Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- VI aan deren No 10. VRIJDAG 8 MEI 1931. 47e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Ouderliefde. Raadsverslag. WWÊm Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Cent; voor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. v Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Er is heel wat veranderd in de laatste twiniig jaar Eigenlijk is alles veranderd zoo als 'n bruine pater humoristisch zei„Alles is veranderd, alleen een koestaart „bammelt" nog al tijd achteraan''. Wat ook veranderd is? Wanneer in den „goeien ouden tijd" die overigens nog zoo heel oud niet is, 'n aankomen de jongeman of jongedochter het zoover had gebracht, dat er niet langer leergeld behoefte te wor den betaald, maar integendeel 't eerste loon in ontvangst werd ge nomen dan,... was het vooral daarom 'n feestdag, omdat ze van nu af in staat waren, aan de ou ders hun wederliefde en dank baarheid metterdaad te kunnen bewijzen. 't Gold als de natuurlijkste zaak ter wereld 't Lag geheel in den dcgelijken aard en het christelijk karakter van onze bevolking. Maar vandaag Men betaalt kostgeld aan z'n bloedeigen ouders en ste^eischen als stond men tegenover wjld- vreemden. Wat zeg ik? Neen, tegenover vreemden zou men allicht de be scheidenheid meer in acht nemen dan nu en dan den huiselijken haard, jegens hen, wien men na God alles te danken heeft. Ons zijn gevallen bekend, waar bij een jonge mijnwerker (wiens vader trouwens nooit over veel inkomen beschikt had), zijn voor schriften gaf omtrent het dage- lijksch menft en zijn bedreiging af en toe herhaalde, dat ie een ander kosthuis zou opzoeken, wanneer zijn verlangens niet prompt werden vervuld. De jonge heer werd een huistyran. Vergelijk met zulk 'n ontaarde houding en verhouding nu eens de ontberende kinderlijke liefde van den jongen musicus, die bij de mijnramp- van Eschweiler op 21 Februari jl. het leven verloor. De kranten hebben het sobere verhaal ervan onopgesmukt aan hun lezers verder verteld. De jonge man zag zich niet in staat om als musicus voor z'n zieke moeder te zorgen. En, of schoon zijn zwakke handen niet aan harden, ruwen arbeid gewend waren, nam hij een kloek besluit, hij werd mijnwerker. Hij is 't maar kort geweest. De booze aardgeest, die rondwaart in de mijn, koos ook hem als offer uit, op denzelfden dag, dat zijn goede moeder op sterven lag. Met den dood bekroonde hij het offer van zijn eenvoudige kin derlijke liefde, waarvan anders nooit iemand onzer iets zou ver nomen hebben. (D. v. .N.) Vergadering van 28 April 1931. Aanwezig de heeren J, M. Og- gel, Af E. C. Kruijsse, wethouders, M. W. Koster, A. Esselbrugge, C. Th. van de Bilt, A. Th. 't Gilde, F. Dieleman, J. de Feijter en P. de Feijter, leden. Afwezig de h.h. H. Wolfert en Ch. G. Claessens. Voorzitter de heer F. Blok, burgemeester, secretaris de heer J. L. J. Maris. (Slot). 6. Verzoek om meer dans gelegenheid. Door C. M. de Coninck en 6 gntkren, neringdoenden, is een adres ingezonden om met de a.s. Pinksterdagen de gelegenheid tot het geven van dansmuziek tot twee dagen uit te breidendit om het bezoek aan Axel aantrek- j keiijker te maken en aan adres santen ruimere verdienste te ver zekeren. B. en W. wijzen er op, dat hel vorig jaar en ook reeds het daar aan voorafgaande jaar een der gelijk verzoek van neringdoenden (caféhouders) is ingekomen. In het college van B. en W. is geen wijziging gekomen of verandering van standpunt, zoodat wordt voor gesteld op het adres afwijzend te beschikken. Dhr. 't GILDE Mijne houding ten opzichte van deze aangelegen heid is bekend voor zoover dit mijn persoon aangaat. Ik kom daarmede niet in strijd met mijn verleden, wanneer ik een ander standpunt waag in te nemen dan het College. Deze zaak wordt door mij overigens op den ach tergrond gehouden, doch daar een zeker gedeelte der bevolking tel kens met een periodiek regel matig herhaald verzoek komt, moeten wij als Raad dat ook onder het -eog zien. Ofschoon ik nooit gedanst heb, zie ik er heelemgal geen kwaad in. In tegendeel De jeugd zoekt zijn ontspanning toch. In de aller beschaafdste millieu's en ook in de meest Christelijke kringen wordt gedanst. Waarom maakt men de gelegenheid hier niet wat ruimer Dhr. ESSELBRUGGE zou het verzoek ook willen toestaan. Ik woon daar in een gedeelte, zegt spr., dat we geregeld de walsen van Strauss en Dajos Bela in de radio hooren, en dan vind ik, mag er op andere plaatsen ook wel een dansje gemaakt worden op zijn tijd. Dhr. VAN DE BILT zal voor het voorstel van B. en W. stem men. lk kan niet voor het ver zoek stemmen, en degenen, die het adres onderteekenden, weten dat. Het voorstel wordt met 6 tegen 3 st. aangenomen. Tegen de h.h. Kmysse, Esselbrugge en 't Gilde. 7. Verzoek om lagere huis huur. Naar aanleiding van een ver zoek van de huurders van de Vereen, voor Volkshuisvesting in de Julianastraat om verlaging van den huurprijs, sprak de Voorz. in de vorige verg. het vermoeden uit, dat een gunstiger antwoord van den Minister in dezen was te verwachten, doch dit vermoe den is teleurgesteld en weer is hetzelfde antwoord ontvangen. De Minister heeft geen be zwaar dat een iagere huur voor die woningen wordt betaald, mits de gemeente het verschil bijbe taalt tot f4 per week. B. en W. hebben deze be slissing persoonlijk op het Ministerie besproken. Op het Departement kon geen ander re sultaat bereikt worden,- daar een algemeene gedragslijn wordt ge volgd voor alle gemeenten, het geen zeer teleurstellend was. Voorgesteld wordt daarom om afwijzend op het adres van die bewoners te beslissen. De VOORZ. zegt dat hem werd medegedeeld, dat in geheel Neder land van geen verlaging van huur sprake is. De Regeering heeft geld noodig en nu wil de Minis ter niet afwijken van het be staande contract. Gisteren is een nieuw adres ingekomen van 42 bewoners uit de Julianastraat, die te kennen geven dat zij eenige raadszittingen geleden met een verzoek tot den raad zijn gekomen tot verlaging der woninghuren dat zij wederom de vrijheid nemen de aandacht te vragen voor dit adres, omdat tot nu toe in geenerlei vorm een antwoord is gekomen dat de toestand voor de arbei dersgezinnen die deze woningen bevolken nog steeds dezelfde is en in de naaste toekomst geen wijziging ten gunste verwacht kan worden dat, naar hun gevoelen, de woninghuren in overeenstemming dienen te zijn met den ter plaatse geldenden loonstandaard redenen, waarom zij zich tot den Raad wenden met het be leefd verzoek zoo spoedig moge lijk en uiterlijk met ingang van 1 Mei a.s. een gunstige beslis sing op hun reeds eerder ge daan verzoek te wiilen nemen. Ook hiervoor verwijst de Voorz. naar het advies van B. en W. Dhr. 't GILDE kan zich de gemoedsgesteldheid op het Mini sterie maar slecht indenken. Die menschen schijnen niet te begrij pen, dat wij hier ten plattelande onder geheel andere omstandig heden leven en vooral in een landbouwstreek, waar de crisis zich heviger dan ergens doet gevoelen. En waar hier door het gemeentebestuur voor het dag loon een norm wordt aangeno men van f2,50 mag de huur oök in doorsnee niet hooger zijn dan f 2,50 tot f 3,50. De VOORZ.f 2,50 dat is niet juist. Dhr. 't GILDE: Ik ga maar af op de werkverschaffing. Zooals met veel dingen het ge val is, men schuift het in Den Haag maar op de gemeenten, die er door in 't moeilijke komen, omdat men steeds het budget moet verzwaren door de huren te verlagen. Men maakt het daar om den Raad niet gemakkelijk, want men moet zoowel voor de belangen van den een als die van den ander waken. Spr. zou ech ter toch nog willen vlagen aan den Raad om mede te werken aan een verlaging der huren van f2.50 tot f3.50, al naar het loon is. Nu is het f 3 tot f 4. De VOORZ zou in overweging willen geven om nü nog geen beslissing te nemen, maar liever het adres in handen van B. en W. geven, voor een nader onderzoek. Dhr. VAN BILT vindt het niet zoo erg, dat de eene burger een. beetje meer moet betalen voor den ander, als 't noodig is, maar er ger is, dat hij onder de namen van de verzoekers een gemeente werkman ziet, die iets ondertee kent, wat niet waar is. Want die man is er niet op verminderd. Die is vooruitgegaan wanthetleven is voor allen iets goedkooper ge worden. Spr. is er niet tegen om voor gezinnen f 1 per week op de huur toe te leggen, maar niet voor allenhet moet noodig zijn. Het zou toch onbillijk zijn, als ik in de Julianastraat ging wo nen en dan f 1 toeslag vroeg, of maar f2.50 huur gaf en daarom protesteert spr. tegen de hand- teekening van een gemeentewerk man. De VOORZ. Dat is zeer juist. Dhr. OGGEL zegt dat al ver schillende methodes zijn toege past. Eerst hadden we een mi nimum van f4 en later werd het voor allen f4. Toen er veel woningen leeg kwamen, hebben we geprobeerd met f 1 toeslag, later is weer f4 vastgesteld en hebben we in verband met het inkomen toeslag gegeven, als re ductie. Dit laatste systeem nu schijnt hem het beste toe en spr. gelooft dat het het beste zou zijn dat niet te veranderen. Natuurlijk zou spr. er voor zijn om de huren te verlagen, als we die toezegging van den Minister hadden, maar nu de gemeente er toch al een paar duizend gulden bijlegt, zou het onbillijk zijn om die huurprijs nog te verlagen ten koste van de overige ingezetenen. Andere menschen, die dergelijke woningen huren, hebben even eens hun lasten en zorgen en ver- keeren misschien in geen betere conditie, dan de aanvragers. Dhr. KRUYSSE zegt, dat de eenvoudigste weg zou zijn, zooals dhr. 't Gilde voorstelt, maar dat kan niet, want aan het Ministerie wijst men erop, dat de huur gelijk moet zijn aan die van gelijkwaar dige woningen en die doen toch ook een huur van f3 tot f4. Dat de huurwaarde te hoog is erkent spr. ten volle, maar dat is voor de geheele gemeente zoo en daarom zullen we ook steeds met toeslag moeten blijven werken voor degenen, die het noodig hebben. In Den Haag zit men met de moeilijkheid, dat men niet voor Axel alleen de huur kan verlagen, maar het dan voor het geheele land geldt. Ook is opgemerkt, dat het eigenaardig is, dat de gemeenteraden steeds om verla ging vragen, maar als het in de Tweede Kamer komt zijn de leden hunner partij er weer tegen. Dan komen er andere belangen van hoogere politiek, die weer vóór gaan en laten ze dit rusten. En dan is er nog een bezwaar. De werkeloosheid berust bij het Ministerie van Arbeid en de huis vesting bij Binnenl. Zaken en dat wil de Reg. niet aaneenkoppelen, zoodat de eene ambtenaar zijn begrooting ter wille van den ander niet wil bezwaren. Dhr. DIELEMAN De Minister heeft dan toch zijn standpunt niet gehandhaafd, dat de weekhuur gelijk zou staan met een dagloon. De VOORZ.Ja, overeenkom stig de toen geldende loonen wel, maar er is ons op gewezen, dat daar in het contract niets van in Dhr. KRUIJSSE: We kregen ook den indruk, dat men de huren op peil wil houden, om de particuliere wonigbouw te be vorderen. Dhr. DIELEMAN: Het blijkt wel, dat het geen wijs besluit is geweest om die woningen te bouwen. Ze zijn veel te duur gezet. Dhr. OGGEL: Voor die tijden waren ze niet te duur. Er is toen ook wel gezegd de tijden zullen veranderen, maar bouwen moesten we. Dhr 'T GILDE: Dat bezwaar dat de Minister oppert geldt zoo wel bij lagere huur als bij toe slag. Ik zou ze willen verlagen Dhr. KRUYSSE: Lagere huur kan niet, maar toeslag hebben we zelf in handen, al wilden we de geheele huur cadeau geven, als de Minister maar op f4 per week en per woning kan rekenen. Dhr. 'TGILDE'. Maar f2.50 per week is toch gelijk met een (Ingez. Mededeeling) rente van f 2500 a 5 pCt. En daar zet men toch een flinke werkmanswoning voor? Dhr OGGELVoor huur, onderhoud en lasten, enz. mag je wel 7 pCt. rekenen. Dhr. P. DE FEIJTER is ook tegen verlaging, war.t dan moeten andere menschen betalen voor degenen, die het niet eens noodig hebben. Zoo vernam spr., dat er onder de onderteekenaren iemand is, die de huur zeer billijk vindt, en gezegd heeft, dat men voor hem de huur niet behoeft te verlagen. Dhr. 't GILDE Dat behoeft men hier niet uit te spelen. Zoo iemand kan er toch nog tegen zijn, dat voor anderen de huur te hoog is. De VOORZ. brengt het voor stel van B. en W., om de be staande regeling te handhaven, in stemminghet wordt aange nomen met 7 tegen 2 st., van de h.h. 't Gilde en Dieleman. 8. Vergoeding voor het ver voer van schoolkinderen. B. en W. stellen voor deze vergoeding te verhoogen. In Februari heeft A. Dieleman, autobusondernemer te Kijkuit ken nis gegeven, dat het aantal school kinderen met 1 April a.s. zoodanig zou vergrooten, dat hij ze niet allen in één rit kan vervoeren en alzoo herziening van het over eengekomen bedrag vroeg. Aangezien Dieleman al eenige jaren de schoolkinderen heeft vervoerd, zonder dat klachten ter oore kwamen en steeds op tijd en zonder eenige stoornis, hebben B. en W. met den ondernemer geconfereerd en gecorrespondeerd die bereid is gevonden om voor f 1850 de kinderen te vervoeren, in twee ritten des morgens en twee ritten des avonds. Voorgesteld wordt nu, om de vergoeding van dit vervoer tot wederopzeggens te bepalen op f 1850 onder dezelfde voorwaar den als voorheen, dat de wagen tijdens het vervoer der school kinderen niet mag worden ge bruikt voor vervoer van andere personen, noch vrachtgoederen of andere onderwerpendat alle veiligheidsmaatregelen in acht ge nomen worden ter voorkoming van ongelukken van kinderen of hunne kleeding en alles behoorlijk afgesloten kan worden voor regen en wind en onder voorwaarde dat, wanneer het totale aantal leerlingen beneden 65 daalt, hier van wordt kennis gegeven. Dhr ESSELBRUGGE merkt op, dat Dieleman dus f 600 meer zou krijgen. Hij heeft geinformeerd bij de garage Cito en deze heeft berekend, dat ze het niet zou kunnen doen voor dien prijs, om« dat ze 11 K.M1 per dag meer zou moeten rijden. Zij rekent dan lë •Vu-'W' Stdclt - 'J PRIMA ZUIVERE KRISTAL STIJFSEL ..DE BIJENKORF VOCRMEHN FJIMO—O 10 CENT PER PAKJE SPAART UW WASCHGOEO EU MAAKT HET HELDERWIT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1