoté van Gremberghe, 26 j. en Irma Mathilda Maria Seghers, 22 j. Fracas Jacobus de Jonge [van Hoek), 28 j. en Neeltje de Putter, 25 j. Lsecdert Hamelink, 25 j. en Aüna Cornelia le Feber, 24 j. Geboren. 1. Philippus ADdreas, z. van Peter Jacob Knieriem en Adrians JeriDa de JoDge. 7 Eduardns Augustinus Charles Marie, z. van Petras Paulas Mari de Kort en Martina Cornelia jÜmelieAcda 8. Jozias Abraham, z. van Jan Koster en Catharina de Visser. 16. Maarten Minikus, z. van Pieter Abraham Loof en Catharina JohaDna van den Onden, 18. Casper, z. van Pieter Kanaar en Maria Petronella de Rijk. 19. eentje, d. van Pieter Marinas Dieleman en Johanna Janna Jonk* man. 23. Abraham Gerardus, z. van Abraham Maas en Santina Maatje Wijna. 27. Willem Her- manos, z. van Cbristianus Boelens en Anna Wilhelmine Oldenhave. 28. FrarQti», z. van Leendert de Kraker en Leentje Koster. 31. Willem, z. van Karei Riemens en E'isabeth Hamelink. Overleden. 1. Joaephus Wou ters, 64 j., wedn. van Delphioa Groothaert. 7. Jacomina Sol, 57 j, cchtg. van Micbiel 't Gilde. 21. Anthony GoosseD, 71 j., eehtg. van Adriana GoosseD. 26. Pi ter- cella de Feijter, 77 j., echtg. van Pieter Dees. 28. Maria Angelica van Rums'e, 22 j., d. van Cyrillus en Adè'e Celina Mattens. ZAAMSLAG Oodartr. 28 Jaco bus Leunis, 25 j. en Jacoba de Brnijne, 23 j. G.hnwd. 7. Anthonie van de Vrede, 26 j., en Catharina Cor- nelissen, 21 j. Abraham Wilhelm, 24 j en Maria de Pooter, 21 j. Jo zias Bolleman (van Axel), 28 j„ en Adriana van Kerkvoort, 27 j. 13. Mattheus de Bruijne, 27 j., en Suzanna Ksmpe, 24 j. 21. JohanDes Hamelink, 23 j. en Tanneke Bakker, 21 j. Hermanns Ksmpe 20 ,j en Catharina Cornelis- «en, 22 j. 28. Dirk Buyze, 24j. en Aaltje de Jonge, 23 j. Cornelis R on (van Axel), 24 j. en Catha rina den Banier, 20 j. Geboren. 1. Elizabeth, d. van Daniel de Kubber en Cornelia den Dikker. 6. Johannes, z. van Karei Molegraaf en Sara LenseD. 10. L°untje, d. van Willem van der Hage en Janna Buijze. 11. Anna, d. van Izaak Kolijn en Helena den Hamer. 14. Francoise, d. van Willem van Vessem en Pieternella Bevelander. 25. Cor nells, z. van Jozias Dees en Jaco mina Dieleman. 27. Dingenus, z. van Christiaan Kempe en Anna Bakker. Cornell's, z. van Fran cois de Kubber en Cornelia de Kraker. OverledeD. 11. Pieter Hame link, 17 j, z. van Krijn en Cor nelia Bakker. Loop dar bevolking. Gedurende de maand Mei zijn in deze gemeente Ingekomen: E. S. J. Verheggen en gezin, Vice-directeur, Sluiskil P 62, van Willebroeck. Maria van Hecke, zonder be roep, Walstr. C 34 c, van West dorpe. Alir.e Maria Coone, dienstb., Drieschouwen A 30, van Zuid- dorpe. Marts. Smolenaers, coiffeur, Sluiskil P 37, van Antwerpen. P. P. van Damme en gezin, machinist, Gentsche Vaartstr. C 81, van Hulst. Magdalena M. Baert, dienst bode, Drieschouwen A 30 a, van Zuiddorpe. Cornelis van Doorn, melkslij- ter, Eerste Verkorting K 2a, van Zaamslag. Albert P. Kegels, dienstknecht, Drieschouwen A 33, van Koe wacht. Leonie van Gocthem, dienstb., Oudeweg 1 15, van Hulst. Jacob Kaspers, electricien, Sluis kil P 37, van Emmen. Maria Poortvliet, zonder ber., Singelweg J 11 i, van Middelburg. H. P. van Sprundel, werktuig kundige, Sluiskil P 85, van Oud en Nieuw Gastel. A. A. Riemens en gezin, han delsreiziger, Koestraat D 74, van Heinkenszand. Martha M. Mei, geb. Hauette, Slationstr. G 3, van Boschka- pelle. Krijn Hamelink, Landbouwers knecht, Vaartwijk N 8, van Steen deren. P. N. Pronk en gezin, bedrijfs leider, Sluiskil P 66, van Heiloo, H. de Ruysscher en gezin, machinist, Singelweg J 11 q, van IJzendijke. C. G. Everstijn, geb. Slaven burg, zonder ber., Sluiskil P 66, van Rotterdam. Vertrokken: Josephus Struylaert, bankwer ker, Kanaalkade A 99 c, naar Hontenisse. Krijn Hathelink, landb. kn,, Vaartwijk N 8, naar Steindercn» i." I .1 I -I 'I II.— «T-™.—n.1

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 2