Burgerlijke Stand. Rechtszaken. Bekendmakingen. BEKENDMAKING. Zondagavond heeft te Westkapelle een vechtpartij tusschen militairen en burgers plaats gehad, waarbij een Westkappelsche jongen een steek in den rug heeft opgeloopen, waarvoor geneeskundige hulp moest worden inge roepen. Bovendien drongen eenige soldaten bij een inwoner in de kamer, ■waar een zoon een wonde werd toege bracht aan de hand. M. Crt. Bij de officieele taxaties van de te Alkmaar door de politie in beslag ge nomen goederen, waaronder een party van 40.000 K.G. cacao, is na chemiseh onderzoek gebleken, dat deze partij cacao allerminst voor de consumptie ge schikt is, zoodat door de deputatie vrou wen, die bij den burgemeester op audientje is geweest om te verzoeken de in beslag genomen cacao zoo spoedig mogelijk voor de burgerij beschikbaar te stellen, hierop wel niet nader zal worden Een mislukte smokkelarij. Door de politie te Hoorn is op telegraphisch verzoek van die te Middelburg aange houden en hierheen overgebracht de te Hoorn wonende koopman C. J. A. K. Naar wij vernemen staat deze aanhou ding in verband met de kort geleden gedane poging om kwatta en zeep van uit Middelburg naar Zeeuwsch Vlaande ren te doen vervoeren. De aangehoudene heeft bekend de bedoelde partij kwatta en zeep aan den beurtschipper ten vervoer naar Breskens te hebben aangegeven. Het was het laatste deel van 1200 stukken zeep en 780 stukken kwatta, die te Middelburg bij den groentenhandelaar O. waren opgeslagen en die men in drie partijen over de grens had willen doen gaan. De eerste poging mislukte, eveneens de tweede, toen het vervoerde te Sluis in beslag werd genomen, terwyl nu de derde partij aan de politie te Middel burg in handen viel. Het is gebleken, dat K., die sergeant met onbepaald klein verlof is, met ver schillende mili(airen*in verbinding stond die bij den uitvoer behulpzaam zouden zijn. AXEL, 7 December 1917. Blijkens de in dit nummer voor komende bekendmaking zal aanstaande week alhier weer brdndstof wórden gedistribueerd. Dat er gretig gebruik van zal worden gemaakt is te begrijpen, maar tevens diene ervoor gewaar schuwd, dat men toch steeds in het verbruiken zuinig blijve. Na zeer veel moeite is het onzen Burgemeester gelukt om voor Zeeuwsch-Viaanderen een hoeveelheid kolen los te krijgen van de Rykskolendistributie, onder voorbehoud echter, dat deze voorraad zooveel mogelijk bespaard wordt voor noodzakelijke gevallen. Van bevoegde zijde deelt men ons mede, dat aan den heer Den Hollander 5000 ton kachel kolen (d. i. 500 waggons), zullen worden afgezonden, om in Zeeuwsch-Viaanderen (Oostelijk en Westelijk) te worden ge distribueerd. Dit is op zichzelf een groote voor raad, doch als ze verdeeld is, zullen we ons toch zonder bijmenging van andere brandstof, slechts gedeeltelijk kunnen redden. Maar hierover later, Laat het genoeg zijn', dat zulks niet aan de plaatselijke commissie alhier ligt, evenmin als het de schuld der bakkers is, dat ons broodrantsoen niet grooter is. verwijzen we naar de dienstregeling op de spoorlijn TerneuzenHulst, die met ingang van 10 December (a.s. Maandag) verandert, zooals reeds is aangegeven. By de gisteren alhier gehouden herstemming voor een notabel van de Ned. Herv. Kerk werd gekozen met 35 stemmen de heer J. de Kraker. De heer P. de Feijter Wz. had 25 stemmen terwijl één briefje van onwaarde was, Alweer werd onze gemeente wak ker van het geruisch eener vliegma chine. Nu weer gisteren (Donderdag)- ochtend om half vijf. En alsof de schrik er nog in zit, spoedden velen zich naar buiten waar tegen het heldere uitspansel betrekkelijk laag een vlieg machine opgemerkt weid. Kort daarna werden twee bijna op elkaar volgende slagen gehoord en later onder den morgen vernamen we, dat nabij Sas van Gent op 2 minuten afstand van de hofstede van J. Ramondt, een bom was gevallen in een weide en een op het land. Schade wa3 er niet noemens waardig. Uit de gaten in den grond hebben de militairen verscheidene bom scherven gevonden, waarop de merk- teekens nog zóó duidelijk voorkwamen dat deze keer daaruit ongetwijfeld de afkomst zal zijn te constateeren. Er moeten dien nacht in de richting Selzaete en Wachtebeke ook verschei dene luchtgevechten zijn waargenomen. Dinsdagavond werd weer eenige uitspanning gegeven aan het dorre eentonige grenswachtleven, dat de ook hier ingekwartierde militairenslijten. Op de bovenzaal van den heer Gilijamse traden een zestal, eveneens gemobili seerde militairen op, die zich tot een zoogenaamde grenswacht gevormd heb ben en zich belasten met het geven van vroolijke avonden. We zagen onder hen een musicus, een opera zanger, drie humoristen en een kunstdanser. Een op het programma vermelde gooche laar was afwezig- In hetgeen ze gaven, was te zien, dat we met beroepslui te doen hadden. Er waren heel wat militairen opge komen en van de gelegenheid tot intro ductie was ook door tal van burgers gebruik gemaakt, zoodat de zaal aardig bezet was. Een levendig applaus aan het eind der nummers, was het bewijs, dat men zich amuseerde. Een dezer dagen kwam de veld- arbeider K. B., wonende Schapenbout alhier tot de ontdekking, dat eenig geld (men zegt ongeveer 100) van hem was ontvreemd. Naar den dader wordt nog gezocht. Provinciale Staten. Dinsdagmorgen om half tien werd de najaarszitting der Staten van dit gewest op de gebruikelijke wijze geopend door den voorzitter mr. H. J. Dijckmeester, commissaris der Koningin. Ten opzichte van den verbindingsweg tusschen O. en W. Zeeuwsch-Viaanderen deelen Ged. Staten mee, dat de kosten, die in Mei op f 144.000 geraamd werden, thans op f 170.000 zijn berekend. Waar het onzeker is of die raming op het tijdstip der uitvoering nog voldoende zal blijken wyzigen zij hun voorstel zoodanig dat in plaats van een vast bedrag gelezen wordt „een vierde." Na het trekken der afdeelingen werd besloten om de volgende vergadering te houden op Vrijdag 14 December e.k., 's morgens 10 uur. J. F. V., 39 j., allen bakkers te Axel, wegens overtreding distributiewet, ieder tot 5 of 5 dagen hecht. Van 1630 November 1917. Axel. Huwelijksvoltrekkingen. 29. Alfons de Caluwe 21 j., jm. en Maria Verberkmoes 31 j., jd. Geboorten. 19. Pieter, z. van Arend Lenos en Krina van Meurs. 20. Albert Theophile, z. van Auguste Oneseme Theophile Demanez en Juliana Maria Lambrechts. 21. Maurice Pieter Marie, z. van Adriaan van Dixhoorn en Helena Johanna Pieters. 23. Catbarina, d. van Hendrik den Hamer en Cornelia Koster. 25. Adriana, d. van Cornelis Joos van Liere en Jacoba Loot. 26. Cornelis, z. van Petrus de Putter en Jacomintje Dieleman. René Maria Albert, z. van Seraphinus de Smet en Maria Octavia Strobbe. 28. Wilhelmina Maria, d. van Pieter van der Burg en Henrica Johanna van Bohemen. 29. Louis Hubertus, z. van Josephus Vereecken en Geertruida van den Akker. Overlijden. 20. Janneke den Beer, 1 m., d. van Johannes en Pieternella Suzanna Deij. PREDIKBEURTEN TE AXEL. Voorm. 9Va. ure Nam. 2 ure Zondag 9 December 1917. Ned. Herv. Kerk. Ds. J. B. T. Hugenholtz. Ds. J. B. T. Hugenholtz. Gereformeerde Kerk. Geen opgaaf ontvangen. Gereformeerde Gemeente. Voorm. 91/, ure Leeskerk. Nam. 2 ure 'sAv. 51/, ure Leeskerk. Leeskerk. Arrend. Rechtbank tc Middelburg. In de heden gehouden zitting van bovengenoemde rechtbank werden o.m. veroordeeld A. M., 44 j., stoker, Axel, wegens diefstal, tot- 7 of 7 dagen hecht. C. F. K., 44 j., C. J. v. L., 30 j. en De BURGEMEESTER van AXEL maakt bekend DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL, Gezien artikel 12, lid 2, der Distribu tieregeling voor brood, bloem, meel en rogge van 27 December 1916 {Staats courant 303) Heeft goedgevonden te bepalen dat in zijne beschikking van 5 Sep tember j.l. Staatscourant no. 207 moet worden gelezen ouder B. B. dat, zoodra in plaats van tarwe bloem (Inlandsch of Amerikaansch) en tarwemeel zal worden geleverd, bloem en meel van eene bepaalde samenstel ling, voor het vastgestelde Sub. A. lo moet worden gelezen voor 100 K.G. W. bons wordt verstrekt óf 75 K.G. regeeringsbloem of 70 K.G. rogge, terwijl voor het vastgestelde Sub A 2o alsdan moet worden gelezen voor 100 K.G. B bons wordt verstrekt 71 K.G. regeeringsmeel. Deze bepaling treedt in werking met ingang van 28 November met dien verstande dat zy voor het eerst van toepassing zal zijn op de bons der brood kaarten gemerkt 33ste week. De Minister van Landbouw, Nijverheid, en Handel Voor den Minister, De Secretaris-Oeneraal, VERSTEEG. De Burgemeester voornoemd, L. J. DEN HOLLANDER. De BURGEMEESTER van AXEL maakt bekend DE MINISTER VAN LANDBOUW NIJVERHEID EN HANDEL, Gezien artikel I sub 1 van de wet van 1 September 1917 {Staatsblad no. 578); Gezien artikel 8 der Distributiewet 1916; Heeft goedgevonden te bepalen: I. het vervoer en de aflevering van haring kleiner dan 13 c.M. en van spiering kleiner dan 10 c.M. is verboden met ingang van 8 December e. k. II. van het sub I bedoelde verbod van vervoer en aflevering kan op schriftelijke aanvrage namens voornoem den Minister ontheffing worden verleend door den Hoofdinspecteur der Vissche- rijen, van Galenstraat 41—43 's Graven- hage, of door de Inspecteurs der Vis- scherijen in het betrokken district. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Voor den Minister, De -Secretaris Generaal, VERSTEEG. Axel, 7 December 1917. Burgemeester en Weihouders van Axel, L. J. DEN HOLLANDER. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. De BURGEMEESTER van AXEL maakt bekend: DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL, Gezien artikel 8 der Distributiewet 1916, Gezien zijne beschikking van 5 October 1917 afdeeling Crisiszaken No. 808 C, bureau A. Z., HEEFT GOEDGEVONDEN A. in te trekken vorengenoemde beschikking voor zoover deze betrekking heeft op koffie B. vast te stellen de volgendeMaximumprijzen voor koffie. Tusschenhandelprijs, d. i. prys aan detaillisten in rekening te brengen. Kleinhandelprijs. Koffie Koffie-extract f 1.04 per V, K.G. los. f 1.07 per 7g K.G. netto verpakt. bevatt. ten minste 80 koffie, f 0.12 per deciliter exclusief fl. f 1.20 per Vj K.G. f0.18 per deciliter excl. flesch. lo. ten aanzien van vorenbedoelde prijzen te bepalen a. dat vorenstaande tusschenhandelprijzen zijn gesteld met inbegrip van distributiekosten, levering franco station van bestemming spoor, boot of laatste veer en emballage, voor zoover deze emballage niet bestaat uit jutezakken; b. dat koffie extract bevattende minder dan 80 koffie niet zal mogen worden afgeleverd c. dat de flesch, waarin koffie-extract wordt verkocht, tegen kostenden prijs mag worden berekend en tegen dienzelfden prys, mits onbeschadigd, mod worden teruggenomen. 2o. deze beschikking treedt in werking op 1 December 1917. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Voor den Minister, Dt Secretaris Generaal, VERSTEEG. De Burgemeester van Axel, L. J. DEN HOLLANDER. Axel, 7 December 1917.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 2