No. 72. Zaterdag 15 December 1917. 33e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. J. C. VINK - Axel. Buitenland. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER Bureau Weststr. D 11. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels 50 Cent; voor eiken regel meer 10 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag TWAALF ure. DE OORLOG. We vernamen deze week weinig of geen verandering in den toestand. Alleen enkele patrouillegevechten, zon der beteekenis van belang. Toch schijnen de patrouilles in zoover succes te hebben gehad, dat er een aanval op volgen kon. Een telegram van gisteren uit Berlijn wijst er op. Van Dixmuiden, aldus luidt het, tot de Lye en ten Z. van de Scarpe af en toe verhoogde artilleriebedrijvigheid. Ten O. van Bul- lecourt ontrukten onze troepen den Engelschen ettelijke schuilholen en uamen 6 officieren en 84 man gevangen. Tusschen Moeuvres en Vendhuille zijn d^ artilleriegevechten, die gisteravond reeds levendig waren, vanochtend nog heviger geworden. Ook ten N. van St. Quentin heviger geschutvuur. In verbinding met enkele verken ningsgevechten leefde in enkele sectoren de vuuractie op. De wapenrust. De Duitsche bladen geven een overzicht van de onderhande lingen op het Oosterfront, waaruit blijkt dat de *wederzydsche afvaardigingen slechts volmacht hadden om van ge dachten te wisselen over een wapen stilstand en geenszins over een vrede. De Russische delegatie opperde een wapenstilstand voor alle legers en aan alle fronten te sluiten maar de Duitsche kon daar niet in treden, omdat de bondgenooten van Rusland niet waren vertegenwoordigd en evenmin de Rus sische delegatie volmacht had ge geven, uit haar naam te spreken. Derhalve kwam men overeen, de be sprekingen te beperken tot een wapen stilstand tusschen de Centrale en de Russische legers. De Russische delega tie legde er den nadruk op, dat de te sluiten wapenstilstand beoogde, onvei- wyld in onderhandelingen te treden over een algemeenen vrede tusschen alle oorlogvoerenden. De gevolmach tigden van de Centïalen hebben met voldoening kennis genomen van dat standpunt. In de tweede bijeenkomst deelden de Russische gevolmachtigden hun voorstel in zake een wapenstilstand mede. Hun voorwaarden gingen, met het oog op den militairen toestand, ver wonderlijk ver. Zoo vei langden zij de ontruiming van de eilanden in de Golf van Riga, zonder dat daar tegenover stond een aanbod om ergens de Russi sche troepen terug te trekken. Verder wilden zij de Duitschers bewegen, hun ■troepen tijdens den geheelen wapen stilstand dien zij op 6 maanden stelden in de loopgraven aan het Oosterfront te laten. Zij zouden hen zelfs niet mogen overbrengen naar de rustkwartieren. Met Zulke voorwaarden konden de Duitsche gevolmachtigden zich natuurlijk niet inlaten. Bij de beperking bleek echter, dat in- alle aangelegenheden, op één na, een schikking kan worden verkregen. Bet eenige punt, dat onopgelost bleef, was het vraagstuk der eilanden in de Golf van Riga, van welker ontruiming geen sprake kan zijn. Hoe gemakkelijk het was, het eens te worden, bleek toen de Russische delegatie verklaarde, nadere instructies uit Petrograd te moeten afwachten want de Duitschers hebben daarop, zonder op eenig bezwaar te stuiten, de voorwaarden voor de thans geldende 10-daagsche wapenschorsing vastgesteld en mogen in die voorloopige overeen komst een gunstig teeken zien voor de toekomst. Naar een Duitsch officieel communi qué dd. 13 Dec. uit Berlijn luidt, zijn aan het Oostelijk front in de standplaats van den generaal-veldmaarschalk prins Leopold van Beieren de onderhande lingen over een wapenstilstand ter vervanging van de thans bestaande stilstand in den strijd begonnen. Jeruzalem bezet. Al was het te voorzien, dat de Turken Jeruzalem niet zouden kunnen houden, toch zal het bericht van de bezetting door de Engelschen niet nalaten een grooten indruk te maken bij de gansche Christenheid. Gaza, Jaffa, Hebron, thans ook Jeru zalem Het zijn alle namen, die voor ons leven, die ons iets te vertellen hebben. Men ga het alleen in ons^igen land na Ook voor den minst ontwikkelde hebben al deze namen een' bekenden klank. Ongetwijfeld zijn de gebeurtenissen aan het front in Italië en aan het Westelijk front van meer beteekenis voor de oorlogvoering. Wat in het verre Oosten, in Palestina geschiedt, is ver van ons, ver van Europa verwijderd. En toch zijn de plaatsen in Palestina voor ons in den geest meer nabij, dan Russische of Italiaansche of Fransche steden. En zoo zal het zijn in alle landen, waar Christenen wonen. Het Oude en Nieuwe Testament her leven als het ware: Het niet gedachte verwezenlijkte zich. En niet alleen op de verbeelding der Christenen zal deze overwinning inwer ken, ook de Mahomedanen zullen onder den indruk zijn en zeker niet het minst het verspreide volk, dat geen eigen land sinds eeuwen her meer bezit, het volk der Israëlieten. Het Zionisme zal zich op hechter grondslag voelen. Om die reden is de val van Jeruzalem van groote beteekenis. Een paar weken geleden schreef een Duitsch schrijver na den val van Jaffa, dat de inneming van Jeruzalem strate gisch niet van zoo groot belang zou zijn, maar dat het moreel succes des te groóter zou wezen. Ook wij meenen, dat de inneming van Jeruzalem een groot moreel succes voor de Engelschen beteekent. Intusscheu wordt het met de innemin van Jeruzalem nog steeds benauwder voor degenen, die in dezen oorlog een begin van den ondergang der aarde zien. Er wordt namelijk beweerd, dat de Engelschen plan zouden hebben dit land weer aan de Israëlieten terug te gevenAlzoo zou juist in vervulling komen, wat in de Heilige Schrift is voorspeld, dat vóór het einde de Joden nog eens in het bezit van hun vroeger Koninkrijk zullen komen. Uit Amerika. Het Stockholmsche dagblad „Nya Dagligt Allehanda" tee kent scherp protest aan tegen het feit, dat neutrale Staatsburgers in Amerika in militairen dienst worden gesteld. Het blad zegt, dat er op het oogenblik reeds een aantal Zweden voor Frankrijk is ingescheept en dat deze Zweden nu wel aan het Westelijk front in de loopgraven zullen staan. Iemand uit Stockholm kreeg onlangs een brief van een familielid, den 25 Oct. met het 104due Worcester regiment te Birmingham aankwam- De censuur had den naam en het nummer van het regiment uit den brief gesneden, maar deze bijzonderheden werden toch be kend. „Wilson heeft dezer dagen een hoog dravende rede gehouden over de edel moedigheid en de gerechtigheid van de Amerikaansche democratie in den wereldoorlog. Hij zette uiteen hoe hy verschillende volkeren onder welke de bondgenooten van Duitschland, wilde bevrijden van de brutale heerschappij der militaire en financieele Pruisische autocratie. Charity begins at home. Laat de president eerst de neutralen, die tot den militairen dienst zijn ge dwongen, bevrijden van de Amerikaan sche militaire en fioancieele autocratie. Als dat niet gebeurt dan zal zich bij de neutrale volkeren van Europa de reeds zoo sterke indruk nog verdiepen dat er een tegenspraak bestaat tusschen Amerika's menschlievende phrases en zijn brutale autocratische handelingen." Uit Christiania wordt gemeld Reizigers die hier uit Amerika zijn aangekomen, hebben gezegd, dat niet nieuwjaar in Amerika zal worden inge voerd eenheidsbrood uit een mengsel van tarwe en mais, daar er een aan zienlijk tekort aan tarwe is. Ook op andere gebieden doet de oorlog zich in Amerika telkens sterker gevoelen; vooral is er een ernstige aardappel - schaarschte, waarmee op schaal wordt geknoeid. Uit Portugal. Het Portugeesche ge zantschap te 's Graven hage verzond het volgende communiqué Volgens een uit Lissabon-aan de Portugeesche legatie te 's Gravenhage gezonden telegram, is 3 December een revolutionaire beweging, welk een uit sluitend republikeinsch karakter had, uitgebroken en den 5en geëndigd met de verkiezing van een comité onder voorzitterschap van den heer Sidonio Cardoso da Silva Paes, kolonel van het Portugeesche leger en hoogleeraar aan ds universiteit te Coïmbra, en waarvan ook deel uitmaken de hoeren Machado Santos, officier van de oorlogsmarine en Eeliciaeo Costa, officier van het leger. Dit comité heeft in de Lissabonsche „Staatscourant" een proclamatie uitge geven, waar bij de uitoefening van alle rechten en de getrouwe naleving van het verbod tusschen Portugal en Groot- Britannië worden gewaarborgd evenals van alle andere internationale verbinte nissen, welke in naam van het Portu geesche volk zijn aangegaan. Het heeft voorts besluiten uitgevaardigd waarbij de vrijheid en hun vroegere ambten worden teruggegeven aan hen, die bij de politieke beweging van 13 December 1916 gevangen zijn genomen de maat regelen worden ingetrokken, door de vorige Regeering tegen de vrijheid van drukpers genomen, en de verbannings- besluiten tegen journalisten, alsmede de door bedoelde regeering aan eenige Portugeesche bisschoppen opgelegde straffen zijn nietig verklaard. Het zelfde telegram meldt, dat alle ministeries in werking zijn en het normale leven in den Staat is hersteld. De broodprijs. Het hoofdbestuur der Nederlansche Vereeniging van Werkgevers in het Bakkersbedrijf heeft er eenigen tyd geleden by den Minister van Landbouw op aangedrongen, de maximum-brood prijzen te herzien. De Minister heeft nu echter aan de Vereeniging medegedeeld, dat aan het verzoek om verhooging van den maxi mumprijs van het wittebrood niet kan worden voldaan. Reparatieleder. Het Bureau voor Mededeelingen in zake de Voedselvoorziening deelt het volgende mede Het' is voorgekomen, dat zelfrepara- teurs verlangden, dat hun precies het standaardgewicht voor een paar zolen en hakken werd geleverd. Dit is echter niet mogelijk. Het reparatieleder komt van eenige honderdtallen looieryen en heeft niet steeds hetzelfde gewicht, de kwaliteit moet echter steeds goed zijn. Intusschen wordt er zooveel doenlijk tegen gewaakt, dat bij den verkoop van reparatieleder niet wordt geknoeid. Zoo is het niet geoorloofd bij de ver rekening' met de ingeleverde bons zeker percentage af te trekken voor het leer dat afvalt. Daarmede toch is reeds rekening gehouden bij het bepalen van het standaardgewicht. Heeft men een coupon van b.v. 5 K.G. ontvangen, dan moet ook van 5 K.G. bons naar het standaardgewicht worden geleverd. In geen geval mag afvallig leder voor distributieleer worden verkocht. Daartegen zal streng worden opgetreden met gebruikmaking van art. 17 van het huishoudelijk reglement der leder- vereeniging, waarin bepaald wordt, dat men misbruik makende van de om standigheden, voortaan wordt uitgesloten van het verkrijgen van distributieleder. Ter voorkoming van stagnatie in de aflevering door verkeersmoeilijkheden overweegt het Rijksdistributiekantoor de inrichting van leder magazijnen in bepaalde groote centra. Tot nu toe geschiedt alle verzending alleen uit het Rijksledermagazijn te 's Hertogenbosch.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1