Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch - Vlaanderen iSfll. No. 94 DINSDAG 24 FEBRUARI 1931. 4Be Jaarg. J. C. VINK - Axel Buitenland. FEUILLETON. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Spanje. Dat het in Spanje eene ont stellende warboel is demonstreert zich duidelijk in de tegenstrijdige berichten, afkomstig van 't Ibe rische schiereiland. Kabinetscrisis revolutie nieuwe regeering gevormd mislukte pogingen tot Kabinetsvorming algemeene staking censuur staat van beleg dictatuur het is eene warreling van geruchten om duize lig van te worden. De taak een samenhangend geheel van de jong ste gebeurtenissen te geven in klaren vorm, is vrijwel ontuit- voerbaar. Slechts één ding staat vastde bevolking leeft in een koortstoestand, waarbij de crisis is ingetreden met voordurende stijging der temparatuur. Het voortbestaan der monarchie ver keert in ernstig gevaar. Want het gaat per saldo om het leven der monarchie en niet om dat van het volk als zoodanig. Dat is het groote strijdpunt onder de politieke professoren uit beide kampen, die ieder halsstarrig aan hun eigen opvatting vast hou den. Koning Alfonso heeft ge tracht het nog eens te probeeren met een Kabinet der linkerzijde. Maar Sanchez moest onverrichter zake zijn opdracht terug geven. „Toch nog maar eens probeeren," meende de Koning, wiens troon op het spel staat en hij liet Mel- quiades Alvarez, eveneens een man der liakerzijde, ontbieden om een nieuwe proef te nernen, maar de zaak ging niet door. Moet er nu noodwendig bloed vloeien Het begint er op te lijken, nu de censuur weer is ingesteld en de geruchten omtrent het instellen eener nieuwe dicta tuur steeds vaster vormen gaan aannemen. De maatregel, indien doorgevoerd, zal onmiddellijk worden beantwoord met een al gemeene staking, hoogstwaar schijnlijk ter inleiding van een nieuwen opstand derrepublikein- sche elementen, waarbij de be trouwbaarheid van het leger sterk 41) Zeker, Philip kent mijne ge woonte en eigenaardigheden, en is voor mij onmisbaar geworden. Doch laat ons op de zaak terugkomen zult gij het kasteel dezen avond met uwe tegenwoordigheid verceren Mevrouw Mixtome aarzelde. Zij schrikte terug voor het bezoek; maar Bij had ook redenen wellicht die welke de markies gebruikte om haar over te halen, misschien het verlan gen om de kamer te zien en het speelgoed te bezitten reden, welke haar deden besluiten de uitnoodiging aan te nemen. Ik zal komen, zeide zij op een toon, die bewees, dat de strijd haar zwaar was gevallen. De markies nam daarna spoedig af scheid en reed weg, zich in de han den wrijvende over de overwinning, die hij heden behaald had. MEVROUW MIXTOME TE CHARLEMONT. Het kasteel Charlemont was helder verlichtdoor groote vensters wierpen de talrijke kandelabers een helderen gloed naar buiten. De terrassen, plei nen en grotten waren eveneens ver licht en aan de boomen, die den steilen, slingerenden weg naar boven omzoomden, hingen gekleurde lan taarns. Binnen in het kasteel ontbrak het lvtnmin aan pracht, Alle kamers op de proef zal worden gesteld. Dat zijn de bedroevende perspec tieven, welke door den toestand van het huidige Spanje worden geopend. De groote massa tast rond in een dikke duisternis, in afwach ting van de komende dingen, vol slagen onbewust welke gebeurte nissen haar boven het hoofd hangen. Internationale Ontwapening. „Het socialisme is een leer van strijd en indien wij bereid zijn tegen onze eigen regeering de wapenen op te nemen om onze verworven vrijheid en rechten te verdedigen, dan moeten wij ook bereid zijn hetzelfde te doen tegen een buitenlandsche mogenheid, die ons onze vrijheid wil ont futselen De wereld moet worden gedemilitariseerd, doch dat dient methodisch en met orde te ge schieden, volgens internationale overeenkomsten. Omdat wij vóór ontwapening zijn, eischen wij in België beperking van wapening en verzetten wij ons tegen de voorgestelde versterkingen. Echter, ontwapening kan slechts interna tionaal worden verwezenlijkt en wij moeten daarbij den invloed van onze internationale doen gelden." Van wie zijn deze woorden Van den bekenden Belgischen socialisten-Leider De Brouckére, iemand die naar Het Volk zélf getuigt „van het vraagstuk der ontwapening een bijzondere studie heeft gemaakt." Hij sprak ze op een vergadering te Brussel. Van der Velde, Kamiel Huysmans en andere leiders zijn het er volko men mede eens. Zoo staan de buitenlandsche sociaal-democraten op het stand punt, namelijk dat der gelijktijdige internationale ontwapening. Wanneer anderen in ons land precies hetzelfde slandpunt ver dedigen, dan worden ze door de socialisten op de felste en kleinste manier bestreden en voor „mili- tairisten" uitgelaten. Tweeerlei moraal. waren opgesierd. Langs de wanden der groote zaal hingen wapenen, vaandels en oorlogstrofeën uit vroe gere eeuwen. Aan weerszijden dezer zaal lagen de gezelschapskamers. De eerste was het salon, dat met alle denkbare weelde gemeubileerd, door een vleugeldeur toegang verleende tot een wintertuin, waarin zeldzame bloe men en planten prijkten, afgewisseld door fonteinen en watervallen. In het salon bevond zich alleen de markies van Charlemont, die onrustig op en neer liep. Zijn oogen blonken helderder dan naar gewoonte, terwijl op zijn gelaat een innerlijke vreugde te lezen was. Het wordt tijd dat zij komen, zeide hij bij zichzelf, nadat hij de gordijnen van een raam weggeschoven en een blik op den verlichten weg had ge worpen. Ik hoor geen .geratel van rijtuigen 1 Zii heeft het mij nochtans beloofd en Eugenie behoort niet tot diegene, die iets beloven en hun woord niet houden. Neen, zoo grillig is zij niet, dat zij op het laatste oogen- blik nog van gedachten zou veran deren. Hij schrikte door zijn eigen woor den, want hij dacht eraan, dat me vrouw Mixtome wèl eens zoo grilig kon zijn. Hij ging opnieuw naar het raam, schoof het gordijn weg, luis terde scherp of hij het geratel van een rijtuig hoorde, maar er was niets te hooren of te zien, Zij heeft, zoo mompelde hij, mij nooit een teeken harer gunst ge schonken, ofschoon ik er jaren lang als het ware om gebedeld heb. Op mijn verzoek kwam ze weliswaar naar Montfacon, maar dat is ook alles. Wanneer zij vanavond verschijnt» zal Verschillende Berichten. De marine-president te Brest heeft een draadloos telegram ont vangen van het Fransche stoom schip „P.L.M. XV", waarin wordt medegedeeld, dat deze boot in den nacht van Woensdag op Don derdag ter hoogte van Brest in aanvaring is geweest met een on bekend stoomschip, zonder groote schade op te loopen. Donderdagmiddag werd gemeld, dat een reddingboot van het Grieksche stoomschip, „Thetoto- cos", met 16 man werd vermist. Het schip zelf werd in hooge zee drijvende gevonden. Het schijnt het schip te zijn waarmee de Fransche stoemer in aanvaring is geweest. Een reuzenmop. Woensdag werd na afloop van het groote carnavalsfeest te Boedapest de schoonheidskonin gin van de Hongaarsche hoofdstad gekozen. De jury koos met al gemeene stemmen een beeld- schoone jongedame, die den ge- heelen avond reeds door tal van aanbidders was achtervolgd. Toen de uitspraak van de jury door luidsprekers was bekend gemaakt, wierp, zegt het „Volk", „Miss Boedapest" „haar" toilet van zich af en ontpopte zich als een flinken jongemanDe verkiezing werd natuurlijk ongeldig gemaakt, doch de aanwezige vrouwen weigerden zich aan een nieuwe uitspraak te onderwerpen. Lawinegevaar. Naar uit Bern wordt gemeld is in het Medelserthal in het Zwitsersche kanton Graubunden een geweldige sneeuwlawineneer gekomen, waardoor het Hotel „Zur Post" te Blatta geheel werd bedolven. De voor-en achterzijde van het hotel werd door de enor me sneeuwmassa geheel ingedrukt. Het hotel werd bewoond door een bejaard echtpaar met zijn twee gehuwde zoons en hun vrou wen en kinderen. Tot dusver kon het lijk der oude grootmoeder en dat van een zesjarig kind worden uitgegraven, terwijl een vrouw en drie kinde- iedereen dit als een verloving tus- schen ens beschouwen. Hare komst is een bewijs, dat zij in mijn aanzoek bewilligt en een stilzwijgende toe stemming om mijn vrouw te worden. Als zij komt, dan komt zij als toe komstige burchtvrouw, dat weet zij zoo goed, als ik. Opnieuw luisterde hij, doch niet het minste gerucht verstoorde de stilte van den avond. De markies begon onrustiger te worden. Zijn schreden werden sneller en elke minuut bleef hij staan om te luisteren. Dit is het keerpunt in mijn leven, zeide hij fluisterend. Wanneer zij niet komt, moet ik haar wegblijven als een openbare afwijzing beschou wen. En ik kan haar niet opgeven, ik wil haar niet opgeven. Komt zij ech ter, dan weet ik, dat ik gewonnen heb. De deur werd geopend en een oude dame trad binnen. Het was mevrouw Bartineux, de weduwe van den oudsten broeder van den markies van Charlemont. Zij trad tegenover de gasten als gastvrouw op en was, om het zoo uit te drukken, de meesteres van het huis. In weer wil van haar grijze haren, zag zij er goed uit, was gezet, langzaam in hare bewegingen, en nog langzamer in haar spreken. Het scheen of zij elk woord woog alvorens het uit te spreken. HaZijt gij het, Maria I zeide de markies, terwijl hij zich omkeerde. Qe ziet er buitengewoon goed uit. Ik zie er beter uif dan ik ben, antwoordde zij op haren slependen toon. De drukte is mij te zwaar ge weest, ik ben uitgeput. Na het schrij ven van een tiental brieven, heb ik de ren nog worden vermist. Men vreest, dat ook deze zijn omge komen. De overige bewoners konden zich in veiligheid brengen. De onmiddellijk aangevangen reddingspogingen werden ten zeerste bemoeilijkt door het drei gende verdere lawinegevaar en den aanhoudenden sneeuwval. Smokkelaarsrisico. Dezer dagen werd een vrouw in een bosch bij Palenberg bij het smokkelen verrast, en nadat zij aan eenige waarschuwings schoten geen gevolg had gegeven, door een scherp schot in den rug gewond en aan de gevolgen van haar verwonding overleden. Een tweede geval deed zich in de buurt van het plaatsje Rimburg bij Merkstein voor. Daar werd een 44-jarige vrouw door douanen aangehouden. Terwijl men de smokkelwaar van de vrouw nog onderzocht, bemerkten de dou anen eenige andere verdachte personen en hielden ook dezen aan. Van deze gelegenheid trachtte de vrouw gebruik te rnaken om te ontvluchten. Zij liep in de richting van den spoorweg, waar juist een sneltrein naderde. Het was waarschijnlijk de bedoeling, den trein tusschen haar en de haar achtervolgende douanen te krijgen, doch haar plan mislukte. Zij werd door den trein gegrepen en meegesleurd. De vrouw was op slag dood. Straatroof. Roovers hebben een brutalen aanslag gepleegd op den boek houder van de firma Karlscheuer te Keulen. De boekhouder had een bedrag van ongeveer 4600 mark van de Bank gehaald. Op den terugweg hield dicht bij het station £en auto bij hem stil en drie jongelui kwamen eruit, die onder bedreiging met hun revol vers het geld van hem verlang den. De boekhouder en een hem vergezellende jongste bediende trachtten te vluchten, waarop de roovers drie schoten losten. Ter wijl de jongste bediende onge deerd een heenkomen wist te vinden werd de boekhouder door huishoudster mijne bevelen gegeven, en ben meer geneigd mij ter ruste te leggen, dan hier gasten te moeten ontvangen. De markies beklaagde haar met eenige vriendelijke woorden. Ja, zeide Marie Bartineux, ik heb deelneming en hulp noodig. Sedert ons bezoek op Montfacon eergister avond ben ik zeer verdrietig. Eugenie Mixtome is nog jong, gezond en krachtig en heeft behalve hare kame nier en mevrouw Bierjour, nog een jong meisje, dat zich alleen bezig houdt met hare brieven te schrijven, voor haar te zingen en in 't algemeen haar te vermaken, als zij zich ver veelt. Ik weet natuurlijk wel, dat ik geen hertogsdochter ben, zelfs niet de zuster van een hertog, geen eigen goederen bezit noch een groot inko men heb, dat mij in staat stelt al mijn wenschen te bevredigan, maar ik ben toch van adellijke geboorte. Zij begon zacht te weenen en hield den zak doek voor de oogen. Dat kan niemand ontkennen, al ben ik ook een weduwe en onbemiddeld. Ik geloof, dat niemand ooit aan uwe adellijke geboorte getwijfeld heeft, Maria, ziede de markies met een fijn lachje. Neen, ik geloof dat ieder mij dat armzalig voorrecht gunt, hernam me vrouw Bartineux bitter. Maar Eugenie Mixtome is steeds door een groot ge zelschap omringd j waartoe heeft zij dan een gezelschapsjuffer noodig Als onze gasten het kasteel verlaten, ben ik alleen, zonder gezelschapslechts bezoeken eenige familieleden uit den omtrek mij eens per week. Ik heb meer behoefte aan een geselschapen juffer dan mevrouw Mixtemc, een schot in de buik ernstig ge wond. De roovers onlrukten hem de actetasch met het geld en gingen in de auto ervan door. Smartelijk. Een vreeselijk ongeluk heeft plaats gehad in het kleine Spaan- sche dorp Hoyos, in de provincie Avila. Tijdens de afwezigheid der ouders, die hun 4 kinderen en 2 neefjes van 8 tot 7 jaar alleen in de woning hadden achtergelaten, is brand ontstaan, naar aangeno men wordt doordat de kinderen met lucifers hebben gespeeld. Bij hun thuiskomst vonden de ouders nog slechts een smeulende puin hoop van wat eens hun woning was en waarin later de verkoolde lijken van de kinderen werden gevonden. Gevaarlijk. Gemeld wordt, dat er nekkramp heerscht in Engeland. Donder dag zijn wederom 5 patiënten bezweken, waardoor het aantal dooden onder de civiele bevolking tengevolge van de nekkramp tot 35 is gestegen. Volgens officieele gegevens zijn sinds het begin van dit jaar 221 gevallen van nek kramp geconstateerd tegenover 83 in denzelfden tijd van het vorige jaar. Een woestaard. Een arbeider, die reeds ver scheidene keeren wegens diefstal veroordeeld is, moest te Bremen wederom terechtstaan voor den rechter van instructie. In den corridor rukte hij zich plotseling los, schopte den wachtmeester, die hem begeleidde, tegen den grond en stak hem vervolgens tweemaal met een mes in het lichaam, zoodat de beambte zwaar gewond werd. Ook twee burgers, die assistentie wilden verleenen, bracht hij verwondingen toe. Ten slotte kon de politie hem over meesteren. Een schadepost. Boven Londen is wederom een vliegtuig omlaag gestort. Een bombardementsvliegtuig, dat aan den rand van het villadorp Ham- Wel, dan neemt u er een, zei de markies. Ik heb u nooit iets gewei gerd en zal u ook dit niet weigeren. Wilt gij een juffer van gezelschap hebben Dan zal ik haar wel onder- li ouden. Het gelaat van mevrouw Bartineux klaarde op. Ik raag de gezelschapsjuffer van Eugenie gaarne lijden. Het is wellicht slecht van mij, doch ik zou juffrouw Lepage wel willen in dienst nemen, De markies antwoordde niet. Hij was zoo zeer met zijn eigen beschou wingen bezig, dat hij hare woorden niet hoorde. Dus gij meent dat het niet slecht zou zijn, August? Ik weet dat gij mij ook het legendeei zoudt zeg gen, als gij er anders over oordeeldet. Misschien kan ik hedenavond met juffrouw Lepage over de zaak spre ken. Maar August, gelooft gij, dat mevrouw Mixtome werkelijk zal ko men Zeker, zij heeft het mij beloofd. Zij is niet meer hier geweest sedert den moord. Het moet haar een moeilijke gang zijn. Hoe kan zij het doen Zij schijnt u wel zeer genegen te wezen, August, want als zij komt is dat een teeken uwer verloving. Ja, dat hoop ik. Gij hoopt het Hare verschijn ning op Charlemont kan niet anders verklaard worden. Zij komt als toe« komstige gebiedster, Wanneer viert gij bruiloft, August (Wordt vervolgd,) AXELSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1