Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch - Vlaanderen. No. 89. VRIJDAG 6 FEBRUARI 1931. 46e Jaarg. H J. C. VINK - AxeL Raadsverslag. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag-'en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Cent; franco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Pestrek. 60263. ADVERTENT1ÉN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Greote letters worden naar plaateruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoarmiddag 11 ure. Zitting van 3 Febr. 1931. Aanwezig alle leden. Voor zitter de heer F. Blok, burge meester. Op de tribune is buitengewone belangstelling van werkloozen. De Voorz opent telOuurv.m. de vergadering met het gebeds formulier en houdt daarna de inleiding, die we reeds in ons vorig nummer meldden. Dhr. A. ESSELBRUGGE zegt als oudste lid namens zijn mede leden den Voorz. hartelijk dank voor de gesproken woorden en wenscht hem wederkeerig een gelukkig en voorspoedig jaar toe. Hferna stelt de Voorz. de agenda aan de orde. 1. Notulen. De notulen van de vergade ringen van 1.1. 13 Nov. en 30 Dec. worden zonder hoofdelijke stemming, onbesproken goedge keurd. 2. Ingekomen stukken. a. Goedkeuring van Gedepu teerde Staten van Zeeland aan gaande genomen raadsbesluiten. b Bericht van Ged. St., in houdende verdaging van de goed keuring op de Gem. begrooting 1931. c. Machtiging van Ged. St. om uit de betrokken post steun uit te keeren." d. Bericht van goedkeuring van de verordeningen aangaande de directe belastingen, ingaande 1 Mei 1932. e. Rekening en begrooting van den Keuringsdienst van Waren te Goes. De ontv. beliepen f 72.737 en de uitgaven f 68 910. De be grooting beloopt f 73500 met f603 onvoorzien. f. Bericht van verschillende personen, dat ze aanvaarden de functie, als commissielid, waartoe ze in de vorige vergadering zijn benoemd. g. Jaarverslag 1930 van de commissie tot wering van school verzuim. Herbenoemd zijn resp als voorz. en secr. de h.h. Van Houte en Maris. Er waren 61 verzuimen op de scholen, waar van 30 onwettig. Dit wordt be schouwd als een gevolg van den slechten toestand in den land bouw. h. Dankbetuiging van dhr. C Dijkwel voor de wijze, waarop hem eervol ontslag is verleend als onderwijzer der o. 1. school I. Adres van bewoners van Oudenweg. Ingekomen is een verzoek van P. Huijssen en 24 anderen, be- woneis van den Oudenweg, om maatregelen te treffen tot dempin: van de sloot, die achter hun er" is gelegen, in verband met den toestand, waarin deze verkeert Voornamelijk in de zomermaan den is deze sloot een verzamel plaats van al, wat voor de ge zondheid nadeelig is. De VOORZ. stelt voor om dit adres, dat eerst gisteren is inge komen te verwijzen naar het col lege van Burg. en Weth. om be richt en raad. Dhr. OGGEL (le Weth.) zou het beter achten om er de aan dacht van de Gezondheidscom missie op te vestigen. Dhr. KRUIJSSE (2e Weth. en Voorz. van de Gezondheidscom* missie) zegt, dat de Gezondheids commissie ïeeds vroeger die sloot heeft besproken en toen was die toestand goed. Maar doordat er nu weer woningen langs die sloot zijn gebouwd is die toestand ver minderd. Het was beter die sloot rioleeren. De VOORZ.Juist, maar daar om stelde ik voor dit bij B. en W. te overwegen en dan een voorstel doen. Alzoo wordt besloten. te te j. De motie der werkloozen. (Reeds in ons vorig nummer ver meld Dhr. OGGEL meent, dat alvo rens die motie te behandelen men deze eerst ter kennis moet brengen van de steuncommissie. De VOORZ. wijst erop, dat er reeds steun wordt verleend en ook in verband met de groote toename der werkeloozen in deze zitting een voorstel wordt inge diend, dat in ruime mate beoogt om de menschen aan werk te helpen. Het zou ontijdig zijn de motie nu te behandelen, daar het wenschelijk is hierover eerst de commissie te hooren. Er zijn op dit oogenblik reeds 40 werkloozen in dienst van de gemeente te werk gesteld. Goedgevonden wordt om de motie naar B. en W. te verwijzen. Dhr. 'T GILDE vraagt of er aanleiding is tot een klacht voor de werkeloozen over de wijze waarop door de commissie steun wordt verleend Welke uitzon deringen worden gemaakt? De VOORZ. antwoordt, dat de steun op dezelfde wijze geregeld is als het vorige jaar. Alleen hoofden van gezinnen en kost winners komen in aanmerking. Bovendien kunnen we ook niet alle menschen aan 't werk zetten Er is over die zaak geconfereerd met Ged. Staten, met den Inspec teur voor deze aangelegenheden en gecorrespondeerd met den Minister, en verder kunnen we ook niet gaan. Dhr. 'T GILDE zegt, dat de Voorz. terecht heeft opgemerkt, dat er werk gegeven wordt en er is f 4000 beschikbaar voor steun, zoodat geholpen wordt. Men weet, dat er altijd uitzon deringen zijn en zoo ook nu, maar spr. wil wel verklaren, dat als er werkelijk reden tot klachten zijn, hij de eerste zal zijn om daarvoor op de bres te staan. Maar wat die motie betreft, deze heeft geen reden van bestaan. Het is spr. bekend, dat er samen werking is tusschen de socialisten en de katholieken over die zaak en nu schijnen de eersten vóór te willen zijn en pretentie te wil len maken. Men ziet dat ook in de groote steden en dat vindt algemeene afkeuring. Waarom moet men dan ook hier zoo doen Spr. erkent, dat het niet altijd allemaal even goed gaat, maar daar hoopt spr. voor op te komen; die motie zegt echter niets. Zeker, de nood der werkloozen is erg, maar spr. heeft vertrouwen, dat daar rekening mee gehouden wordt en op den ingeslagen weg wordt voortgegaan. k. De Plaatselijke Raad der s.d.a.p. en de Axelsche Besturen Bond verzoeken dringend het vorig Raadsbesluit, waarbij aan elk der organisaties de gelegen heid is gegeven om elk een af gevaardigde van hun organisatie aan te wijzen voor de Commissie van Advies inzake steun aan werkloozen, te herroepen en aan den Bond alsnog gelegenheid te geven om nog een vertegenwoor diger aan te wijzen op grond van hun ledental. B. en W. deelen mede, dat zij onlangs voor het feit stonden dat er in 3 vacatures moest voorzien worden, zonde^ dat er redenen aanwezig waren, om deze Com missie te reorganiseeren. Op grond, dat elk der organi saties een plaats in de Commis sie vroeg; hebben B. en W. ge meend, den Raad het voorstel te moeten doen om voor elk een plaats beschikbaar te stellen, waaraan allen hebben voldaan. Thans nog wijziging aan te brengen, nu de desbetreffende afgevaardigden reeds zitting heb ben, achten B. en W. niet mo gelijk, weshalve zij voorstellen dit adres aan te nemen voor ken nisgeving, en bij een eerstvol gende vacature met dien wensch rekening te houden. Dhr. 'T GILDE zegt, dat hij hef niet noodig achtte in de vorige verg. hierover het woord te voeren, omdat hij vertrouwde, dat B. en W. zouden handelen in dsu geest van het verzoek en de verschillende vereenigingen evenredig zouden zijn vertegen woordigd. Als de belangen der werklieden goed worden ver tegenwoordigd, doet het er toch niet toe, of de R. Kde Chris telijke of de socialistische of de vertegenwoordiger der neutrale kas van «Zelfstandigheid" zitting in de Commissie heeft. Het is zelfs nuttig, dat iedere richting zich daarin kan uiten. Niemand moet z.i. doen voorkomen of hij alleen het weet en of hij alleen de belangen der arbeiders kan behartigen. Dat is volkomen het zelfde. Het gaat maar om het gevoel voor recht en rechtvaar digheid. Toen een paar weken na het raadsbesluit, dat inhield dat elke richting zijn plaats had, bekend werd, dat inplaats van „Zelf standigheid de Christelijke rich ting twee vertegenwoordigers in de Commissie zou krijgen en deze inmiddels waren aangewe zen, kreeg ik ten mijnen huize van den heer Goossen een repri mande aan het adres van den Raad te hooren, omdat in plaats van de socialistische beweging, die 2 vertegenwoordigers had gevraagd, nu de Christelijke vak beweging, die numeriek veel min der sterk is, er 2 had gekregen. Dit was in* strijd met letter en geest van het Raadsbesluit en in strijd met de tot dusver ge volgde taktiek. Indien „Zelfstan digheid" geen vertegenwoordi ger meer heeft aangewezen, dan gaat het daarom niet aan, zoo maar 2 Christelijke vertegen woordigers te doen aanwijzen. De VOORZ.Het is niet waar wat U daar zegt, mijnh. 't Gilde. Er waren 3 vacatures en daar voor is aan de christelijke, de moderne en de katholieke orga nisaties gevraagd een afgevaar digde aan te wijzen, waarna B. en W. ook de aangewezenen hebben benoemd. Dhr. 'T GILDEDan heb ik niets gezegd, maar het werd mij anders verteld. Zijn er dan geen 2 afgevaardigden van den chr. bond Dhr. OGGELEr is een afge vaardigde van den chr. bestuur- dersbond en een van de chr. bouvakarbeiders. Dhr. 'T GILDE i Dat is toch eigenlijk hetzelfde? Dhr, KRUIJSSE: Dat komt om dat er al een in die commissie zat. Van Driel had niet bedankt en zat voor de chr. bouwvakarbei ders. Dhr. 'T GILDEDan heeft Goossen gelijk ook, dan zitten er toch 2 in van christelijke zijde en dat vind ik verkeerd, dat is olie op het vuur, want de neutra len hebben recht op 2 vertegen woordigers en niet de chr. be sturenbond, want daar behoort de chr. bouwvakvereen. ook toe. De VOORZ. zegt dat het nu toevallig is, dat van Driel ook in den chr. bestuurdersbond zit, maar dat wisten we niet en het geeft B. en W. geen aanleiding om daarvoor nu iemand te bedan ken. De vergadering vindt dat goed, met uitzondering van dhr. 't Gilde, die zich er tegen verklaart. 1. Verzoek om vermindering van huur. Door Hon. Deliaert en 40 an deren, allen huurders van de Vereen, tot verbetering van Volks huisvesting wordt te kennen ge geven, dat de regeling der huur bijna allen bewoners reden tot ontevredenheid geeft dat de tijdsomstandigheden van dien aard zijn, dat het den mees ten der bewoners zwaar valt een dusdanige hooge huishuur op te brengen dat het niet denkbeeldig is, dat verschillende bewoners niet meer aan hunne verplichtingen zullen kunnen voldoen en dat het meer dan tijd wordt, van gemeentewege in te grijpen. Redenen waarom zij verzoeken een nieuwe regeling voor de huishuur vast te stellen, met ver laging over de geheele linie (dus voor elk der 3 categorieën. B. en W. stellen voor dit adres aan te houden tot een volgende verg-, daar zij zich reeds in ver binding hebben gesteld met den Minister om tot verlaging te komen. Dhr. 'T GILDE zegt, dat als hij de historie nagaat, hij tot de con clusie komt, dat van den Minister wel geen medewerking te ver krijgen zal zijn om den huurprijs te verlagen en daarom vreest hij, dat het maar weer een op de lange baan schuiven wordt van deze met het oog op den econo mischer. toestand hoogst drin gende zaak. Spr. is voor directe inwilliging van dit verzoek in dier voege, dat de minimum huur wordt f 2.50 en f 3 resp. f 3.50 voor de bewoners met betere in komens. De VOORZ. vindt, dat dhr. 't Gilde niet mag zeggen, dat de zaak op de lange baan geschoven wordt, want er is direct na het binnenkomen van het adres ge schreven aan het betrokken de partement en alles onder het oog gebracht, wat tot bevordering van het verzoek kan dienen en daar om achten B en W. het nu beter om het antwoord eerst af te wachten, alvorens een besluit te nemen. Dhr. OGGEL gelooft, dat dhr. 't Gilde toch wel zal weten, dat vanwege het Dag. Bestuur al dikwijls is gevraagd om een be tere regeling van de huur en nu er malaise is, is er wel degelijk reden om bij den Minister op verlaging aan te dringen. Dhr. D1ELEMANMaar hoe lang zal dat duren? Want men is juist begonnen (ofschoon spr, er niet aan meegewerkt heeft) met opslag van de huur in een tijd die zeer ongeschikt was en daarom is het noodig eenigen spoed te betrachten. De VOORZ.Daarom is ook niet gewacht op de beslissing van den Raad in deze en hebben we dadelijk aan den Minister geschreven. Dhr. VAN DE BILT wijst erop, dat door den Raad destijds een gulden toeslag is gegeven op de huur en hij.gelooft ook niet, dat de Minister verder zal gaan. Nu zijn er velen, die dat noodig heb ben, maar er zijn ook anderen, voor wien de toestand geen ver andering in verdienste heeft ge bracht. Maar voor degenen, die het noodig hebben zou spr. van nu af willen beginnen met f 1 minder huur. Dhr. OGGEL, gelooft dat dat ook wel gedaan zal worden, maar om een algeheele verlaging te krijgen is de toestemming van den Minister noodig, ofschoon er namen op het adres staan van personen, die het niet noodig hebben. Dhr. VAN DE BILT heeft dat ook gemerkt en het is niet naar zijn zin, dat er b.v. een gemeente werkman tweemaal op heeft ge- teekend. Voor dezulken is eigen lijk de toestand verbeterd, nu de prijzen afslaan en ze bederven het voor anderen. Dhr. KRUIJSSE meent dat een besluit is genomen, om de huur te regelen naar de verdienste; nu waren de inkomsten wel ver beterd, maar daar hadden de menschen niets aan, als de huur weer verhoogde. Daarom was het beter, dat we een algeheele verlaging van de huur kregen. Dhr, VAN DE BILT Dat kun nen we niet verantwoorden voor degenen, wier inkomsten niet ver minderd zijn. Mijn bedoeling is dat we toeslag geven aan degenen, die hei noodig hebben. De VOORZ.: Zoo was ook de toestand, iemand met een week loon van f24 betaalde f4 huur, die van f 18 tot f24 loon f3.50 en die minder dan f 18 verdien den f3. Maar het is moeilijk om het inkomen van de menschen vast te stellen en daarom achtte hij het beter om antwoord af te wachten. Dhr. P. DE FE1JTER zegt zijn vroeger standpunt te handhaven. Het is waar, dat voor sommigen de huur te hoog is, maar zoo vraagt spr. mogen wij nu die menschen toeslag geven uit de zakken van menschen die in de zelfde positie verkeeren? Er zijn toch menschen, die in andere huizen wonen en dezelfde huur moeten opbrengen en geen toe slag krijgen Daarom niet wij, maar de Minister moet de huur verlagen. Dhr. D1ELEMAN gelooft, dat de Raad niet zal denken, dat f 4 huur aan den lagen kant is. En als nu de verdiensten er niet zijn, dan staat hij aan de zijde van dhr. van de Bilt. Spr. had trou wens ook gedacht, dat die toe slag veel royaler door B. en W. zou zijn toegepast. De VOORZ. merkt op, dat niet B. en W., maar de Raad de macht vormt. De Raad neemt de besluiten en dan is het de taak van B. en W. om die besluiien zoo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Wil de Raad nu verder gaan, dan dient een ander besluit genomen te worden. Dhr. DIELEMAN zegt, dat hij dacht dat B. en W. zóóver kon den gaan als zij noodig achtten, URANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1