33e «iaarg. Xo. 44. Zaterdag 8 September 1917. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwseh-Vlaanderen. F. DIELEMAV, Buitenland. Binnenland. Landbouw. AXELStH Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. - ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent.' DRUKKER—UITGEVER AXEL. tot 4 regels 25 Cent; voor Groote letters worden naar AÜVERTENTIEN van 1 eiken regel meer 5 Cent. plaatsruimte berekend. AdvertentiSn worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EÉN ure. OE OORLOG. I Wolffs bureau meldt In het Oosten worden de krijgsver richtingen na de inneming van Riga jrolgens het plan voortgezet. Van het overige Russische tront valt, behalve de patrouille-werkzaamheid aan ue Zbrucz, de Dnjestr en den Duitschen aanval bezuiden de Proeth, in de streek tan Czardaki, niets te melden. In Moldavië leden de Russisch-Roemeen- sche troepen door verscheidene ver- Igeefsche aanvallen nieuwe zware ver liezen. Aan den mond der Rumnicul [brachten de Duitsche troepen gevange nen en buit binnen. Weensche bladen begroeten de in neming van Riga, een der gewichtigste van Rusland aan de en een sleutel tot verder voor waarts gaan, als een bewijs van de ontembaarheid van Duitschland en zijn De inneming van Riga is voor hen een succes van groote strategische, economische en politieke beteekenis en jbeteekent een gevoeligen slag voor de en een bittere teleurstelling voor de westelijke mogendheden, die zich met de hoop gevleid hebben, dat hun algemeen offensief de centrale mogendheden voor goed verslaan zou. De Echo de Paris schrijft naar aanleiding van de ontruiming van Riga mate Rusland buiten Europa wordt geworpen, moeten wij onze verbonden met Amerika en Azië hechter maken. Hutin schrijftDe krachtsinspanning van de Ver. Staten is bestemd om alle teleurstellingen, die de Russen ons be reiden, grootelijks te vergoeden. Men zal de resultaten aan het front zien in het a.s. voorjaar. Een Duitsch deserteur, die zoo pas over de grens kwam, gaf de volgende mededeelingen omtrent den nijpenden toestand in Oostende. Vleesch is er niet voorhanden. Wanneer er beschikbaar is, deelt het gemeentebe stuur het uit en dan krijgt ieder 75 gram per week. Koffie is te krijgen tegen 25 frank. Suiker is er niet. Het Nederlandsch— Spaansche Hulpcomité zorgt voor-*de bevoorrading in brood dagelijks 300 gram per persoon. Melk, boter, eieren en groenten zijn geheel onvindbaar. In al haar misère, in al haar gedruktheid, blijft de bevolking nog hopen op een spoedige overwinning der entente. N. R. Crt. In Duitschland bereidt men de be volking er reeds op voor, dat ook de eerste jaren na den oorlog schaarschte aan voedsel zal heerschen, en rantsoe neering noodig zal blijven, omdat [Duitschland en zijn bondgenooten het geheel zullen moeten hebben van het geen die landen zelf voortbrengen en op invoer uit de andere landen voor eerst niet valt te rekenen, omdat deze zelf noodig zullen hebben en er n niet voldoende vervoermid- (vooral schepen) en werkkrachten zullen zijn. In de waarschuwing aan het publiek wordt o. a. gezegd „We moeten ons zeiven daarom reeds nu duidelijk maken, dat het na het sluiten van een eer vollen vrede noodig zal zijn, den riem eng aangehaald te houden", terwijl erkend wordt dat een ongunstige vrede het volk in nog veel slechter toestand zou brengen. Niettemin js men overtuigd, dat Duitschland zal blyken het land te zijn, dat zichzelf het beste kan verzorgen. N. R. Crt Koffie en thee. Het bureau voor mededeelingen in zake voedselvoorziening deelt het vol gende mede De uitvoering van de distributierege ling voor koffie en thee levert moeilijk heden op, in 't bijzonder voor land bouwers, aan wie tarwe voor zelf bakken is gelaten en die in verband daarmede geen broodkaart ontvangen. Aan de gemeentebesturen, die den minister van landbouw, nijverheid en handel hebben gevraagd, op welke wijze daarin kan worden voorzien, is het volgende geantwoord „Aan boeren, wien tarwe is gelaten en die dus geen broodkaarten hebben, kan onder uw nauwlettende controle koffie en na 12.September koffie of thee tot ten hoogste de vastgestelde rantsoenen door de gebruikelijke winke liers worden geleverd. U gelieve het totaal der aldus door iederen winkelier afgeleverde hoeveelheden mede te dee- len aan het Thee- en Koffie Distributie bureau, gevestigd Vischsteeg 5, Amster dam, onder opgave tevens, bij wien de winkelier zijn voorraad wenscht aan te vullen voor zoover de distributieregeling zulks toelaat. Dat bureau zal dien leverancier dan speciale machtiging tot aflevering verstrekken". Een tweede moeilijkheid ligt in het feit, dat velen reeds een gedeelte der in hun gezin verbruikte broodkaarten voor de 253te week hadden vernietigd, alvorens het hun bekend werd, iat de lichamen daarvan onmisbaar wtfcen voor het koopen van koffie. In verband hiermede wordt mede gedeeld, dat dit bezwaar wei is voorz.ien en in verband daarmede het rantsoen dan ook hooger is gesteld dan anders het geval geweest zou zyn. Men ver- gete daarbij niet, dat broodkaarten ook worden uitgereikt ten behoeve voor zoo jeugdige personen, dat voor deze geen rantsoen koffie beschikbaar behoeft te worden gesteld. Het ligt overigens voor de hand, dat ten deze geen voorziening kan getroffen worden, omdat, hoe ook die voorzienin; zou luiden, daardoor de verstrekking van dubbele rantsoenen niet te voor komen zou zyn. Koffie-extract. De minister van landbouw, nijverheid en handel heeft het voigende^iepaald lo. het is verboden koffie te ver werken tot koffie extract anders dan voor eigen huishoudelijk gebruik 2o. de aflevering van koffie-extract is verboden 3o. weder^erkoopers van koffie- extract zyn verplicht onverwijld van den bij hen aanwezigen voorraad koffie- extract opgave te doen aan het thee- koffie-distributiekantoor, Vischsteeg 5, Amsterdam. St. Crt. Aardappelen. Het Bureau voor Mededeelingen om trent de Voedselvoorziening deelt het volgende mede in den laatsten tijd wordt uit ver schillende streken des lands aan de dagbladen gemeld, dat onder de aard appelen de bekende aardappelziekte voorkomt. Daardoor kan de indruk worden gewekt, als zou de aardappel oogst ernstig worden bedreigd. Tegelijk worden in de advertentiekolommen door tal van aardappelhandelaren aanbie dingen gedaan en wordt het publiek opgewekt zich ny reeds van voorraden voor den winter te voorzien. Voor deze onrust is in werkelijkheid geen reden. Inderdaad komt hier en daar ziekte onder de aardappelen voor, een op zichzelf geenszins ongewoon verschijnsel. Ondanks de bezwaren, die zich op sommige plaatsen voordoen, kan echter een ruime aardappeloogst worden verwacht. Er bestaat dus geen aanleiding om thans reeds wintervoor raad op te slaan. Trouwens, de bestellingen, welke men nu doet, kunnen toch niet worden uit gevoerd, voor zooverre het de voor winteropslag meest geschikte aardappe len betreft, waarvan het vervoer nog verboden is. Men heeft dus geen enkele zekerheid, dat de bestelde aardappelen ook geleverd kunnen wordën, terwijl, indien dit mogelijk mocht zijln, het juist in verband met de weersgesteldheid der laatste weken allerminst zeker is, dat de aardappelen, welke geleverd zouden worden, ook de voor opslag meest geschikte zijn. De Ned. Bond van Handelaren in aardappelen heeft op dien grond dan ook reeds gewaar schuwd niet in te gaan op aanbiedingen van z.g. winteraardappelen en nog wel tegen abnormale, dikwijls den maximum prijs ver te boven gaande prijzen. Ten opzichte van de aardappelen neme het publiek dus een rustig af wachtende houding aan. Volkomen onjuist is woorts een in sommige bladen voorkomend bericht, als zouden te Maastricht regeeringsaard- appelen zijn verkocht van zóó slechte qualiteit, dat het publiek ze niet wilde hebben en liever andere, duurdere aard appelen kocht. Waarschijnlijk heeft een handelaar zijn klanten, die slechte aardappelen hadden gekregen, misleid, want op dit oogenblik zijn er geen regeeringsaard- appelen. Nog eensten opzichte der aardappelen wachte men vooralsnog rustig den loop der dingen af. De minister van landbouw, nijverheid en handel brengt ter algetheene kennis, dat in de bedoeling ligt, eerlang over te gaan tot de opvordering en distri butie van winteraardappelen. Hande laren, die plegen op latere levering te koopen, wordt aangeraden met het bovenstaande rekening te houden. St. crt. De minister van landbouw, nijverheid en handel, gezien een beschikking van 21 Juli, heeft bepaald, dat de in die beschikking vastgestelde maximum- kleinhandelprijzen ook zullen gelden voor de zg. Eigenheimers of Borgers. St. crt. Het middenstandscongres. Betreffende het Woensdag te Gro ningen geopende Middenstandscongres verdient nog vermelding, dat dit ook bijgewoond werd door den Minister van Landbouw. De heer Posthuma sprak daarbij volgens de Midd. Crt. o. a. in den volgenden geest Zoolang de crisis duurt, heeft de minister altijd de menschen gehoord, die op behoorlijke wijze hun belangen kwamen bepleiten. Als men knoeierijen ontdekt, dan is het eenige wat men kan doenden minister den naam der knoeiers telegra fisch mededeelen. (Daverend applaus.) Naast de nadoelen der tegenwoordige toestanden staan naar sprekers meeuing ook wel eenige voordeelen, o. a. de waardevermeerdering van de aan wezige voorraden. Als een prijs werd vastgesteld, merkte spr. op, dat dié prijs direct ook gold voor het goed, dat nog in voórraad was. Ook is de buitenlandsche concurrentie weg. Men moet niet altijd de schaduwzijde zoeken van de tegenwoordige toestandau, maar ook de lichtzijde daarvan bekijken. Spr. voorspelt, dat de moeilijkheden nog kunnen toenemen. Hij geeft toe, dat de kleine industrie in moeilijkheden verkeert. De regeeringsbemoeiïngen mogen zich echter niet verder uit strekken dan strikt noodzakelijk is. De minister geeft voorts een uiteen zetting van de moeilijkheden, waarvoor hy staat. Voor elke klacht is hij echter ontvankelijk en gaarne zal hij hooren, hoe men het anders wenscht en hij wil .meewerken, als dat kan, tot ver andering. Spr. doet een beroep op den middenstand. Natuurlijk heeft men klachten over het teit, dat men niet meer eten kan wat men wil, of niet meer in den vorm, die men gewoon was. Maar spr. wekt de middenstanders op, het publiek, dat deze klachten heeft,' niet aan te moedigen, maar te zeggen, dat het niet anders kan. Regeer ingaeier en. De minister van landbouw, nijverheid en handel heeft vastgesteld een maxi- mumkleinhandelprijs voor regeeriugs- eieren van 10 ets. per stuk en den gemeentebesturen in overweging gege ven, regeeringseieren ter distributie te verstrekken aan grossiers tot een prijs van f 9 per 100 stuks en aan detail handelaren tot een prijs van 9.25 per 100 stuks. St. Crt. De minister van landbouw, ny verheid en handel, gelet op zijn beschikking

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1