Wormen jVlaagzuur, Janaperin- POOT B B V PPELS Voorloopig Bericht. FIJNE HEEREN- JONGENSPETTEN. 5G/o Staatsleening 1914. Ziekte BRANDHOUT. VLASFABRIEK JOH. I. HOEBE-KNIERIEM. Distributie brandstoffen. Schoenen - Klompen - Sajet. Regulateurs en Wekkers Zwart-Marmeren Pendules. Groote AMERICAN CINEMA 't Magazijn De Blauwe Bril, Axel. SLQlDlQMl.il, SJ>EM44t AMIS Brandstoffen-Commissie. Advertentien. Magazijn „DE BLAUWE BRIL", Aiel, Geen Overspanning, Hoofdpijn Gebruik Enersan-tabletten Gal en slijm worden Hoesten, Als gij U te üoop WINKELBOEKEN „fiofel 's bands Welvaren" op Woensdag 12 en Donderdag 13 Dec. a.s. Prachtige Gala-Vertooningen. Entree75 cent 50 cent en 30 cent. Nog verkrijgbaar en voorradig Openbare Verkooping. Gezaagde Dennenblokjes Ook OLMENHOUT H. D. Dellaert, Axel, Walstraat. Teekenpennen en Teekenpotlooden, Zaterdag 12 Januari 1918, Eene in 1916 nienw gebouwde AANBEVELEND. De obligatiën 5% Staatsleening 1914 kunnen nu reeds ter conversie (omwisseling) ingeleverd' worden bij WISSEL-EFFECTENI3ANK dagelijks te HULST en TER NEUZEN. 's Dinsdags te Sas van Gent. 's Zaterdags te Axel. De BURGEMEESTER van AXEL maakt bekend DE MINISTER VAN LANDBOUW, nijverheid EN HANDEL, Gezien zijne beschikking van 16 November 1917, Afdeeling Crisiszaken, Bureau Landbouw, No. 19566, houdènde bepalingen omtrent de beperkiDg van den verbouw van bepaalde gewassen ingevolge artikel 7 der Distributiewet 1916 Heeft goedgevonden te bepalen: dat de datum tot welken verbouwers gelegenheid hebben de opgaven aan de burgemeesters te doen tot het bekomen van het in artikel 2 van genoemde beschikking bedoelde vergunningsbewijs wordt verschoven tot 10 December 1917. De Minister van Landbouw Nijrerheid en Handel, Voor den Minister, De Secretaris Generaal, VERSTEEG. Axel, 7 December 1917 De Burgemeester voornoemd, L. J. DEN HOLLANDER. De BRANDSTOFFEN-COMMISSIE te AXEL maakt bekend, dat te beginnen met Maandag 10 December a.s. wederom brandstof zal worden gedis tribueerd. Omtrent soort en boeveelheid raad plege men de aanplakbiljetten die hier voor zullen verschijnen. De COMMISSIE voornoemd. De BRANDSTOFFEN-COMMISSIE te AXEL maakt bekend, dat zy voortaan eiken Vrydagavond vergaderen zal ter behandeling van aanvragen reclames enz. voor huisbrand en kiein industrie. Zij die aanvrageD of bezwaren hebben, moeten die schriftelijk vóór des Vrijdags avonds 7 nnr bij de Commissie indienen. In geen geval zal tusschentijds door eenig lid der Commissie een beslssing genomen worden. De COMMISSIE voornoemd. Hoofden van gezinnen, behoorende tot de werkelijke bevolking dezer ge meente en aangeslagen in den gemeente lijken hoofdelyken omslag naar een inkomen van beneden f500, kunnen tot het verkrijgen van boos voor schoe nen en klompen zich opgeven aan het distributiebureau van af heden tot en met Woensdag 12 December. Zij, die aangeslagen zijn naar een inkomen van beneden f800, kunnen zich alsdan opgeven voor het verkrijgen van een bon voor sajet. r— EN Nog met koperen uurwerken. Aan vredesprijzen verkrijgbaar, Vyf jaar schriftelijke garantie. Aanbevelend, kan blijven bestaan indien slechts het goede geneesmiddel wordt aangewend. zenuwachtigheid, slapeloosheid, onrust, gejaagdheid, examenvrees. Mynhardt's ZenuwtabletteD. Per koker 60 ct, 3 kok. fl.70. bij kinderen en volwassenen. Neem Enfan-wormbonbons. ebbuhmq Per doos 30 cent, 3 d 85 ct. Mynhardt's Hoofdpijntabletten. bmmb Per koker 45 cent. Bloedvormende licht verteerbare staaltabl., tevens eetlustopwek- kend. Per koker f 1.3 kok. f2,85. opgezette amandelen en ontstoken keel. Gebruik Mijnhardt's G/on'n-tabletten. i ii im— i Per doos 40 ct., 3 d. fl.10. verwijderd door Mynhardt's La- xeertabletten. Deze tabletten zijn bloedzuiverend, regelen deD stoel gang. Per doos 35 ct., 3 doozen f 1.— Maagpijn, maagwater, oprisping, geen eetlust, slechte spijsvertering. Gebruikt Mynhardt's Maagtabl. bom Per koker 60 ct., 3 kok. f 1.65. vastzittend slijm op de borst, krie beling in de keel, verkoudheid. Neem Anga-bonbons doos 30 en 60 ct. Kinderen welke aan Kink en Siyinlioest lijden geve men ANGA-siroop. Per flacon fl.40. tabletten, pijnstillend en gene zend bijspierpijn, pijn in de lede maten, aaogezichtspijn, kiespijn, rheumatiek. Per koker 60 ct., 3 kok. fl.70. afgemat gevoelt en lijdt aan voort durende vermoeidheid, gebruikt dan Mynhardt's Levetogen. ma Busten 90 ct.,f 1.75, f4 25, f8.25. Zie by koop toe, dat op het door U gekochte voorkomt de naam van den fabrikant A. MIJNHARDT, Pbarmac. Fabriek ZEIST. Bij Apoth. en alle Drogisten. Te Axel C. B. AntheunisTer Neuzen J J. Kense, Markt 9 Wed. A. v. Over- beeke-LeunisJ. v. EijsdeD Hulst H. P. BorghstijnJ. C. M. Hertogh-Ver- wilghen Fa. E. Janssens-Steeuwens I Sas v. Gent A. v Loy, Polderstr.Koe- I wacht J. v. Mostevelde v. Bouchaute I Zaamslag F. C. Wisse. vau INDUSTRIES en DE WET, alles goedgekeurd op stam vanwege deZ.L.M. bij S. VAN HOEVE Fz. Kijkuit. J. C. VINK, Boekhandel, Axel, Bij toestemming der autoriteiten ope ning der te AXEL op de bovenzaal van dhr. GIL1JAMSE, Groot succes der hoofdnummers. ECHTE NIEUWE in soorten en met schriftelijke waarborg voor de echtheiden dat ze nieuw zijn. Nog aan vredesprijzen leverbaar, dus ver beneden de tegenwoordige fabrieks prijzen, in Doet uw voordeel. AANBEVELEND. De Notaris J. A, Drcgmans te Axel, zal ten verzoeke van de Familie ONGHENA, op Donderdag den 20 December 1917, des voormiddags 11 uur, verkoopen n 72 f staande in den Moerspuipolder, langs den Schaapdijk te Zuiddorpe, alwaar te vergaderen. vau 10 k 12 c.M., ook op 1 Meter. op halve Meters en op blokjes van 20 c.M. aan concurreerende pryzen. Te bevragen bij VOORHANDEN. J. C. VINK, Boekh. Axel. De Notaris Mr. A. H. Lydsman te Hulst, zal ten verzoeke van den Heer P. VAN LANGEVELDE Jzn., vlashan delaar te Axel, in het openbaar bij opbod in één zitting verkoopen op des namiddags om 3 uur, in het Hotel „Het Gulden Vlies", bewoond door den Heer J. de Lozanne te Axel van steen, voorzien van 20 Zwingelmolens, Braakmachines, Stoompomp enz., gedreven door een Stoommachine van 30 P.K., staande te Axel nabij de kom der gemeente, met den daarbij behoo renden Ondergrond ter grootte vau ongeveer 12.93 aren (87 roeden). Aanvaarding bij de betaling. Betaling binnen eene maand na de toewijzing. Onkosten 81/, Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden notaris.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 3