Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch - VI aan deren. ItVIi# No. 92 DINSDAG 17 FEBRUARI 1931. 46e Jaarg. J. C. VINK - Ax«l. Buitenland. FEUILLETON. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavend. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Talaf. 56. - Pestrek. 60263. ADVERTENTIÉN van I tot 5 regels 60 Cent; voor •lk»n regel meer 12 Cent. Greete letters worden naar plaaterMimte berekend. Advertentiën werdea franc# ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoermiddag 11 ure. Duit8chland. Over gebrek aan afwisseling in het politieke leven der Duit- sche republiek valt voorzeker in den laatsten tijd niet te klagen, daarvoor zorgen nationaal-socia- listen en communisten wel. Zit ten ze elkaar ook al geregeld in het haar, er blijft voor beide partijen nog tijd in overvloed om zich met de overige politieke tegenstanders bezig te houden en de debatten in den Rijksdag dragen daarvan geregeld den stempel. Het is voornamelijk door het voeren van obstructie, dat de extremisten meenen de landsbelangen te moeten dienen, maar veel genoegen beleven ze er toch niet van, daar de regee ring steeds een voldoende meer derheid achter zich vindt, om haar voorstellen aangenomen te krijgen. Dat dit de oppositie moet verdrieten spreekt vanzelf, en gaandeweg steeg dit gevoel tot hevige verbittering, vooral bij de nationaal-socialisten, kortweg aangeduid met den naam Nazi's. Zij toch waanden zich na den verrassenden verkiezingsuitslag van 14 Sept. 1930, waarbij hun ongeveer zes millioen stemmen ten deel vielen, heer en meester van den toestand. Als op één na de sterkste partij in den Rijks dag meenden ze de staatszaken geheel naar hun hand te kunnen zetten, welke verwachting noch-* tans in de praktijk totaal be schaamd werd. Deze machts- overschatting, te sterker geprik keld door de ondervonden te leurstellingen bij gestadige ver werping hunner bij den Rijksdag ingediende moties en voorstel len heeft thans geleid tot een besluit, waardoor ze zichzelf van eiken invloed op de Rijksdag besprekingen uitsluiten. In een schrijven aan den voorzitter heeft namelijk de nationaal-socialis- tische Rijksdagfractie te kennen gegeven, dat ze niet meer aan de debatten zal deelnemen. En de Nazi's voegden onmiddellijk 39) Ja, antwoordde Johanna over tuigend. Het is zonderling, maar men- schen die elkaar beminnen gelooven elkander. Mevrouw beminde haren echtgenoot met geheel hare ziel en hij was hare liefde waardig in weerwil der ontzettende daad, die hem en de rijnen in het verderf stortte. O, me- juffer, hij was zoo goed, zoo edel moedig, en bij beminde zijne vrouw en kind zoo vurig I O, hij moet op het oogenblik, dat hij de daad bedreef, krankzinnig geweest zijnAlgemeen houdt men het er voor, dat hij z|ne zinnen verloren had. Maar ik heb gehoord, dat me vrouw Mixtome zich van hem terug trok toen hij in gevaar was. Hebt gij dat gehoord? Nu ja, ik weet dat men het zegt, maar het is niet waar. Niet waar? Indien gij den overleden hertog, mevronw's vader, gekend had, zoudt gij begrijpen wat ik niet duidelijk kan maken. Hq was trotsch en regeerde zijne familie met gestrengheid. Me vrouw vreesde hem zeer en op den «orgen na den moord, toen Alexe Mixtome gevangen wat genomen, lag 'ij geheel bewusteloos op het ziekbed. Er werd om haar vader gezonden, die terstond kwam en haar mee naar Mont» tacon nam. Zij werd doodziek. Ik dacht elk oogenblik haar laatste uur W ilea aaabrfkca, tiesh zij herstelde de daad bij het woord door en bloc de vergaderzaal te verlaten, daarin gevolgd door hun satel lieten, de Duitsch-nationalen van dr. Hugenberg er, de Landvolk partij. Beide laatstgenoemde groe pen koesteren vermoedelijk niet het voornemen om, evenals de Nazi's de zittingen van den Rijksdag ook in het vervolg niet meer bij te wonen. Bracht aanvankelijk deze „uit tocht der gladiatoren" eenige consternatie onder de overblij- venden teweeg, weldra was dit voorbij en konden de beraad slagingen worden hervat in een sfeer van weldadige rusten kalmte, ongekend, zoolang deze oppo sitie-groepen de vergadering met hun tegenwoordigheid hadden vereerd. Het genoegen was in dit geval aan den kant der re- geeringspartijen of wat daarvoor kan doorgaan. Hierbij is het echter niet ge bleven. De nationaal-socialisten met Hitier aan het hoofd schijnen plannen te koesteren den weg van vreedzaam onderhandelen te verlaten en eens op een andere manier te willen probeeren de macht van hun 107 Rijksdag mandaten uit te spelen. Dit voornemen vond uiting in de verspreiding op groote schaal van een mobilisatie-oproep aan de Duitsche bevolking, klaarblij kelijk met de bedoeling voorbe reidingen te treffen tot een ge wapenderhand optreden, teneinde de regeermacht aan zich te trek ken en de Duitsche politiek in andere banen te sturen. Met andere woordende nationaal- socialisten pogen een burger oorlog te ontketenen om hun wil te kunnen opleggen aan de toch nog altijd groote meerder heid hunner politieke tegen standers. Dat ze daarbij rekenen op steun van communistische zijde behoeft niet betwijfeld te worden, hoe fel deze beide par tijen ook tegenover elkaar staan. Maar het gemeenschappelijk doel dwingt onder de gegeven om standigheden tot samengaan, tot dat een beslissing zal zijn uitgelokt. weer. Toen volgde de rechtszaak. Zij wilde zich naar haar echtgenoot begeven, maar haar vader belette het en sloot haar in hare kamer op, terwijl hij zwoer dat zijne dochter niets met een moordenaar zou te maken hebben. Gedurende weken hield hij haar op hare kamer gevangen en zeide tot de bezoekers dat zij weigerde iemand te ontvangen. Mevrouw schreef een brief en verzocht mij hem aan Alexe Mix tome te doen toekomenmaar haar vader hield mij aan hij had spionnen die hem waarschuwden nam den brief af en dreigde mij weg te zenden, ais ik het opnieuw durfde wagen iets tegen zijn wil te ondernemen. Zij schreef hem dan Ja, mejuffer, zij die beweren, dat zij haren echtgenoot in het gevaar alleen liet, doen haar groot onrecht aan. Zij smeekte haren vader geknield, haar toe te staan om hem te bezoeken zij wilde de gevangenisstraf met hem deelenzij wilde met hem sterven. Maar haar vader hield haar opgesloten en liet niemand bij haar toe dan mij en de bedienden, die hij uitdrukkelijk daarvoor had aangewezen. Zij was eene gehuwde vronw, maar nog zeer jong en gemakkelijk te weerhouden zij beefde voor baar vader; maar de liefde voor haar echtgenoot gaf haar den moed om te beproeven langs het raam te ontvluchten. Mevrouw waagde veel, ter wille van haar echtgenoot, doch haar vader zette zijn wil door. Hij hield de jonggehuwden gescheiden en zond uit naam van mevrouw wreede boodschappen aan Alexe Mixtome. Hij hield hem voor schuldig hij haatte en vloekte hem. Het gerecht ver» klaarde Alexe Mlxtome schuldig aan moord, en veroordeelde hen ter doodt Het zijn kwade dagen, welke de Duitsche republiek tegemoet gaat, nu alle bezadigdheid schijnt te worden prijs gegeven in ruil voor het ondernemen van een in elk opzicht hoogst gewaagd avontuur. Wat zal het einde van dit alles zijn? Het is een bange vraag, waarop het antwoord in den schoot der toekomst ligt verborgen. Uit de berichten omtrent het optreden der politie tegen de zgn. storm-troepen der Duitsche nationaal-socialisten concludeeren enkele Engelsche bladen, dat men in Duitschland op sommige offi- ciëele plaatsen misschien wat te nerveus is geworden. Het optre den der politie, zegt de „Times", heeft tot nog toe eigenlijk alleen nog maar aangetoond, dat de plannen der nazi's betrekkelijk onbeteekenend waren. Diegenen, die zich na den uittocht der nazi's uit den Rijksdag bezorgd hadden gemaakt, omdat zij daarin een voorteeken hadden gezien van groote aanslagen tegen den Staat, kunnen geheel gerustge steld zijn. Na de September- verkiezingen hebben de nazi's getriomfeerd en gedreigd. Thans, nu zij den Rijksdag verlaten heb ben en door de politie nauwkeu rig worden nagegaan, bevinden zij zich in een defensieve positie en voor een deel zelfs op den terugtocht. Ook de liberale „News Chro nicle" laat zich in denzelfden zin uit. Engeland'* ünaneiëele toestand. In een memorandum aan den Commissaris voor werkloozen- zorg noemt de Britsche minister van financiën den financiëelen toestand van Engeland zeer ern stig. De kosten voor de werkloo- zenverzekering worden voor het jaar 1931 op 55 millioen pond sterling begroot tegenover 10 millioen pond in 1928. Het sluitend maken der begroo ting wordt ernstig in gevaar ge bracht, aangezien tegelijkertijd op Toen werd mijne arme meesteres bijna waanzinnig. Zij smeekte haren vader het leven van haar echtgenoot te redden en hem voor zulk een sma- delijken dood te besparen. De hertog beloofde zijne bevrijding te bewerken, niet omdat zij er om smeekte, maar omdat zijn trots het niet kon verdragen dat zijn schoonzoon wegens moord werd opgehangen. Hij richtte een smeekschrift aan het ministerie en aan den keizer, doch iedereen geloofde Alexe Mixtome schuldig en door zijnen dood moest een voorbeeld gesteld worden, dat rang en hoogwaardig heden het recht moeten eerbiedigen. Zooals men weet ontvluchtte Mixtome. Ik geloof, dat de hertog den gevangen bewaarder heeft omgekocht. Sofie was diep geroerd bij het ver nemen deaer onthullingen. Haar moe der had dus haren vader niet verlaten Zij had steeds aan zijne onschuld ge loofd Zij had hem steeds bemind 1 Ik zou u over deze zaken niet spreken, mejuffer, vervolgde Johanna, maar gij hebt valsche beweringen ge hoord, en daar gij mevrouw wilt dienen, moet gij haar kennen, zooals zij wer kelijk is. Na dien verschrikkelijken nacht is zij geene enkele minuut meer gelukkig geweest. Ik meende, dat zij van plan was Frankrijk te verlaten, om in het buitenland haren echtgenoot te zoeken maar de hertog dreigde haar in een kranksinnigengesticht te laten opsluiten. Toen het bericht kwam, dat Alexe Mixtome in Zuid»Amerika was gestorven, werd zij zeer ziek, Haar vader verminderde nu wel zijne strengheid jegens haar, doch hij drong by haar aan weer in het openbaar ie verschijnen en toen zij na verloop van jaren eindelijk er toe evening, deed een aanzienlijken achteruitgang der inkomsten zal moeten gere kend worden. Met uitzondering van de oor- logspensioenen zijn de sociale uitgaven van rond 285 mill. p. sterling in het jaar 1910 tot 158.6 millioen pond in 1930 ge stegen. Het aandeel, dat de werkloo- zenverzekering betreft, is van 3,4 procent in het jaar 1920, geste gen tot 23,3 procent in het jaar 1930. Daarbij komen nog 9 millioen pond sterling voor ziekenzorg e.d. De schulden-last van het werk- loozenfonds is van 38.95 millioen pond sterling in den aanvang van het jaar 1930 gestegen tot 75 millioen pond sterling. Het is, aldus het memorandum, noodzakelijk dit fonds geheel te reorganiseeren en maatregelen te treffen om de schulden terug te betalen. Bedrog. De eenige maanden geleden te New-York ingestelde niet-offi- cieele commissie van onderzoek naar de gevallen van bedrog en oplichting bij de „Bank of the United States" heeft thans 8 per sonen in staat van beschuldiging gesteld. Het onderzoek wees 30 gevallen van oplichting uit. De beschuldigingen betreffen o.m. den president der bank Bernard Marcus, den advocaat en direc teur van de bank, Isidore Kresel, en de directeuren Saul Singer, Henry Pollack, Simon Kugel, Sondy Mitchell, Alexander White en Herbert Singer. De beschul digingen staan in verband met een groote door de bank ge sloten transactie ten bedrage van 8 millioen dollar. De beklaagden, met uitzonde ring van Kresel, die ziek is, moesten hij de politie verschij nen, waar o.a. vingerafdrukken werden genomen. Het onderzoek naar de oor zaken van de sluiting der bank heeft aan het licht gebracht, dat in November een wagenlading acten en documenten van de 2ij het slechts uit gehoorzaamheid en omdat zij den tegenstand moede was. Dit familiedrama en de dood van haar kind knagen aan haar bestaan. Zij leeft en regeert als een koningin, zij wordt overal geëerd en gevleid, maar niemand weet, dat onder al die vroo- lijkheid een gebroken hart verborgen is. Sofie kon haar ooren niet gelooven. Indien Johanna haar gelaat had kunnen zien, zij zou verschrokken zijn geweest over hare bleekheid. En toch, zeide Sofie, na eenige minuten met zachte stem, en toch denkt zij nu aan een tweede huwelqk Ja mejuffer; maar vele menschen die eenmaal innig bemind hebben huwen voor de tweede maal. Mevrouw is zoo alleen in de wereld, zoo geheel verlaten. Haar groot huis staat ledig. Zij heeft mij alleen, en ik kan niets voor haar zijn, omdat ik maar een een voudig meisje ben. De hertog van Montfacon, haar broeder, heeft zelf een gezin en kan zich niet met haar bezighouden. De markies van Charie- mont bemint haar; hij kan haar in het huis brengen, dat zij weer zoo lief heefthij kan haar de plaats van vroeger weer doen Innemen. Ik weet niet zeker, doch ik geloof dat zij den markies hoogacht, Indien mevrouw Mlxtome haar echtgenoot voor onschuldig hield, waarom liet zij zich dan van hem scheiden vroeg Sofie. Dat was het werk van haar vader. Hij wilde niet, dat zijne dochter den onteerden naam van Alexe Mixtome droeg. En indien zij aan zijne onschuld geloofde, vervolgde Sofie, waarom deed zij dan «en* pogingen em dit te be* Bank of United States in het huis van één der beschuldigden is verbrand. In het totaal zijn hierbij 1000 dossiers vernietigd. Spanje. In Spanje zullen op 1 Maart de verkiezingen plaats hebben voor de Kamer (Cortez) en op 15 Maart voor den Senaat; en ofschoon dit nog enkele weken duurt, wordt het er niet rusti ger op bij het naderen van dien datum. Wordt aan de eene zijde ge dacht, dat die verkiezing come- die is om straks weer de geko zenen te laten dansen naar de pijpen van de monarchisten, aan de andere zijde gaat het niet meer of minder dan om de stich ting van een republiek. De lin kerpartijen willen zich van de stemming onthouden, zoodat dan vanzelf rechts de regeering in handen krijgt. Of ze die zal kun nen handhaven, hangt van de toekomst af, want slechts één verlangen bezielt de heele ünker- linie de instelling der republiek. Zóó wordt de zaak gesteld en is er geen middenweg. Zoo wil len het de republikeinen. Een dergelijke houding laat geen ruimte meer voor overleg. Het gaat om de kroon van koning Alfons, daaraan is geen twijfel meer mogelijk. De oplos sing kan alleen gevonden wor den óf door een nieuwe dicta tuur óf door het uitroepen der republiek. En de pogingen der regeering om alsnog door het betrachten van groote toegevend heid de halsstarrigheid der lin kerpartijen te overwinnen schij nen op een fiasco te zullen uit- loopen. Inderdaad gaat de thans betoonde zachtmoedigheid van het huidige bewind zeer ver. Aan den verbannen en zeer strijdbaren leider der naar zelf standigheid strevende Cataloniërs, kolonel Marcia, die zooveel jaren te Brussel zijne dagen heeft ge sleten, is toestemming verleend naar zijn land terug te keeren, evenals aan verscheidene andere bannelingen. Het schijnt de re- Dat deed zij, mejuffer. Zij liet geheime politiebeambten komen maar dezen verklaarden er zeker van te zijn, dat Alexe Mixtome zijn broeder ver moord bad. De verdenking kon op niemand anders vallen, niemand dan hij had belang bij den dood zijns broeders. Er is geen twijfel aan Alexe Mixtome was schuldig en me vrouw zou goed doen hem te vergeten en den markies van Charlemont te huwen. Gij beeft, mejuffer. Het is reeds laat en gij zult vermoeid zfjn. Moogt gij uit het gehoorde liefde putten voor mevrouw, die zulk een groote genegenheid voor u heeft op gevat. Uw haar is in orde, ge kunt gaan slapen,. Sofie dankte voor den haar bewezen dienst en Johanna verliel de kamer. Toen de deur achter haar gesloten was viel Sofie op de knieën en hief de banden dankend omhoog. Zij heeft hem steeds liefgehad 1 mompelde zij. Zq heeft beproefd zijne onschuld te bewijzen, maar het gelukte haar niet I Zij wilde hem in de ge vangenis bezoeken, doch dit werd haar belet 1 Zij bleef hem haar vertrouwen schenken Zij twijfelde nooit aan zijne onschuld. O, wat hebben mijn vader en ik haar onrecht aangedaan I Mijn vader moet de waarheid weten I Hij mag haar niet langer verdenken. Zq beminnen elkander en zijn door eene kloof dieper dan de dood gescheiden. Zij zal weer huwen, O, kon ik toch den naam mijns vaders auiveren, hem weer in zfjne rechten herstellen, en wel zoo spoedig dat hunne vereeniglng weer mogelijk ware I O, kon ik datl (Wordt vervolgd,) AXELSCHE COURANT. WijHB f

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1