\o. 66 Zaterdag 24 November 1917. 33e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. J. C. VINK - Axel. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER Bureau Weststr. D 11. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels 50 Cent; voor eiken regel meer 10 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. AdvertentiSn worden trance ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vr^ dagmiddag TWAALF ure. De tot zinken gebrachte visschersschepen. Woensdagavond zijn te IJmuiden aangekomen 6 zeelieden, herkomstig ran de vyf onlangs tot zinken gebrachte visschersvaartuigende andere zijn naar Scheveningen en Katwijk doorge reisd. Omtrent het tot zinken brengen dezer schepen vertelde een lid der bemanning aan een verslaggever der N. R. Crt., dat ze niet zyn getorpedeerd, noch met duikbooten in aanraking geweest, en ook niet door mijnen zijn getroffen. Zij zijn alle door Duitsche torpedobooten in den avond van den I2en November door middel van brandbommen tot zinken gebracht, toen zij kort bij elkan der visschende waren ten O. van IJmui den op 20 tot 30 mijl uit de kust. De flotille van Duitsche torpedobooten, waaronder o.m. ook werd gezien de V. 69, de bekende torpedojooot die na een treffen op zee te IJmuiden gedeeltelijk werd gerepareerd. Van het meerendeel der visschersvaartuigen werden, alvo rens ze tot zinken werden gebracht, de kompassen, de octanten en barometers medegenomen. Det bemanningen van de visschers schepen maakten met de geheele flotille eerst een tocht naar Wilhelmshaven. Nadat zij daar vyf dagen in een kazerne waren opgesloten geweest, werden ze vervoerd naar Bremen, waar ze in 4 hotels werden ondergebracht en voor het eerst een goede behandeling genoten. Door tusschenkomst van den Neder- landschen consul aldaar werd zorg ge dragen, dat zij de reis over Oldenburg naar Nieuweschans konden vervolgeus waar zij een hartelijke en vriendelijke ontvangst genoten van den burgemeester aldaar, die hen deed voorzien van voed sel, kleeren en het benoodigde reisgeld, f H. Spiekman. Het Tweede Kamerlid, lid van den Raad van Rotterdam en lid van Prov. Staten van Zuid-Holland, de heer H. Spiekman, is Zondag in het ziekenhuis aldaar op 43-jarigen leeftijd overleden, Ruim een jaar geleden moest hij wegens overspanning zijn werk neerleg gen, hij zocht toen herstel te Ginneken en keerde eenigszins hersteld van daar te Rotterdam terug waar hij in het ziekenhuis volledig herstel had hopen te vinden wat niet zoo heeft mogen zijn. Begonnen als letterzetter, heeft hij na enkele jaren den zethaak verwisseld voor de pen, die hy met vaardigheid te hanteeren wist. Op de massa heeft hij nog meer invloed uitgeoefend door het gesproken woord, gedragen als het werd door een vurige overtuiging. Die over tuiging had hem zich reeds dadelijk doen inlijven bij de S. D. A. P., welker minder goede, maar ook welker gloriejaren hij heeft meegemaakt als lid van het partijbestuur en als leider van de beweging te Rotterdam. Verschillende bladen wijden woorden van waardeering aan hetgeen de over ledene voor de Maatschappij was en Voor deelneming aan de begrafenis van den heer Spiekman, hebben zich al van meer dan vijftig organisaties deputatiën aangemeld, die met omfloers te banier den stoet zullen volgen. Een zangvereeniging zal aan de groeve eeni- ge liederen zingen. Naar de N. R. Crt. meldt bestaat het voornemen bij de partijgenooten van den overledene, later, op nader te bepalen wijze een grootsch, hem passend monument te stichten. Vergoeding. Naar wij vernemen, heeft de Duitsche regeering de getorpedeerde Nederland sche schepen „Blommersdijk" en „Rijn dijk" vergoed, respectievelijk voor 1,000,000 en 1,300,000 in Hollandsch geld. Tel. Buitengewone militaire kpmmiezen. In verband met de grootere behoefte aan kommiezen gedurende* den winter, zal verdere uitbreiding worden gegeven aan het aantal buitengewone militaire kommiezen, die hiertoe vrijwillig onder de wapenen blijven of terugkeeren. Om de aanmelding van hiertoe ge schikte personen te bevorderen, zal vermoedelijk met ingang van 1 Decem ber de dagelij ksche toelage van deze categorie van buitengewone kommiezen van f 0,90 worden verhoogd tot 1,20. Levensmiddelen uit Amerika. Uit Washington meldt „Havas" Naar aanleiding van de onderhande lingen met Japan en de neutralen van Noord-Europa, heeft de Amerikaansche regeering besloten, eenige honderddui zenden tonnen scheepsruimte aan de schepen, die troepen en levensmiddelen voor de Geallieerden vervoeren, toe te voegen. De regeering bevestigt, dat de neutralen de toezegging.hebben gedaan, den Ver. Staten schepen beschikbaar te stellen in ruil voor levensmiddelen. De hoeveelheden zullen later worden vast gesteld, maar de regeering geeft de verzekering, dat de neutralen een voor hun behoeften voldoenden voorraad zullen ontvangen. V cevoederartikelen. De minister van landbouw maakt bekend, dat de veevoederartikelen, die in de maand November worden toege wezen, tegen de volgende prijzen zullen worden afgeleverd Voederboekweit f 19, voedergerst ƒ19, gemengd graan 19, voererwten en voerboonen 25, per 100 kg. Deze artikelen moeten door de regee- ringscommissarissen worden gèleverd vrii boord, exclusief zak. Nederland en de Franscli Russische schikking. De Pransche legatie te fs Gravenhage verstrekt de volgende mededeeling „Sommige Nederlandsche persorganen wier loyauteit en goede trouw boven twijfel verheven zijn, publiceeren „uit welingelichte bron" inlichtingen, volgens welke er in de tusschen Frankrijk en Rusland getroffen schikkingen, bepalin gen zouden voorkomen, welks een afstand van Hollandsch grondgebied aan een derde land in zicht hebben. De Fransche legatie is gemachtigd tot de verklaring dat deze inlichtingen volstrekt onjuist zyn, zoowel in vorm als in wezen en dat zij op geen enkelen grondslag rusten. Zij stelt daarom de publieke opinie op haar hoede tegen de verbreiding van inlichtingen, welke slechts tot uitwerking kunnen hebben de verstoring van de hartelijke en vertrouwensvolle betrekkingen, welke gelukkigerwijze tusschen Frankrijk en Nederland bestaan en op welker inhoud de Regeering der Republiek bijzonder prijs stelt. Bij bovengenoemd communiqué tee kent Het Volk aan Het doet ons leed, dat wij aan deze verklaring niet de waarde kunnen toe kennen, waarop zij aanspraak zou mogen maken. De mededeeling van ons blad, waartegen zij zich richt, was zoozeer uit de eerste hand afkomstig, dat wij haar ook tegenover deze tegenspraak volkomen en in allen deele moeten handhaven. Indien er van verstoring van de goede Fransch Nederlandsche gezindheid sprake zou kunnen zijn, dan is die niet teweeggebracht door onze inlichtingen, maar door het deel van den inhoud der geheime overeenkomst Jusschen Tsaar Nicolaas en president Poincaré, waarvan wij bericht gaven. Een afdoende tegenspraak zou slechts in de letterlijke en volledige publikatie van deze overeenkomst of althans in hare bekendmaking aan de Nederland sche regeering gevonden kunnen worden indien het juist ware, dat daarm de aangevochten passage niet voorkomt. Maar wij vreezen, dat de publikatie of bekendmaking achterwege zal blijven. Een handelsregister. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp tot instelling van een handelsregister. De bedoeling hiervan is, om wettelijk te regelen de wijze, waarop men kan ervaren, door wie bepaalde handelszaken worden gedreven welke de vorm van de zaak is, welke de bevoegdheden van den bestuurder zijn en in hoeverre deze aansprakelijk is. Na den oorlog zullen op groote schaal nieuwe zaken worden gegrondvest, en nieuwe relatiën worden aangeknoopt. In het algemeen zal het verkeer een groote vlucht nemen, en van die ver levendiging op zakengebiedzullenallicht vele minder goede elementen gebruik trachten te maken om hun slag te slaan. Om dat te voorkomen acht de Reg. het noodig, thans tot de beoogde voorziening, het inrichten van een handelsregister, over te gaan. Het handelsregister zal, zooals uit het ontwerp blijkt, worden gehouden door de secretarissen der Kamers van Koop handel en Fabrieken onder het toezicht dier Kamers. Bij de door den minister van Landbouw voorgenomen reorgani satie der Kamers van Koophandel, zou, wanneer het bijhouden van het handels register aan die Kamers wordt opgedra gen door eiken ingeschrevene een kleine jaarlijkscbe retributie kunnen worden betaald, welke gelden aan de Kamers van Koophandel ten goede zoude komen. Zoodoende zouden deze ook al bedraagt de retributie sleëhts enkele guldens per jaar, een zeer voldoend bedrag verkrij gen om haar kosten te bestrijden. Door deze regeling zou ook worden bereikt dat de Kamers niet alleen geld, maar ook een zeker gezag krijgen. Immers het houden van een handels register zou de beteekenis van haar werk in niet geringe mate vermeerderen, wat zeker aan de belangstelling voor haar samenstelling zou ten goede komen. Zouden aldus de Kamers van Koop handel by de uitvoering van een regeling omtrent het handelsregister goede dien sten kunnen bewijzen, omgekeerd zou het handelsregister voor een reorgani satie van de Kamers een factor van groote beteekenis zijn. Dankbare Rassen. Het centraal comité vanvereenigingen van uit krijgsgevangenschap ontvluchte soldaten en officieren te Petrograd heeft, in opdracht van de algemeene vergade ring der over Nederland naar Rusland teruggekeerde ontvluchte krijgsgevan genen, de volgende dankbetuiging tot de Nederlandsche burgers gericht Burgers van Nederland Wy, uit de Duitsche krijgsgevangen schap ontvluchte Russische soldaten, herdachten bij onzen terugkeer op den vaderlaadschen Russischen bodem al hetgeen wy gedurende deze martelende jaren hebben doorleefd. Tegen dien achtergrond van duistere wetteloosheid, barbaarschen dwang en verschrikkelijk lijden in gevangenschap verheft zich in ons gemoed de onver gankelijke stralende herinnering aan de behandeling, welke gij ons hebt te beurt doen vallen in uw gezegend vaderland. Burgers van Nederland, wij zenden u onzen innigen dank en vragen u, te willen gelooven, dat waar wij ons ook mogen bevinden, wij nooit uwe goed hartigheid en gastvrijheid, uw broeder liefde en uw medegevoel zullen ver geten. Uwe edele mannen, uw goede vrouwen en lieve kinderen hebben met ons de vreugde gedeeld over de zoo moeilijk verkregen vrijheid. Uwe flinke soldaten hebben met ons alles gedeeld, wat zij hadden. Nederland, dat zoo rijkelijk tot de wereldbeschouwing heeft bijgedragen, door de werken van zijn groote wijs- geeren en groote kunstenaars, verzacht thans door zijn hoogstaande menschen- liefde en edelmoedigheid de hardheid van het groote drama der menschheid. Met een gevoel van dankbaarheid wenschen wij zegen over den vreed- zamen bloei van uw weldadig land en zijn er diep van overtuigd, dat Neder land tot vreugde van de geheele menschheid altijd trouw zal blijven aan de hooge beginselen der humaniteit. Ja, leve het vreedzame, bloeiende Nederland. Wij uit de gevangenschap ontvluchte Russische soldaten en officiëren zenden onzen eerbiedigen, blijden groet aan Nederland's ingezetenen. IV. R. CrU

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1