Een nacht vol avonturen. No. 69 Woensdag 5 December 1917. 33e 1\ 1\ Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VlaandeTen. J. C. VINK - Axel. Nederland - Amerika. FEUILLETON. Buitenland. D't blad verschijnt eiken Dinsdas- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER Bureau Weststr. D 11. AUVERTENTIEN van 1 tot 5 regels 50 Cent: voor eiken regel meer 10 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiön Vofïen franco ingewacht; uiterlijk tot Dinsdaa- en Vrijdagmiddag TWAALF ure. Minister Cort van der Linden heeft een vertegenwoordiger van de „United Press Associations of America", een onderhoud toegestaan en daarin zijn meening gezegd over Amerika's houding jegens ons. De N. Crt. ontleent er het volgende aan Op de vraag: „Hoe verklaart Uw Exc. de opvattingen van het Nederland- 8che publiek over de houding van Amerika antwoordde de Minister „Dat is niet moeilijk ons volk hechtte onvoorwaardelijk geloof aan de idealis tische Boodschappen van den President, die een warmen weerklank vonden in het land. En daarom begrijpt het niet de houding van Amerika tegenover een volk, dat streeft naar volmaakte onzij digheid, en poogt, de kern van het internationaal recht te redden, door belligerenten, die zijn rechten of belan gen schaden, te herinneren aan de regels, die de beste en meest verant woordelijke rechtskenners ter wereld hebben gecodificieerd. Amerika had een leidende rol bij dit beschavingswerk, en nu houdt het de schepen vast van een kleine onzijdige natie, en zendt ook geen levensmiddelen en grondstoffen, zoodat hier over eenigen tijd geen brood meer zal zijn, en de werkloosheid een omvaDg krijgt, die voor de openbare orde gevaarlijk wordt. Verbaast gij u dan, dat het volk Amerika's politiek betreurt? Waarborgen, dat ingevoerde levens middelen niet zouden worden uitgevoerd Nog eenmaal boorde ik het eigenaardig gesnor, en hierop werd alles stil. Zeer verschrikt, tastte ik ijlings naar mijn been, en voelde, dat mijn pantalon door stoken moest zijn, want er liep bloed uit de wonde. Zien kon ik niet, maar ik voelde iets op den grond liggen. Was bet misschien een pijl, die mij gekwetst had Ik bevoelde het dinghet was de pen van een stekelvarken. Het schuwe dier, dat zoo zelden gezien wordt, had uit de beek willen drinken, en was, bij de onverwachte botsing tegen mijn been van een zijner prikkels beroofd geworden Nog altijd was het donker, hoezeer de zwarte dichtigheid van den dampkring eenigzin» doorschijnend geworden was Opdertusschen hield ik het toch voor raadzaam, mij een weinig 'nit de nabijheid van het water, dat zoo vele dieren aanlokt te verwijderen, en iets verder op de vlakte gaande, vleide ik mij in het dorre ruwe steekgras neder, waar ik ettelijke minuten lang eene poging deed, om mij wakker te houden maar ach juist toen de hetnel helderder begon te worden deed d§ 'god van den slaap eenec voor mij te krachtigen aanval, waaronder ik bezweek. kan men vinden in het feit, dat zij worden geconsigneerd aan de Regeering of, aan de N.O.T., maar de beste waar borg is wel de omstandigheid, dat wij ze zoo bard noodig hebben. Verder wees de Minister er op, dat het toch eigenlijk dwaas is te spreken van „Nederland voedt Duitschland", vergeleken bij het vele dat de Centralen noodig hebben, terwijl wij bovendien den anderen oorlogvoerenden partijen hetzelfde aanboden. Wij kunnen de betrekkingen met onze Oostelijke nabu ren niet afbreken, willen wij ons volks bestaan niet vernietigep. Wij willen alles doen wat de groote republiek in billijkheid van ons verlangt en het grieft ons, dat men dit in Amerika niet k&n of wil begrijpen. Wij betreuren het* aldus besloot de Minister, „dat de verkeerde voorstellin gen, van de Nederlandsche politiek gegeven, misverstand wekten, en ik hoop, dat gij, Amerikaansche correspon denten, Nederlands politiek in 't volle licht zult zetten. Wij zijn overtuigd, dat wij dit licht kunnen verdragen, en gelooven oprecht, dat de Amerikaansche Regeering en Pers, indien goed ingelicht over onze positie, onze behoeften en onze bedoelingen, zullen erkennen, dat onze politiek juist was en dat wij niets anders vragen, dan te worden behan deld in overeenstemming met de begin selen, die Amerika onder de volken wil zien heerschen." Blijkens een particulier telegram van de „United Press" aan de N. Crt., heeft dit in eenige honderden bladen verspreid interview aanleiding gegeven tot het Ik sliep diep en zoet. Sedert heb ik nooit meer onder den blooten hemel zoet en diep geslapen, want mijn ontwaken was vreeselijk Eer ik echter ontwaakte, had ik reeds eene soort van donker besef van het gevaar, dat mij aan den grond ketende, en tegen het maken van alle beweging hoegenaamd waarschuwde. Ik voelde, hoe eene schaduw over mij heenkroop, onder welke roerloos te blijven liggen, een raad der wijsheid was. Ik voelde vervolgens, hoe mijue onderste ledematen door een levende keten krachtig omstrengeld werden maar, even alsot een. slaapmiddel alle beweging mijner pezen en zenuwen verlamde, zoo wist ik niet eer, voor dat ik ten volle ontwaakt was, dat eene groote slang geheel het benedendeel mijner beenen tot aan de knieën toe omstrengeld had. »Groote God, ik beo verloren was de inwendige geslaakte kreet van schrik, die mij ontsnapte, terwijl elke droppel bloeu in mijne aderen tot ijs scheen te stollen, en slechts door meer dan mensche lijke inspanning gelukte het mij, onbe wegélijk te blijven liggen. Hoe lang dit geduurd heeft, weet ik niet, want bij zulk eenen vreeselijken doodsangst is de tijd een schakel der eeuwigheid Plotselilg werd geheel de hemel helder, de maan ging op, boveu mij schitterden de sterren. Ik °kon ze allen zien, want ik lag op mijne zijde met de handen onder het hoofd, welke houding ik niet waagde te volgend antwoord van Amerikaansche ambtenaren Het Amerikaansche „embargo" moet worden verstaan als een diplomatiek wapen, waardoor Amerika onzijdige scheepsruimte hoopt te verwerven. En tegelijk, zich de zekerheid verschaffen, dat geen Amerikaansche leveranties den vijand zullen bereiken. Men verzekert, dat enkele Nederland sche reeders, in de verwachting van een suikerschaarschte in Amerika, pro- beeren, de Ver. Staten te nopen tarwe te leveren, door hun weigering schepen te verkoopen. Amerika heeft deze taktiek der reeders verijdeld, en zij beginnen nu in te zieD, dat het tot niets dient, te trachten Amerika tot hun zienswijze te dwingen. Wij vernemen, dat de onderhandelin gen met Nederland nu eenpuntbereiken, waarin de scherpte uit de situatie ver dwijnt, door een verlof tot uitvoer van precies die hoeveelheid, die noodig is voor Nederlands behoefte, maar niet genoeg, dat Holland daaruit nog iets aan Duitschland zou kunnen leveren. De Britsche blokkadecijfers zijn nage gaan en juist bevonden," DE OORLOG. Het is gedurende deze week op het Westfront gebleven bij een worsteling om Cambrai. De verrassende stoot van bet Engelsche 3e Leger had de Duit- schers tot nabij Cambrai teruggedrongen; daar hebben toegesnelde Duitsche veranderen, noch zelfs benedenwaarts naar den slaapkameraad te zien die het noodlot mij gegeven had. Plotseling kwam er nog een andere grond van schri,k bijeen zonderling geluid liet zich achter mij hooren hierop volgde een eigenaardig getrommel, gelijk hazen en konijnen het soms doen vernemen. Dit scheen de slang uit hare roerloosheid te wekken, en ik voelde, hoe zij mijne beenen losliet, en op de borst kroop. Op dit oogeoblik, toeu het vreeselijke van mijnen toestand bijna onverdragelijk geworden was, en ik eeneo gewissen dood voor oogen zag, sprong er iets op mijne schouder en daarna recht toe op de slang aan. Een schelle schreeuw van mijnen nieuwen bezoeker werd gevolgd door een vreeselijk geschuifel van het kruipende dier Een oogenblik nog voelde ik, hoe zij zich op mijn lichaam keerden en wendden in het volgende lagen zij naast mij op het gras, waar zij woedend den strijd vervolgden. Nu kon ik hen ook zien; het was een ichneumon of slangraf en eene cabra di capelio of de hoedjesslang, eene der giftigste slangen van Indië, die ook in Zuid Afrika voor komt,. waar de boeren haar, bij verbaste ring* koper-kapel noemen. ïk richtte mij op, en sloeg het merk waardig gevecht gade. want alles was thans zoo helder geworden als op het midden 7an den dag. Een oogenblik stonden zij, als roerloos, tegen elkander reserves den stoot kunnen opvangen, en ondanks hevige gevechten isKarae- rijk in handen der Duitschers gebleven. Niettemin is de toestand, vooral omdat de Engelschen. hier diep de vijandelijke linies zijn binnengedrongen, voor de Duitschers uitermate kritiek^ En wan neer dit nu het eeüige punt was, dat in bedenkelijke mate werd bedreigd, dan zouden daartegen wel afdoende tegenmaatregelen zijn te nemen maar terwijl de Engelschen hier hun slag sloegen, zijn ook de Franschen tegenover het Kroonprinselijk leger tot den aanval overgegaan en hebben op den rechter- Maasoever over een front van 3.5 K.M. in de streek van Samogneux de eerste en de tweede verdedigingslinie genomen. In strategisch opzicht geven de ge beurtenissen van de afgeloopen weak aanleiding tot de reeds meermalen ge maakte opmerking, dat de meerderheid der Franschen en Engelschen, die zich sedert het begin van dit jaar, vooral in artilleristisch opzicht manifesteerden, nog by voortduring bestaat. De resul taten van eiken slag zijn betrekkelijk geringmaar nagenoeg elke slag treft doel en dit moet op den duur depri- meerend werken op den tegenstander. Hieraan is dan ook voor he! Duitsche leger groot gevaar verbonden en in verband hiermede acht men het voor Duitschland van de grootste beteekenis, dat de crisis in het Oosten zich snel oplost in een voor hen, en eigenlijk ook voor Rusland, gunstigen ziu. Dan zal het Westfront kunnen worden versterkt, hetgeen dan aan de in den laatsten tijd telkenmale teruggeslagen troepen op- over, en scheen de beruchte tooverkrachtT van den slangeublik op de nimmer rusten de oogen van haren vijand als verlamd af te stuitenmaar op dit oogenduël, volgde weldra een gevaarlijke strijd. Ik zag duidelijk, hoe de ichneumon, ondanks zijne voorzorg, een beet ontving hoe hij snel wegliep, waarschijnlijk om de nog altijd onbekende plant te zoeken, welker sap men beweert een tegengift tegen den slangenbeet te zijn hoe zij daarna met nieuwen moed tot het gevecht terugkeerde en hoe eindelijk, voor mij een verheugend gezicht, de oobra di capelio, die tot nog toe recht op haren staart staaude gevochteu had door de beten haars vijand uitgeput, onder een laatste vreeselijk sissen ter aarde viel, en den geest gaf, terwijl haar zonderlinge overwinnaar met wilde spron gen over haar lijk ronddanste, en daarbij, als eene vertoornde kat, knorde en blies. Klein, maar moedig schepselSedert heb ik steeds eenen tamoien ichneumon na gehouden, gewis onder aile soortgelijke dieren het aardigst, vroolijkste eri liet meest aan zijnen verzorger gehecht. »In den uu l^elderen maneschijn vond ik gemakkelijk den terugweg naar mijue tent, waar men over mijne langdurige afwezigheyl zeer bezorgd was. Ik behoef wel niet te zeggen, dat ik dien nacht mijn eenvoudig rijstgerecht met blijdschap en goeden eetlust nuttigde. O! hoe zoet en diep sliep ik, na deze drie avonturen.* EINDE.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1