Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscli - Vlaan deren No. 8 VRIJDAG I MEI 1931. 47e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Raads verslag. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Buret* Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIÈN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor ©lkeu regel meer 12 Cent. Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiün werden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Eerste Blad. Vergadering van 28 April 1931. Aanwezig de heeren J, M. Og- gel, A. E. C. Kruijsse, wethouders, M. W. Koster, A. Esselbrugge, C. Th. van de Bilt, A. Th. 't Gilde, F. Dieleman, J. de Feijter en P. de Feijter, leden. Afwezig de h.h. H. Wolfert en Ch. G. Claessens. Voorzitter de heer F. Blok, burgemeester, secretaris de heer J. L. J. Maris. Nadat de Voorz. de vergadering op de gewone wijze heeft ge opend stelt hij de agenda aan de orde. 1. Notulen. De notulen der vorige vergade ring (3 Maart) worden zonder hoofdelijke stemming goedge keurd. 2. Ingekomen stukken. De VOORZ. deelt mede, dat hij telefonisch bericht heeft ge kregen van dhr. Claessens, dat hij verhinderd was om aanwezig te zijn. a Schrijven van den Minister, dat een onderzoek wordt inge steld o.a. naar het aantal niet- Nederlandsche arbeiders in West- dorpe en omgeving; zulks naar aanleiding van adhaesiebetuiging aan een desbetreffend adres van den gemeenteraad van Westdorpe. b. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het leeningsbesluit ad f 40.000 ten behoeve van de R.K. school. c Idem inhoudende verdaging van de goedkeuring der begroo ting voor 1931 tot 1 Juli a.s. d. Idem, dat de datum van de jaarmarkt te Aardenburg is ge wijzigd, zoodat die voortaan den 2en Zaterdag, Zondag en Maandag na Pinksteren wordt gehouden. e. Schrijven van den Inspec teur van het lager onderwijs te Terr.euzen, luidende als volgt: Herhaalde malen is door Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen de medewerking van de ambtenaren van het Rijks- schooltoezicht ingeroepen bij de herplaatsing der wachtgelders, welke ten laste van de schatkist zijn. Volkomen terecht! Het rijksbelang eischt, dat deze wacht gelders zoo spoedig mogelijk worden herplaatst. Het was daarom, dat door mij in mijn advies van 21 Februari 1931 betrekking hebbend op de ver vulling der vacature aan de o. 1. school te Axel, met aandrang de wachtgelder, die als nummer 1 op de voordracht voorkwam, ter benoeming werd voorgedragen. Deze was bovendien een zeer geschikte leerkracht, zoodat de raad van Axel, dezen wachtgelder accepteerende, zeker een uitste kende keuze zou hebben gedaan. Blijkens het verslag voorko mende in de Ter Neuzensche Courant van 11 Maart 1931, hebben de raadsleden Koster en Dieleman daarin gezien een op dringen" en een in de schoenen duwen". Deze opvatting blijft natuurlijk geheel voor rekening van genoemde leden. Het heeft inij gespeten, dat juist mijn aandrang om nummer 1 te benoemen, voor genoemde raadsleden en voor hen, die mede hun stem op nummer 2 hebben Uitgebracht, een aanleiding is ge weest den wachtgelder juist niet te benoemen. Dit uit deingeestige dwarsdrijverij, want iet argument, dat nummer 1 zich niet heeft gepresenteerd, zou hen ook moeten hebben weerhouden hun stem op nummer 2 uit te brengen. Ik heb gemeend aan Zijne Ex cellentie den Minister van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen te moeten berichten, hoe sommige vroede vaderen van Axel hun besturende taak opvatten. Men kan dan in Den Haag weten, hoe deze volksvertegenwoordigers in plaats van mede te werken om het Rijk van een financiëelen last af te helpen, in ruil waarvoor zij een uitstekend onder- w ij z e r zouden hebben gekre gen, zich voor de belangen van 's Rijks schatkist ongevoelig toonen. (Get.) Van derWeijnen. f. Verslag van de Gezond heidscommissie, zetel Neuzen, over 1930. Dhr. 't GILDE merkt op, dat z.i. uit het verslag blijkt, dat de arbeidsfeer dier commissie voor Axel heel weinig beieekent. Hij vraagt of het geen aanbeveling zou verdienen, dat de commissie zich eens wat meer interesseerde voor de klacht, die bij de be volking van Sluiskil tot uiting komt in een adres dat hier bij den Raad is ingekomen. De VOORZ. zegt, dat het nu gaat over het verslag, die andere zaak kan straks besproken wor den bij de behandeling van dat adres. g. Bericht van Iz. de Feijter, dat hij zijn benoeming als lid van de schattingscommissie aan neemt. h. Idem van G. W. Smeenk, dat hij zijn benoeming als onder wijzer aanneemt. I. Dankbetuiging van de be sturen der Zangvereen. .Orelio" en muziekver. „Concordia" voor het beschikbaar stellen van een repetitielokaal in de school. j. Proces verbaal van de op 18 Maart gehouden opneming der boeken en kas van den ge meente-ontvanger, waarbij is ge bleken, dat het batig slot over 1929 bedraagt, van den gewonen dienst f 13,372,16, van den kapi taaldienst f 27,82 dat de inkomsten over 1930 bedragen f 208.408,49 en die over 1931 f 17.248,41 benevens op bij-journalen f 17,54, totaal f 236.074,42 dat de uitgaven over 1930 hebben beloopen f 195.852,90, en die over 1931 f30.831.16, totaal f226 683,07,- zoodat er in kas moest zijn f9391,35, hetgeen overeenkomt met de getoonde waarden en bescheiden. k. Verslagen van de hoofden van scholen van de cursussen voor avondonderwijs. Het hoofd der o. 1. school, dhr. D. van Houte, deelt mede, dat 4 avonden per week, telkens anderhalf uur, onderwijs werd gegeven. De lesrooster omvatte de vakken lezen, rekenen, Ned. taal, aardrijkskunde en geschie denis. De lessen zijn gegeven door hem en dhr. Schieman en wel 22Vi uur door hem en 701/g uur door dhr. Schieman. Daar het bezoek der lessen op het laatst te ongeregeld plaats had, heeft het hoofd dezer school de lessen eind Februari stop gezet, aoodat het maximum aantal uren niet bereikt is. De opkomst der leerlingen is over het algemeen voldoende geweest. Het hoofd der R.K. school schrijft, dat de cursus voor avond onderwijs 10 Febr. is geëindigd. De deelnemers zijn tot de laatste les opgekomen. De resultaten waren bevredigend. Vooral door de ouderen werd met ijver ge werkt, een bewijs, dat zij het onderwijs op prijs stellen. Ge middeld namen 14 jongens aan de lessen deel. 1. Accountants-rapport over het gasbedrijf in 1930. Hieruit blijkt o.m., dat werd geproduceerd in totaal 761.932 Ms gas, waarvoor zijn gebruikt 2 529.146 Kg. kolen. De balans wijst op een winst cijfer van f5874.41. (We komen op dit rapport nog nader terug. Red.) Dhr. DIELEMAN dacht eerst de rij der ingekomen stukken te laten aflezen om daarna zijn op merkingen te maken, maar als de Voorz. het goed vindt, wil hij ook nu het woord vragen voor een paar dingen. De VOORZ. acht het beter, maar punt voor punt af te werken. Dhr. DIELEMAN wil dan eerst vragen, of het niet goed was de brief van den Inspecteur van Onderwijs te Terneuzen eens voor te lezen, iuzonderheid, zegt spr. omdat daarin de namen ge noemd worden van Koster en mijn persoon. De VOORZ. zegt, dat de stuk ken ter lezing hebben gelegen, maar heeft niettemin geen be zwaar om het schrijven voor te lezen. Hij gaat daartoe over. Hierna zegt dhr. Dieleman, dat het naar zijn meening voor een hooggeplaatst ambtenaar, als de inspecteur, niet te pas komt, om op dergelijke manier als in dit schrijven, zijn overkropt ge moed lucht te geven. Is mis schien de benoeming van no. 2 niet uitgevallen zooals hij dat zelf wenschte, dan is daarvoor de verantwoordelijkheid voor hem zelf. Immers beide onderwijzers hadden in het bijzijn van Burg. en Weth het hoofd der school en den inspecteur proefles gege ven, en nu één van beide mijn heer de Voorzitterde proefles sen hebben van no. 1 en 2 even goed voldaan, öf ze hebben niet voldaan en dan hadden beiden aanbevolen moeten worden, of geen van beiden, maar omdat er alleen aanbevelingen waren voor no. 1, kreeg de meerderheid in den Raad den indruk, dat no. 2 slechts diende voor aanvulling of stroopop. En nu dient ook een inspecteur van het L O. te begrij pen, mijnheer de Voorzitter, dat de meerderheid in den Raad zich niet leent voor stemmachine, want deze heele benoeming heeft met wachtgelders en bezuiniging niet te maken. Immers no. 1 stond be noemd te worden ergens in Noord Brabant? De financiëele zijde was dus opgelostwaarom ter wereld haalt die man er dan al die dingen bij, en dan dient het toch voor een inspecteur van het L. O. hetzelfde te zijn, wie er be noemd wordt. We verwachtten toch een aanbeveling van 2 on geveer gelijke- personen En wat betreft de uitdrukkin gen in dit schrijven van den In specteur, die zullen we laten voor wat het is. De man is vreeselijk boos, omdat hij zijn zin niet heeft kunnen doorzetten, maar dat over komt eik mensch wel eens, Ik wilde hem echter een goeden raad geven, vooi hij zich met zijn klacht wendt tot Zijn Excel lentie den Minister van Onderwijs, en wel deze, dat hij gerust de mceite kan sparen zich naar Den Haag te wenden, want de gemeen teraad van Axel (of om des in specteurs termen te gebruiken) de vroede vaderen van Axel, zijn al enkele jaren in Den Haag bekend, ten eerste om de electriciteitsbe- weging in de gemeente, waardoor we veel goedkooper uit zijn, dan andere gemeenten en ten tweede om de waterleidingkwestie, waar door de burgerij nog altijd is be waard gebleven voor van boven opgelegde dwingelandij, die niet noodzakelijk is. Mogelijk mijn heer de Voorzitter, dat dit meer niet bezuiniging te maken heeft dan een wachtgelder, die straks toch benoemd wordt. De VOORZ. zegt, dat het hem spijt, dat dhr. Dieleman als ar gumenten er de electriciteit en de waterleiding bijhaalt. Overigens is spr. het met zijn betoog ook niet eens, want hij schakelt juist datgene uit, waar het om gaat. Het Rijk heeft wachtgelders en die zijn nadeelig voor den Staat en doordat niet no. 1 van de voordracht is benoemd heeft de Raad blijk gegeven den Staat niet te willen tegemoet komen, terwijl het bovendien nog een uitstekend onderwijzer is. 0 zegt wel, dat hij in N.-Brabant zou benoemd worden, maar daar is niets van bekend, er werd op gerekend, dat hij hier benoemd zou worden. Dhr. DIELEMAN zegt de elec triciteit en waterleiding als voor beeld te hebben genoemd, omdat daaruit blijkt, dat juist de Raad van Axel in hooge mate voor bezuiniging is. Dat no. 1 in N.-Brabant zou benoemd worden, is niet van hooren zeggen, maar stond officiëel in de stukken. De VOORZ. Dan zou hij reeds benoemd zijn. Dhr. DIELEMAN Ik weet niet of hij al ergens benoemd is, maar als dat niet het geval is, dan komt bij mij de vraag of er niet iets aan hapert en zou hij wel moeten gaan twijfelen aan hetgeen de inspecteur schreef. Dhr. ESSELBRUGGE zou wel eens willen weten waarom dhr. 't Gilde dan no. 1 niet heeft ge stemd. Spr. ziet dat dhr. 't Gilde maar steeds instemt en in alles met dhr. Dieleman meegaat. Dhr. 'T GILDE: De stemming is toch geheim Bovendien ik ben nog niet aan 't woord ge weest, maar hoe ik gestemd heb, dat is m ij n zaak en moet buiten bespreking blijven. Dat ik met dhr. Dieleman accoord ga, is lo gisch. Ik vindt het ook zeer on tactisch van den inspecteur; aan dat ambtelijk opdringen moet maar eens een einde komen. Daar moet de Raad van Axel niets van hebben dat is al meer gebleken en het was te hopen, dat men er overal zoo over dacht. Dhr. ESSELBRUGGE Het was dus een vingerwijzing? Dhr. 'T GILDE Er waren 2 candidaten aanbevolen en het was niet bekend, of no. 2 minder ge schikt was, afgedacht van de vraag wien ik gestemd heb. Daar mag niet over gesproken worden. Dat is geheim en daar voor moet men mij toch niet tot de orde roepen De VOORZ. zegt, dat hij van den inspecteur heeft vernomen, dat hem bij een betoek aan Den (ingez. Mededeeling) Haag was gebleken, dat de des betreffende ambtenaar bij het departement het den Raad ont zettend kwalijk heeft genomen, dat deze den wachtgelder niet had benoemd en te kennen gaf, dat als door Axel in de toekomst iets zou gevraagd worden, daar rekening mee zou gehouden worden. Dhr. 'T GILDEDat is on gehoord. Dhr. DIELEMAN Maar krij gen we dan zóóveel uit Den Haag? Dhr. KOSTER vond het in 't geheel niet vreemd, dat er zoo'n brief van den inspecteur was. Als men bij die heeren niet naar hun pijpen danst, zijn ze boos spr. heeft dat al meer onder vonden. En daarom lapt hij de brief aan zijn laars. Hij is over tuigd dat hij naar eer en geweten heeft gestemd en neemt daarvoor de volle verantwoordelijkheid op zich. Als no. 2 geen goede on derwijskracht was geweest, zou hij ook niet op de voordracht gekomen zijn. En als men in Den Haag wil dat de gemeenteraad van Axel meewerkt aan bezuiniging, dan is er nog werk genoeg. Dan moeten ze maar eens beginnen met vermindering van de hooge salarissen. De VOORZ. zegt, dat het in hoofdzaak gaat over het niet be noemen van een wachtgelder. Dhr. P. DE FEIJTER: Hoe meer er over gesproken wordt, hoe meer ik ook den indruk krijg, dat ons no. 1 werd opge drongen en hij zou het een lage taktiek vinden van een zoo hoog ambtenaar, om 't op de gemeente te wreken, dat de raad diens zin niet deed. Spr. is het eens met Dieleman, dat de Raad vrij moet zijn, wien hij stemmen wil. De VOORZ.De uitdrukking lage taktiek mag ik niet toelaten. Dhr. P. DE FEIJTER: De in specteur behoeft toch warempel daar niet voor naar Den Haag te gaan Er is toch een gelijk waardige kracht benoemd en no. 1 stond toch in Brabant om be noemd te worden Dhr. 'T GILDE: Is dat op schrift, dat ze ons in Den Haag met dezelfde maat willen toe meten Zooiets gaat toch niet op, zelfs niet voor een Minister, of wie ook, om repressaille- maatregelen te nemen en den Raad van Axel achteruit te zetten, omdat de inspecteur zijn zin niet heeft gekregen Het zou wel goed zijn, dat de Minister den betrokken ambtenaar daar eens naar vroeg. De Raad gaat in dezen vrij uit en dat is heelemaal geen kwestie om daarvoor een reis naar Den Haag te maken, De VOORZ. merkt op, dat dt mededeeling hem mondeling i£ gedaan door den Inspecteur AXELSCHE wCOURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1