Zaterdag 1 December 1917. 33e Jaar^. 1 $0. 68. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch -VI aan deren. J. C. VINK - Axel. Het Landbouwhuis der Z. L. M. Binnenland. 1 D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER Bureau Weststr. D 11. AÜVERTENTIEN van 1 tot 5 regels 50 Cent; voor eiken regel meer 10 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiön worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag TWAALF ure. Dinsdag heelt te Goes de feestelijke opening van het nieuwe Landbouwhuis der Zeeuwscthe Maatschappij van Land bouw plaats gehad. Onder de aanwezigen waren de Com missaris der Koningin, de vertegen woordiger van Gedep. Staten, mr. P. Dieleman, burgemeester en mevr. De Beaufort, de directeur-generaal van den landbouw, de inspecteurs van den land bouw dr. Van de Zande en I. G. J. Kakebeeke, de secretaris van het Ned. Landbouwcomité Van Genderen Stort, de voorzitter der F. N. Z., K. J. A. G. baron Collet d'Escury, de regeerings commissaris voor Zeeland J. W. A. G. baron Collot d'Escury en tal van ge meentelijke autoriteiten en voormannen op land- of tuinbouwgebied. Jhr. van Vredenburgh, de voorzitter der Z. L. M., richtte een woord van erkentelijkheid tot de vele vertegen woordigers van den landbouw in al zijn onderdeelen, voor hun aanwezigheid. Wie had in zijn stoutste droomen ooit kunnen denken, zoo ging de spr. voort, dat de Z. L. M. een eigen tehuis zou hebben. Hartelijk dank aan ben, die door hun financieelen steun geholpen hebben het doel te bereiken. Al spoedig bleek het, dat de steeds toenemende werkzaamheden het hebben van een eigen gebouw noodig maakten. .Werkte onze secretaris, een waardig opvolger van den door ons allen be treurden Vorsterman van Oyen, oor spronkelijk met één klerk, thans bestaat het personeel uit elf 'personen, w.o. verschillende hoofdambtenaren. Het devie3 der Z. L. M. isgeen werk te groot, geen moeite te veel Wij pakken alles aan, wat wij meenen dat den landbouw ten goede kan komen (zelfs den tuinbouw). Gaf de Regeering ons niet bij herhaling bewijzen van groot vertrouwen, wordt niet hoe langer hoe meer geluisterd naar den georganiseerden landbouw Dringt thans niet eindelijk het besef door, dat de landbouworganisaties, hoe wel belanghebbenden, in hun adviezen met het algemeen welzijn rekening houden en als goede Nederlanders niet uitsluitend winstbejag en eigen voordeel in het oog hebben Het is geen ijdele trots doch innerlijke overtuiging en werkelijkheid dat de taak der Regeering te moeilijk zoude zijn, indien zij geen voeling hield met de landbou worganisaties. Met goeden wil en overleg, met het voorkomen van noodelooze onaange naamheden wordt bij den landbouwer, dien ik wel eens genoemd heb, den meest onafhankelijken Nederlander, veel meer bereikt dan door alle mogelijke dwangmaatregelen, ofschoon ik erken, dat deze thans Bomwijlen niet kunneD uitblijven. Wij Zeeuwsche Landbou w-Maatschap pij, hebben niet medegedaan aan het Btelselmatig, roekeloos en soms onrecht vaardig critiseeren van den Minister van Landbouw, zooals sommige parti culieren doen, doch hebben steeds ge toond te willen steunen. Waar ons recht tekort wordt gedaan, komen wij echter met klem voor onze belangen op en zullen dit blijven doen. Wij leven thans in een tijdperk van groote zorgen die zorgen zullen ook na den oorlog er niet minder op worden, en ons sterk te organiseeren is onze plicht. Het hart onzer Maatschappij is ons Huis, ons Zeeuwsch Landbouwhuis, en dit hart klopt warm voor den Zeeuw- schen landbouwer. Met een hartelijk welkom aan de aanwezigen in het nieuwe huis verklaar de spr. het voor geopend. Thans nam de Commissaris der Ko ningin, mr. H. J. Dijckmeester, het woord om er aan te herinneren hoe het Landbouwhuis, toen hij dezen zomer de algemeene vergadering der Z. L. M. bijwoonde, nog een droombeeld was, doch thans reeds tot werkelijkheid werd. Vooral van jhr. Van Vredenburgh is een krachtige stoot uitgegaan om tot de stichting van dit eigen tehuis te komen. Spr. uitte de beste wenschen voor de Z. L. M. mede namens het college van Ged. Staten. Wij zijn aan eigen woning gehecht en gevoelen allen, dat wij een plaats moeten hebben waar wij geheel vrij zijn. Vervolgens werd het woord gevoerd door den heer P. van Hoek, directeur- generaal van den Landbouw, die de gelukwenschen van den Minister over bracht en diens spijt uitdrukte, dat hij thans niet tegenwoordig kon zijn. Het thans aangebroken oogenblik is voor de Z. L. M. van groote beteekenis. De landbouwers, die steeds voor het buitenland zooveel mogelijk en zoo goed mogelyk produceeren, zijn door de tijds omstandigheden gedwongen, van rich ting te veranderen. Zij moeten nu met al hun kracht voor het binnenland werken, terwijl de voornaamste grond stoffen hun ontbreken. Nemen we b.v. alleen in oogenschouw hoe de 80.000 ton Cbilisalpeter, die vroeger per jaar uit het buitenland kwamen, nu wegblijven, dan moeten we bedenken hoe dit tengevolge heeft, dat 120.000 ton tarwe of 2.400.000 ton beetwortelen daardoor .niet geoogst kun nen worden. Ook aan veevoer is er tekort. Aan raais kwam pl.m. 1.000.000 ton uit het buitenland, benevens 250.000 ton koeken. Daar het vee toch moet leven en voedsel hebben, is scheuring van graslaud noodzakelijk, wat weer ziju terugslag op de verhouding geeft zoodat noodgedwongeu de veestapel moet verminderen. De laudbouwers zijn wel gedwongen, van richting te veranderen eu dit zal ook na den oorlog nog wel eenige jaren voortduren. Het is niet onwaarschijn lijk, dat verschillende beperkende regee- ringsmaatregelen dan gehandhaafd moe ten worden. De landbouwers moeten thans krach tig optreden tegen den oneerlijken handel. Zij moeten meer dan vroeger invloed op den handel hebben. Over de vraag of het buitenland na den oorlog evenveel zal afnemen als vroeger, heerscht eveneens de grootste onzekerheid. Vóór alles blijkt voor de landbouwers de noodzakelijkheid, zich te organiseeren. Er moet een georgani seerd geheel komen, het groote geheel moet niet kunnen leven zonder de onderdeelen eu de deelen niet zonder het geheel. Bij het zoeken naar een centraal punt is men nu tot de stichting van dit Landbouwhuis gekomen. Hier kan men denken voor de landbouwers en deze kunnen hier alles vinden wat ze zoeken. Nadat de eerewijn was rondgediend, bracht Jhr. van Vredenburch namens het bestuur der Z. L. M. dank aan allen die woorden van waardeering voor zijn streven uitten. De aanwezigen hadden vervolgens gelegenheid het gebouw te bezichtigen, welks vertrekken zoo doeltreffend moge lijk ingericht zijn. Een en ander is ontleend aan de M. Crt. Thee en koffie. De Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel heeft bepaald lo. De leveranciers van thee en koffie aan detaillisten zullen in het tijdvak van 1 tot en met 28 December aan detaillisten thee en koffie mogen afleveren en wel op een hun door een detaillist over te leggen bon no. 3 eener thee- en koffiekaart 0,05 K.G. thee, bon no. 4 eener thee- en koffiekaart 0,05 K.G. koffie, bon no. 5 eener thee- en koffiekaart 0,05 K.G. thee, bon no. 6 eener thee- en koffiekaart 0,1 K.G. koffie, geldende deze hoeveelheden als voor ziening iD de behoeften van den detaillist voor de geheele maand-; 2o. Gedurende het tijdvak aanvangen de 1 December en eindigende op 15 December, zal door detaillisten aan ver bruikers mogen worden atgeleveri op bon no. 7 eener thee- en koffiekaart 0,05 K.G. thee, bon no. 8 eener thee- en koffiekaart 0,05 KG. koffie; 3o. Gedurende het tijdvak aanvan gende 16 December en eindigende op 31 December, zal door detaillisten aan ver bruikers mogen worden afgeleverd op bon no. 9 eener thee- en koffiekaart 0,05 K.G. thee, bon no. 10 eener thee- en koffiekaart 0,1 K.G. koffie; 4o. Bons no. 7 én 9 voor thee en no. 8 en 10 voor koffie, door detaillisten van verbruikers in ontva'ngst genomen, kunnen door den betreffenden detaillist dadelijk aan zijn leverancier worden afgegevennader zal worden bekend gemaakt, welke hoeveelheden de leve ranciers op deze bons na 31 December 1917 zal mogen afleveren aan den detaillist. De Distributie in de praktijk. Het Bureau voor Mededeelingen in zake de Voedselvoorziening meldt; Van welken omvang de Regeerings- bemoeiingen zijn ten aanzien van de rechtstreeksche verschaffing van levens behoeften, moge blijken uit de volgende cijfers, welke ontleend zijn aan het verslag van het Rijks Centraal Admini stratiekantoor voor de distributie van levensmiddelen over de levensmiddelen voorziening in het tijdvak 1 Juni 1916—1 Juni 1917. In totaal werden iD genoemd tijdperk verstrekt de volgende hoeveelheden Rijst aan 1087 gemeenten 39.955.900 K.G. Gort aan 1028 gemeenten 7.969.000 Havermout aan 1026gem. 3.567.500 Peulvruchten 1068 ge meenten 15.801.600 Boter aan 529 gemeenten 6.653.450 Eeieren aan 345 gem. 32.884.926 stuks Bak- en braadvet aan 871 gemeenten 4.829.185 K.G. Aardappelen aan 763 gemeenten 20,388 wagons zand- en veenaardappelen, 5517 wagons kleiaardappelenhiervan vóór Januari ruim 9000 wagons. Groenten werden aan 478 gemeenten geleverd en wel als stapelgroenten roode kool 10.104.207 K.G., gele kool 9.237.920 K.G., uien 8.937.090 K.G., knolrapen 6.805.009 K.G. en peen 5.694.694 K.G.als vatgroenten pronk- snijboonen 14.836 vatendubbele sper- cieboonen 6.768 vaten; enkele spercie- boonen 2.685 vaten; zuurkool 21.677 vaten en andijvie 1.097 vaten. Voorts werd geleverd spinazie in blik aan 310 gemeenten 218.418 stuks 3 liter blikken, zachte zeep werd geleverd aan 1037 gemeenten tot een hoeveelheid van 14.801.016 K.G. Varkensvleesch is geleverdals ge zouten carbonaden aan 103 gemeenten 156.702 K.G., als gezouten varkens vleesch aan 704 gemeenten 3.489.611 K.G., als levende varkens aan 630 gemeenten met een totaal slachtgewicht van 68.354.711 K.G. Voorts is aan 402 gemeenten vergunning verleend tot zelf- aankoop tot een totaal slachtgewicht van 9.266.233 K.G. Spek werd geleverd aan 538 gemeen ten 648.568 K.G. Normaal margarine werd tusschen 15 Augustus 1916 en 30 Juni 1917 verstrekt tot een hoeveelheid van 1.194.64672 K.G. Kaas werd geleverd Goudsche V. V. 438.97973 K.G.Edammer 40 144.474 K.G.Friesche 337.0777a K.G. Omtrent de suiker kan worden mede gedeeld, dat in de maand September eo tegen October 1916 suikerschaarschte heerschte, de nieuwe oo^st kon worden gedistribueerd op 7 October. Daarvan werd via het suikerdistributiebureau verstrekt 82.322.455 K.G. Melis I eu 13;687.946 K.G. bijsoorten. Ten slotte kan nog worden medege deeld, dat door het Rijk als toeslag op de melk aan 650 gemeenten sedert 29 October 1916 tot eind Mei 1917 werd uitbetaald 8.535.202.04 en dat aan toeslag op de turfdistributie is toegestaan aan 75 gemeenten een bedrag van 90.293.07.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1