j \o. 50, Zaterdag 29 September '1917. ?1!1 33e Jaarp;. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwseh-Vlaanderen. F. ÜIELEMAN, Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. A BONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Yoor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. TWEEDE KAMER. In de Dinsdag gehouden vergadering van de Tweede Kamer is den heer Rutgers verlof verleend lot een inter pellatie tot de regeering over de kolen- voorziening van ons land. Nadat de heer Rutgers de behandeling tegen het eind der ma%nd had gevraagd, deelde de minister van binnenlandsche zaken mede, dat de onderhandelingen met Duitschland en Engeland met c|e grootste voortvarendheid gevoerd wor den en van het grootste belang zijn. Thans reeds mededeelingen te doen acht spr. echter niet in 's lands belang, wel vertrouwend, dat hij spoedig in lichtingen zal kunnen geven aan de Kamer. Ook tegen mededeelingen in comité-generaal had spr. bezwaar. De vraagstukken zijn daarvoor te netelig. „Na verdere bespreking is met 34 tegen 33 stemmen een voorstel-Van Hamel aangenomen om de interpellatie deze week aan de orde te stellen. Rijzen er vragen waarop de regeering niet in het openbaar kan antwoorden, dan kan men zich daarbij neerleggen. De Kamer heeft de voorstellen tot Grondwetsherziening in tweede lezing aangenomen de kiesrechtparagraaf met 71 stemmen voor en 2, die van de heeren Van Idsinga en Bichon van IJselmonde, tegende onderwijs-para- graaf is met algemeene stemmen, en de additioneele artikelen zijn met alge meene stemmen, behalve die van den heer Van Idsinga, aangenomen. Levensniiddelenvoorzieiiing. Het Nederl. Correspondentie-bureau in Den Haag meldt In de Openingsrede is meegedeeld, dat maatregelen om in den meest drin- genden nood van ons volk te voorzien, weldra aan de Staten-Generaal zullen worden voorgesteld. In verband hier mede vernemen wij, dat hierbij gedoeld wordt op een uitbreiding van de distri butie, waarvoor' dan ook voor de ko mende periode aanmerkelijk hoogere sommen zullen noodig zijn dan voor de maanden, die achter ons liggen. Naar verluidt, is aan het departement van landbouw, nijverheid en handel reeds geruimen tijd in voorbereiding een wetsontwerp, waarbij belangrijk hoogere bedragen voor de levensmid delenvoorziening in het laatste kwartaal van 1917 ön voor het jaar 1918 worden I Mngevraagd. De verschijning van dit wetsontwerp kan spoedig worden tege moet gezien. Niet alleen zal meer geld noodig zijn voor de verschillende artikelen, welke reeds thans onder de distributie vallen, er zal ook met de verstrekking van schoenen en klompen veel geld gemoeid zijn, maar bovendien - tijn nieuwe maatregelen in voorberei ding ten opzichte van de distributie van vet. Ook zal het wel tot distributie van rundvleesch moeten komen, gezien het feit, dat de varkensstapel zoo ge weldig inkrimpt ten gevolge van het niet nakomen van veevoeder. 01 ook melk zal worden gedistribueerd, staat nog niet vast. Wel kan voorspeld worden, dat de melkprijs in den ko menden winter zal stygen. Wij hoorden een maximum-prijs van 15 cent per L. noemen. Maar daartegenover staat, dat het in de bedoeling ligt, op ruimer schaal dan thans melk beschikbaar te stellen tegen den pry's van 11 cent per L. voor zieken, zwakken en kinderen. De Aardappelvoorziening. Gelijk reeds vroeger is uiteengezet, is er ten aanzien van de aardappelen geen reden tot bezorgdheid, al zal men wel doen zich niet aan overdreven optimisme over te geven. De aard appeloogst laat zich zoo aanzien, dat gebrek niet i3 te verwachten. Met het oog opde behoeften der minder gegoede burgers heeft de minister van Landbouw echter besloten, met 9 Oct. tot distributie van aardappelen van Rijkswege over te gaan met rantsoe neering. In verband met de verlenging van den duur der broodkaart tot 11 dagen, is het aardappelrantsoen voor- loopig bepaald op 4 K.G. per hoofd en per week 1 K.G. meer dan vorig jaar. Wanneer een volledig overzicht zal verkregen zijn van de aanwezige voor raden, kan worden nagegaan, of en met hoeveel het rantsoen kan worden verhoogd. De vraag of aan particulieren ge legenheid behoorde te worden gegeven een zekere hoeveelheid aardappelen als winterprovisie in te slaan, is ernstig overwogen. Zelfs tegen een beperkten en gecontroleerden inslag van winter provisie ryzen echter zóó ernstige be zwaren, dat de Minister gemeend heeft die niet te kunnen toestaan. Indien toch, door welke omstandigheden ook, op een bepaald oogenblik de distributie mocht haperen, bijv. bij langdurige strenge vorst of gebrek aan vervoer middelen, zouden zij, die zich van winterprovisie hadden kunnen voorzien, grootelijks bevoorrecht zijn boven de minder gegoeden. Het gevaar is ook niet denkbeeldig, dat bij ruime bevoor rading door particulieren, hetzij door gebrek aan geschikte bergruimte, hetzy door onbekendheid met de verzorging van aardappelen, belangrijke hoeveel heden zouden verloren gaan. In verband o. a. met de kans dat aardappelen buiten de contróle om, als veevoeder worden gebruikt, of de mogelijkheid dat het vervoer later door omstandigheden moest worden stopgezet, heeft de Minister besloten geen particu liere bevoorrading toe te staan. In verband daarmede is het vervoer van aardappelen stop gezet, terwijl alle aardappelen door de Regeering worden overgenomen, met uitzondering van die, welke door de eigenaren voor eigen gebruik zijn verbouwd, in een hoeveel heid evenredig aan de grootte van bun gezin, en van de poo'.aardappeleu, waarvoor een afzonderlijke regelin" zal worden gemaakt. Voor de inbezit te nemen aardappelen zal worden betaald 5,— per 109 K.G. zand- en veenaardappeleu (geen fa brieksaardappelen), en 6, per 100 K.G. kleiaardappelen, beide soorten bestemd voor levering in het najaar, een en ander verhoogd met een toeslag voor het bewaren. Zonder speciale machtiging der Regeering, vertegen woordigd door de Aardappel-commissie, mogen geen aardappelen vervoederd worden aan het vee. De consumptie aardappelen zullen uitsluitend worden geleverd aan de gemeentebesturen, die boven de voor onmiddellijke distributie noodige hoe veelheden, ook zullen moeten zorgen voor eene reserve van goed houdbare aardappelen, voldoende voor zes weken, waaraan alleen in geval van nood zal mogen worden geraakt. Begonnen wordt met gelijktijdige distributie van geelvleezige zand- en veenaardappeleu (Eigenheimers, Gro ninger Kronen, Roode Stars en daar mede gelijk te stellen soorten) en eene beperkte hoeveelheid klei-aar^appelen (Borgers, Eigenheimers en lndustri- eelen). Iedere toewijzing aan een ge meente zal ten hoogste 40 pCt. klei aardappelen omvatten. Met het oog op de transportmoeilijk heden zullen naar gemeenten, die ge noeg eigen kleiaardappelen verbouwen, geen zand- of veenaardappelen worden geleverd. Binnenkort zal de inventarisatie plaats hebben, welke nu en dan zal worden herhaald, om een goed overzicht te krijgen. -4rp. De minister van landbouw heeft bepaald het is verboden om. aan verbruikers aardappelen af te leveren by grootere hoeveelheden dan voor direct verbruik vereischt is. St Crt. De minister van landbouw heeft o.m. aangewezen als vertegenwoordigers der Aardappelvereeniging, belast met het verstrekken van opdrachten tot afleve ring van aardappelen, de Zeeuwsche Bond van Aardappel-, Groenten- en Fruitexporleurs „Ons Belang". Kantoor Oude Vischmarkt, Goe3. Telefoon Goes 125. Telegramadres Ons Belang, Goes. St. crt. Goedkoop schoeisel. Omtrent de verstrekking van goed koop schoeisel meldt het Bureau voor mededeelingen in zake de voedselvoor ziening Het aanvankelijk denkbeeld om voor deze verstrekking schoenen te doen vervaardigen, is prijs gegeven. In de eerste plaats zou daarmede veel tijd gemoeid zijn. Bovendien zou dan alleen over de aldus vervaardigde schoenen kunnen worden beschikt, terwijl men een grooter aantal zou moeten doen vervaardigen dan wellicht practisch bruikbaar zou blijken. Immers, het is duidelijk, dat voor iedere categorie mannen, vrouwen en kinderen ver schillende maten zouden moeten worden vervaardigd, terwijl onmogelyk vooraf te benaderen is, hoeveel van iedere maat noodig zal zijn. Om al deze redenen is een ander stelsel gekozen, nl. het beschikbaar stellen van bons, die door de winkeliers in mindering zullen worden gebracht van den winkelprys. De personen, die voor deze voorziening in aanmerking komen, ontvangen dus een bon, waar mede zij naar den winkel gaan. Zij betalen den winkelprys verminderd met het bedrag, dat de bon aangeeft de winkelier teekent op den bon een verkoopsverklaring en ontvangt tegen inlevering van den bon het aanvullend bedrag. Dit stelsel levert het voordeel op, dat daardoor voor deze voorziening beschik baar zijn ook de reeds aanwezige winkel voorraden, terwijl de verstrekking veel eerder in werking zal kunnen treden. Bovendien wordt aldus de russchen- handel niet uitgeschakeld, terwijl de kooper op de normale wijze een keus kan doen en hpt schoeisel ontvangen, dat hem het best past. Intusschen behoort deze voorziening beperkt te blijven tot het volksschoeisel. Daarom zijn aangegeven de maxima, waarboven de winkelprijs van het te verstrekken winkelschoeisel niet mag gaan. Voor deze voorziening komen alleen in aanmerking de volgende soorten mansschoenen, waarvan de winkelprijs niet hooger is dan 9 daarvoor wordt dan een bon ter waarde van 3 gegeven. Voor jongensschoenen zijn deze cijfers maximum-winkelprijs 7.50, bon ƒ2.50; kinderschoenen, maximum-winkelprys 4, bon 2.50 vrouwenschoeisel (band schoenen en pantoffels) 6 en 2.50. De kooper betaalt dus ten hoogste voor mansschoenen ƒ6, voor-jongensschoenen ƒ5, voor kinderschoenen ƒ1.50, voor vrouwenschoenen 3.50. Uit de door den winkelier op den bon te onderteekenen verklaring moet blijken, dat de maximum-winkelprijs niet is overschreden. Een valsche verklaring van den win kelier stelt hem, behalve aan eveutueele strafvervolging, bloot aan onmiddellijke schrapping van de lijst van winkeliers, bij wie met bons kan worden gekocht. Verwacht wordt, dat, zooals'de prijzen zijn gesteld, de winkeliers met het oog op de nog bij den kleinhandel aan wezige prijzen, allen tot deze voorzie ning zullen willen medewerken, ook om'dat de gelegenheid tot onderlinge concurrentie in dit stelsel niet wordt weggenomen. Voor klompen zal de regeling in het algemeen dezelfde zijn als voor schoeisel. Er zullen bons worden verstrekt, waar van de houder bij den winkelier zal kunnen krijgen een paar mansklompen voor 0.60, een paar vrouwenklompen voor 0.50, een paar jongensklompen voor ƒ.0.40 en een paar kinderklompen voor 0.30. De winkelier zal tegen inlevering van den bon ontvangen 0.60 voor een paar mansklompen, 0.55 voor een paar vrouwenklompen, /'0.45 voor een paar jougensklompen en f 0.35 voor een paar kinderklompen. Per geziuslid zal één paar schoenen per ja&r volgens deze regeling verkryg- baar zijn. Het aantal paren klompen is in verband met het productievermogen der klompenindustrie nog niet vast te stellen. Voorloopig zal met één paar

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1