oensdag 22 Augustus 1917. laary;. voor Nieuws- en Advertentieblad MIXKHYX. Zeeuwsch -Vlaanderen. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Yrtfdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. Het vredesvoorstel. De afgeloopen week, het begin van bet vierde oorlogsjaar dus, zai in de geschiedenis van dezen krijg als een lermijn van verhoogde beteekenis staan ttngeteekend. Voor het eerst sedert den aanvang van den volkerenoorlog heeft de man, die gezag in alle laDden heeff, een poging gedaan om de strij denden tot elkaar te brengen. Sommigen achten het oogenblik al weinig gunstig gekozen. Frankrijk en Engeland zijn juist begonnen aan nieuwe operatiën in het Westen, in Rusland is de nieuwe bevelhebber pas begonnen met orde te scheppen in de wanhopig wanordelijke deelen van de strijdmacht. In Londen paradeerden de onlangs aan gekomen Amerikaaüsche troepen en brachten de bevolking in vervoering. (Hier zij de vraag gesteld of die over scheping van Amerikaansche troepen naar de Fransche en Engelsche hoofd steden niet geheel als „politieke zetten" moet worden beschouwd het volk moet de hu 1 p zien; wat de omvang en de waarde zal zijn, is bijzaak, merkt de Avp. op). Aan den anderen kant hebben zich in de laatste dagen eenige verschijn selen voorgedaan, die met de vredes pogingen van het Kerkelijke Hoofd wellicht een gelukkige combinatie kun nen vormen. De quaestie Stqckholm is in den laatsten tijd met hernieuwde kracht naar voren gekomen. Rusland blijft bij het ingenomen standpunt; de Russische socialistische partij zal ver tegenwoordigers zendende Russische regeering keurt het besluit van de regeeringen der Ententelanden, om geen passen te verstrekken, af. In Engeland, Frankrijk en Italië wil de partij wel vertegenwoordigers zenden, doch tooals gezegd de regeeringen geven geen toestemming. Daardoor is er een spanning ontstaan tusschen de Volks partij en de regeeringen. Nu komt daarbij het bemiddelingsvoorstel van den Paus het volk wordt dus van twee tijden, die uit den aard der zaak juist op het volk den diepsten indruk ver- aiogen teweeg te brengen, bewerkt. Het zal dus niet gemakkelijk zijn om de stemming in de landen der Entente betzelfde oorlogszuchtige karakter te doen behouden. Het is uit den aard der zaak niet mogelijk om de pogingen des Pausen volslagen te negeeren van beide zijden zal dus op de voorstellen van den kerkvorst epn antwoord moeten volgen, een antwoord, dat in ieder geval tal aanduiden of de klove tusschen de «rijdenden nog zoo breed en diep is.' Het pauselijk Vredesvoorstel wordt thans in zijn geheel ter kennis gebracht. Hieronder volgt een samenvatting van den inhoud. In de eerste plaats blijkt uit het stuk, dat de Paus reeds aan het einde van het eerste oorlogsjaar de strijdenden bezwoer hun wapens neer te leggen. Tevergeefs echter. Ook nu weer doet tie Paus een beroep om de ellende niet grooter te maken en Europa voor een zelfmoord te sparen. Dan komt hij tot de concrete voorstellen en zegt (wy citeeren thans woordelijk) „Op de allereerste plaats moet het fundamenteele punt zyn, dat in plaats van de materieele macht der wapenen de moreele macht van het recht worde gesteld. Daaruit vloeit voort een recht vaardige overeenkomst van allen ter gelijktijdige en wederkeerige verminde ring der bewapening naar de regelen en de waarborgen, naar de.^nate van noodzakelijkheid en voldoendheid vast te stellen voor de handhaving der open; bare orde in iederen staat. Vervolgens moet in plaats van de legers het insti tuut van arbitrage gesteld worden met zijn hooge vredelievende werkzaamheid volgens overeen te komen vormen en vast te stellen bepalingen tegen iederen staat, die zou weigeren internationale kwesties te onderwerpen aan arbitrage, of wel de beslissing daarvan te aan vaarden. „Wanneer eenmaal de suprematie van het recht aldus is vastgesteld, dat men dan eiken hinderpaal voor het verkeer der volkeren wegneme door met vast te stellen regelen insgelijks de ware vrijheid en gemeenschappelijkheid der zeeën te verzekeren, wat eenerzijds tal- ryke oorzaken van conflict zou uitsluiten en anderzijds voor allen nieuwe bronnen van welvaart en vooruitgang zou openen. „Wat de te herstellen schade en de oorlogskosten betreft, zien wij geen ander middel om de kwestie op te lossen, dan ,als algemeen beginsel te stellen een algeheele en wederkeerige coördi natie, die overigens gerechtvaardigd is door de uitgebreide voordeelen, uit de ontwapening te trekken en dit te meer, opdat men niet zou voortgaan met een dergelijke slachting, alleen om redenen van economi8chen aard. „Voor zekere gevallen echter bestaan bijzondere redenen om ze met recht vaardigheid en billijkheid te wikken en te wegen. „Maar deze vredelievende overeen komsten met de geweldige voordeelen, die er uit voortvloeien, zijn niet mogelyk zonder wederkeerige teruggave der thans bezette gebieden. „Bijgevolg van Duitsche zijde alge heele ontruiming van België met waar borging van zijn volledige, politieke, militaire en economische onafhankelijk heid tegenover welke mogelijkheid ook. Insgelijks ontruiming van het Fransche grondgebied. „Van den kant der andere oorlog voerende partyen eenzelfde teruggave der Duitsche koloniën. „Wat betreft de territoriale kwesties, zooals bijvoorbeeld die, welke gerezen zijn tusschen Italië en Oostenrijk, en tusschen Duitschland en Frankrijk, is er reden om te hopen, onder overweging van de geweldige voordeelen van een duurzamen vrede met ontwapening,-dat de partijen, bij het. conflict betrokken, die kwesties zullen willen onderzoekeu bij verzoeningsgezinde geneigdheid, re kening houdend naar de mate van het rechtvaardige en mogelijke, gelijk wij dat eertijds reeds hebben gezegd, met de aspiraties der volkeren, terwyl de bijzondere belangen ondergeschikt ge maakt worden aan het algemeen welzijn der groote menschelijke gemeenschap. „Dezelfde geest van billijkheid en rechtvaardigheid zal het onderzoek der andere territoriale en politieke kwesties moeten leiden en vooral die betreffende Armenië, de Balkanstaten en de gebie den, 'welke deel uitmaken van het vroegere koninkrijk Polen, met welk land, in 't byzonder zyn edele historische tradities en het 'lyden, speciaal in den tegenwoordigen oorlog ondergaan, de sympathieën der naties zich op recht vaardige wijze moeten doen verzoenen. „Dit zyn de voornaamste grondslagen, waarop wij gelooven, dat de toekomstige reorganisatie der volkeren moet steunen. Zy zijn van dien aard, dat de terugkeer van dergelijke conflicten onmogelijk wordt gemaakt en dat een oplossing wordt voorbereid van de economische kwestie, zoo belangrijk voor de toekomst en het materieel welzyn van alle oorlog voerende staten". Ten slotte doet de Paus nogmaals, onder verklaring dat de wapeneer der oorlogvoerenden ongeschonden is, een beroep op de oorlogvoerenden om den krijg te staken. Moge zijn stem niet ziju die eens roependen in de woestijn! Omtrent de krijgsverrichtingen ont- leenen we aan de N. R. Crt. de volgende telegrammen Londen, 17 Aug. (R.) Op het slagtront van Yperen hebben onze bondgenooten hun stelling bij de Steenbeek verbeterd en nog meer gevangenen genomen. Voor het overige is de toestand onver anderd en de vyand heeft geen pogingen gedaan tot verdere tegenaanvallen. De Geallieerden hebben 24 Duitsche ka nonnen genomen, waaronder een aantal zware. Op het gevechtsfront van Loos hebben wij de stellingen, welke wij gistermiddag hebben genomen, in staat van verdediging gebracht en verder ten W. van Lens. Het aantal gevan genen in deze streek seoert het begin van onzen aanval gemaakt, is thans gestegen tot 1120. Er zijn 23 officieren bij. Berlijn, .17 Aug. (Wolff). De Keizer heeft aan kroonprins Ruprecht het vol gende telegram gezonden Ik wensch de aanvoerders en de troepen van uw leger geluk met het schitterende succes van den slag van gisteren in Vlaanderen en met den uitslag van de zware ge vechten aan het front van Atrecht. Op den onverwrikbaren wil van ohze troepen van alle Duitsche stammen om te overwinnen, ia de aanvallende kracht van de daar strijdende deelen van het Engelsch-Fransche leger gebroken. Met mij is het vaderland trotsch op zijn zonen. Het zal hoop ik, nooit vergeten, wat aanvoerder en soldaat in het veld presteeren. Heden dankt het met mij uwe dappere troepen. Wilhelm. Aan den Kroonprins van het Duitsche Rijk heeft de Keizer het volgende tele gram gericht Ik ontvang zooeven bericht van de vermetele onderneming van Badische troepen aan den Oostelijken oever van de Maas. I'c betuig u mijn keizerlijken dank en waardeering. Gelijk op het front in Vlaanderen handhaaft zich voor Verdun de Duitsche aanvalsgeest. Wilhelm. Londen, 18 Aug. (Reuter). Officieel. Vanochtend vroeg heeft de vyand weer een tegenaanval gedaan op onze nieuwe stellingen ten N.W. van Lens. Hij werd weer, na een scherp gevecht, volkomen afgeslagen, waarbij wij eenige gevan genen maakten. Vannacht was er aanmerkelijke be drijvigheid van vijandelijke artillerie in die buurt en ten N.O. van Yperen. Berlijn, 18 Aug, (Wolff). Officieel. RuprechtOp het frontdeel van Vlaan deren steeg de artilleriestrijd aan de kust en ten N. van Yperen weer tot de grootste sterkte. Overigens bleef het veel geringer dan de laatste dagen. Aan beide zijden van den spoorweg Boesinghe-Staden deed de vijand des namiddags een krachtigen verrassenden partieelen aanval, waarbij Langemarch na verbitterden stryd verloren ging. Wij liggen in een vlakke boog om het dorp. In Artois werden onder dekking van een krachtig vuur Engelscbe troepen ten N.W. van Lens voor den strijd gereed gemaakt. Ons vernielingsvuur verstikte den aanval in de kiem. Zwakke /stooten van den vijand des nachts werden gefnuikt. KroonprinsAan den Chemin des Dames levendig geschutvuur bij Cernes en in Westelijk Champagne. Vooral aan den Kulberg enten'Zuid- wekten van Moron villiers. Ten Noorden van Verdun begon de geschutstrijd des middags weer met volle kracht. St. Petersburg, 17 Aug. (St. P. T. A.) Officieele mededeeling van 17 dezer. Aan het westelijke front heviger geweer vuur in de streek van Jakobstadt en in de richting van Wilna. Aan het Roemeensche front, in de streek van Okna, hervatten de Oosten rijkers en Duitschers van den morgen van 16 Augustus af hun offensief. Zeer krachtige aanvallen werden ondernomen in de streek van Slanic, alsmede in de streek van Fabrika De- saklerie. Ten Noorden en Zuiden van dit punt slaagde de vijand er in zich meester te maken van eenige stukken van loopgraven, maar door tegenaan vallen van Roemeensche reserven werd de toestand hersteld. In het dal van de Lusitza, ten Noord oosten van Lowej, duurde de strijd den geheelen dag voort. Het resultaat was, dat de Roemeniërs hun positie hand haafden, na een reeks van hardnekkige aanvallen van den vijand te hebben afgeslagen. In de streek van Foscani ondernam de vijand een offensief tegen Servesci, Mountchelu en Nowilitza. Tusschen Servesci en Mountchelu werden ziju

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1