\o. 41. Woensdag 29 Augustus 1917. 33e 3a;ir Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwseh-Vlaanderen. DIELEMAA. Buitenland. Binnenland. 'ir ÏCOUBANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 00 Cent franco per post 70'Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent.. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Ad verten tién worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ore. DE OORLOG. Op het laatst van de vorige week hebben de Pranschen weer succesvolle aanvallen gedaan bij de Maasoevers. De Duitschers hebben in hun negatieve berichten een terreinwinst voor de Franschen erkend van twee kilometer over een breedte van 18 K.M. Na hernieuwde aanvallen wisten de Franschen hun terreinwinst nog uit te breiden en wel vlak aan beide zijden van de rivier, waar de vooruitgang nog achter gebleven wai bij hetgeen vérder naar het Westen en het Oosten reeds was bereikt. Op het Westerfront wordt zwaar ge vochten óók met tanks, met vlammen- spuiters, met vergiftigende gassen, met bommen uit vliegtuigen, met allerlei verdelgingsmiddelen. Het Britsche avondbericht meldt, dat ten W. en ten N.W. van Lens de Duitsche stellingen over een front breedte van 2 K.M. zijn vermeesterd, twee forsche aanvallen ten N.W. van die stad en ten N.O. van Messineszijn afgeslagen, waarbij een aantal gevange nen zijn gemaakt en dat de Britsche •tellingen ten N. van den straatweg YperenMeenen zijn verbeterd. Het Fransche avond-communiqué meldt, dat de verbitterde stryd bij Verdun is voortgezet, overal ten gunste van de Fransche troepen, die o. a. Regneville hebben bezet en het geheele loopgravenstelsel, dat het dorp Samog- neux verbindt met hoogte 344. Het Duitsche avondbericht erkent het verlies van den reeds zoo dikwijls in de gevechtsberichten genoemden Mort Homme, wiens kop na de heen en weer golvende gevechten in de handen der Franschen is gebleven. Overigens meldt het artillerie actie van afwisselende sterkte in Vlaanderen, plaatselijke gevechten ten N. van Lens en het afslaan van krachtige aanvallen der Franschen by hoogte 304. Omtrent het Italiaansche front zijn geen ofïicieele berichten ingekomen. Het niet ofïicieele Italiaansche zegt, dat de stryd, aan welke 261 italiaansche vliegtuigen deelnemen, zich regelmatig ontwikkelt op het Karst-plateau en in de kuststreek en spreekt van het binnen brengen van 243 officieren en 10.103 man aan ongewonde en vele gewonde gevangenen, welke laatste naar de lazaretten zijn overgebracht. De Belgische legatie deelt het vol gende officieele communiqué van den Belgischen minister van buitenlandsche zaken mee De pauselijke boodschap aan de hoofden der oorlogvoerende volken heeft den koning van België bereikt door tusschenkomst van den Belgischen gezant bij het Vaticaan. De ontvangst van het pauselijk document bevestigend, heeft de koninklijke regeering hulde gebracht aan de verheven gevoelens, waardoor bet is ingegeven en haar dankbaarheid uitgedrukt voor do bij zondere belangstelling, welke de Heilige Vader koestert voor het Belgische volk, dat zoo wreed en zoo onrechtvaardig ia getroffen door den oorlog. De Bel gische regeering zal met de grootste welwillendheid de in de boodschap neergelegde voorstellen bestudeeren. N. RCrt. Omtrent de voedselvoorziening heeft het hoofd van het rijksooftbureau in Duitschland eenige opmerkelijke mede- deelingen gedaan, volgens welke maat regelen zijn genomen voor een betere verdeeling van appelen, peren, pruimen enz. dan verleden jaar. In de eerste plaats zijn echter voor de marmelade- fabrieken zeveD miljoen centenaars vruchten noodig om daarvan 5,300,000 centenaars marmelade te maken. Er zyn niet minder dan 405 miljoen K.G. voor op de boterham noodig, waarvan 135 miljoen voor het leger. Een ge deelte daarvan hoopt men evenwel in het bezette vijandelijke gebied te kun nen bemachtigen. Koolrapen zullen er niet meer voor gebruikt worden, daar die niet hebben voldaan en men enkel goede kwaliteit gelei wil verstrekken. Om de fijnere vruchten ook voor den minderen man bereikbaar te stellen, zullen in tegenstelling met verleden jaar voor tafelooft maximumprijzen worden vastgesteld, niettegenstaande de kweekers zich daartegen hevig ver zetten. N. R. Crt. Volgens een verhaal van de Progrès te Lyon heeft het Russische vrouwen bataljon bij Smorgon den vuurdoop ontvangen. De manschappen van een naburig regiment deserteerden, maar de vrou wen stormden er op los en maakten 100 man en 2 officieren tot hun ge vangenen. De aanvoerster, Botsjkare- wa, werd gewond, evenals 150 van haar kameraden. Twintig van de vrouwelijke soldaten werden gedood, 8 geraakten in Duitsche gevangenschap en werden volgens berichten in andere bladen afgemaakt. Naar aanleiding van deze berichten verklaart het bureau van Wolff, dat de Duitsche troepen in het vak Smorgon-Krewo geen enkele vrouwelyke soldaat h6bben gezien, laat staan gevangen genomen. N. R. Crt. Een groot spionage-proces speelt zich op het oogenblik te San Francisco af. Daarbij zijn merkwaardige onthullingen gedaan over het drijven van de Duit schers in Amerika en Azië. De be schuldiging betreft twee puntenhet uitzenden van schepen, die bestemd waren om Duitsche oorlogsschepen tusschen 1914 en 1 Januari 1916 van leeftocht te voorzien en een poging tot ómkooping van die schepen mogelijk te maken. De beschuldigden hadden uit de kas /an het Duitsche consulaat te San Francisco sommen van 10,000 tot 100,000 dollars ontvangen en organi seerden een scheepvaartmaatschappij tot verzorging van Duitsche oorlogs schepen met leeftocht. Deze zaak is nog verwikkeld met een samenspanning in Indië, langer dan een jaar voor de oorlogsverklaring voorbereid, om het land van het Britsche bestuur te be vrijden en de Engelsche troepen ver van Europa te houden. Het complot is te San Francisco uitgebroed, aan de goedkeuring van het ministerie van buitenlandsche zaken te Berlijn onder worpen en uitgevoerd door Duitsche diplomatieke agenten in de Vereenigde Staten, China, Honoloeloe, Batavia, Manila en Siam. De handelingen van de samenzweer ders werden gecontroleerd en gerap porteerd door code-telegrammen, die rechtstreeks door het Duitsche gezant schap t^ Washington naar Berlijn werden gezonden. Er werden man schappen aangeworven en naar Indië gezonden, heimelijk werden geweren en munitie naar Japan en China gestuurd en militaire deskundigen moesten in Indië de opstandelingen organiseeren. N. R. Crt. Vermindering broodrantsoen. De Minister van Landbouw heeft bepaald, dat met ingang van 2 Sept. 1917 de hoeveelheid brood, op brood kaart te verkrijgen, zal moeten strekken voor een tijdsduur van 11 dagen, niettegenstaande op de kaart staat vermeld, dat zij geldig is voor 1 week. (Zooals men weet, moet de kaart thans voor 9 dagen gelden). Vliegtuigen en bommen. (Officieel). Het ministerie van buiten landsche zaken deelt het volgende mede: Op 18 dezer is het Nederlandsche rechtsgebied door vliegtuigen der oorlog- Voerenden herhaaldelijk geschonden. Tusschen 8 uur en 8.15 van dien dag werd te Aardenburg,.- Sluis, Oostburg, Zuidzande, Cadzand en Groede een eskader van 25 30 Duitsche vlieg machines waargenomen, dat zich van Oostelijke in Westelijke richting over Nederlandsch gebied voortbewoog. Aan gezien nergens noodseinen vertoond werden, is het eskader in de genoemde plaatsen onder vuur genomen. Te 11.30 op dien morgen werden op het eiland Schouwen en Duiveland tusschen Renes3e en Scharendyke 14 zoowel Duitsche vliegtuigen als vlieg tuigen der Entente waargenomen, waar van eenige elkaar met mitrailleurs be schoten. Tevens werden uit die vlieg tuigen drie bommen geworpen, waarvan één bij het slot Moermond (Renesse), één bij Scharendyke en één bij Oude Hoeve (aan den duinrand) terecht kwam, zonder persoonlijke ongelukken te ver oorzaken. De vliegmachines, welke met Neder landsche afweermiddelen beschoten wer den, verdwenen in Zuidoostelijke rich ting. Vermoedelijk een zestal dezer vliegtuigen werden te Burgh (Z, W. punt van Schouwen en Duiveland) her kend als Duitsche watervliegtuigen, terwijl eenigen tijd later te Westkapelle 22 Duitsche vliegtuigen werden opge merkt, koersende Noordoost-Zuidwest boven Nederlandsch rechtsgebied. Kor ten tijd later (11.45 uur v.m.) bewogen zich over- de eilanden Goeree in Noord westelijke en Voorne in Noord-Noord westelijke richting twee vermoedelijk Duitsche vliegtuigen, welke tusschen Goeree-dorp en Goeree-haven 6 bommen wierpen, wederom zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken. Vermoedelijk deze zelfde vliegtuigen werden te 11.55 te Hoek van Holland, gaande in Noordoostelijke richting, te 12 uur boven Hoofddorp, gaande in Noord-Noordoostelijke richting, te 12.30 boven Sloten (Friesland), te 12.45/boven Hoogkerk (bij Groningen), te 12.50 boven Groningen, te 1 uur boven Slochteren, steeds gaande in Oostelyke richting, te 1.25 van uit Heveskes (bij Delfzijl), gaande in Zuidoostelijke richting, waar genomen. Vermoedelyk een dezer vlieg tuigen, de Duitsche tweedekker No. 1059, is daarna bij Blij ham geland en met de bemanning geïnterneerd. Het tweede vliegtuig, de Duitsche twee dekker No. 1055/16, is onder de ge meente Beerta neergeschoten en met de bemanning geïnterneerd. Nog wer den op dien dag te 12.10 n.m. boven Sas van Gent een Duitsch vliegtuig, gaande Noordoost-Zuidwest, te 12.20 boven Cadzand twee Duitsche twee dekkers, gaande Noordoost-Zuidwest, en te 12.21 n.m. boven dezelfde plaats 20 Duitsche vliegtuigen, gaande Noord- Zuid, waargenomen. Van deze laatste is een vliegtuig door Nederlandsch geschut neergeschoten, doch even over de grens in België neergekomen. De Duitsche regeering heeft door tusschenkomst van den Duitschen ge zant inmiddels reeds haar leedwezen over het gebeurde betuigd, onder mede- deeling, dat een eskader Duitsche vlieg tuigen boven het Kanaal zijn plaats bepalingsvermogen verloren had en tengevolge van een dichte wolkenlaag en bij het verlaten daarvan zich reeds boven Nederlandsch gebied bleek te bevinden, zoodat mede tengevolge van den sterken Zuidwestelijken wind het overvliegen van Zeeland onvermijdelijk was geworden. De Nederlandsche regeering heeft den gezant te Berlyn opdracht gegeven, de Duitsche regeering erop te wijzen, dat hare verklaring noch den tocht van het Duitsche eskader over Zeeuwsch Vlaan deren van Oostelyke in Westelijke richting, noch dien van de twee ten slotte geïnterneerde vliegtuigen veront schuldigt, en baron Gevers derhalve verzocht, bij de Duitsche regeering met den meesten nadruk te protesteeren tegen de zeer ernstige schendingen van Nederlandsch gebied. De gezant heeft tevens opdracht ont vangen, van de Duitsche regeering vol ledige opheldering te vragen over het werpen van bommen op Goeree, waar de Duitsche vliegtuigen niet in gevecht gewikkeld waren, en over het werpen van bommen op Schouwen, waar een wachtcommandant met zekerheid meent te hebben waargenomen, dat een der bommen uit een met een zwart kruis gemerkt vliegtuig geworpen werd. Ten slotte hebben de gezanten te

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1