mi mm liefde. >0. 59 Woensdag 31 October 1917. 33e J aan*. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. J. C. VINK - Axel. Aan onze Adverteerders! Buitenland. FEUILLETON. AXELSCHE OUMXT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER Bureau Weststr. D 11. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. AdvertentiëD worden trance ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag TWAALF are. Onder verwijzing naar hetgeen we in ons nummer van 24 dezer schreven, deelen we mede dat met ingang van I November aanstaande de prijs der advertentiën 10 cent per regel Groote letters naar plaatsruimte. Driemaal plaatsen wordt tweemaal be rekend. Bij te bespreken accoord aanzienlijke reductie. De uitgever. DE OORLOG. De toestand op de gevechtsterreinen begint spannend te worden. Terwijl de Russische legers als >een offensieve kracht voorloopig kunnen worden uitgeschakeld, ziju de centralen een feilen aanval begonnen tegen Italië. Italië maakt een scherpe binnenland- sche crisis door, die zyn oorzaak vindt in de voedselschaarste, en de nu atge- treden ministers zouden niet zooveel over het handhaven der binnenlandsche orde praten, indien er geen gevaren voor verbreking van de orde waren. De gebeurtenissen brengen voor de entente gevaren in het vooruitzicht, waarmee rekening moet worden gehou den. De toestand aan het Italiaanscbe tront is niet ver van kritiek. De moge lijkheid is niet uitgesloten, dat de cen trale legers de Po vlakte gaan over stroomen en dat de militaire beteekenis van Italë, al wordt het land niet tot vredesluiten ged wongen, zóó zal worden gereduceerd, dat de centralen hun troe pen aan dat front sterk kunnen ver dunnen, gelijk zij ongetwijfeld thans reeds aan het Russische front hebben gedaan. Als dat mocht kunnen gebeuren, dan zullen het volgend jaar da geallieerden aan het Westelijk tront de hoofdmacht van de centralen aan het Westelijk Mijne eerste liefde de eerste rouw, die ik beminde,even als gij Marrietta de laatste wezen zult, gij, die schier denzelfden naam voert, gij, die mij even zeer verstoot als zij, die het eerst mijn hart versmaadde. Zij beminde een ander, niet waar vroeg Marietta. Op het gelaat van den vreemdeling 7ertoonde zich een somberen indruk, het scheen, of eene pijnlijke gedachte zijnen geest vervulde; terwijl hij een doordrin genden blik op het meisje vestigde, een blik, waarin het wautrouwen duidelijk te lezen was. front tegenover zich zien, en het gevolg daarvan zal zijn, dat, ook al wordeD de legers der entente in het Westen met Amerikaansche troepen versterkt, op zijn voorzichtigst uitgedrukt, haar overwinning niet meer zoo zeker zalzijn, meent de N. B. Crt. Dit is een blik in de toekomst, die misschien nooit in de verste verte zal worden verwezenlijkt, maar dat zal dan niet aan de Duitschers liggen. De eerste noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van dit grootsche plan is, dat de Duitsche legers, die nu in het Westen vechten, niet van dit jaar nog een be slissende nederlaag lijden maar het front zoo goed en zoo kwaad als het kan houden, en om die reden is het voor de entente, nu het oftfensief van Italië de zooeven genoemde mogelijk heden voor den geest roept, van nog meer beteekenis dan vroeger, spoedig in het Westen zoo op te dringen, dat de zaak al een beslissenden keer heeft genomen, voor van die vrijmaking van troepen van het Italiaansche front sprake kan zijn, verondersteld altijd, dat aan het Italiaansche front de zaken voor de centralen overeenkomstig hun wenschen loopen, wat natuurlijk nog af te wachten valt. Op grond van dit alles, is allereerst te verwachten, dat de geallieerden in het Westen hun inspanning zullen ver dubbelen. Op het front van Yperen zijn de geallieerden nu weer na een zeer korte tusschenpoos tot den aanval overgegaan en de Pranschen hebben aan dezen aanval meegedaan. Het offensief in Vlaanderen is dus, na een periode van eenige weifeling Weer met volle kracht opgeleefd. Intusschen zijn de berichten, die van het Italiaansche front komen, geenszins gunstig voor de Italianen. Den 24aten October is er van het Isonzo-front aan de Lok. Anz. gemeld Vannacht tegen twee uur is er bij bewolkten hemel en hevigen regen plotseling een ontzettende artillerievuur losgebroken op de Italiaansche lienies langs het front van het noordelijke deel Het meisje rees op. Kom, sprak zij, laat ons naar huis keeren, het wordt Dacht, en het ware niet voegzaam hier langer te blijven. De vreemdeling wilde haar dwingen laDger te blijven, intusschen boog zij het hootd voorover en luisterde; het was of zij het gerucht vernam van naderende schreden. De vreemdeling greep zijne wapenen Komt er iemand aan,doch wat deert u ol vreest gij iets aan mij De zijde En zoo het mijn vader was? Uw vader, welnu Hoe welnu En wat zoudt gij doen indien gij een man vond aaD de voeten uwer dochter? Mijne dochter?... en bij deze woorden liet hij het hoofd op zijne horst ter neder zinken, terwijl een zucht aan zijnen boezem ontgleed. van het plateau van Biansizza tot aan het Flitsch bekken (Plezzo). goewel het Italiaansche opperbevel met deze onderneming onzerzijds wel rekening gehouden had, werd het toch door de hevigheid en de dichtheid van het on verwacht over een breedte van 40 K.M. losbarstende geschutvuur van zwaar en het zwaarste kaliber verrast. Tot aan den morgen duurde de bedrijvigheid van de Oostenrijkach Hongaarsche en Duitsche artillerie, die tot de grootste hevigheid aangroeide. De onafgebroken vurende kanonnen hadden gedurende de voorafgaande dagen zich ingeschoten en gingen nu met nauwkeurig gericht vuur tegen de centrale punten van het net der Italiaansche stellingen te werk. Intusschen was in de loopgraven van de Oostenrijk—HongaarschDuitsche infanterie alles voor een stormaanval in de eerste morgenuren gereed. Laag hangende nevels maakten de-hellingen en de heuvels langs den rechter Isonzo- oever onzichtbaar. Bestormingstroepen deden gelijktijdig op verschillende plaat sen op het noordelijke gedeelte van het Bainsizza-plateau een aanval op de Italiaansche stellingen. De Italianen moesten overal voor den aanval der artillerie wijken en de stellingen, die zy sedert het begin van dezen oorlog bezet hielden en die met alle verfijning van de oorlogstechniek ingericht waren, aan de bondgenooten overlaten. Op eenige punten drong de aanvallende infanterie reeds in de och tenduren over de eerste Italiaansche artilleriestellingen heen en het gelukte den tegenstander niet meer zijn kanon nen achterwaarts te brengen. Behalve kanonnen is er den eersten dag nog veel ander oorlogsmateriaal buit ge maakt. Lange stoeten gevangenen worden voortdurend op de verzamel plaatsen aangevoerd. Een officieel telegram uit Berlyn, dd. 28 Oct. luidt Het tweede en derde Italiaansche leger zijn in aftocht in Westelijke rich ting, Van het gebergte tot de zee zetten wij onze vorderingen op snelle Beiden rezen op, en keerden huiswaarts Toen hij het meisje wilde verlaten zei de vreemdeling Marietta, hoe zijt ge op het denk beeld gekomen om mij te zeggen, dat het hart der vrouw, waarvan ik u zoo even sprak, niet vrij was of bemiDt gij ook soms een ander Kom morgen weêr, hernam zij, en ik zal u alles verhaleD. Den volgenden morgeD was hij reeds vroeg in de woning van Christos, en hij spoedde zich naar de kamer van Marietta Zij was reeus laDg uit het bed gerezen en zong met een bevende en innig ont roerde stem zekere romance, in het nieuw grieksch, eene romance welke de vreem deling vroeger nooit gehoord had. Treu riger woorden dan de woorden van dat lied kan men niet denken. Maar zie eensklaps verzwakte hare stem het meis je begon te wankelen en, als door den wijze voort. Het aantal gevangenen is géstegen tot 100.000, 700 kanonnen zijn reeds geteld. Uit Weenen seint ment Zoowel op het Karstplateau als in den sector van Gorizia (Görz) werd tot den aanval overgegaan. De Italianen hielden nergens stand. Bij Plava forceerden onze troepen den rivierovergang. Cividale is in Duitsch bezit. Onstuimig en onweerstaanbaar ruk ken de Oostenrijkers voort in de Vene- tiaansche laagvlakte. Slachtoffers in Vlaanderen. De correspondent te Brussel van het Hbld. schrijft: „A chaque jour suffit sa peine" het is een prachtig Fransch spreekwoord, zoo vol eenvoudige, nobele berusting. Ik denk er aan, nu ik jn de kranten weer alweer een lijst vond de hoeveelste van Belgische burgers, gedood of gewond ten gevolge van de actie der eigen verbonden vlie gers of artilleristen. En weer staat Ostende, wat het aantal slachtoffers betreft, vooraan op de lijst. Wil ik het nogmaals resumeeren? Het kan goed en nuttig zijn. Vreeslijk wordt het Vlaamsche land geteisterd zóó zeer dat het wel, in de rij der marte laars in dezen wereldoorlog, in de eerste plaats misschien mag worden genoemd. Ziehier dan de officieele opgave Te Lichtervelde is bij een vlieger aanval op 24 Sept. een 4 jarig kind, waarvan de' vader in dienst is, op slag gedood, 2 personen ziju zwaar gewond. Vliegeraanval op Gentbrugge op 25 Sept. 4 zwaar gewond. Te Ostende: artilleriebeschieting uit zee, op 25 Sept.3 jeugdige personen levensgevaarlijk, éón negenjarig kind licht gewond. Artilleriebeschieting- van de landzyde op 25-26 Sept.2 kleine kinderen (twee zusjes 4 en 2 jaar), 2 knapen en 12 volwassenen (samen 16 personen) op slag gedood, 2 zwaar gewond en 12 licht gekwetst. De Dominikanenkerk te Ostende is bij die gelegenheid beschadigd. bliksem getroffen, stortte zij op den grond. IJliogs schoot de vreemdeling toe, in een oogeüblik hief hij Marietta weder op, en ondersteunde haar in zijne armen. Marietta opende de oogen, zij keerde een oogenblik tot haar zeiven terug het machtelooze meisje had nog even kracht geuoeg, om eeD brief uit haren boezem te halen, en den vreemdeling toe te voegen - Mijn Pallikaar is dood heden mor gen ontving ik die droeve smart. Toen wij van elkander scheidden, deelden wij eene hoeveelheid gift, hij nam de helft, ten einde nooit levend in 's vijands macht te vallen, ik behield de helft om hem niet te overleven. Vaarwel ik ga hem wedervinden, dien ik altijd vurig bemind heb, en gij wreek ons vaderland, wreek d.e PallikareD, vaarwel, vaarwel Byron EINDE.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1