Xo. 70. Zaterdag 8 December 1017. 33e Jaar&. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, J. C. VINK - Axel. Binnenland, Gemengd Nieuws. S€ilIE Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER Bureau Weststr. D 11. AUVERTENTIEN van 1 tot 5 regels 50 Cent; voor eiken regel meer 10 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. AdvertentiSn worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag TWAALF ure. Het Kon. Nat, Steuncomité. De regeering heeft een wetsontwerp ingediend om de bijdrage uit de Rijks kas aan het K. N. Steuncomité te ver- hoogen. Deels met volle instemming van den Minister van L. N. en EL, deels op zijn bepaalden wensch heeft het Steuncomité in den laatsten tijd zijn werkkring aldus uitgebreid dat nog zeer belangrijke uitgaven te wachten zijD, waardoor het te voorzien is, dat op den dienst van 1917 nog een bedrag van t 3.500.000 boven het gevoteerde bedrag van 14.250.000 noodig zal zijn, en er voor het volgend jaar nog een belangrijke «om bij afzonderlijk wetsontwerp zal moeten worden aangevraagd. Een wetsontwerp is daarom ingediend tot toekenning van genoemd bedrag van f3.500.000 waardoor de betrekkelijke post voor 1917 wordt gebracht op f5.500.000. Het bedrag thans door particulieren geschonken is gestegen tot f 4.900.000. Zeer krachtig worden óp tal van plaatsen centrale keukens gesteund, zoo wel door belangrijke bijdragen in de oprichtingskosten als in de niet te ver mijden nadeelige saldi der exploitatie uitgaven. Nog dagelyks komen bij het ^on. Nat. Steuncomité aanvragen in van gemeenten die den wensch te kennen geven tot de oprichting van zulk eene keuken over te gaan. Een tweede onderwerp dat het Kon. Nat. Steuncomité binnen zijn werkkring heeft getrokken, is het steunen van den bouw van woningen voor den kleinen middenstand. Het comité verleent een subsidie van 25 pCt. in de bouwkosten, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de huur in de eerste 10 jaren niet verhoogd wordt boven het bedrag in overleg met de instelling vastgesteld. Bij deze huurbetaling wordt de reke ning zoo zuinig mogelijk opgemaakt, zoodat er van eenige winst der bouw ondernemers in de eerste iO jaren geen sprake kan zijn. Tot heden werden onderhandelingen gevoerd over of zijn subsidies verleend tot een gezamenlijk bedrag van pl. m. f900.000 In het bijzonder zullen deze subsidies ten goede komen aan woningbouw ver- eenigingen, opgericht voor ambtenaren. Terwijl de Minister, zooals hij in de Kamerzitting van 27 Juli 1917 mede deelde, de hulp van het Steuncomité ook heeft ingeroepen voor de verstrek king van sajet, schoeisel en klompen, is ook de voorziening in de behoefte aan kleeding in overweging. Het comité zal de voor deze voorzie ningiu 1917 benoodigde bedragen uit het thans aangevraagde subsidie bestrijden. Stopzetting automobielverkcer enz. De Minister van L. N. en H. heeft bepaald, dat het vervoer van motor brandstof in reservoirs van motorrij motorvoer- en motorvaartuigen is ver boden. Dit verbod is niet van toepassing op vervoer van benzine en motorbrand stoffen ten behoeve van of in militairen dienst. Deze bepaling komt dus prac- tisch neer op een rijverbod van auto- mobielcu enz., zulks natuurlijk in ver band met de benzineschaarschte. Het verbod van vervoer van motor brandstof in reservoirs van motorrij-, motorvoer en motorvaartuigen treedt in werking: voor vrachtauto's en motor vaartuigen op 23 Decembervoor alle andere motorrij-, motorvoer en motor vaartuigen op 6 December. Van het rijverbod kan in gevallen van onvermydelijkheid door den Minis ter van L. N. en H. ontheffing worden verleend. Peulvruchten als veevoeder. De minister van L. N. en H. vestigt er nogmaals de aandacht- van belang hebbenden op, dat het nadrukkelijk verboden, en dientengevolge strafbaar is, peulvruchten aan het vee te voederen. Van dit verbod zijn slechts uitgezon derd paardeboonen, wierboonen, scha- penboonen en Waalsche boonen. Schadevergoeding voor de Blommers- dp en de Rpdyk. Van bevoegde Duitsche zijde wordt verzocht het volgende mede te deelen Op 22 November heeft het Neder- landsche ministerie van buitenlandsche zaken officieel in de pers medegedeeld, dat de Duitsche regeering de schade vergoeding voor de vernietigde stoom schepen „Blotnmersdijk" en Rijndijk" aan de reedery had betaald, in aan sluiting hiermede gaf een der Neder- landsche bladen het bedrag voor de „Blommersdijk" aan op 1 millioen gul den, dat voor de „Rijndijk" op 300 000 gulden. Deze cijfers zijn veel te laag aangegeven. In werkelijkheid zijn de bedragen als volgt: a) voor het ss. „Blommersdijk", en wel voor de waarde van het schip alleen 2.700.000 gulden en voorts voor vrachtverlies en overige vorderin gen ten naaste bij 300.000 gulden. b) voor het ss. „Rijndijk" als ver goeding der reparatiekosten, zoowel als voor vracht en tijdverlies te zamen ten naaste bij 750.000 gulden, behoudens schadevergoeding voor do lading. Storm en hoog water. Aan eeD verslag, dat een medewerker van het Hbld. geeft van zijn bezoek aan het overstroomde deel van Gelderland, ontleenen we het volgende 'tZal zeker heel wat arbeid kosten om de groote gaten, welke bij Hattemerbroek in den spoorweg geslagen zijn, weer te herstellen. Maar er wordt hard aan gewerkt. En intussehen zitten de bewoners nog steeds midden in het water. De boerde rijtjes zijn alle geïsoleerd. Nu 't water is gevallen, is er rondom sommige huis jes wat grond vrij gekomen en hier en daar ligt een wegelingetje al weer net even boven water, maar 't zal nog heel wat moeite kosten alles weer een beetje in orde krijgen. Een strook achter het Westland bij Zwolle, van 273 uur gaans en 21 3 A 3 uur breedte is water en niets dan water. De boeren op de groote, tusschen de landen gelegen hoeven zijn van de be woonde wereld afgesloten. Er wordt verteld, dat velen in benarde omstandig heden verkeeren, vooral wat de stallen en dientengevolge het vee betreft. En kele gezinnen hebben de wijk genomen naar het hooger gelegen en dus droog gebleven plaatsje Hattum, maar de overgroote meerderheid gaf er, ook al weer met het oog op den dikwijls aan zienlijken veestapel, de voorkeur aan de gebeurtenissen op het eigen erf Onder de oogen te zien. Nog altijd is het gevaar groot, dat de dijk van den Arkeoheemschen polder onder Nijkerk zal bezwijkeu. Hier en daar heeft hij zoo geleden, dat hij op 1 M. breedte is versmald. Voor een groot deel staat de polder reeds blank door water, dat van de zijde van Putten toevloeit, waar het langs het Oever uit zee binnen komt. Enkele gezinnen, die gevaarlijk zitten zijn reeds met hun have naar de stad gekomen. -- Ds J. Chrispeels predikant te Brus sel, heeft ook dit jaar van de Duitsche overheid een verlofpas gekregen, om in Nederland de belangen te komen beplei ten van Protestantsche gemeenten en Christelijke scholen der stads- en lands- evangelisatie te Laeken, Anderlecht, Schaerbeek, Vilvoorde, Geerardsbergen, Ronse, Meenen. Er is voor de&n winter behoefte aan 25000 frank. Het einde der Gouden Eeuw. De passagiers van de Putney omnibus, vertelt de »Daily Mails vau 19 November, spra ken droevig over de Gouden Eeuw De man met de zak met loodgieters gereedschap begon er over. Toen de omnibus een koffiehuis passeerde, greep hij den conducteui by den arm. »Heb je daar de vleeschpasteitjes wel eens geprobeerd?* vroeg hij. »Niet dat ik weetc, zei de con ducteur. - «Wel, dan heb je wat gemist 1 Iets dat voor altijd verdwenen is en nooit weer terug zal komen vleeschpasteitjes I c De loodgieter verhief zijn stem als in extase: »Er waren in heel Londen niet zulke pasteitjes als daar I* - Waarom verkoopen ze die dan nu niet meer?* vroeg de conducteur onver schillig. Waarom herhaalde de loodgieter, »Omdat ze de goede meelsoort niet kunnen krijgen voor van—buiten en de goede vischsoort niet voor vanbinnen en als ze het wél konden krijgen, zouden ze er toch niet genoeg van kunnen krijgen. Vleeschpasteitjes I riep hij op nieuw, en thans in zulk een blijde ver rukking, dat alle passagiers vol belang stelling naar hem keken. «Ja kon .zoo'n vleeschpasteitje iü je zak meenemen en als je dan bij Charing Cross begon te eten, liep je in Putney nog te smullen en dat alles voor vier stuivers 1* De loodgieter keek tragisch rond naar zijn medereizigers. «Denk daar tegen woordig eens een zei hy. Toen begonnen alle passagiers in de Putney-omnibus over de Gouden Eeuw te spreken »Ik heb een oom gehad*, zei een zwaarlijvig man trots, »die gestorven is doordat hij te veel had gegeten.* »Dat is goed beschouwd nog zoo'n slechte dood niet,* zei de loodgieter be moedigend. Hij stierf eigenlijk* vervolgde de zwaarlijvige man, aan' wat de dokter hartverlamming* noemde. Hij bleef er opeens in, na een gans en een vruchten- ommeletten te hebben verorberd. Was de ommelet gebakken of gekookt vroeg een man met een hoogen hoed. «Als ge van vruchtenommeletten spreekt, brengt ge een zeer gevoelige snaar in mij aan het trillenMijn heele familie is er dol op*. »Wie zou dat niet zijn* zeide de lood gieter. »Miju vader en mijn oom Fred*, ging de man met den hoogen hoed voort, hadden deze hartstocht voor vruchten onjmeletten ook. Zij trokken heel Londen door om ze in alle restaurants te pro- beeren. Mijn vader prefereerde ze ge kookt*. »Ik ook I*'riepen drie omnibus passagiers. »En mijn oom Fred lustte ze het liefst gebakken.* «Natuurlijkriepen vier andere passagiers. «Mijn vader was twaalf uur Jang bewusteloos geweest, toen mijn oom kwam en zichover hem heenboog. Toen zeide hij opeens met heldere stem «Jij hebt gelijk gehad: gebakken is het lekkerste!* en stierf.* «Arme man*, zeide een viouw in een hoekje. «Deukje eens in: zooiets te laat te ontdekken En allen waren het er bedroefd over. eens, dat de Gouden Eeuw voorbij was Wat er al niet van papier gemaakt wordt. De «Rhein. Westf. Ztg.» van 29 November vertelt, wat er in Duitsch- land al niet van papier wordt gemaakt. De vensteromlijstingen in de spoorweg coupés worden sinds laug van papier vervaardigd en zijn zoo sterk, dat zij zelfs aan de vernielzucht van badadige reizigers weerstand bieden. Het nieuw ste zijn hoofdkussens vau krantenpapier; dit is een uitvinding van kloosterzusters in Rheinland, die veel opgang maakt. Kinderen kunnen de kranten versnipperen de snippers worden in een kussensloop, eveneens van papier vervaardigd, gedaan, en men heeft een frisch, zacht en spotgoedkoop hoofdkussen. Een groot warenhuis heeft laatst een ontvang- en theekamer ingericht met loopers en tapijten van papierover de sofa lag een pluche kleed, dat van papier was; op de theetafels lagen overal zijden kleedjes van papier; de stoelen, de voetenkussens en de crapaux waren be kleed met polsters van papier. Op papieren bordjes lagen taartjes, die met papieren lepeltjes gegeten konden worden. De douane beambten te Hansweert hebben op de Duitsche stoombootRhenus 34 een groote partij harde zeep (15 kisten) en cacao ontdekt, bestemd voor uityoer naar Antwerpen. Een matroos is gevankelijk naar Middelburg gebracht.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1