No. 62. Zaterdag 10 November 1917. <We Jaari*. Nieuws- en Advertentieblad YOOr Zeeuwsch-Vlaanderen. J. C. VINK - Axel. Een bom op Axel. &frteD' dachteü ™aanvan- lVnTeur Was als bezaaid met CkeQ glas, terwijl verschillende voor- Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vr(Jdasa,o„d. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER Bureau Weststr. D 11. De nacht van Woensdag op Donderdag bracht onze gemeente in hevige beroe riDg. Ongeveer drie uur was een gerommel hoorbaar, als het rollen van den donder. De heldere lucht maakte echter dit vermoeden overbodig en zoo S, HUU M 6 ?aar weer aan vlieger-actie. En dit bleek spoedig maar al te zeer nntnTm toedracfat' waQ* nadat nog een ontploffing was gehoord, verried een in sterkte toenemend geronk de aan- S5 au een vlieSmachine. Velen trokken de hoogstnoodige kleeren aan en begaven zich op straat, waar we al n« /g. monster iQ 'toog kregeD. Miil f VfQ h6t geluid en de betrek- Kp H8 a aQd VaQ Vlieger t0t aarde droegen daartoe veel bij. Vlugger dan we het schrijven kunnen, maakte men zich zenuwachtig alhoe wel met bepaald angstig dat de aviateur(s) met eenig doel boven onze E h« zweven. Wel driemaal vloog hij in Wijde kringen over het terrein de gasfabriek en de spoorlijn hoorem PS Z1Ch 6en Zware slaS deed Doordat intusschen verschillende hier hadden rK8 soIdaten °P de machine W h gevaarte neergestort was. liike nS6 h' dle Di0t in de onmiddel- yke nabyheid waren, klonk de slag niet wnrdt Wel Van een bomontploffing hoordPnVerWaCht- Kort daarop echter ïn blppt\e ,opmeuw deQ motor razen 2eliik a t8 maar al te zeer het bom vanen»?0' riePe°, „hij laat een Bet was toen kwart voor vieren. Iedereen liep de straat op, doch daar hoordeanhTerf jk g8eD biJZ0Qderheden hoorde, bleef men doelloos in de lucht «aren naar den boosdoener die in I daaroD tot nChti°g wegvlo°g' do^ kort novtiAnU groot®Q aogst der bewoners ITLt £Ug kwara' Gelukkig bleef hii Hd er tot eea waarneming I "11 draaide en verdween in 't Westen. hof K ®6u Io°Pend vuurtje ging toen was Sï' w b°m bij de ga8fabriek -«isTta-fei, a' m'° Z"g b° Lï eemge arbeiderswoningen daar de buurt waren alle pannen losge- n!«o erwyl °P onze vraag, of er ook personen getroffen waren, gezegd werd, Hatwee menschen gewond werden „en Eh« buurt waa heel gebleven» au m6ü er gejaagd bij. AUe menschen liepen vol ontsteltenis «w schade opnemen en zooveel moge- V deuren en vensters afsluiten, up het terrein der gasfabriek was al evenzoo gesteld. De woning van vorpen. d°°r 6lkaar War9D ge" ct!i bH°m is 8lechts 20 Meters van den Mouder gevallen, waar hij een groot m den grond" sloeg. Toen we er kwamen, stond dit reeds vol water, den gashouder. De waterketel was doorzeefd met gaten, veroorzaakt door stukken metaal, die de zware ijzeren platen hadden 'doorboord He? gasluchtP0°h- 6r Ult'terwyl er eeQ sterke gaslucht hing van het uit de tank ontsnappende gas. Spoedig was de Burgemeester ter plaatse, om in overleg met den Direc teur maatregelen te treffen. De be volking werd bij klepslag bekend ge- maakt, dat alle gaskranen moesten worden gesloten en verdere toevoer bom dtn niet. mo|elyk was, doordat een bom den gashouder had beschadigd. Meer onder den morgen kregen we vangH hldH den toestand te vernemen van de beide gewonde menschen. Het waren de vrouw van B. de Jonghe ran pV de dochter de vrouw van E. Caessens. Eerstgenoemde had" een gat in de keel, terwijl van de andere twee vingers waren wegge slagen. Vooral vrouw de Jonghe had het erg benauwd en hoewel men nu met direct voor haar leven vreest, is toch te voorzien, dat het mensch ge ruime? tijd verhinderd zal zijn hare dagelyksche bezigheden te hervatten. Uok andere menschen in die buurt waren in erge mate ontsteld en het is te verwonderen, dat niet meer onge lukken zijn te betreuren. Een man stond in het deurgat terwijl hy den bom zag vallen. Nauwelijks is hy aan een ongeluk ontkomen, want ,Tai! -m 8loeS een stuk ijzer in he. deurkozijn. Een ander werd in dnïfc 0mo^g!WOrPeQ door deQ lucht- tWee kinderea van den Directeur der gasfabriek, den heer Wiechmann waren in groot gevaar Terwijl ze nog rustig lagen te slapen vloog een stuk ijzer 10 c.M. boven het ledikant in het houtwerk van hun slaapkamertje. famiL™ w* uangSC maakte zich van de tamilie Wiechmann meester toen na dezen bomaanslag de machine no<* weer terugkeerde. Men dacht niet anders, dan dat een tweede bom een eind aan hun leven zou maken. Op tallooze plaatsen ziet men gaten in muren en kozijnen geslagen en op de meest grillige wijzen, als ware het de kracht van den bliksem geweest waardoor de scherven werden we°-ge- shngerd. Aan een der woningen werd een gat door de voordeur geslagen terwijl dezelfde scherf nog in de achter' deur terecht kwam. Verscheidene stukjes metaal zijn ge- vonden, doch geen enkel geeft tot hiertoe het bewijs van afkomst. Niettemin is ieder overtuigd, dat het een Engelsche bommenwerper is ge weest, die waarschijnlijk in de meening verkeerde op Belgisch grondgebied te van vreemdelingen, die ooggetuige wilden zijn van de vernieling. Gelukkig viel het velen tegen. Blykbaar was de voorstelling in omliggende plaatsen over dreven. En al is het nu, dat wij voor ons de .schade meer dan groot genoeg achten, toch kunnen we ons gelukkig rekenen, dat de uitwerking van het projectiel niet veel heviger was, waar voor alle reden bestond. Ware dit voorwerp op een gebouw, de straat, of op den gashouder terecht gekomen,'dan waren de gevolgen niet te overzien geweest. Natuurlijk bestond voor ons allen de vraaghoe moet het vanavond. Wel waren eenige bedrijven, die met gas motor werkten grootendeels tot stop zetten gedoemd, maar'het feit, dat men vanavond bij gebrek aan gas en petro leum in een Egyptische duisternis zou zitten vond men veel erger Dank zij echter de maatregelen van den Directeur, die ondanks de hevige emotie van 's nachts den geheelen dag goedby was en zijn technische kennis wijdde aan het zooveel mogelijk her stellen van ongerief, werd gisteren avond reeds bekend gemaakt, dat om aait zes de gaskranen zouden mogen worden geopend. Heden konden ook weer reeds een paar bedrijven met gaskracht hun werk hervatten. Te Sas ran Gent. Ook te Sas van Gent zijn door het zelfde monster 2 bommen geworpen waarvan een nabij de suikerfabriek van dhr. Malotaux en één in het kanaal vlak by een zgn. Rynkast. Er werden drie menschen gewond. zijn. Over het ridderlijke van zoo'n aanval en het doel, dat men b.v. met de ver meling van een gasfabriek beoogt - het moet den vlieger toch duidelijk zichtbaar geweest zijn, dat hij over een gashouder vloog zullen we maar met uitwijden. Het is een oorlogsdaad en daarmede houdt alle onderzoek naar wet of recht op. Den geheelen dag liep het op en neer DE OORLOG. In Italië zijn de bondgenooten nog aan de winnende hand. Het Berlijnsche avondbericht meldt Op het geheele front zyn we over de FW wm8at°u de achtervolging vordert. Het Weensche avond-communiqué luidt Onze krijgsverrichtingen op den W oever der Tagliamento en in de Dolo mieten worden met succes voortgezet. Het Italiaansche legerbericht zegt De vijand, die met de grootste nauw keurigheid van de Boven-Tagliamento op den Itahaansehen linkervleugel hevigen druk bleef oefenen, dirigeerde m°iHH50epeüH 1Q de richtinS van den middel- en den bovenloop rivier. Afdeelingen van de vyandelijke voor hoede welke voeling hadden gekregen met Italiaansche detachementen ten Z O. van San Vito al Tagliamento, zijn' teruggeslagen. J Eenige terreingedeelten, welke de Italianen in de bergachtige zone moesten ontruimen, zijn door den vijand bezet. ^oo zoetjes aan sijpelen andere be richten door dan de strikt officieele en daaruit blijkt eerst recht in welken gevaarlijken toestand het Italiaansche leger verkeert nu, sedert den overgang der verbondenen van de Tagliamento by Pinzano, dus waar de rivier het ï\echSetZ6rla%t' ,bijkans een week lang slechte tijdingen komen voor de reuzen- Va,Q Cadorna> die thans trachten van te bereiken 5 de terugtocht van een moreel verzwakt leger door Sar ma°8h1Ijk g8bergte zonder ra'mte naar achteren, dwars op den vijand, die reeds uit het gebergte deboucheert, ken?sUS hS flankdekkiQ? vanbetee-' vnnr Ho a a™ vreeselyke toestand voor de verdedigers, die al blij zullen mogen wezen als zij niet nog grootere verliezen aan menschen, aan vuurmon- Bjden311 aaQ mUQitie van allerlei slag Bovendien de economische gevolgen. Een stellig niet van partijdigheid tn schrijn blad alS de »Baseler Anzeiger" schrijft daaroverDe ineenstorting van het Itahaansche front is sneller in zijn bi? H«gpSafn'i de grootste optimist bi] Ltm ende er^ste Pessimist wLn, ItallaaeQ heeft kunnen ver- Italï S\h d0Dke Zicb eens m> hoe Italië er thans voor zpu staan, als het Sch?n hoWT,gebleyeQ; meQ denke zich m, hoe het er voor zou staan, als het zyn bondgenooten trouw was ge- verloon hD®,00rl0gZ0L1 een geheel ander verloop hebben gehad. Thans hebben de vroegere bondgenooten met het ge vest van het zwaard de deur van de Lombardijnsche laagvlakte, de graan- schuur van Italië opengestooten, en staan reeds met één voet in huis van hen, die zij als verraders van het plech tig gesloten bondgenootschap beschou wen Het is een vreeselijke vergelding welke over Italië komt, de vergelding voor het nauwelijks gepleegde verraad Dat begint men ook in Italië zelf steeds duidelijker m te zien. Voor millioenen en nog eens millioenen heeft Italië materiaal uit het buitenland betrokken en het in zyn stellingen aan delsonzo opgehoopt. Thans staat het met uitge putte kolenvoorraden vóór den bewe- gingsooriog Het kan niet uitblijven, dat de militaire autoriteiten ai hetgeen nog beschikbaar is in beslag nemen. Daardoor echter zal de economische nood in Italië weldra tot verscbrikke- lyke hoogte stijgen, als men in aan merking neemt, dat reeds ten tijde van de betrekkelijke rust aan het front geheele steden tengevolge van de ver keersmoeilijkheden meermalen geheel zonder brood zaten. Italië snelt den hongersnood tegemoet, ernstiger no^ dan Griekenland. Wat er dan moet gebeuren weet niemand; men kan het zich niet voorstellen. Het is ontzettend, en ook door militaire hulp van Frankrijk en Engeland met meer te voorkomen. Als de ramp kon worden hersteld met praten, dan zou ze spoedig zijn genezen. Alle kopstukken van de En- tente zyn thans zoowat te Rome bijeen. Wat zullen ze er vinden, welke maat regelen beramen, welke ook kunnen worden uitgevoerd 1 Telegrammen vermelden dat burg graaf Hayaski, de Japansche gezant te hS,ng' aaü 5et ,dep" vau Buitenl. Zaken heeft meegedeelt, dat Ishi, de ge vol- machtigde te Washington en de uiiu. van Buitenl. Zaken der Ver. Staten,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1