Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch - Vlaanderen fll: No. 4 VRIJDAG 17 APRIL 1931. 47e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Christian Science. FEUILLETON. Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER ADVERTENTIÊN van 1 tot 5 regels 60 Cent; voor eiken regel meer 12 Cent. Greote letters worden naar plaateruimte berekend. Advertentiën worden f r a n c ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Dezer dagen is op uitnoodi- ging van de Christian Science Kerk te 's-Gravenhage door mr. H. J. de Lange, geautoriseerd „lecturer" van de Moederkerk te Boston, een lezing gehouden over Christian Science. Het vraagstuk, zoo begon spre ker, hoe men macht en heer schappij kan verwerven, houdt den mensch in iedere frase van zijn bestaan bezighet is een vraagstuk, dat de tegenwoordige wereld tot op hare grondslagen beroert. De noodzakelijkheid, tot een afdoende oplossing te komen, is boven allen twijfel verheven. Christian Science de Christe lijke Wetenschap houdt staan de dat zij Goddellijk gezag bezit om deze oplossing te geven. Deze wetenschap zal men ver staan naarmate men begrijpt de almacht, alomtegenwoordigheid en alwetendheid van een vol maakt God, of Eerste Oorzaak, en den mensch in Zijn beeld en gelijkenis, in het bezit van geen andere eigenschappen dan die welke aan de Godheid zijn ont leend. De openbaring, die door Mary Baker Eddy, de ontdekster en stichtster van Christian Science, ontvangen werd, is belichaamd in het leerboek van Chr. Science. Mrs. Eddy verschafte zich de wetenschappelijke zekerheid, dat alle oorzakelijkheid in God, het goddelijk Gemoed, berust en dat alle gevolg daarom het mentale verschijnsel van dit gemoed is. Ofschoon onze tegenwoordige bewustzijnstoestand nog voor een groot deel door de materieele denkwijzen belemmerd wordt, treedt toch op menig gebied van kennis een merkwaardige bevrij ding aan den dag. Zoo vindt b.v. op het gebied der natuurkunde, welke in het verleden het bol werk van het materialisme was, een opmerkelijke verandering plaats sedert prof. Einstein zijn relativiteitstheorie verkondigde. Chr. Sc. leert ons, hoe wij ons lichaam en meer in het algemeen Deae gaf hare toeitemmlng, Het ge- onze levensomstandigheden kun nen verbeteren door de waarde onzer gedachten te leeren kennen. Het Chr. Science leerboek ver telt ons, dat „God de zieken door middel van den mensch zal genezen, telkenmale, wanneer de mensch door God wordt be stuurd". Laat ons dan bestuurd worden door dezen God, die liefde is! Laat ons die liefde zóó liefdevol, rein en machtig tot uitdrukking brengen, dat ziekte verdwijnt en zonde verzaakt wordt. De tegenwoordigheid van het gemoed, dat ook in Jezus Chris tus was, zal problemen van elke soort en vorm oplossen, omdat dit gemoed geene problemen heeft of kent. Dit is de reden, waarom problemen opgelost wor den en opgelost zullen worden. Het probleem is niet een godde lijk feit, omdat het goddelijk ge moed de actueele werkelijkheid is. Het probleem is slechts een valsch, eindig begrip omtrent het feit, dat in alle eeuwigheid vol komen juist is. Teneinde een bepaalde situatie te hervormen, moeten wij ons eigen begrip er van verbeteren. Dit is de ware wetenschappelijke hervorming, welke steeds met onszelven ein digt. Op dezen weg van zelfher- vorming helpen wij tevens de gansche menschheid redden, om dat wij deel hebben aan het uit- wisschen van valsche begrippen voor ware ideeën. Spanje een republiek. Uit Barcelona wordt gemeld, dat daar ter stede Dinsdag te 2.15 uur in den middag de repu bliek is uitgeroepen. Op het stadhuis werd de republikeinsche vlag geheschen. Koning Alfonso is per auto uit de hoofdstad vertrokken. Uit republikeinen, monarchis ten en socialisten zal een regee ring worden samengesteld om de Constitueerende Cortes bijeen te roepen. Ook te Saragossa, Cordaba, San Sebastiaan, Huelva, Almeria, Vigo, Leon en talrijke andere steden is de republiek uitge roepen. Alfons XIII werd 17 Mei 1886 te Madrid geboren. Zijn vader was kort voordien gestorven, zijn moeder, koningin Maria Christine, werd regentes. Van zijn 8ste levensjaar af ge noot de jonge koning een zeer militairistische opvoeding, maar ook de andere wetenschappen werden niet verwaarloosd. 17 Mei 1902 besteeg hij den troon. De eerste jaren van zijn regeering benutte hij om zijn land grondig te leeren kennen. Hij reisde door alle provincies en won spoedig de sympathie der bevolking, niet in het minst door zijn liefde voor de sport. In 1909 werd de toestand zeer critiek, toen het volk ontevreden bleek te zijn met de door de re geering gevolgde Marokko-poli- tiek. Slechts met moeite werd de beweging onderdrukt. De oorlog met Marokko duurde tot 1926, toen werd er eindelijk vrede ge sloten dank zij de hulp van Frankrijk. Intusschen was de sympathie voor den koning wel verminderd. In September 1923 kwam de dic tatuur onder leiding van generaal Primo de Rivera. Sindsdien groeide de republikeinsche be weging in kracht en aantal harer aanhangers. Koning Alfons trad op 31 Mei 1906 in het huwelijk met Prinses Victoria Eugenie von Battenberg. Op zijn huwelijksdag werd een bomaanslag gepleegd, waarbij 15 personen het leven lieten. Bij deze, zoowel als andere gelegenheden legde Koning Al fonso steeds een grooten per soonlijken moed aan den dag. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen gesproten. Nader vernemen wij nog dat de gezant bij ons Hof, Graaf D. de Pradère in verband met de politieke situatie in zijn land zich eenige dagen geleden naar Spanje heeft begeven. Kind, tilde hfl op teederen tooii( Uitvoerig houden de Engelsclie bladen zich met de gebeurtenissen in Spanje bezig. De „Times" wijst op het gevaar van een dic tatuur. Gewoonlijk is de over gang van dictatuur naar consti tutioneel toestanden niet gemak kelijk. Men moet echter beden ken, dat de uitslag der Spaansche verkiezingen nog niet behoeft te beteekenen, dat Spanje zich de finitief voor een republiek heeft uitgesproken. Een dergelijke mee ning schijnt ook de „DailyTele graph" te hebben, want het blad schrijft, dat de overwinning der republikeinen in de eerste plaats beschouwd moet worden als een critiek op het huidige regeerings- systeem. De verstandige en ac tieve koning Alfonso zal er zeker rekening mede houden, wanneer de toestanden grondig gewijzigd blijken te zijn. De „Daily Mail" wijst op den vooruitgang, die in Spanje onder de dictatuur viel waar te nemen. De geheele we reld zal in de komende weken de gebeurtenissen in Spanje met bezorgdheid volgen, en toezien of een zoo groot en trotsch volk, als het Spaansche, bereid zou zijn tot het doen van een stap terug in zijn staatkundig leven. Met uitzondering van de links georiënteerde pers, vermijden de Fransche bladen het zorgvuldig bij de bespreking var, de Spaan sche verkiezingen partij te kiezen, voor of tegen den koning. Al gemeen is men van meening, dat door een nieuwe dictatuur een opstandige beweging zou ont staan, welker gevolgen niet te overzien zijn. Het „Journal" schrijft o.a. dat de monarchie thans de uitwerking bespeurt van twee groote fouten, in de eerste plaats de gevolgen van een zevenjarige dictatuur, die de organisaties der oude partijen vernietigd heeft, en in de tweede plaats, na den val van de dicta tuur, de te lange overgangsperiode naar een parlementair regime. De „Oeuvre" schrijft, dat de koning nog slechts de keus heeft tusschen een bloedige revolutie en troonsafstand. (Ingez. Mededeeling) Uit Barcelona wordt gemeld, dat Kolonel Macia president der Cata- lonische republiek zal worden. Wat zal er nu gebeuren, zoo vraagt men In snelle opeenvolging wisse len de gebeurtenissen in de Spaan sche republiek elkaar af en de berichten daaromtrent spreken el kaar op verschillende punten tegen Ondanks het feit, dat de nieuwe regeering reeds in functie is ge treden, blijkt thans wel overdui delijk dat Koning Alfons geen af stand van den troon heeft gedaan en geen enkele zijner rechten heeft prijs gegeven, althans wan neer de inhoud van het bij zijn vertrek achtergelaten manifest aan het volk juist is weergegeven in den tekst, zooals die van de Fransch-Spaansche grens is over geseind. Het is geen afscheid, dat de Koning daarin heeft neer gelegd, maar de aankondiging eener tijdelijke afwezigheid in de hoop, dat te houden verkiezingen voor een nieuw parlement alsnog een monarchistische meerderheid zullen opleveren. Of dat inder daad het geval zal zijn, mag aan gerechten twijfel onderhevig wor den geacht, hetgeen niet weg neemt, dat de vestiging der repu bliek op eenigszins wankeler grondslag komt te staan tot het oogenblik, waarop het volk aan de stembus eene definitieve uit spraak zal hebben gedaan. Dat is natuurlijk ook de bedoeling, Goede wegen zijn van het grootste belang voor de volkshuisvesting, zfl maken het wonen op gtootéfeh afstana van 't werk tttogel^k» AXELSCHEB COURANT Bureau Markt C 4. Talef. 56. - Postrek. 69263. 53; Nauwelijks was mevrouw Mixtome binnen of er werd gekloft en werd mevrouw Bartineux aangediend. Mevrouw ontving hare vriendin des te hartelijker, wijl zij zag hoe vriende lijk deze jegens Sofie was. Mevrouw verklaarde wat zij kwam doen. Zij zeide, dat zij zich zoo een zaam gevoelde, nu hare gasten ver trokken waren, dat zij geloofde, dat Eugenie spoedig naar Parijs zou gaan, om haar huwelijkstoilet te bestellen, en dat, indien mevrouw het toestond en uffrouw Lepage ertoe genegen was, het haar aangenaam zou zijn, wanneer deze voor twee maanden haar gast wilde wezen. Met medelijden zag mevrouw Mix tome, dat Sofie's gelaat ophelderde bij deze uitnoodiging. Ik blijf nog omstreeks veertien dagen op Montfacon, zeide mevrouw. Als juffrouw Lepage tot mijn vertrek bij u wenscht te komen, dan is het mij goed, maar als ik naar de stad ga, moet zij mee. Ik verlaat u niet gaarne, dierbare mevrouw, zeide Sofie, toen beide da mes haar vragend aanzagen, maar ik zou Charlemont wel eens willen be zoeken. Kom dan morgen, juffrouw Le page, vroeg Marie Bartineux haastig. Als mevrouw Mixtome het toe staat. beurde bij het croquetspel had haar de oogen geopend. Zij wist nu, aan welke beleedigingen Sofie hier bloot stond, en vermoedde wat zij reeds in stilte moest geleden hebben. Zij kon hare gasten niet wegzenden en daarom wilde zij Sofie tot haar ver trek laten gaan. Mevrouw Mixtome beloofde dat Sofie den volgenden mor gen kon komen en spoedig verliet me vrouw Bartfheux verheugd het kasteel. Nog grooter was mevrouw Bienjour's vreugde, toen zij het vertrek van Sofie vernam. Hare pogingen schenen suc ces te hebben. HAAR VADER HIER? De avond verliep in stilte. Sofie sloeg eenen witten shawl over het hoofd en begaf zich naar buiten om eenige oogenblikken alleen te zijn. Eensklaps stond zij stilzij had ach ter de struiken een man ontdekt, die door het raam in de salon keek. Hij zag Sofia eerst toen deze verschrikt bleef staan, en trad toen insgelijks achteruit. Plotseling viel een lichtstraal op zijn gelaat en Sefie herkende hem. Zij uitte eenen zachten kreet, die het midden hield tusschen schrik, twijfel en vreugde. Vader 1 riep zij. O, hemel, vader 1 De man, die Sofie plotseling voor zich zag, was werkelijk haar vader. Hare verbazing, ja, haar schrik, hem in Frankrijk op Montfacon te ontmoe ten, terwijl zij hem veilig in Grieken land waande, laat zich beseffen. Wat kon hem bewogen hebben zijn veilige schuilplaats te verlaten en zich aan zoo'n groot gevaar blootstellen Haar vader hier, waar de menschen hem voor een misdadiger hielden en hm met vreugde aan het schavot zou» e'en overleveren O, hemel 1 Zou hij in zijn verdriet alle voorzichtigheid vergeten hebben? Toen hare stem zijn oor bereikte, trok hij zich in het struikgewas terug, Sofie sprong hem na en greep zijn arm. Vader, riep zij andermaal op ge- dempten toon. Vader I Mijnheer Lepage stond rog als van den donder getroffen. Hij uitte een zachte vreugdekreet, strekte de armen uit en drukte Sofie aan zijn hart. Sofie, lieve Sofie, stamelde hij. Ik ben het, vadermaar waar om zijt gij hier? vroeg het meisje angstig. Wanneer men u eens ziet en herkentzij keek naar de verlichte ven sters van het kasteel. Wanneer iemand u had opgemerkt 1 Niemand kan -mij herkennen, Gij weet niet hoe ik veranderd ben. Wees gerust. Sofie. Denk dat ook van uwe voorzichtigheid veel afhangt. De schrik over uwe onverwachte verschijning heeft mij bevangen. Er kan iemand komen, die ons ziet. Volg mij naar de klippen, vader. Zij trok hem zacht mee en voerde hem naar de klippen, waar zij zich op een eenzaam plekje neerzetten. Wat deed u naar Frankrijk ko men, vader? Uw brief. Uit uw brief las ik, dat mijne echtgenoote nooit aan mij heeft getwijfeld, in weerwil van alles wat er gebeurd is j dat de scheiding niet op haar verzoek plaats had en dat zij mijn aandenken nog steeds in eere houdt. Sofie beefde van overspanning. Haar vader trok haar weer aan zijn hart en streek liefderijk het haar van haar vöorhoofd. gij kunt er niets op tegen hebben dat uw brief mij naar Frankrijk deed komen. G ij waart mij en uwe moeder ver plicht de geheele waarheid te zeggen. Maar ik kon niet denken dat gij u in Frankrijk zoudt wagen. O vader, vader 1 Wat hebt gij gedaan Nadat ik uw brief ontvangen had, konden geen gevaren mij afschrik ken, om naar mijn vaderland terug te keeren. Ik wilde en moest uwe moe der zien, Sofie. Wanneer ik er aan denk welk onrecht ik haar heb aan gedaan, door te gelooven, dat zij mij In het gevaar alleen had gelaten, kunt gij u niet verwonderen over mijn terug komst. Zij heeft mij altijd bemind en vertrouwd Dat had ik moeten weten I Het was slecht van mij aan haar te twij felen mijn edele, trouwe Eugenie Hebt gij haar gezien? Neen; ik was juist naar het venster gegaan, toen gij mij in 't oog kreeg. Ik moet haar zien en dan terug- keeren naar mijn ballingsoord met eene herinnering, die mijn leven in de toe komst zal veraangenamen. Zijt gij er zeker van, dat nie mand u in het dorp herkend heefi Niemand heeft mij herkend en de zorgen hebben van den jonkman, die vroeger hier onder de menschen verkeerde, een man gemaakt. Ik ge loof voor herkenning veilig te wezen, doch ben niettemin zeer voorzichtig geweest. Morgen vertrek ik naar Parijs daar zal ik niemand in het oog loopen, -- Gaat gij dan niet naar Grieken land terug Neen, mijn kind, ik heb ons erf aaar verkocht en het geld ontvangen. Ik schreef u over een Franschman, die onte streek bezocht, en de oude Amin* ka ondervroeg, 2ljn houding was zoo ve dacht, dat ik hem voor een spion aanzag ik vernam echter, dat hij naar Griekenland was gekomen om teeke- ningen te maken voor een geïllustreerd tijdschift van de streek waar de ge beurtenissen met graaf Beaucourtplaats vonden. Hij had gehoord, dat de graaf eenige maanden in mijn huis verbleef en wilde spreken. Een week daarna, hernam mijnheer Lepage, kwam een andere meer verdachte man in de buurt inlichtingen omtrent mij inwinnen en mij ook bezoeken. Deze was een Franschman, dien ik vroeger meer ge zien moet hebben. Kende u hem Ik geloof, dat hij de broeder ia van Philippe Piron, den dienaar van den markies van Charlemont. Wat zegt u, vader, van dien Piron Het komt mij voor, vervolgde Lepage, dat Jan Piron, die mij vroeger gekend heeft en zeer scherpzinnig is, als spion der politie werd aangesteld om mij te zoeken. Zijne komst kon niet toevallig zijn. Denzelfden nacht zeilde ik met een bootje naar Corfu, verkleede mij, reisje langs groote om wegen naar Frankrijk, vast besloten om mijne echtgenoote ie zien, zonder mijne tegenwoordigheid te verraden. Vervolgens een gesprek met u te heb ben en dan naar Zuid- Amerika te gaan. In Europa ben ik niet veilig, maar eii zijt hier veiliger dan bij mif (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1