Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h- VI a a n de ren No. 103. VRIJDAG 27 MAART 1931. 46e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Geleidelijk hervormen. FEUILLETON. Buitenland. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Cent; franco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Te 's Gravenhage werd mr. Richard J. Danis, uit Chicago, eens genoodigd om er een lezing te houden over de bruikbaarheid van Christian Science in het da- gelijksch leven. Nu kan men vóór of tegen deze secte zijn, maar als we huldigen het spreek woord „onderzoekt alle dingen en behoudt het goede", dan kun nen we zeker niet misdoen, als we het goede ontleenen aan het verslag dat we v^n deze lezing onder het oog kregen. We tee kenen daarvan het volgende aan Wat Christian Science in het bizonder van andere godsdiensten onderscheidt, aldus spr., is voor namelijk het feit, dat daarin een ieder het vermogen kan verkrijgen zichzelf en anderen te genezen en te hervormen. Christian Science begint, waar zij ons vindt zij het in zonde, ziekte of armoede en begint juist daar het proces van verlossing en redding. Deze vrijmaking wordt niet volbracht in een oogwenk, door een soort van bovennatuur lijke omvorming van menschelijke wezens in engelen des lichts veeleer is het een geleidelijk en dagelijks afleggen van kwade en onjuiste denkwijzen en het ver vangen er van door gedachten, die haai bestaan hebben in den eenen God, het goddelijk Denken. Nergens in den Bijbel vinden wij vermeld, dat Jezus de menschen op staanden voet in heiligen ver anderde. Hij voorzag in de be hoefte van het oogenblik, ver nietigde de bepaalde ziekte of zonde en zeide dan „Ga heen en zondig niet meer" een dui delijk bewijs dat het reddings proces moest worden voortgezet door den individu, door een be tere manier van leven en denken, totdat alle kwaad zou verdwenen zijn. Het leven van Jezus ont vouwde den weg der verlossing, maar het is aan ieder van ons, dien Christus-weg in den Bijbel en Science and Health te bestu- deeren, om dan naar ons licht te beproeven hem te bewandelen. Christian Science is een weten schap, de voor demonstratie vat bare wetenschap van het zijn, en moet dus bestudeerd worden. Er bestaat geen andere weg om haar te verkrijgen. Zooals wij in onzen studietijd de wiskunde beoefenden, een voor een de be ginselen leerende, om ze dan toe te passen op de gewone wiskun dige vraagstukken, die dagelijks op onzen Weg komen juist zóó gaat het in de Christelijke Wetenschap. Hier een beetje, daar een beetje, door studie van het Leerboek te zamen met den Bijbel, verkrijgen wij een steeds aangroeiende kennis van het god delijk Beginsel, die wij kunnen toepassen op en bruikbaar be vinden bij de kleinste kleinig heden van het menschelijk leven. Laten we als voorbeeld nemen de maar al te veel voorkomende neiging om driftig te worden. Drift is, zooals wij allen weten, dikwijls de oorzaak van verbroken vriendschap en van ongeluk in het gezin, en een stoornis voor de goede verstandhouding in de Kerk en in zaken. Maar zoodra iemand de studie van Christian Science begint, gaat hij de ware beteekenis zien van zeifbeheer- sching van werkelijk zelfbestuur ziet hij, dat het goddelijk Denken, daar het de eenige ware intelli gentie van den mensch is, elke gedachte en drijfveer op de juiste wijze kan beheerschen en be sturen. In Christian Science be merken wij, dat drift somtijds ontstaat uit een te groote neiging om de motieven van onzen naaste verkeerd op te vatten of tot een overhaaste conclusie te komen. Wanneer wij onszelven inhou den, leeren wij eens anders mee ning eerbiedigen, wrok, onver draagzaamheid en eigenwilligheid worden uitgeworpen en vervangen door de geestelijke eigenschappen van broederlijkheid, verdraag zaamheid en evenwichtigheid. Er opent zich een weg tot weder- zijdsch verstaan van het twist punt. Is de ergernis uit den weg geruimd, dan kunnen alle betrok ken partijen beter zien en denken, en openbaart zich ten slotte een stemmigheid. Volledige heer schappij over de drift moge niet op eenmaal verkiegen worden, maar het is reeds een zegen met dit overwinningswerk te beginnen. Duizenden kunnen getuigen, dat door ernstige studie en toepassing van Christian Science een wezen lijk succes in deze richting werd verkregen. Aldus besloot spr. België. •Voor de Katholieke Unie te Luik heeft de Belgische minister Jaspar een rede gehouden, waarin hij de politiek der regeering uit eenzette. Betreffende de mee- ningsverschillen, welke onder de deskundigen zijn gerezen, met betrekking tot het vraagstuk der nationale verdediging, zeide hij dat hij geen partij wil kiezen in deze technische aangelegenheid, maar vertrouwen stelde in hen, die de verantwoordelijkheid voor het defensieplan dragen. Van een zijdige ontwapening wil Jaspar niet hooren en wanneer het om de veiligheid des lands gaat, is geen compromis mogelijk. De zwakke plek aan den in ternationalen horizon is, meende Jaspar, de Sovjetregeering, die de grondslagen onzer beschaving ondermijnt. Jaspar acht het vijf jaarsplan de monsterachtigste aan val tegen de arbeidersklasse in het Westen. Spanje. Dinsdag is de Koning van zijn Londensche reis te Madrid terug gekeerd, nadat hij onderweg kor ten tijd te Parijs vertoefd had. Te Madrid hebben weer bot singen plaats gehad tusschen de republikeinsche studenten en de politie. De studenten van de faculteit der medicijnen hadden zich in de Universiteit verschanst en bekogelden de polite met stee« nen. Tenslotte vormden zij een stoet om voor de republiek te domonstreeren. En passant ont vreemden zij een antiek slinger werk uit het Legermuseum en openden met behulp daarvan een keisteenoffensief op de gewapen de macht. De politie antwoordde met een salvo, waarbij een der studenten gewond werd. Men neemt algemeen aan, dat na de gemeentelijke verkiezingen een nieuwe regeering onder San tiago Alba zal worden gevormd. De kapitein-generaal van Sara- gossa heeft de straffen, opgelegd in het proces te Jaca, herzien. Van dertig levenslange gevange nisstraffen werden er vier vermin derd tot 25 jaar, 23 tot 20 jaar en 3 tot 12 jaar. Verschillende berichten. Kapitein Kennedy, een der over levenden van de „Viking", is aan verwondingen bezweken. Het douaneverdrag tus schen België, Denemarken, Zwe den, Noorwegen en Nederland is door de Zweedsche Kamer gera tificeerd. Te Karachi werden betoo gingen gehouden in verband met de terechtstellingen te Lahore, waarbij de zwarte vlag werd ont plooid en rondgedragen. Op den weg Jeruzalem Haifa werden in de laatste dagen verscheidene auto's aangehouden door bandieten, die inzittenden beroofden, om vervolgens spoor loos te verdwijnen. Geldleening. Onze Minister van Financiën is er bij, als er wat te verdienen valt. Voor den Staat bedoelen we natuurlijk. Thans wil hij overgaan tot couversie van de 5 pet. leening van 1918 Waarom Omdat de rente-stand voor leeningen op langen termijn sinds eenigen tijd is gedaald. Lost hij nu de 5 pCt. leening 1918 af, en leent hij voor die aflossing geld (d.w.z. gaat hij een nieuwe lee ning aan om de oude te kunnen aflossen) dan behoeft hij van die nieuwe leening een lagere rente dan 5 pet, te betalen. De rente last voor het Rijk, voor onze nationale schuld, wordt dus ver minderd. Derhalve stelde de Minister voor, het nog open staande bedrag der leening 1918, zijnde 294 millioen af te lossen door een nieuwe leening, waarbij de aandeelhouders der leening 1918 recht van voorkeur zullen hebben. Zoodat binnenkort zij, die aan de leening 1918 deelnamen, hun duiten terug krijgen. Maar ze kunnen aan de leening 1931 mee doen.... tegen een lagere rente. Tegen het cadeaustelsel. Het bestuur van den Ned. Bond, ter bestrijding der duurte heeft zich met een adres tot den Mi nisterraad gewend, waarin adres sant verzoekt, zoo mogelijk zon der verwijl een onderzoek te wil len gelasten naar den huidigen stand van het zoogenaamde ca deaustelsel en eventueel de voort gang en de ontaarding van dit stelsel in misplaatste speculatie ten eigen bate, op de domheid van het publiek, aanstonds te willen beletten en, mocht het cadeaustelsel al niet meer in zijn geheel zijn te verbieden, aan stonds zoodanige wettelijke maat regelen tegen dit stelsel te willen doen nemen, dat de gevolgen, welke voor de burgerij zoo ern stig zouden kunnen worden, daar door worden teniet gedaan. Weer do Merapi. Aneta meldt uit Magelang om trent de vernieuwde werking van den Merapi Dr. Hartmann rapporteerde groote uitvloeiingen van lava, hoofdzakelijk aan den voet van den prop, waardoor deze snel aangroeit. Aangezien de prop onder een groote helling op den Westelijken flank van den berg ligt, is het gevaar voor afstor tingen en daarbij voor gloed- wolken, zeer toegenomen. In totaal zijn wederom twee duizend menschen in de barakken Zij komt uit eeu vreemd lend, (Wordt vervolgd,) AXELSCHE COURANT Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. 48J Gij zit hier zoo alleen, Juffrouw Lepage, begon mevrouw Bienjour. Waarom mengt gij u niet onder het gezelschap Alles is mij zoo nieuw in Frank rijk, dat ik er meer genoegen in vind toe te zien, dan aan de ontspanning deel te nemen, antwoordde Sofie. Dat toezien lijkt wel op eene be spieding zeide mevrouw koel. Het meisje kleurde.' Ik kan niet gelooven dat men mij zoo verkeerd beoordeelen zal.ant woordde zij ontsteld. Is die beoordeeling dan valsch vroeg mevrouw Bienjour. Komaan, juffrouw, wat moeten wij denken van eene jonge dame, die in Frankrijk geen bloedverwanten heeft en daar toch is geboren Wat moeten wij denken van eene jonge dame, wier vader toestemt, dat zij alleen uit Griekenland naar Frankrijk reist en die het aan haar zelve overlaat eene betrekking te zoe ken Ik houd het liever met een 'meisje, wier verleden bekend is en die geen geheim daarvan maakt. Mevrouw Mixtome was over mijne getuigschriften tevreden, zeide Sofie trotsch. Ja, Eugenie Mixtome is te arge loos, maar ik geloot niet, dat gij zijt wie gij schijnen wilt. Mevronw O, gij moogt boos worden,maar jk houd het «r voor, dat gij met uwe komst naar hier een geheim doel be oogt. Wees op uwe hoede, juffrouw Lepage. Mevrouw Mixtome heeft vrien den, die over haar waken, en wanneer gij haar nadeel wilt berokkenen, zult gij er zelf de gevolgen van moeten dragen. Sofie wierp het hoofd trotsch achter over. Indien mevrouw Bienjour Sofie's waren naam geweten had, zou hare boosheid in de diepste nederigheid ver anderd zijn zij lachte echter nu valsch. Ik zal die beleedigingen aan me vrouw Mixtome mededeelen, zeide St fie koel. Doe zulks en toon u het ver- radelijke wezen, waarvoor ik u houd riep mevrouw Bienjour woedend. Gij zult ondervinden dat ik een oude ver trouwde vriendin ben van mevrouw Mixtome en dat eene vreemde mij niets kan maken. Zeg het haar en zie wat er zal gebeuren. Sofie zweeg. Zij begreep dat zij als een vreemde in huis de beleediging van mevrouw Bienjour niet aan hare moeder kon mededeelen. Hare woor den konden argwaan wekken, wellicht zou zij ontslagen worden alszij klaagde; daarenboven kwam haar de zaak on beduidend voor. Er bleef haar niets te doen dan zich kalm te houden. Na deze overwegingen hervatte zij Ik acht mij niet gehouden verder naar u te luisteren, mevrouw. Hierna richtte zij zich op en ging naar het portaal. De huisdeur stond open en het bruischen der golven be reikte haar oor. Zij aarzelde een oogen blik, begaf zich vervolgens naar hare kamer, nam een shawl en trad naar buiten. Er woei een koude wind. Sofie wikkelde zich ia de shawl cn toog naar de klip- pen waar zij zich achter een hooge rots neerzette en naar het geklots der golven luisterde. In die mevrouw Bienjour heb ik een vijandin in huis; dacht zij. Het is maar goed, dat mevrouw Bartineux mij een tijdelijk verblijf in hare woning heeft aangeboden, want waarschijnlijk zal ik Montfacon spoedig moeten ver laten. Wat kan ik toch gedaan heb ben, dat mevrouw Bienjour mij zoo haat De hemel was niet wolken bedekt. Er heerschte eene diepe duisternis, doch de witte kuiven der golven wa ren nog zichtbaar. Er scheen een storm in aantocht. Sofie hulde zich dichter in haren shawl en ging i'n eene holte van de rots zitten om voor den wind beschut te zijn. Op hetzelfde oogenblik hoorde zij naderende voetstappen en,luide spreken. Sofie verschrikte, keek uit haren schuil hoek en zag een man en een vrouw gearmd de rotsen naderen, waarachter zij zat. Zij waren nog eenige passen van haar verwijderd. Sofie trok zich geheel in de holte terug. Zij dacht dat het gasten van het huis waren, die voorbij zouden gaan zonder haar te zien. Bij de eerste woorden van den man, die zij verstaan kon, leende zij een opmerkzaam oor Het paar was Philippe Piron en Johan na. Zij spraken over Sofie. Philippe Piron was met Johanna ver loofd en expres overgekomen om haar te spreken. Wie is die nieuwe gezelschaps juffer van mevrouw Mixtome vroeg hij met gedwongene onverschilligheid. Wie is die Juffrouw Lepage antwoordde Johanna; waar hebt gij haar ontmoet Gisteren avond op het kasteel. Zij ziet er als een jonge vorstin uit. Is zij geene bloedverwante van me vrouw O, neen, zij is de gezelschaps juffer van mevrouw, meer niets. Maar als gij haar gezien hebt, Philipp?, dan moogt gij gerust zeggen, dat gij het schoonste meisje van Frankrijk hebt gezien. Zij lijkt zoo sprekend op de Char- lemonts, dat ik het niet onmogelijk acht dat zij er van afstamt. Het is zon derling! Hebt gij die gelijkenis niet opgemerkt Dadelijk en mevrouw eveneejis. Gij zijt zeker wel jiloeisch op haar, Johanna Ik! wairom? Mevrouw houdt veel van mij, Philippe, maar ik ben voor haar geen gezelschap. Ik ben te weinig beschaafd, dan dat zij belang kan stellen in mijn gesprek. Er is zoowel plaats voor juffrouw Lepage als voor mij, en indien mejuffer aan mevrouw bevalt, dan doet het mij ge noegen dat zij hier is. Heeft juffrouw Lepage bloedver wanten Ja, haar vader, maar die is niet hier. Haar vader leeft nog? vroeg Philippe verrast. Er lag iets zoo wonderlijks In den toon waarop hij deze woorden sprak, dat Sofie beefde. Zou deze man raden wie zij is? Had hare gelijkenis op hare ouders zijnen argwaan opgewekt, Is dat een wonder, dat haar vader nog leeft? zeide Johanna lachend. Waar woont haar vader, Johanna? vroeg Philipp* verden Wat zijt gij toch nieuwsgierig, zeide Johanna, ik bemerk al dai de juffrouw indruk op u heeft gemaakt. Nu ja, ik stel belang in haar, omdat zij zoo zeer op de Charlemonts gelijkt. Zeg, waar is ha;r vader? Ik geloof, dat hij in Griekenland verblijf houdt. Hij moet reeds vele jaren daar gewoond hebben, maar in elk geval is juffrouw Lepage eene Fransche. Naar haar uitzicht te oor- deelen moet haar vader van hooge af komst zijn. Men zweeg. De wind werd heviger, het klotsen der golven geweldiger. De eerste woorden welke Sofie weer hoor de betroffen eene andere zaak. Arme mevrouw zuchtte Piron. Haar lot is zeer hard geweest. Denkt gij dat zij den markies zal trouwen, johanna Natuurlijk zal zij trouwen. Zij zijn reeds verloofd, geloof ik maar dat zeg ik u slechts in vertrouwen, hoor. Mevrouw is zeer rijk en zij heeft geen kinderen de dochter van eenen her tog zou zeker voor den markies een goede partij zijn. Ware haar kind in leven gebleven, dan zou de markies thans niets en het kind markiezin van Charlemont zijn. Ja, zei Philippe, als Constance nog leetde I Maar zij is dood. Weet gij dat zeker? Ik hoorde dat sij in de Middel- landsche Zee verdronk. De markies en ik waren toen te Niiza. De dood der kleine markiezin wekte destijds groot opzien, Na vele dagen zoekens wefd het lijkje gevonden. Maar ho* werd nu bewezen dat dit het lijk van het kind was zoo vraagt men nog tot op dit oogenblik,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1