MéÈÊLé N i en ws- en A d ver ten t i eblad v oor Zee u w s c li - V1 a anderen. No. 81. VRIJDAG 9 JANUARI 1931. 46e Jaarg. A Buitenland. FEUILLETON. J. C. VINK - Axel. IVR ■I M M Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. Overzicht 1930. Over de heele wereld heeft het afgeloopen jaar zich gekenmerkt door cene toenemende onrust, welke ten deeie op rekening dient te worden gesteld van de poli tieke verhoudingen, maarin hoofd zaak toch te wijten valt aan eene economische inzinking, welke tot dusver niet werd geëvenaard. Hand over hand nam de werk loosheid toe en de statistieken daaromtrent toonen cijfers, waar door eene stijgende beduchtheid voor de onverbrekelijk daaraan verbonden gevolgen bij langeren duur alleszins wordt gerecht vaardigd. Daarnaast hebben natuurram pen van onbekenden omvang schrik en ontsteltenis teweeg ge bracht. Aardbevingen, overstroo-' mingen en hevige stormen tei sterden de wereld als welhaast nimmer te voren, zoodat de eco nomische malaise voor sommige gebieden tot het ondraaglijke werd opgevoerd. En het is juist hier door, dat zich in een overigens somber getint relaas lichtpunten deden onderscheiden, wijl bij deze zware beproevingen, aan ver scheidene landen of landstreken opgelegd, 't inededoogen van hen, wien 't lot gunstiger gezind bleek, zich krachtig deed gelden. Hulp acties op groote schaal strekten tot bewijs, dat de liefdevolle ge zindheid jegens den evennaaste geen doode letter was, maar ook internationaal als eene levende werkelijkheid kan worden be schouwd. Dankbaar zij gecon stateerd, dat bij alle strijd en oneenigheid, de humaniteit blij kens de ervaringen in dit jaar- opgedaan, voortdurend veld wint Maar desondanks blijft er wei nig reden tot juichen, indien we ons bepalen tot de verhouding der volken onderling. In de eerste plaats treft dan de niet te mis kennen binnenlandsche onrust, heerschende in de groote Euro- peesche rijken. Daarbij gaat Duitschland, dat de lasten van den verloren oorlog zwaar op zich voelt drukken, vooraan. Weliswaar zijn de op gelegde verplichtingen door het in werking treden van het Young- plan verminderd, echter gaat liet rijk toch nog diep gebukt onder den dwang tot het betalen van ontzaglijke sommen aan de cre- diteur-mogendheden. Als reflex hiervan zagen we eene gestadige verschuiving naar de uiterste po litieke partijen, de nationaal-so- cialisten en de communisten, wier vertegenwoordigers in den Rijks dag aanzienlijk in aantal werden versterkt. En ofschoon het in Maartopgetreden Kabinet-Brüning zich tot nu toe heeft ku nen hand haven, geven de omstandigheden, waaronder dit geschiedde, weinig hoop op eene kalme en geleide lijke ontwikkeling in de naaste toekomst. Inmiddels zijn de Duitschers verlost van de bezet ting der vreemde troepen, die vanaf het begin van den wapen stilstand een voortdurenden druk op de bevolking uitoefenden. Gaf dit reden tot vreugdebetoon, evenzeer was er reden tot rouw door een aantal mijnrampen, waarvan die in Silezië in Juli en te Alsdorf en in het Saargebied, waarbij honderden menschenle- vens verloren gingen, groote ver slagenheid in het rijk zoowel als daarbuitèn teweeg brachten. De roemrijke Zeppelintochten vormen daarentegen een credit- post. Ook in Frankrijk, dat bij her haling werd getröffen door groote overstroomingen, heeft de daaruit voor een aanzienlijk deel der be volking ontstane nood, geen band vermogen te leggen tusschen alle lagen. Dit teekende jzich scherp af in de beide kabinetscrisissen, welke zich in den loop van dit jaar voordeden en uiteindelijk de regeering-Tardieu definitief tot heengaan noopten. Het thans aan het bewind zijnde Kabinet-Steeg bezit slechts geringe levenskracht, getuige de uiterst geringe meer derheid, waarover het in de Kamer blijkt te beschikken. Er is van DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56 - Postrek. 60263. verschillende zijden verband ge legd tusschen de politieke ge beurtenissen en de bankschan dalen (madame Hanau en Oustiic brachten met hun millioenen-ma- nipulaties ware sensatie), waar door het Frairsche financiewezen een geduchte knak in zijn repu tatie zag toegebracht. Looncon- flicten in verschillende takken var. industrie deden zich in de be-* drijfscentra herhaaldelijk voor. Een aardstorting te Lyon eischte tal van slachtoffers. In Spanje kwam het aan het einde van het jaar tot een uitge sproken omwentelingsbeweging, waaraan nochtans docr de regee ring-Berenguer de kop kon wor den ingedrukt. Voor het oogen- blik hebben de monarchisten de overhand behouden. Of deze overwinning duurzaam zal blijken te zijn, blijft evenwel eene open vraag. De val van den dictator Primo de Rivera in Januari, heeft derhalve niet de vruchten voort gebracht, welke de Spaansche ontevredenen, met name de Ca- taloniërs, hadden gehoopt te zul len plukken. Twee kinderen uit het Italiaan- sche vorstenhuis hebben in 1930 den huweiijkschen staat aanvaard. Kroonprins Umberto die de Bel gische prinses Marie José naar het altaar voerde, werd bijna slachtoffer van een tegen hem beraamden en te Brussel tijdens zijn verblijf aldaar uitgevoerden aanslag. Zijn zuster prinses Gio vanni reikte nadien voor het leven de- hand aan Koning Boris van Bulgarije. Het vreugdebetoon over deze gebeurtenissen, was weinig in overeenstemming met den vrijwel desolaten toestand der fascistische gemeenschap, die sterk te lijden had onder de eco nomische depressie, waaraan uiterst steike bezuinigingsmaat regelen, gepaard met algemeene inkomstenverlaging, beoogden een einde te maken. Dat dit aan het regime van Mussoiini niet ten goede komt, behoeft geen betoog. De dictator heeft weer eenige opzienbarende redevoeringen ge ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 6D Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. houden volgens het bekende re cept en poogt aldus den Itaiiaan- schen moed levendig te houden. Het is een lapmiddel, maar in elk geval een middel. Aardbevingen en overstroomin gen hebben het land in het af- geloopen jaar vreeselijk geteisterd. Met den staatsgreep van Kroon prins Carol van Rumenië, die zich daardoor op den troon plaat ste ten koste van zijn zoontje Michael, is een nieuwe fase der Ruineensche geschiedenis aange vangen. Inzake de officiëele kro ning kon echter nog geen be slissing worden genomen, daar de gescheiden gemalin van den vorst niet bereid werd gevonden het vroegere huwelijksleven weer op te vatten. Op den binnen- landschen toestand was voorts van invloed het overlijden van den liberalen leider Vintila Bra- tianu. Voor hoogst gewichtige bijeen komsten heeft Londen tot zetel gediend. Na de vlootconferentie in Januari begonnen en voerende tot eene overeenkomst tusschen Amerika, Engeland en Japan, ter wijl tusschen Frankrijk en Italië geen overeenstemming kon wor den verkregen, volgde op de Britsche Rijksconferentie, de nog niet beëindigde ronde tafel-con ferentie, belegd met het doel de jegens Britsch-Indië te volgen gedragslijn onder het oog te zien. Het Britsche wereldrijk ziet zich voor ontzaglijke moeilijkheden geplaatst en de oplossing daarvan tart iedere voorspelling, wanneer iemand zich daaraan zou durven wagen. Zoowel de rnandaatlan- den, met name Palestina, als de koloniën, stellen de Labourregee- ring voor ver strekkende alterna tieven en beslissingen, om van de zich meer en meer van het moederland losmakende domini ons maar niet eens te spreken. België heeft dit jaar zijn eeuw feest gevierd en daaraan bijzon deren luister bijgezet door de wereldtentoonstelling te Antwer pen, door Koning Albert persoon- lijk geopend. De veeten tusschen Walen en Viamingen zijn nochtans bij deze gelegenheid niet over brugd en conflicten zijn aan de orde van den dag. Met de ver- vlaamsching der Gentsche Hooge- school, thans een voldongen feit geworden, hadden de Vlamingen eene niet onbeduidende overwin ning te boeken. Voor Rusland heeft 1930 een poliliek evenement van meer eigenaardig dan ernstig karakter opgeleverd. Mexico heeft name lijk de diplomatieke betrekkingen verbroken, welke stap uiteraard van weinig of geen beteekenis is. Overigens heeft de Sovjet-repu bliek de algemeene belangstelling weten te wekken door de ont wikkeling in dictatoriale richting der positie van Stalin, benevens door het z.g. industrie-proces te gen prof Ramsin c.s. Wat het verdere deel van den aardbol betreft, is 1930 voor Zuid- Amerika het revolutiejaar bij uit stek geweest. Bijna alle Zuid- Amerikaansche staten hebben een omwentelingsstorm moeten door staan. In China is de verwarring eer toe dan afgenomen en de toestand is er onoverzichtelijker dan ooit. Een reorganisatie van het Ja- pansche kabinet na verkiezingen, welke eene besliste overwinning voor de regeeringspartij oplever den, bewerkstelligde rust in het politieke strijdperk in het land van de rijzende zon. Alles bijeengenomen, blijven zich donkere wolken vertoonen aan den horizon, meer in het bij zonder v/at Europa aangaat. De vergadering van den Volkenbond, evenmin als de bijeenkomst der voorbereidende ontwapenings commissie te Génève, hebben niet de resultaten gebracht, waarop gehoopt werd. De balans over 1930 toont niet in alle opzichten een voordee- ligen star.d. Moge het nieuwe jaar daarin verbetering brengen. (Wordt vervolgd) 29; Sofie was in geestdrift geraakt door dit nieuwe denkbeeld dat, wanneer het tot werkelijkheid werd, haar een groote schrede voorwaarts bracht tot de vol voering van hare taak. Toen juffrouw Robinez haar verlaten had, schreef zij een langen brief aan haren vader. Zij zond hem een uitvoerig verslag van hare reis, beschreef de lieden, die zij tot nu toe in Charlemont had leeren kennen en dat zij ging trachten ais be taalde juffrouw van gezelschap in den dienst van hare eigen moeder, mevrouw Eugenie Mixtome te treden, ten einde den toestand beter te kunnen bestu- deeren. Gij behoeft echter niet te vreezen, dat ik mij verraden zal, lieve vader, aldus eindigde zij haren brief. Ik zal geen dag langer in den dienst van mevrouw blijven, dan bepaald noodig Is. Ik weet zelf nog niet, wat ik door dezen stap kan bereiken maar wan neer zij mij aanneemt, zal ik het als eene beschikking der Goddelijke Voor zienigheid beschouwen en als goed Voorteeken, dat ook mijn verdere po gingen met veel bijval zullen bekroond Worden. Deze brief was in de Griiksche taal geschrevenden volgenden morgen stak zij hem zelf ongemerkt in de brie- Venbus. SOFIE BIJ HARE MOEDER. Montfacon» het stamslot der hertogin van dien naam, lag op een hoog, breed heuvelpad dat aan de zeezijde in een steile rots eindigde, die van vele klo ven voorzien, zich ver in zee uitstrekte. Niet zoo schilderachtig gelegen als Charlemont, miste het gebouw ook dien eigenaardigen historischen stijl. Het was echter een groot gebouw, meer elegant dan massief en omringd door prachtige boomen. In vroegere tijden was dit slot de liefste verblijfplaats geweest der her togen, doch zware slagen waardoor de familie getroffen werd, had daarin ver andering gebrachtde tegenwoordige hertog kwam slechts zelden op het slot. Zoodoende werd Montfacon reeds sinds jaren aan het toezicht van be dienden overgelaten, toen in den herfst omtrent den tijd dat Sofie te Charle mont kwam, mevrouw Mixtome, de eenige zuster van den tegenwoordigen hertog, met een g oot dienstpersoneel en een aantal gasten er haar intrek nam. Mevrouw Mixtome had gedurende de laatste achttien jaren Montfacon slechts tweemaal bezocht, en haar ver blijf was dan telkens nog zeer kort ge weest. Zij had haar eigen huis in een ander deel van het land, maar Mjntfa- con bezat, nlettege.istande de smarte lijke herinneringen die zich voor haar daaraan vastknoopten, eene aantrek kingskracht, die vaak onweerstaanbaar was. De tegenwoordigen markies van Charlemont had haar uitgenoodigd hier te komen, en groote feesten wis selden elkander te Charlemont en te Montfacon, Na de tragische gebeurtenissen van Charlemont en de gevolgen daarvan had zij jaren lang In afsandering ge* leefd en al het gezag van haar vader was noodig geweest, om een terugkeer in de gezelschapsklingen te bewerken. Na een krachtig verzet en vele rede twisten had zij zich aan zijn wil onder worpen en was weder, zioals in vroe gere betere tijden, een gunsteling aan het hof geworden. Velen, haren echt genoot dood wanende, dongen naar hare hand mannen van raag, gezag en rijkdom maar de grootste schoon heid, zQoals zij dikwijls genoemd werd, had hen afgewezen op een manier, die hoewel hunne hoop verstoord werd. hen nog inniger tot hare vrienden en vereerders maakte. Men noemde haar koel, zonder hart, trotsch en hoogmoedig, een vrouw, die in haar schitterend omhulsel slechts verstand en geest verborg, maar geen gevoel bezatde arme lieden op hare landgoederen konden echter van daden spreken, door haar verricht, die van menschlievendheid getuigden van doelmatige giften, van bezoeken aan het ziekbed, van troost en goede hulp, van de nachten die zij wakend bij hen had doorgebracht. Deze lieden konden alles vertellen van hare zelfopoffering, waardoor zij de liefde der armen ver wierf. Voor hen was zij een troost-en vredebrengende engelvoor de wereld echter sloot zij haar binnenste af, en deze kende haar alleen als eene vrouw zonder hart of liever met een hart van steen, eene vrouw die men vereerde om hare stralende schoonheid, maar even ongenaakbaar achtte als eene ster. Van het oogenblik dat haar echtge noot uit de gevangenis ontvluchtte, was haar naam nooit met die vati een man in verbinding gebracht, totdat men sinds kort begon te fluisteren van hare verloving met den tegenwoordi gen markies. Algemeen werd aange- nomen, dat zij spoedig met hem zou trouwen en zij gaf zich de moeite niet dit gerucht tegen te spreken. In den morgen, dat Sofie Lepage in een rijtuig van het hotel Charlemont naar Montfacon reed, zat mevrouw Mixtome in haar boudoir brieven te schrijven. Hare gasten waren op verschillende wijze bez'g. Eenigen schreven in de bibliotheek of lazen, anderen wandel den in het park of deden een zeil tochtje op zee. Mevrouw Mixtome ging met het schrijven vas haar brieven voort. Plot seling viel hare pen op het papier. Zij hief het hoofd op, leunde achterover in haar zetel en zag vol gedachten door het venster naar de in den zonne schijn glinsterende zee en de over hel water zeilende scheepjes, Hoewel t ij ia acht-en-dertigjaar oud zou men haar nauwelijks vijf-en-twin tig hebben toegerekend. Zij had bit tere tegenspoeden die het lot van een mensch bijna ondragelijk maken, doorgeworsteld, maar de smart had gèen sporen van verwoesting op haar schoon gelaat geteekend. Zij was laiig en slank van gestalte met volle regel matige vormen, in houding en voor komen vol waardigheid en hoogheid. Er lag op het schoone gelaat steeds trots, die de uitdrukking van ieder edel gevoel omsluiertthans echter nu zij alleen was, drukten hare trekken een zwaarmoedigheid uit, die de vertwij feld g nabij kwam. Een kloppen aan de deur schrikte haar uit hare droomen op en oogen- blikkelijk veranderde de uitdrukking van haar gezicht. Johanna, haar kame nier, trad zacht binnen met een op een sierlijk blad liggenden brieft Eene boodschap van Charlemont, mevrouw, zeide zij, de man wacht op antwoord. Mevrouw Mixtome nam den brief en doorliep hem snel. Het was een vleiend schrijven van den markies van Charlemont, die haar en hare gasten aan de belofte herinnerde, om in zijn jacht een grooten tocht op zee te ma ken. De wind was gunstig en aFe ver schijnselen beloofden, dafhij geduren de den dag vast zou blijven, waarom de markies voorsloeg den volgenden morgen den tocht te ondernemeu. Het plan lachte mevrouw toe, en da;r het des morgens bij het ontbijt reeds was besproken, wist zij dat het ook den bijval van hare gasten zou verwerven. Johanna wachtte totdat hare mees teres het antwoord, waarin de uit- noodiging aangenomen werd, geschre ven had, Zij hield zeer veel van me vrouw en ook deze mocht hare kame nier gaarne lijden, zoodat in den loop der jaren, tusschen hen beiden een zekere vertrouwelijkheid was ontstaan. Toen de kamenier den brief voor den markies van Charlemont ontving en daarbij de andere brieven op de tafel gei eed zag liggen, riep zij verwon derd uit: Zooveel brieven van morgen, mevrouw? Gij hebt er tenminste zes geschreven. Het is niet goed. dat gij alle brieven zelf beantwoordt. Gij mist uwe jrtffrouw van gezelschap. Wil ik een boodschap zenden raar het dorp Charlemont en laten vragen, of zij spoe dig beter zal zijn en in staat om hare betrekking waar te nemen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 1