Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen *1 Gemeenteraadsverkiezing. No. 12. VRIJDAG 15 MEI 1931. 4te Jaarg. Buitenland. FEUILLETON. J. C. VINK - Axel. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. Politieke schoonmaak. In de dagen, dat de Holland- sche huisvrouwen er ernstig over begonnen te denken een begin te maken met de groote schoon maak (periodieke bezoeking voor alle mannen kwamen soortge lijke gedachten op in het brein der Spaansche oppositieleiders. En zooals onze huismoeders bij voorbaat emmers, dweilen, spon sen en wat dies meer zij, nauw gezet inspecteerden gelijk een legeraanvoerder zijn troepen, zoo troffen de Spaansche republikei nen hun maatregelen om op al les voorbereid te zijn en de politieke schoonmaak tot een goed einde te kunnen brengen. Tal van huismoeders zijn er in dierr' tijd in geslaagd, haar wo ning een geheel ander aanzien te geven met nieuwe gordijntjes hier of een nieuw vloerkleed daar en ze gaan er prat op, den schoonmaakchaos te hebben be dwongen, zoodat alles thans blinkt en schittert in de veilige haven voor man en kinderen. Op dezeffde wijze hebben Zamorra en de zijnen het Spaansche land in politieken zin getransformeerd, de politiek makende tot een republiek. Vele hunner lands kinderen zijn nochtans van mee ning, dat de schoonmaak lang niet radicaal genoeg is geweest en dat er nog veel te veel vuil is blijven zitten. Anderen daar entegen, de monarchisten, hun keren naar terugkeer van den vroegeren toestand en voelen zich niet op hun gemak in het vernieuwde tehuis. Terwijl nu de Hollandsche huisvrouw voortdurend compli mentjes in ontvangst heeft te nemen over de door haar gele verde prestaties, krijgt de voor- loopige Spaansche regeering niets dan verwijten naar het hootd geslingerd en is het reeds tot openlijke rebellie gekomen van de volksgroepen, die het nieuwe bewind trachten plat te drukken onder het gewicht hunner onte vredenheid. Om daaraan uiting te geven werken de extremisten van rechts en links samen om een nieuwe schoonmaak op touw te zetten nu de Spanjaarden er eenmaal den smaak van te pak ken hebben gekregen, willen ze klaarblijkelijk van geen uitschei den weten. En het begint er op te lijken, dat ze daarbij niets willen sparen en geen stuk heel laten. Ze willen finale opruiming houden. Keeren de monarchis ten zich tegen de regeeringsaan hangers en alles wat daaraan annex is, de communisten zoe ken hun heil in het te keer gaan tegen de geeslelijkheid, tot uit drukking gebracht door het in brand steken van kerken of klooster en soortgelijke excessen. Zóó gespannen is de toestand reeds geworden, dat voor Madrid den staat van beleg werd afge kondigd. Evenals herhaaldelijk ten tijde der monarchie, vertoont de hoofdstad des lands het beeld van een versterkte legerplaats, waar pantserwagens met drei gend uitstekende kanon- of mi- trailleurloopen door de straten rijden en zwaar bewapende mili taire patrouilles onophoudelijk zich vertoonen. Maar de bewe ging beperkt zich niet tot de hoofdstad alleen. Ook in de voornaamste provinciale steden openbaart zich een toenemde onrust en worden op het hoofd stedelijk voorbeeld wandaden ten uitvoer gebracht, wijzende op contra-revolutionaire woelingen. Ondanks de afkondiging van de staat van beleg waren de com munisten voornemens Maandag avond een groote demonstratie te houden. De regeering was van deze plannen tijdig op de hoog te gesteld, zoodat zij gelegenheid had tot 't samentrekken van krach tige troepenafdeelingen met ma chinegeweren, welker aanwezig heid Voldoende bleek te zijn om de uitvoering der plannen te voor komen. Volgens de bladen bedragende tot dusverre bekende verliezen in totaal 3 dooden en 16 gewonden. De Spaansche Ministerraad be- eindige zijn vergadering te ruim DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. één uur in den nacht. De mi nister van Binner.landsche Zaken deelde de pers mede, dat tachtig communisten gearresteerd waren. De gouverneurs van alle provin cies hadden opdracht gekregen elke poging tot ordeverstoring met alle energie te onderdrukken. Verder wordt bekend, dat de regeering een arrestatiebevel he^ft uitgevaardigd tegen alle ministers van de dictatuur Primo de Riviera. Blijkens ingekomen berichten heeft het voorbeeld van Madrid ook in de provincie navolging ge vonden. Te Alicante werden vier kloosters in brand gestoken, waar bij een schietpartij ontstond met de politie, in het verloop waar van een arbeider werd gewond. Ook te Managa werd een kloo ster verbrand en het oude bis schopspaleis in brand gestoken, evenals de gebouwen van de rechtsche dagbladen in deze plaat sen. Te Cordova werd uit de menigte met steenen gegooid naar het bisschoppelijk paleis, doch de politie zag kans, pogingen tot brandstichtingen te verhinderen. Tot de in brand gestoken kloo sters, te Madrid, behoort ook de hoofdverblijfplaats der Jesuïten- orde. Slechts eenige brokstukken van muren staan nog overeind. De brandweer kon eerst met de bestrijding van het vuur be ginnen toen troepen ter bescher ming waren aangerukt en het pu bliek niet meer de slagen kon doorsnijden, zooals des middags was gebeurd. Het in brand steken van nog meer kloosters kon worden ver hinderd. Er reden pantserauto's door de hoofdstraten der stad, wat wel indruk op de menigte maakte. De waterleiding, de electrische centrale en andere gebouwen van nut worden door troepen streng bewaakt. In een voor de microfoon ge houden redevoering verklaarde minister-president Alcala Zamorra dat de regeering den toestand volkomen meester is. Hij meende dat er bij de jongste onrusten een samengaan tnsschen de monar- ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. chisten en de exlremisten van links viel waar te nemen. Den socialisten gaf hij den'raad het werk en het normale leven te hervatten. Alle besluiten der re geering zullen blijven binnen het kader der wet. De regeering is voornemens de vrijheid van ge weten, de uitoefening der eere diensten, alsmede de heilige plaat sen te beschermen. Dinsdag zijn in onderstaande gemeenten de daarachter staande lijsten ingeleverd Boschkapelle. Eerste R.K. lijst P. A. Stallaert (aftr.), Anth. de Bakker; A. Bun (aftr.) en J. Fer- ket (aftr.). Tweede R.K' lijst: A.J. Eeman en Arth. van Damme. Derde R.K. lijstMej. S. van Eerdenburg (aftr.). R. K. Werkliedenvereeniging P. J. Baart, C. Lambert, J. F. Crombeen, M. Ottjes, H. van Dijk, P. Kouwijzer. E. de Waal, A. E. van den Bergen, E. J. de Rijk en A. de Rooij. Een Nederl.-Herv. lijst: J. Koster (aftr)., J. W. Scheele, Adr. Scheele en Jac. de Feijter. Stemming op 16 Juni. Clinge. R.-Kath. lijst voor Nieuw- Namen. C. Vercauteren (aftr.), J. Kindt (aftr.), M. Teulings (aftr.), F. v. d. Heijden (aftr.), A. de Deckere, H. Bogaert (aftr.), P. Antheunis, M. Kriekhaert, Th. de Graef. Vrije lijstA. C. Einstrong. R.-Kath. lijst voor Clinge. Ser. v. Duijse (aftr.), P. A. Hageman (aftr.), E. A. v.d. Bran den (aftr.). C. D. Smet (aftr.), A v. d. Kelen, J. W. Bol, L. E. Vermeersen, C. Hoefnagels. Een arbeiderslijstF. J. Ver meulen. Een landbouwerslijst E. J. de Nijs, A. G. M. Buijs- rogge. Vrije lijst J. Lagay, Ch. L. de Bot. De stemming is bepaald op 24 Juni a.s. Hoek. Vrijz. Werkmans Partij A Meertens, M. de Feijter, P. C. Dieleman en P. van Es. Anti-Revol. Partij F. Dieleman, P. Scheele, H. Dieleman, Mar. de Bruijne, P. de Kraker en Jan de Putter Sz. Staatkundig Geref. Partij J. A. Meertens, F. de Bree, J. Tollenaar Gzn., J. Pijpelink. Christ. Hist. Partij D. J. Jansen, P. de Jonge, L. W. Tollenaar, W. de Bokx en C. de Pooter. Lijst „Gemeentebelang" J. van 't Hoff, A. van Alten, G. G. Andriessen en P. C. Moens. S.D.A.P.Jan Buijze, Jac. den Hamer, J. L. Dieleman, Ch. Donze en J. D. Klaassen. Vrije lijst: H. Pladdet. Stemming op 11 Juni. Halst. Roomsch-Katholieken Em. Th. Lockefeer, J. A. van Lierop, Ch. J. Burm, Hou. Ver- wilghen, J. H. Baert, Eug. P. Fassaert, M. C. Geerts, Corn. Strijdonk, L. Wauters, Fi. de Meurichy, Em. de Deckere, A. A. v. d. Walle, L. Janssens, P. A. Koene, C. Em. Vermeersen. Vrijz. Democraten Aug. C. M. Poppe, J. Hooger- huis, P. D. Bartstra, C. C. van Arenthals, P. Jeras. (Wordt vervolgd). AXELSCHE COURANT 60) Wat zou de markies van Char- lemont daarvan zeggen vroeg Jean peinzend. Wat zou hij doen als hij hier buiten de deur werd gezet 'i Denk er niet aan, Jean. Bij al zijne goedheid heeft de markies ook zijne zwakheden, vervolg de Jean. Hij zou kwijnen als een gras- iplant in de zon. Werken kan hij niet en bijgevolg evenmin zijn eigen brood verdienen. Hij bezit geen vast karak ter, geen wil, geen krachtdadigheid. Hij is hier slechts een indringer en staat op een plaats, die eigenlijk den waren markies toekomt. Philippe knikte toestemmend. Ja, de markies is zeer goed, zei- de hijhij is zwak en verwend en niet in staat om in zijn eigen onderhoud te voorzien. Wanneer het meisje zich bekend maakt en hare aanspraken laat gelden, dan is hij verloren. Maar daar valt mij iets in, ging hij op een an deren toon voort. Het meisje moet met eenige zend ng hier gekomen zijn Haar eigen moeder weet niet wie zij is. Welnu, waarom maakt zij zich niet aan haar bekend Dat is een Vraag voor jou, Jean 1 Dat is gemakkelijk te begrijpen, Mevrouw Mixtome mag niet weten, dat haar echtgenoot haar vroegere echtgenoot leeft. Wanneer zij het wist, ■ou zij hem zeker verraden. Mevrouw feal den tegettwoordigen markies trou wen, en zQdai» van «elf spreekt, komt het meisje vooi de belangen van haar vader op. Gij hebt gelijkt; en zeker is zij gekomen in de meening, dat haar va der onschuldig is aan de misdaad, en komt zij trachten bewijzen van zijn onschuld te vinden. Hij was schuldig, Philippedaar over kan toch geen twijfel bestaan Zeker niet, antwoordde Philippe ruw. 't Gerecht heeft deze vraag voor altijd opgelost. Alle feiten spraken tegen hem. Ik zelf heb zeer bezwaren de getuigenissen tegen hem afgelegd, en ik had het nog erger kunnen maken. Gij kondet Alexe Mixtome niet lijden Neen siste Philippe tusschen de opeengeperste lippen door, ik haatte hem steeds het was een afkeer, waarover men zich dikwijls geen reken schap weet te geven, er. hij haatte mij evenaDO. Anders beminde hem ieder een. Hij was als een vorst onderzijn onderdanen en mij kon hij niet lijden. Hij behandelde je ook niet als een bediendeen toch was hij vrien delijk tegenover een bedelaar, die in t slot kwam. Maar hij trachtte zijn broeder over te halen om mij uit zijn dienst te ontslaan. Hij mistrouwt mij van af het oogenblik, dat hij mij zag, en ik haatte hem en mijn heer daarenbo ven. Vloek over die tweeen hij voegde bij die woorden eene verwen- sching, dat het meisje in hare schuil plaats sidderde. Hij onschuldig! en de dienaar lachte honend. Hij was schuldig en ik zal hem nóg aan de galg zien I Ik zal politiemannen naar Griekenland zenden, die hem vatten en naar Enge land krengen zullen. Heeft hij u her- kend? Het scheen van niet, ofschoon zeker mistrouwen in zijn oogen lag, dat mij niet beviel. Hij was op zijn hoede, maar hij was even beleefd, als in de dagen zijner glans, ik nam mij in acht, mij niet te verraden maar toch kan 't zijn, dat hij mij herkend heeft. Kijk eens Op een middag zag ik hem, en'daarop vluchtte hij's nachts in 't gebergte. Ik wachtte verschei dene dagen, maar hij kwam niet meer te voorschijn. Een bewijs, dat hij je herkende. Jammer dat uw gezicht hem waar schuwde op zijn hoede te zijn Zijne arbeiders zeiden mij. dat hij zijn goed verkocht had. Hij kan gemakkelijk in de bergen ontweken zijn, en daar zijn vervolgers trotseeren. Hij mag de Grieksche regeering trotseeren, de bandieten doen dat ook, maar del Fransche regeering is toch een geheel andere. Zij zal hem van Griekenland opeischen, de bandieten zullen hem heipen opsporen en hem uitleveren, in de hoop de belooning te ontvangen, die op zijn hoofd gesteld is, en gij en ik, wij zullen hem zien opbrengen, JeanHeden nog zal ik bericht naar den minister van justitie te Parijs zenden I Ik denk, dat hij met zijn doch ter wel briefwisseling houdt. Ik zal de post bewaken. Iedere brief, die komt en vertrekt, zal ik na gaan. Ik sal een scherp oog op de jonge markiezin houden Wat een haat moet gij dezen Alexe Mixtome toedragen, zeide Jean, en hij bewees je toch een goeden dienst toen hij je van uwen heer bevrijdde t want had Alexe Mixtome zijn broeder nllt vermoord, dan geloof ik, dat gij het met uw oploopend karakter, zoudt gedaan hebben, uit dankbaarheid voor het prachtig merkteeken, dat hij op uw gelaat drukte. Gij vergist je mannetje, antwoord de Philippe opgewonden. Ik ben ver loofd met Johanna, mevrouw Mixtome's kamenierster. Als de markies van Montfacon de meesteres huwt, huw ik de bediende. Een goede partijriep Jean ver wonderd. Johanna is spaarzaam en zal een mooi sommetje hebben. Maar hoe komt zij er toe jeu te huwen, die al uw geld in kleederen en uitgaven verspilt? Hoe zult gij haar onderhou den Zult gij bediende van den mar kies blijven Ik ga naar het buitenland. Jo hanna heeft geld genoeg, dat wij sa men leven kunnenen mijnheer zal mij ook wel een bruidsgeschenk geven zooals men dat na achttien jaren trou wen dienst mag verwachten. Sofie merkte op, dat Philippe tegen over zijn broeder niet van de erfenis sprak, die hij volgens Johanna's zeg gen van den oom zijner moeder had bekomen dus moet deze geschiedenis leugentaal zijn. Had hij geld, dan moest dit zoodanig verworven zijn, dat hij reden had om het geheim te houden. Zij dacht aan de verdwenen juweelen van den markies en de overtuiging, dat Philippe Piron zich op het oogen blik van den moord daarvan meester gemaakt had, won bij haar meer en meer veld. Philippe, zeide Jean, tot de taak terugkomende, voor mij is het zeker, dat Alexe Mixtome in leven it en in Griekenland verblijft, waar ik hem geï sien heb, Hij verbergt zich in een hol of ergens anders, maar als hij gevan' (Ingez. Mededeeling) gen wordt, eisch ik mijn aandeel in de belooning, die de regeering voor zijn gevangenneming uitgelooft heeft. Geef me nü het geld, dat gij mij beloofd hebt voor mijn onderzoek. Philippe Piron trok een beursje uit zijn zak en reikte het Jean over. Deze schudde de daarin zijnde geldstukken op zijn hand uit, telde ze en stak de beurs in den zak. Ik moet je bekennen, zeide hij daarna, dat ik vreesde, dat je de be sproken som niet zoudt uitbetalen, om dat ik je als een verkwister ken. Maar waar haalt gij toch al dat geld om je kostbare behoeften te bevredigen De markies moet je wel als een vorst be talen. Ik zou ook wel een plaatsje hier in het slot willen hebben. Verblijft gij in het dorp? Ja. het hotel van Montfacon. De menschen zien mij voor een handels reiziger aan. Ga naar Parijs en als ikjenoo- dig heb, zal ik je schrijven. Voorloo- pig wil ik de zaak alleen voortzetten. Als er echter een belooning gegeven wordt, zal ik toezien, dat gij uw deel bekomt. Ga nu, Jean, en zwijg tegen over ieder 1 Beiden gingen de deur der kapel uit, waar zij een poos samen spraken tot Jean door de ruïen naar buiten ging, Philippe kwam in de kapel terug en nam zijn vroegere plaats weer in. Sofie werd vermoeid door haar ge- dwongeH houding; haar hals deed pijn van het bukken en hare oogen brandden van het staren in de duister» nis Zij verlangde om vrij te Zijn, maar durfde zich niet verroeren.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1