Woensdag 19 September 1917 voor Zeeuwsch -Vlaanderen Nieuws- en Advertentieblad E. DKELEMAN, Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentiën worden frarwo ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en VrHdagnamiddag EEN ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. DE OORLOG. In politiek opzicht ligt een veelbe wogen week achter ons, waarin belang rijke gebeurtenissen zijn afgespeeld, i In de eerste plaats heeft Frankrijk lich weer een nieuw miuisterie aange- ichaftgeen land, dat zoo vlot tewerk gaat in wisseling van personeel. Dat was in militair opzicht al het geval (hoeveel generaals heeft de oorlog al niet gekend maar wat de rpgeerings- personSn aangaat, moet het ook niet reel van continuïteit hebben. Alhoewel nog niet officieel bekend gemaakt, zoo is toch uit verschillende berichten wel duidelijk geworden, dat binnenkort ook het antwbord van Frank rijk en Engeland op de nota van den Paus zal worden gegeven en dat dit antwoord van eenzelfde strekking zal lijn, als dat van Amerika. Dit laatste voor de hand; afwijzend moest het lijjn. Het is alleen maar de vraag of het dit doet op dezelfde gronden als Wilson, want dan is toch een stap vooruit gedaan. Ook de Centralen zijn tot een resul taat gekomen met betrekking tot hun houding ten aanzien der pauselijke be middelingspogingen. De meest vreemde geruchten hebben zelfs ten aanzien daarvan in de laatste dagen de ronde gedaanhalsstarrig is o.m. volgehouden, dat in AmerikadoorDuitsch-Amerikanen pogingen zouden worden gedaan om Amerika nog tot een toenadering te De apotheker, voor wiens woning hij itil hield, was een oud man, in den omtrek om zijne kunde beroemd, en de «enige in die streek, bij wien men dro gerijen en vergif kon bekomen. Toen de jongeling zijnen winkel binnen trad, zat de oude man met het hoofd in de beide haDden zijne blikken waren op een geneeskundig werk gevestigd, hij icheen diep in gedachten te zijn ver lonken, waaruit de komst van den nieuwen bezoeker hem niet eens opwekte. Zelfs diens eerste toespraak bleef onop gemerkt, en het was slechts nadat de jongeling voor de tweede maal het woord tot hem richtte, en die hernieuwde toe spraak van een zachten tik op 's mans Behouders deed vergezeld gaan, dat de oude het hoofd ophief. Toen de artsenijmenger den jongeling 'oor zich zag staan, vertoonden zich op lijn gerimpeld aangezicht verwondering, schrik en ontsteltenis. De oude man wreef zich de oogen uit, hij waande te droomen, en tochhij bedroog zich [tiet Mylord hoe, gij hier riep de man in verwarring, terwyl hij zijn gevoerde Uit het Oosten zijn de berichten wel uitermate alarmeerend geweest. Men zal zicb herinneren, dat generaal Kor- nilof, kort na zijn optreden als opper bevelhebber, eischen aan de Regeering beeft gesteld met betrekking tot de spoedige reorganisatie van het leger. Kerenski had het offensief in bet Zuiden doorgedreven, het was totaal mislukt, Kornilof wenschte geen verder bloed vergieten, doch eerst volledig herstel van bet geschokte, door gebrek aan discipline en door onderling wantrouwen in staat van ontbinding verkeerend leger. Daarvan kwam evenwel niets de toestand van het leger, de strategische toestand namelijk, werd steeds slechter, o.m. door de overwinning der Centralen bij Riga. Het lag voor de hand, dat èn door deze laatste gebeurtenis èn door de mislukte slagen in het Zuiden de stemming tegen Kerenski bedenkelijk moest worden, waarvan Kornilof gebruik maakte. Kerenski aldus ia zijn positie bedreigd (Kornilof stelde hem voor het geheele burgerlijke en militaire gezag in zijn handen te leggen) wist de re geering te bewegen in plaats van Kor nilof een ander tot opperbevelhebber te benoemen. Deze, generaal Klem- bowsky, maakt evenwel gemeene zaak met Kornilof, welke laatste inmiddels met eenige troepen van achter den noordelijken vleugel vau het front op rukt naar Petrograd en de spoorwegver bindingen vandaar naar Riga, Dunaburg en naar Moskou vernielde, zoodat Petro grad vrijwel geïsoleerd is, Wat nu verder de stand vau zaken is, ligt vrij wel in 't duisterde censuur (door muts van het hoofd nam en die in allerlei bochten heen en weer wrong. Maar wat voert uwe genade, op dit nachtelijk uur, in mijne woning? Spreek, myloid uwe komst verontrust mij. Wel, meester Thompson, hernam de joDkman, waarom zoo verwonderd Waarom zijt ge zoo verbaasd, zoo ontsteld? Jaagt mijn aanblik u zooveel aDgst aan Ach, mylord hernam de grijsaard, die de oorzaak vaD zjjne verbazing en vrees wilde verbergen, het is.... het is, omdat, omdat ik mij.... toen uwe edelheid binnentrad, herinnerde, hoe uw oud-oom eens, op hetzelfde uur.... des nachts bij mij kwam.... hij verscheen ook onver wacht.... eu gij, mylord.... gij gelijkt zoo sprekend op den zaligen lord, dat ik waarlijk geloofde, dat hij uit den doode was opgerezen... ik wist niet, of ik hem, dan of ik u voor mij zag. De jongeling schudde bedenkelijk het hoofd. Kom, meester Thompson, laat de dooden met vrede.... laat. ze rusten.... Wij moeten slechts aan de levenden denken.... dan hebben wij genoeg te doen. Zijn wij hier veilig Zijn wij alleen Wij zijn alleen. Geheel alleen Geheel, want mijn knecht is reeds sedert een paar uren naar bed gegaan en uwe edelheid zpu mij even zoo inde armen van den slaap gevondeD hebben, indien ik niet door iemand ware opgewekt, Kerenski streng uitgeoefend) geeft aan leiding geen enkel bericht onvoorwaar delijk te gelooven, en dit zal niet eer kunnen gebeuren, voor een van beiden, óf Kerenski óf Kornilof, heett gezege vierd. Generaal Klembowsky schijnt weder door een ander te zijn vervangen, terwijl andere berichten ervan spreken, dat aan Kerenski zelf, als 't ware, dic tatoriale macht zou zijn verleend. Hoe het zij, dat het leger van deze onvastheid in de leiding de terugslag moet ondervinden, lijdt geen twijfel. En het is dan ook onze vaste overtui ging, aldus de Avp., dat als de Centralen van deze positie gebruik wilden maken en een krachtig offensief zouden ont werpen en doen uitvoeren, het Rus sische leger, aldus ondermijnd, aan een onmetelijke ramp jou blootstaan. Op de gevechtsterreinen is het haast overal betrekkelijk rustig. In het Westen slechts een tamelijk eentonige reeks van kleine overvallen, maar geen infanterie- actie van beteekenis. Op het Italiaansch-Oostenrijksche ge vechtsterrein is ook weer een pauze ingetreden. De elfde slag aan de Isonzo is afgeloopen en heeft, zoo min als z\jn voorgangers, een beslissing gebracht. Er wordt nog slechts gevochten om den Monte San Gabriele, waar het den Italianen evenmin- gelukt den top in handen te krijgen als het den Oosten rijkers gelukt, hun tegenstanders geheel van de Noordelijke en de Noordwestelijke helling te verdrijven. Terwijl aan het Macedonisch front een actie der bondgenooten, waardoor die, weinige oogenblikkeD voor uwe aan komst, vertrokken is. Zoo, hebt gij nog bezoek gehad Ja, mylord Mijn God, dan was het mijne moeder! Uwe moeder neen, mylord.... neen, uwe moeder was het nietNeen, mylord ik zweer het u, antwoordde de grijsaard in de grootste ontroering. Toen hij deze woorden, met al de vastheid, welke hij aan zijne stem wist bij te zetten, had uitgesproken, sloeg meester Thompson de oogen ter neder, even alsof hij, in het voor hem liggende boek, de plaats zocht, waar hij zoo even gebleven wasop die plaats maakte hij een teeken met den nagel, legde een stuk papier tusschen de bladen, sloeg het boekdeel toe en zette het weder op zijne plaats. Deze kleine list, om zijne ontroering des te beter te verbergen, ontging den jonkman, die aan de langzame, afgemeten bewegingen en handelingen van meester Thompson gewoon was. De oude had dus gelegenheid, om het rood te verbergen, dat zijne wangen altoos kleurde, wanneer hij eene onwaarheid sprak. Alzoo hebt ge mijne moeder nog niet bij u gehad Zoo, meester Thomp son, kwam zij Dog met.... Welnu, dan zult gij haar spoedig zien.... zij komt zeker.... hoor echter.... en zeg mij uwe meening openhartig.... Indien zij kwam, en zij beloofde u eens veel.... zeer veel zij ten Westen van het meer vanOeh- rida eenigszius vooruitkwamen, slechts tijdelijk den stilstand heeft verbroken, is vooral de bijna volstrekte rust op merkelijk, die vrijwel op het heele Oostelijk front valt waar te nemen. Of hier de politiek haar invloed op het krijgsbedrijl laat gelden, met andere woorden of de Duitschers zich weder van adtie willen onthouden in afwach ting van den uitslag van het conflict tusschen Kerenski en Kornilof, kan men niet nagaan. Het is ook niet onmogelijk, dat op het oogenblik operaties van beteekenis worden voorbereid. Staten-Generaal Zaterdag werd de vereenigde ver gadering gehouden van de beide Kamers tot sluiting der zitting van de Staten- Generaal. Er waren slechts 15 van de 150 Kamerleden b(j tegenwoordig; 8 uit de Tweede en 7 uit de Eerste Kamer. Nadat de heer Cort van der Linden, minister van staat en minister van binnenlandsche zaken door een com missie was binnengeleid en had plaats genomen, hield hij de volgende rede Mijne heeren Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen de buitengewone zitting der Staten-Generaal iu Haren naam te sluiten. Ondanks den korten duur dezer zitting hebben verschillende en daaronder ge wichtige wettelijke maatregelen hun beslag gekregen. geld.... indien gij haar vergif wildet geven.... zeg, Thompson, zoudt gij hpt voorstel dan aannemen, zoudt gij haar dat vergif ter hand stellen Mylord... wat bedoelt gij? Hoor, ik zal n een groot geheim toevertrouwen. Zweer mij echter, om het nooit te openbaren. Gij moet dit geheim zoo heilig voor u houden, alsof ik uw stilzwijgen kocht.,., door u medeplichtig aan de misdaad te maken. Thompson.... gij kunt eene misdaad,. -,en moord voor komen - Een moord.... Mijne moeder haat mij.... heden morgen heeft ze mij verwenscht.... zij heeft mij den dood gezworen.... en ik, ziet ge.... ik wil niet stervenvergiftigd' door de hand mijner moeder!.... Neen, dat wil.... dat moet ik niet..., Mylord.. van wAar diealschuwelijke gedachte.... hoe, uwe moeder jzou eeu aanslag plegen op uw leven.... eene moeder zou den giftbeker voor haren zoon bereiden Neer mylord, 1 zulke monsters draagt onze -Euict Zulke gruwelen zijn ondenkbaar! Verkoop haar geen gil', zei de jon geling, ziedaar.alles, wat ik -'.eggen heb; om s Hemels wil, verkoop ha t v geen gif. De grijsaard gaf zijn woord, wei be grijpende dat zijne pogingen om den knaap te overtuigen, dat hij zich voor een hersen schim bevreesd maakte tot niets voeren zouden. Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1