EERSTE LIEFEE. \o. 55. Woensdag 17 October 1917. 33e Jaari*. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen J. C. VINK - Axel. Buitenland, "de oorlog. FEUILLETON. i Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cefit. DRUKKER—UITGEVER Bureau Weststr. D 11. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent, Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. AdvertentiSn worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag TWAALF ure. Op bet Westerfront is het een aanhou snd worstelen der Entente troepen, ie hier naast elkaar strijden, om de tocht om Yperen te verruimen. De week is die ruimte in een richting ran Passchedaele uitgebreid, gedurende ie algeloopen week is in de richtingen van Poelcapelle en het Houthulster terrein gewonnen. Daarbij zijn rederom pl.m. 2000 Duitschers gevan ja genomenvan de verovering van ael materieel ot geschut leest men niet. De met betrekkelijk korte tusschen- ^aimten herhaalde slagen, telkens met succes bekroond, kunnen aanlei- geven tot het uitspreken van de yerwachting, dat de Entente toch met (edelijke kans op succes bezig is het doel te bereiken dat zy zich met het pnsche, nu reeds maandenlang durend, tffensief heeft gesteld. Zelfs leest men li in enkele bladen, dat de wig, die voorwaarts van Yperen in het Duitsche wordt gedreven, binnenkort den itrategischen toestand dermate zal heb- veranderd, dat men spreken kan van een bedreiging der achterwaartsche verbindingen van het Duitsche front van Dixmuiden tot aan de Zee. Een zienswijze van den toestand komt evenwel wat fantastisch voor veranderd zijn de positiën bij niet, dat men nu wel en een paar jaar geleden niet van een derge- bedreiging der achterwaartsche wrbindingen kon spreken. Men verlieze niet uit het oog, dat het hier slechts Tden zij van daar wederkeerde, staakte rij eensklaps haar gezangzij raad de naar het scheen met haar ge enzij was de volgende woorden van het lied vergeten. Terwijl zij dus in gedachte verdiept "as, en met het hoofd voorover gebogen Rond, om de vergeten regels terug te noden, kwam de vreemdeling haar met paar in nieuw grieksch geimprovi- veerde verzen te hulp. Het jonge meisjen hief haar hoofdjen glimlachend omhoog, en fluisterde: Ik dank u, zie, dat slotvers vergeet it altijd het is ook zoo akelig zoo treurig zoo droef. iar gij, die een vreemdeling zijt j^oe kent gij onze taal - Helaas, zuchtte de vreemdeling, hmneer men eenige dagen van verveling to ledigheid heeft, en de harten verstaan Wander, dan komt het overige van zelf. Maar zeg mij eens, hoe heet gij, lief kind - Ja hoe ik heet,maar hoe is naam Mijn naam ach, na mijnen dood die naam dikwerf genoemd worden, een frontdeel betreft van pl.m. 20 K.M. De uit een algemeen militair oogpunt eenige nadeelige zijde van de kleine successen, die de Ententetroepen daar behalen is deze dat zy den vrede verder af brengen. Deze operatiën toch worden in Engelsche bladen enorm opgevijzeld zij schijnen dan het Engelsche volk toe overwinningen van groote beteekenis te zijn, die met rasse schreden doen naderen tot het doel. Zoo iets doet bij het volk de overtuiging post vatten, dat het slechts een zaak is van volhouden, maar dat de militaire zege moet komen. En als men die vaste overtuiging heeft, och, dan is het geen wonder dat alle vredes-manoeuvres van de andere zijde met schouderophalen en een minach tenden grijns worden aangezien. En dat gevoel van „de overhand te hebben" wordt nog te meer versterkt, omdat van Duitsche zijde nagenoeg niets wordt gedaan om den tegenstander het behaal de succes te ontwringen. Wel zijn door de Duitschers dezen keer ten zuiden van den spoorweg van Staden naar Yperen, ter hoogte van het Hout hulsterbosch den lOden Oct. tegenaan vallen gedaan en is daardoor (ook volgens de mededeelingen uit Londen) den Engelschen weer eenig veroverd terrein ontrukt, maar dat zijn slechts plaatselijke tegenaanvallen met een tactisch doel. Een groot krachtig offen sief heeft in geen maanden plaats gehad. In zooverre gaan in dit opzicht de strategie en de politiek samen omdat men waarschijnlijk geen offers meer wil brengen, nu men heeft verklaard, dat het oorlogsdoel niet is „verovering" doch bij mijn leven verberg ik dien. Zijl gij dan uwe vijanden ontvloden, en komt gij hier bij ons eene schuilplaats zoeken t Neen, ik word door geene vijanden nagejaagd, mijn hoofd is niet op prys gestelddoch de slavernij is mij tot een last, en ik kom vrijen adem scheppen op het eenig stukjen grond, waar men ten minste de begeerte voedt om vrij te wezen. Ja, zei het jonge* meisjen, de Palli- karen zijn wakker eD braaf. Vroeger heb ik uwe weiden bezocht, en nwebergspitsen beklommen, maar in die dagen sluimerde de wakkere geest des volks nog; thans is hij ontwaakt, thans vertrapt het volk zijne ketenen, en ik, ziet ge, ik wil eene hand leenen, om de vruchten in te oogsten dezer vrijheid, van den bodem, waar ik het eerst den opstand heb gezaaid. Thans, zeide hfet meisjen, weet ik wie ge zijtvoor de wereld een held voor ons eene Godheid Zwijg, hernam hij met een droeven glimlach, welke eehter met trots was vermengd, zwijg, en zeg niet, dat ge mij gesproken hebt. Waarom niet? Ach, gij zijt jong en schoon. Welnu, wat bateekeut zulks Maar ik begrijp u niet.Wat, mag ik u niet spreken u onzen bevrijder onzen redderonze godheid en de thans bereikte resultaten meer dan voldoende zijn om bij eventueele onderhandelingen te krijgen wat men wenscht. Bij deze politieke gedachte past een strategisch defensief. Het leger dient alleen agressief te worden gebruikt, indien in staatkundigen zin het oorlogsdoel nog niet is bereikt. Op de overige gevechtsfronten is in de afgeloopen week niets van beteekenis voorgevallen. Bedriegen de voorteeke nen niet dan is aan de Isonzo weer een twaalfde treffen in voorbereiding. Uit Italië. Uit Zürich wordt dd. 9 Oct. geschreven aan het Hbld. Eokele Zwitsersche bladen bevatten een verslag van iemand, die als oog getuige de ontzettende gebeurtenissen te Turijn heeft meegemaakt. Uit het verhaal, dat het vijfdaagsche oproer in alle bijzonderheden echildert, blijkt, dat er oogenblikken zijn geweest, weike herinnerden aan de Parijsche commune. Na ernstige opstootjes in den avond van 22 Aug., toen er reeds enkele dooden vielen, vlamde het oproer eerst den volgenden dag in al zyn heftigheid op. Het volk liep te hoop, wierp overal barricaden op, plunderde de winkels en de huizen der rijke burgers, wier bewoners door het grauw zijn vermoord. De militairen bleken machteloos tegen over de duizenden woedende arbeiders die van alle kanten kwamen opzetten. Een groot deel der troepen weigerde de machinegeweren te richten op het volk. Andere troepenafdeelingen zijn omsingeld en van wapens en munitie beroofd. Kloosters en kerken zijn ge- Mijn kind, hervatte de vreemdeling, geroerd, wat verneem ik; hoe, indien ik u wilde terugzien u wilde spreken Ik ben Marietta, de dochter van Christos, hier in de buurt, indien ge mij zien wilt, komt dan Nu tot weêrziens. Tot morgen 1 Van daag zoo ge wilt 1 En het meisjen giDg verder, zander een enkele maal om te wenden, gelijk een onzer nufjens doen zou, om te zien of de vreemdeling haar ook nagluurde. Wie kan het zeggen, waarnit onze onverschilligheid, ODze haat, onze liefde ontstaaD waarom blijft het hart du koud, en ontvlamt het straks met dubbele woede; waarom bemint onze ziel dikwerf juist datgeen, wat het eenmaal heeft veracht? Geen sterveliog,' of in zijne jeugd vervulde een onschuldige liefde droom zijne ziel. En slaat eenmaal Diet voor elk onzer het uur, waarop meu tot zijne eerste indrukken terugkeert, waarop meu terugstaart naar het voorleden, zijne afgelegde baan nagaat, zijn vroeger leven overdeukt, en de dageo zijner jonkheid zich herinnert? Dan ontvonkt het vuur, dat men sinds lang uitgedoofd waaude, weêr onder de assche, dan is een woord, een weok, een toon, een klank, een teeken, dan is alles bekoorlijk, heerlijk, verleidelijk, schoon Die man had jaren laDg met de liefde gespot, het huwelijk was hem eene ergenis, het hart van Europa's fierste schoonheden had hij in plunderd en daarna in brand gestoken. De menigte was als bezeten. Officieren die beproefden het volk tot kalmte te brengen, werden gelynchter vielen tal van soldaten en poiitiemannen*nder de handen van het grauw. Eerst toen sterke afdeelingen ruitery uit Sardinië ingrepen, verloren de opstandelingen terrein. Toch duurde de strijd heel den nacht door, en bij het aanbreken van den morgen laaide de volkswoede weer in alle heftigheid op. Nieuwe barricaden werden opgeworpen in de wijken, waar men het volk had terug gedrongen, en soldaten en burgers gin gen elkander als op het slagveld man tegen man te lijf, waarbij vele dooden vielen. Deze guerilla gevechten duur den den geheelen dag tot diep in den nacht en zelfs den vijfden dag is nog op enkele barricaden slag geleverd. De regeeringstroepen hadden toen echter de overhand, en bovendien was er intusschen voldoende meel en brood aangevoerd. Toen de honger was ge stild, luwde ook het geweld. Tal van leiders zijn gegrepen en met hen honder den revolutionairen. Meer dan 40Ö0 personen zijn gevangen genomen, hon derden gewond en gedood. Migalin, de bekende Russische staat huishoudkundige, heeft in zijn blad „Nowi Economista" de volgende samen vatting gegeven van den huidigen economi8Chen toestand van Ruslaud. Onze verbindingen met onze Geallieer den zijn verbroken, ons leger bestaat niet meerde belastingen worden niet meer geïndde roebelkoers is ver zijne handen, en dat hart verbrijzelde hy onmeêdoogendwelDU, die man, welke als Don Juan alle genietingen had gekend, die geheel was uitgeput, geheel afgeleefd, die man werd nu weder verliefd verliefd op een meisjen, dat hij slechts tweemaal onder zijn venster zag henen gaan Zonderlinge invloed der heilige liefde telkens was het hem of hij den naam Marietta in zijn oor hoorde klinken, terwijl het beeld der jonge schoone, even rein als eene herinnering zijuer kindsheid, het hart van dien demon onophoudelijk vervulde. Spoedig maakte hij gebruik van da vergunning, welke het meisjen hem gaf, om haar te bezoeken. Binnen acht dagen zat hij bij Christos aan tafelspoedig had hij aller hart gewonneuziju fortuin, zijn naam, de groote opofferingen, welke hij zich voor de zaak der vrijheid troostte, gepaard aan de bevalligheid, waarmede hij dit alles deed vergeten, wou hem aller genegenheid, terwijl zijn vriendelijke lach, die veor hen alleen het koele en trotsche voorkomen verving, dat hem eigen was geworden, gevoegd bij die goedhartige wijze van omgang, waardoor het genie zich kenmerkt, hem boven alle andere mensehen verhief, en dus dubbel deed beminnen. Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1