m SESSIE LIEFDE. No. 53. Woensdag 10 October 1917. 33e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. J. C. VINK - Axel. Buitenland. FEUILLETON. COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER Bureau Westatr. D 11. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden trant» ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en VrQ dagmiddag TWAALF ure. De slag in Vlaanderen. In het Westen blijft men zonder op houden aanvallen richten tegen het DuitBche front en vooral tegen het ge deelte aan en langs de Belgische kust. Hier en daar wordt met die aanvallen den Duitschers een stukje terrein ont rukt, maar de ervaring van den 3 jarigen oorlog geeft, naar onze meening, niet het recht om te gelooven dat deze nu reeds zoo lang aanhoudende druk tegen datzelfde Duitsche front eindelijk e6ns tot een uitputting van de Duitsche kracht en bronnen zal moeten leiden. Eerder gelooven wij, dat het nu reeds yier maanden bijna onafgebroken voort gezet offensief der Engelschen de slij tage van hun legers bedenkelijke vor men zal hebben doen aannemen. Wij wijzen slechts op de verliezen van de twee laatste maanden, ontleend aan de Engelsche lijstenvoor Augustus be droegen zij plm. 5300 officieren en plm. 52400 man en voor de maand September plm. 2900 officieren en plm. 109200 man. Op een front van Arras tot aan de Zee zyn zulke cijfers zéér hoog te noemen. Een zaak van beteekenis, wellicht ook voor ons land, is, dat er in Engeland in de laatstentijd herhaal delijk stemmen opgaan om de aanvallen van Duitsche vliegtuigen en luchtsche pen op Engelsche steden met gelijke munt te doen betalen. Zelfs schijnen georganiseerde plannen door het betrok ken departement (zooals dat in Engeland voor den vliegdienst bestaat) te zijn Moeder en zoon gingen zwijgend van elkander, doch de jongeling hield woord, en eenige jaren later benijdde Maria wellicht schreiend, de bittere tranen, wel ke zoovele vrouwen voor dezen jongeling plengden, vrouwen die hij verleid had en verlaten. Zij benijdde misschien hare schande en het leed, dat haar, ten aan schouwe der geheele wereld werd aange daan, door hem, wiens volgende grootheid, wiens verborgen roem zy niet wist te doorgronden. II. »Aan mijne ziel knaagt eeue droeve en akelige neêrslachtigheid, maar het is de neêrslachtigheid niet van een school knaap, het gevolg van kinderlyke jalouzie. noch die van den toondichter, welke uit zijn grilligen inborst voorvloeit, noch die van een hofpronker, welke op ijdelheid is gebouwd, noch die van den krijgsman, welke op eerzucht rust, noch die van den verliefden minnaar, neen, het is eene vereeniging van die allen. En toch is mijne neêrslachtigheid groot, ik heb rust noch duur, eene zwaarmoedigheid, welke geen ander sterveling immer kende, ver- uitgewerkt en wordt alleen nog op het beschikbaar komen van voldoend mate riaal gewacht. Van belang voor ons achten we dit, omdat die vliegraids nog wel eens aanleiding zullen kunnengeven tot het kwijt raken van den koers of tot het niet juist georienteerd zijn en dus tot eeu verschijnen boven Neder- landsch grondgebied metal de wrijving, die daaruit kan voortkomen. Een ge schikt middel om een vredelievende stemming onder de volkeren te bevor deren zijn overigens noch de Duitsche luchtraids noch de door Engeland ont worpen represaille-maatregelen. Tot zoover de beschouwing, die we in de Avp. vonden. Meer optimistisch luidt het volgende De derde stoot, welke Haig den Duit schers op het Vlaamsche front heeft toegebracht, evenals do beide vorige op een Donderdag, zou doen denken aan iets stelselmatigs, en stellig leerrijk is de mededeeliug in het Britsche com muniqué, dat Haig het teeken van aan val gaf juist Op het oogenblik waarop zijn tegenpartij zich gereedmaakte om aan te vallen. We weten nu, dat de vorderingen zich uitstrekten over een front van 16.000 yard (ruim 14 K.M.) en een diepte van 2500 yard. Reuter's correspondent bij hetBritsche hoofdkwartier wijst er op, dat binnen 14 dagen den Duitschers in Vlaanderen 3 harde slagen zijn toegebracht opeen vitaal punt, dat zij circa 3 K.M. zijn terug gedrongen, meest tegen de heuvelen op, dat hun ongeveer 9000 gevangenen zijn afgenomen en dat zij een verlies van wel 40.000 man hebben geleden. En ook nu zijn „de beoogde doelen bereikt." Niet het nemen van een boerderij, een kerk, een dorp legt zooveel gewicht in de schaal, doch het lang zaam maar zeker vorderen en het even zeker telkens weer afslaan van tegenaanvallen brengen onverbiddelijk nader tot het groote doel dat Haig zich heeft gesteld en reeds lang geleden aangekondigd, de Duitsche Yser-linie in de flank te komen en zoodoende den vijand te verdrijven van de Vlaamsche kust. Berlijn weet evenzeer, dat het gaat om „de Duitsche duikbootbasis". Met kleine, doch geweldige stooten tracht de Britsche legeraanvoering dat doel te bereiken en het neemt daarvoor den tijd en brengt den klap toe als het bijna mathematisch zeker weet, dat hij duchtig aankomt. Het spreekt vanzelf, dat na zoo'n worsteling iets volgt van rust en er althans van groote ondernemingen geen sprake kaa zijn. Londen meldt dan ookVannacht beschoot de vyand hevig onze nieuwe stellingen ten O. van Yperen, maar deed geen nieuwen tegenaanval. Onze troepen zetten zich vast in de veroverde stellingen. Een vijandelijke afdeeling trachtte onze loopgraven ten N. van Gouzeau- court binnen te dringen, maar is met verliezen afgeslagen door ons geweer- en mitrailleurvuur. Drie andere aanvallen bij Lens zyn na hevigen strijd afgeslagen. Het' Berlijnsche Wolffbericht luidt Aan het Vlaamsche front trachtten Donderdag de Britsche troepen in een geweldigen strijd en met inzetting van volgt me op al mijne reizen, nooit schenkt ze mij rust, nooit laat ze me in vrede.* »0, sombere denkbeelden, welke een ander in de wereld verspreid heeft, zeg mij, waarom komt ge na jaren van ver getelheid weder in myn geheugen Het is, omdat de dichter niet sterft, omdat zijne zangen, lang nadat zijne stem tot zwijgen werd gedoemd, onder het volk blijven voortleven. Ja Shakespeare, even als gij heb ik de aandacht der wereld door mijne woorden geboeid, maar gij hebt een kalm en rustig leven gevoerd, de vreeselijke stormen, welke het men- schelijk hart beroeren en in opstand brengen, hebt gij meesterlijk geschilderd, maar gij hebt ze nooit gevoeld, nooit ondervondengij waart gelijk aan den wandelaar, die een onweêr op zee van den oever gadeslaatmaar ik ik trot seerde storm en windenik kocht, even als gij, én roem én glorie,doch ik kocht die voor mijn geluk en mijne rusten thans kan ik slechts in het rumoer der wapenen, in het gewoel van den strijd, de droeve stem tot zwijgen brengen, welke zieh voortdurend in mijn binnenste -verheft.* Aldus waren de woorden van een man, die op het laag balkon van zijn venster, naar den hemel staarde. De man was nog jong, doch zijn gelaat droeg de sporen van vermoeienis, van slapelooze nachten. Hij was doodelijk bleek. In de straat, die zich onder zijn venster uitstrekte, heersche een groote kalmte, de nacht was helder en klaar. Beurte lings voerde eene zachte koelte den geur der liefelijkste bloemen en ,de frissche zeelucht naar zijn balkon. Op het strand blonk hier en daar een helder vnur, en van tijd tot tijd hoorde men het wacht woord der soldaten, het gekletter der wapenen en den eentoonigen tred van een schildwacht. Met een soort van welgevallen staarde hij naar den glans der maan, die zich in eene bron spiegelde, welke nabij het huis gelegen was. Welke zoete gedach ten, zoeter, duizendmaal zoeter dan die, welke zijnen geest gewoonlijk vervulden, woonden thans in het" hart van den vreemdeling? Welke gedachten hadden zijn outembaren geest vermurwd, wat was er in zijn binnenste omgegaan Dacht hij over lang vervlogen dagen over de droomen zijner jonkheid, in de oude abdij, in dat somber verblijf, dat hij verliet, om de ruime weteld in te vliegen, evenals de adelaar het ouderlijk nest ontvlucht? öf zweefde hem mis scbien het droevig afscheid voof den geest het afscheid bij zijn vertrek, en herinnerde hij zich aldus een teergeliefden naam Of herinnerde hij zich, dat hij reeds vroeger deze streken bezocht, en vraagde hij zich zeiven wellicht af, welke geheimzinnige vinger hem op hetzelfde puDt terugbracht, en of hij daar niet was wedergekeerd, om er zijn levenscirkel te sluiten zeer sterke eenheden en van alle mid delen de beslissing te brengen in den strijd om onze duikbootbasis. Het groot ste gedeelte van het Britsche leger is hier ingezet tegen een gedeelte van het Duitsche legerkorps. Van den vroegen ochtend tot laat in den avond woedde de hevige strijd. Had de artillerie-voorbereiding in de laatste dagen reeds alles overtroffen hetgeen tot dusver te dien aanzien.is geschied naar Churchill 3 October meldde zijn alleen in de laatste week in Vlaanderen 4 maal zooveel granaten geworpen als in 1916 aan de Somma - ook het artillerie-gevecht gedurende den slag was van een tot dusver onge kende hevigheid. Bij het dagen wierp de vijand zijn geweldige en zeer diepe aan vals colon nes, bestaande uit Engelsche, Austra lische, Nieuw-Zeelandsche en Schotsche infanterie, op den sector van den spoor weg Boeringhe—Staden tot het kanaal van Hollebeeke. Al hetgeen de moderne techniek heeft uitgedacht, steunde deze aanvallen. Door onze zware en goed aangebrachte tegenstooten is de worsteling buiten gewoon hevig geworden. Den geheelen dag golfde de stryd met onverminderde sterkte op en neer. Onophoudelijk wierp de vijand nieuwe versterkingen in het vuur en poogde door groote op offering van menschenmateriaal zijn aanvankelijk succes te vergrooten. Poelkapelle, Zonnebeke en Gheluveld waren spoedig brandpunten van den verbitterden strijd. 's Avonds trachtte de vijand den bijna Wie zal ons zeggen wat er omging in het binnenste van zulk eenen man Een vrouwelijke stem wekte hem uit zijn mijmering. Als eene lichte sylpbide gleed een jong meisje onder het balkon, zingende, met eene heerlijke welluidende stem een lied van liefde. Arm kind, zeide hij, niets van het geen mijne ziel thans vervult en foltert, niets van dat alles bedroeft u, de liefde, dat doodelijke gift, waarvan gij misschien den naam niet eens kent, de liefde, die onbestemde begeerte, welke in ieder schepsel ontwaakt, vervalt uw vreedzaam, rein en onschuldig leven. Ach, arm kind, de hNemel geve, dat gij nooit andere smarten moogt leeren kennen. Een zucht ontsnapte aan den boezem des vreemdelings. Den volgenden dag, toen het morgen rood zich reeds heerlijk aan den horizon vertoonde, had de vreemdeling nog geen oog gesloten want hij behoorde tot hen, die den nacht meestal wakend doorbren gen, die hun aanwezen aldus verdubbelen, en die de morgen dikwerf op dezelfde plaats terugvindt, waarop de avond ben zag mijmeren. Hij dacht dezelfde stem te hooren, die hem eenige aren vroeger reeds zoo liefelijk in de ooren ruiscbte, die hem waarlijk had bekoord, en inder daad het jonge meisjan verscheen nog maals onder het balkon om water te scheppen uit de naburige bron. WorcU vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1